Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

İcra Kanunu Kaynaklı Tasarrufun İptali Dava Dilekçesi

İcra Kanunu Kaynaklı Tasarrufun İptali Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

Davacı:

Vekili:

Davalı:          

D.Konusu       : X ilçesi X. Mah. X mevkiinde bulunan X ada X parseldeki X bağımsız bölümlerdeki taşınmazlarının devir işlemlerinin (tasarrufun iptaline) iptaline, vekil edenim şirket adına İ.İ.K. Yasasının 283/2 maddesi gereğince taşınmazlar üzerine cebri icra yapma yetkisi verilmesine, muvazaalı olarak devredilen taşınmazların tapu kayıtlarına teminat alınmaksızın İ.İ.K Yasası 281/2 maddesi göre ihtiyati haciz konulmasına, yargılama gideri ve vekalet ücretinin de davalılara yükletilmesine karar verilmesi dileğidir. Harca esas değer : X.-TL sıdır.

Açıklama        :

1-Vekiledenim X borçlu X Ltd. Şti.ne inşaat malzemeleri satmıştır. Karşılığında da değişik tarihlerde ödenmek üzere kambiyo senetleri alınmıştır. Ancak bunlardan bir bölümünün ödenmemesi üzerine X icra müdürlüğünün X esas sayılı dosyasıyla borçlu X Tic.ve San. Ltd.Şti aleyhine kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla icra kovuşturması yapılmış ve takip kesinleşmiştir.

2-Sonrada İ.İ.K Yasası 43. maddesine dayanılarak haciz yoluyla yapılan takip değiştirilerek bir kereye mahsus olmak üzere borçluya iflas yoluyla takip yapılmış ve X Asliye Hukuk Mahkemesinin (Ticaret Mahkemesi sıfatıyla) X E. Sayılı dosyasıyla borçlunun iflası talep edilmiştir. Yapılan yargılama sonucunda muhterem mahkeme borcun yasal faiz ve tüm ferileri ile birlikte tamamının 7 gün içinde ödenmesi için şirkete depo kararı verilmiştir. Depo kararı borçlu şirkete X tarihinde tebliğ edilmesine rağmen süresi içinde borçlu şirket borcunu ödememiştir. X Asliye Hukuk (Ticaret) Mahkemesinin X E. Sayılı iflas dosyasında borçlu şirketin ödeme aczi içinde bulunduğu depo kararına rağmen borçta ödenmediğinden bu dosyadaki belgeler İ.İ.K. 105/2 md. gereğince aciz vesikası niteliğini kazanmıştır.

3-Borçlu şirket uzun zamandan bu yana mali kriz (ödeme güçlüğü) içinde bulunmaktaydı. Bu nedenle de şirketin mal varlıklarını alacaklılardan kaçırmak amacıyla yakın ilişkide bulundukları dostlarına, akrabalarına, yakın çevresine muvazaalı olarak alacaklılardan mal kaçırmak kastıyla karşılıksız bir şekilde devredilmiştir.

X Tic.İht.İhr.Şti.ne muvazaalı olarak devredilen taşınmazlar ;

A- X m2 lik taşınmazlarını X tarihinde

1-Bodrum kat      1 nolu bağ. bölümdeki taşınmazı,

2-1.Kat                 8 nolu bağ. bölümdeki taşınmazı,

3-1.Kat                 9 nolu bağ. bölümdeki taşınmazı,

4-1.Kat               10 nolu bağ. bölümdeki taşınmazı,

5-1.Kat               11 nolu bağ. bölümdeki taşınmazı,

6-1.Kat               12 nolu bağ. bölümdeki taşınmazı,

7-1.Kat               13 nolu bağ. bölümdeki taşınmazı,

8-1.Kat               14 nolu bağ. bölümdeki taşınmazı,

9-1.Kat               15 nolu bağ. bölümdeki taşınmazı,

10-1.Kat             16 nolu bağ. bölümdeki taşınmazı,

Toplam 10 adet taşınmaz

X m2 lik taşınmazlarını

1- A2 Blok bodrum kat        1 nolu bağ. bölümdeki taşınmazı,

2- A2 Blok bodrum kat        2 nolu bağ. bölümdeki taşınmazı,

3- A3 Blok zemin kat          3 nolu bağ. bölümdeki taşınmazı,

4- A3 Blok zemin kat          4 nolu bağ. bölümdeki taşınmazı,

5- A3 Blok zemin kat          5 nolu bağ. bölümdeki taşınmazı,

6- A3 Blok zemin kat          6 nolu bağ. bölümdeki taşınmazı,

Toplam 6 adet taşınmaz

4- Borçlu X Tic.ve San.Ltd.Şti. yukarıda belirttiğimiz taşınmazlar ve ayrıca diğer taşınmazlarını yakın çevresine, eşine, dostuna alacaklılardan mal kaçırmak kastıyla muvazaalı bir şekilde taşınmazlarının tamamını sağa, sola devretmiştir. Ancak biz muhterem mahkemenizi meşgul etmemek için diğer parselleri dava konusu yapmadık. Sadece aşağıdaki taşınmazların devir işlemlerinin iptalini vekiledenim adına muhterem mahkemenizden diliyoruz.

5- Devir işlemlerinin iptalini istediğimiz taşınmazlar ;

A- X nolu bağ. Bölümdeki taşınmazı (daireyi) X ne X tarihinde devir edilen X tarihinde X  yevmiye nolu işlemle X-TL bedelle davalı X’a devredilen taşınmaz.

B- X nolu bağ. Bölümdeki taşınmazı (daireyi) X Şti.ne X tarihinde devir edilen X tarihinde X yevmiye nolu işlemle X.-TL bedelle davalı X’a devredilen taşınmaz.

6-Devirleri alan X Tic.İht.İhr.Ltd.Şti. X Ticaret Siciline kayıtlı olup Sicil nosu X dir. Ticaret Sicil Kayıtlarına göre davalı X şirketteki payı X.- (Üçmilyonaltıyüzelli) TL dir. Diğer geriye kalan X .TL pay ise diğer ortaklarındır. Yani X Tic.İht.İhr.Ltd.Şti.nin yöneticisi ve patronu konumundadır. Bu nedenle yukarıdaki taşınmazların İ.İ.K. 277.ve devamı maddeleri uyarınca vekiledenim şirketi zarara sokmak kastıyla muvazaalı olarak yapılmış olduğundan işlemlerin iptalini diliyoruz.

İ.İ.K.280/1

“ Borçlunun iyi niyetli bir şahıstan beklenmeyecek tasarruflarla mevcudunu eksilttiği ve üçüncü şahsın bu durumu ve muamelelerin mahiyetini bilmesi veya bilmesini gerektiren hallerde yapılmış tasarruflar batıldır.”

Davalı borçlu ve taşınmazları satın alan şahıs ile şirketler iç içe geçmiş olup birbirlerinin gizli ve resmi ortaklarıdırlar. Şirket ve ortakları devamlı şekilde beraber iş yapmaktadırlar. Yapılan satış akitlerinin tamamı muvazaalı olarak yapılmış amaç alacaklıları zarara uğratmak, alacaklarını tahsil etmesini önlemektir. Devir işlemlerinin muvazaalı olduğu, aslında hiçbir bedelin ödenmediği, satış tarihlerinin birbirlerine çok yakın olduğu, değerlerinin de çok düşük gösterilmiş olması alacaklılardan mal kaçırmışlardır. Bu nedenle devre konu taşınmazların tapu kayıtlarına TEMİNAT ALINMAKSIZIN İ.İ.K. 281/2.nci maddesi gereğince İHTİYATİ HACİZ konmasını talep ediyoruz.

H.Nedenler     :İ.İ.Kanunu 277. ve devamı maddeleri-H.Y.U.Yasası-İlgili sair yasalar.

Deliller: X icra müdürlüğünün X Sayılı dosyası- X Asliye Hukuk (Ticaret) Mahkemesinin X Sayılı dosyası.-Tanık beyanı- Keşif ve bilirkişi beyanı-İlgili sair deliller.

Sonuç: Yukarıda sunduğumuz nedenlerle X bağımsız bölümlerdeki taşınmazlarının devir işlemlerinin (tasarrufun iptaline) iptaline, Vekiledenim şirket adına İ.İ.K Yasasının 283/2 maddesi gereğince vekiledenime taşınmazlar üzerinde cebri icra yapma yetkisinin verilmesine,

Muvazaalı olarak devredilen taşınmazların tapu kayıtlarına teminat alınmaksızın İ.İ.K. Yasası 281/2 maddesi göre ihtiyati haciz konulmasına, yargılama gideri ve vekalet ücretinin de davalılara yükletilmesine karar verilmesini vekiledenim adına saygılarımla dilerim. tarih

Davacı Vekili

     Av

Son düzenleme tarihi 17 Nisan 2020 17:03

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.