İcra Hukukunda Yer Alan Terimler

Bu yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir:

İcra Hukukunda Yer Alan Terimler

İcra hukuku literatüründe en çok kullanılan terim ve anlamları bu makalemizde bulabilirsiniz. Alfabetik sıra ile terim ve anlamları aşağıda yer almaktadır.


Açık Artırma İle Satış:

Hem taşınır hem de taşın­mazlar bakımından uygulanan ve hacizli malın en yüksek teklif verene ihale edilmesini öngören yön­tem.

Adî Senet:

Herhangi bir resmî makam veya memu­run katılımı olmaksızın kişilerin kendi aralarında düzenleyip imzaladıkları senetler.

Adî Tasfiye:

İflas masasının tasfiye yöntemlerinden birisidir. İflas masasına giren mal ve hakların değe­rinin adi tasfiye giderlerini karşılaması halinde iflasın tasfiye edilmesi yöntemidir.

Adlî Tatil:

Her yıl mahkemeler Ağustosun birinden Eylülün beşine kadar çalışmazlar, adli tatil yapar­lar. Ancak icra daireleri ve mahkemeleri adli tatilde çalışır.

Alacaklılar Toplanması:

İflasın özel organlarından birisidir. Birinci ve ikinci alacaklılar toplanması ola­rak iki çeşittir.

Artırma Şartnamesi:

Malın ihaleye çıkarılmasın­dan önce hazırlanan, ihale edilecek mal hakkında ayrıntılı bilgilerin yer aldığı ve alıcı için tapu sicili yerine geçen belge.

Basit Tasfiye:

İflas masasına giren mal ve hakların adi tasfiye giderlerini karşılamaması durumunda ya da adi tasfiyenin 6 ay içinde bitirilememesi halinde alacaklıların karar vermesi halinde uygulanan tasfi­ye yöntemidir.

Basit Yargılama Usulü:

Hukuk yargılamasında geçerli olan ve icra iflas işlerinde de uygulanan yar­gılama usullerinden birisidir.

Başvurma Harcı:

İcra takibi başlatan alacaklıdan, takibin başında maktu olarak alınan harç.

Birinci Alacaklılar Toplanması:

Adi tasfiyenin ila­nıyla birlikte iflas dairesi tarafından toplantıya çağrı­lan ve bu ilanda belirtilen yer ve günde alacaklıların yaptığı toplantı.

Borca Batıklık:

Bir sermaye şirketi veya kooperati­fin pasiflerinin aktiflerinden fazla olması hali.

Borca İtiraz:

İmzaya itiraz dışında ödeme emrine karşı yapılan bütün itirazlar.

Borç Ödemeden Aciz Belgesi:

İcra veya iflas taki­bi sonucunda, alacağını tamamen ya da kısmen alamayan alacaklılara verilen belge.

Borçlu Temerrüdü:

Bir borçlunun muaccel olmuş borçlarını ödemede direngenlik göstermesi.

Borçtan Kurtulma Davası:

Genel haciz yoluyla takipte itirazın geçici kaldırılmasına karar verilmesi halinde, borçlu tarafından 7 gün içinde genel mah­kemelerde açılabilecek dava.

Cebrî İcra:

Alacakların Devlet kuvveti yardımıyla zorla yerine getirilmesi yolu.

Cezaevleri Harcı:

İcra takibinin sonunda alacak­lıdan %2 oranında tahsil edilen ve hiçbir şekilde borçluya yükletilemeyen icra harcı.

Cüzî İcra:

İcra hukuku anlamına gelir. Bu icra çeşidinde borçlunun karşısında bütün alacaklıları yer almadığı gibi borçlunun bütün malvarlığı değil ancak borcuna yetecek kadar malvarlığı üzerinde icra uygulanır.

Çek:

Emre yazılı senet, ödeme aracı, kambiyo senedi.

Çekişmesiz Mallar:

Borçluya ait olduğu muhakkak olan, üçüncü kişilerin üzerinde hak iddia etmediği mallar.

Çocuk Teslimi:

Çocuğun ilamda velayeti kendisine verilen kimseye teslim edilmemesi halinde, çocu­ğun icra yoluyla alacaklıya teslimini öngören ilamlı icra çeşidi.

Dava Arkadaşlığı:

Usul hukukunda, birden fazla kişinin maddi hukuktan ya da kanundan kaynakla­nan bir zorunluluk nedeniyle bir davada davacı ya da davalı tarafta yer alması durumu.

Dava Ehliyeti:

Bir kimsenin başka bir kişinin izin veya icazetine gerek kalmaksızın bir davayı açma ve kendi adına yürütebilme yeteneğidir.

Dava Şartı:

Açılmış bir davada, hâkimin yargılama yapabilmesi ve davanın esası hakkında karar vere­bilmesi için varlığı ya da yokluğu gerekli haller.

Defi:

Bir borçlunun borcunu, geçici veya devamlı olarak yerine getirmekten kaçınmasına olanak sağ­layan hukuki sebepler. Örneğin zamanaşımı defi.

Depo Kararı:

Takipli iflas yolunda iflasına karar verilmeden önce, borçluya, borcunu mahkeme vez­nesine depo ederek (yatırarak) iflas etmekten kur­tulması için tanınan 7 günlük süre.

Derdestlik:

Bir davanın (veya takibin) görülmekte olması.

Doğrudan Doğruya İflas:

Kanunda yazılı sebep­lerden birisinin varlığı halinde alacaklıların bir takip yapılmasına gerek kalmaksızın, doğrudan asliye ticaret mahkemesine dava açarak, borçlunun iflası­na karar verilmesini sağlayan iflas yolu. Bazen de borçlu doğrudan kendi iflasını isteyebilir, hatta bazı durumlarda da istemek zorundadır.

Dosyanın İşlemden Kaldırılması:

Belirli sebeple­rin gerçekleşmesi halinde hakimin veya icra orga­nının, dava veya takip dosyasını işlemden kaldırıp, dava veya takip yenileninceye kadar, o dosya ile ilgili bir işlem yapılmaması hali.

Düzenleme Biçimindeki Noter Senedi:

İçeriği bizzat noter tarafından yazılarak düzenlenen resmî senet.

Emtiayı Temsil Eden Senet:

Varant ve konişmento gibi eşya üzerindeki çeşitli hakları temsil eden senetler.

Erteleme:

Talik. Kanunda belirtilen bazı sebeple­rin varlığı halinde borçluya karşı belirli bir süre icra takip işlemi yapılamayacak durumlar.

Feragat:

Vazgeçme.

Fesih:

İptal, Bozma, Ortadan kaldırma.

Fiil Ehliyeti:

Bir kimsenin, başkasının izin veya ica­zetine gerek kalmaksızın hukuki işlem yapabilme ehliyeti.

Garame Usulü:

Orana göre dağıtım.

Geçici Dağıtma:

İflas tasfiyesi sürerken, mallar paraya çevrildikçe alacaklılara belirli dönemlerde yapılan ödeme.

Geçici Haciz:

Sadece genel haciz yolunda itirazın geçici kaldırılmasına karar verilmesi halinde alacaklı tarafından talep edilecek haciz çeşidi.

Gecikmiş İtiraz:

Ödeme emrine mücbir sebeple, yani kendisine yüklenemeyecek bir kusur nedeniyle itiraz edemeyen borçlunun, itiraza engel durumun ortadan kalkmasından itibaren 3 gün içinde icra mahkemesine yaptığı itiraz.

Genel Haciz Yolu:

Alacağı rehne, kambiyo senedi­ne ya da herhangi bir senede bağlı olmayan alacak­lının, sadece para ve teminat alacağının tahsili için başvuracağı ilamsız icra yolu.

Genel Mahkeme:

Hukuk yargılamasında asliye hukuk ve sulh hukuk mahkemesi.

Görev:

Bir davaya aynı yargı kolu içindeki birden fazla mahkemeden hangisinin bakacağı.

Haciz:

Borçlunun borcuna yetecek miktardaki mal ve haklarına icra dairesi tarafından zorla hukuken el konulması.

Hacze İştirak:

Bir alacaklının belirli bir mal üzerine koydurmuş olduğu hacze, başka bir alacaklının da belirli şartları taşıması halinde katılması.

Hak Düşürücü Süre:

Bir hakkın kendisi için öngö­rülen belirli bir süre içinde talep edilmemesi halinde bir daha kullanılamayacak (talep edilemeyecek) hale gelmesi.

Hak Ehliyeti:

Hukuk nazarında hak sahibi olup borç altına girebilme yeteneği.

Hükmün Kesinleşmesi:

İlk derece mahkemesi kararına karşı gidilebilecek olağan bir kanun yolu­nun kalmaması.

İcra Emri:

İlamlı icra takibinde, borçluya borcunu 7 gün içinde ödemesi için gönderilen emir.

İcra İnkâr Tazminatı:

İtirazın iptali davasını kaybe­den borçlunun alacaklının talebi üzerine en az %40 oranında mahkûm edildiği tazminat.

İcra Takip İşlemi:

İcra organları tarafından borç­luya yönelik olarak yapılan ve icranın ilerlemesini sağlayan işlemler.

İcra Takibinin İptali ve Taliki:

İlamsız icrada, icra takibinin kesinleşmesinden sonra, borcun itfa edil­mesi, zamanaşımına uğraması veya alacaklının borçluya süre vermesine rağmen, alacaklının icra takibine devam etmesi halinde, borçlunun icra mah­kemesine başvurarak takibin iptalini veya ertelen­mesini sağlama yolu.

İcranın Geri Bırakılması:

İlamlı icrada, icra emrinin tebliğinden önce veya sonra, borcun itfa edilmesi ya da alacağın zamanaşımına uğraması ya da ala­caklının borçluya süre vermesi halinde, borçlunun icra mahkemesine başvurarak hakkındaki takipten kurtulmasını sağlayan yol.

İcranın İadesi:

Bir ilamın tamamen veya kısmen icra edilmesinden sonra, hükmün üst mahkeme tarafından borçlu lehine bozulması halinde, borç­lunun icra dairesine başvurarak, icranın eski hale iadesini sağlayan yol.

İcranın Yerine Getirilmesi Harcı:

Konusu para ile ölçülemeyen ilamlı icra takiplerinde, alacaklıdan maktu olarak alınan harç.

İflas:

Bir borçlunun, haczedilebilen bütün mallarının paraya çevrilmesi suretiyle bilinen bütün borçlarının ödenmesini sağlayan toplu tasfiye yöntemi.

İflas Alacağı:

İflasın açıldığı anda müflisten alacaklı olanların alacağı.

İflas Dairesi:

İflas kararının kendisine bildirilmesiy­le görev başlayan iflasın resmi organlarından birisi.

İflas Dışı Konkordato:

İflasına karar verilmemiş bir borçlunun teklif ettiği konkordato.

İflas İçi Konkordato:

Müflisin, yani hakkında iflas kararı verilmiş bir borçlunun teklif ettiği konkordato. İflas Masası: İflasın açıldığı anda müflise ait olan mal ve hakların oluşturduğu malvarlığı topluluğuna verilen isim.

İflas İdaresi:

Birinci alacaklılar toplantısında göste­rilen altı aday arasından icra mahkemesince seçilen üç kişiden oluşan ve iflas masasının kanuni mümes­sili (temsilcisi) olan özel iflas organıdır.

İflas tasfiyesinin tatili:

İflasta tasfiyeye tabi masa­ya ait hiçbir mal veya hakkın bulunamaması halinde iflas dairesince tasfiyeye son verilerek iflasın kapa­tılmasının talep edilmesi.

İflasın Ertelenmesi:

Borca batık olan bir sermaye şirketi veya kooperatifin sunduğu iyileştirme projesi­nin mahkemece kabul edilmesi halinde, iflas etmek­ten kurtulmasını sağlayan yol.

İflasın Kaldırılması:

İflas tasfiyesi devam ederken belirli sebeplerin gerçekleşmesi halinde, iflas tasfi­yesine son verilmesi.

İhale:

Açık artırma.

İhalenin Feshi:

Kanuna aykırı olarak yapılan bir ihalenin şikayet yoluyla icra mahkemesine başvuru­larak ortadan kaldırılması.

İhkakı Hak:

Kendiliğinden hak alma.

İhtiyarî:

İsteğe bağlı.

İhtiyati Haciz:

Sadece bir para alacağını güvence altına almak için, alacaklının talebi üzerine, önce­den borçlunun mal ve haklarına mahkeme kararı ile el konulması.

İhtiyati Tedbir:

Taraflar arasında çekişmeli olan dava konusu şey üzerine mahkeme kararı ile el konularak, dava sonuçlanıncaya kadar güvence altına alınması.

İkinci Alacaklılar Toplanması:

Sıra cetvelinin ila­nında belirtilen yer, gün ve saatte alacaklıların yap­tığı toplantı. İflasın özel organlarından birisi.

İkrah:

Tehdit, Korkutma.

İkrar:

Karşı tarafın ileri sürdüğü bir vakıanın doğru olduğunu bildirme.

İlâm:

Mahkeme kararı.

İlamlı İcra:

Bir mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesi için başvurulan icra yolu.

İlamsız İcra:

Sadece para ve teminat alacakları için öngörülmüş olan ve bir mahkeme kararına gerek olmadan başvurulan icra yolu.

İlave Haciz:

Sadece hacze iştirak dolayısıyla işlerlik kazanan ve talep üzerine borçlunun diğer mallarına konulan haciz çeşidi.

İmtiyaz:

Ayrıcalık.

İmtiyazlı Alacaklı:

Kanunun kendisine, özellikle alacağının diğer alacaklardan daha önce ödenmesi hususunda ayrıcalık tanıdığı alacaklı.

İmtiyazlı İştirak:

Kanunda tahdidi olarak belirtilen bazı kişilerin, başka bir alacaklının belirli bir mal üzerine koydurmuş olduğu hacze, bir takip yapmak zorunda olmaksızın katılması yolu.

İmzaya İtiraz:

Adi senede dayalı olarak yapılan bir icra takibinde, borçlunun senet altındaki imzanın kendisine ait olmadığına ilişkin olan ve açıkça yap­mak zorunda olduğu itirazı.

İpotek:

Taşınmaz rehni.

İptal Davası:

Borçlunun üçüncü kişilerle yaptığı, temelde mal kaçırmak ve alacaklıya zarar vermek amacıyla yapılan hukuki işlemlerin iptalini sağlayan dava.

İstihkak:

Bir şey üzerinde hak iddiasında bulun­mak.

İstihkak Davası:

Başkasının borcu için malı hacze­dilen bir üçüncü kişinin malını hacizden kurtarmak için icra mahkemesinde açtığı dava.

İstinabe:

Mahkemeler veya icra organları arasında yapılan hukuki yardım.

İstirdat Davası:

Gerçekte maddi hukuk bakımından borçlu olmadığı bir parayı, icra takibi esnasında ve icra tehdidi altında ödeyen borçlunun, bu paranın kendisine iade edilmesi için 1 yıl içinde genel mah­kemelerde açacağı dava.

İtfa:

Ödeme. Bir borcu ödeyerek sona erdirme.

İtibarın iadesi:

İflas nedeniyle itibarı (saygınlığı) sınırlanan borçluya (müflise), saygınlığının mahke­me kararı ile geri verilmesi.

İtirazın İptali Davası:

İmzaya veya borca itiraz edil­mesi halinde, elinde İİK’da sayılı belgelerden birisi bulunmayan alacaklının, borçlunun itirazını ortadan kaldırmak için 1 yıl içinde genel mahkemelerde açtı­ğı dava.

İtirazın Kaldırılması:

İmzaya veya borca itiraz edil­mesi halinde, elinde kanunda sayılı belgelerden birisi bulunan alacaklının 6 ay içinde icra mahkeme­sine başvurarak, borçlunun itirazını ortadan kaldır­masına olanak sağlayan yol. İmzaya itiraz halinde itirazın geçici, borca itiraz halinde ise, itirazın kesin kaldırılması yoluna başvurulur.

İvazsız Tasarruf:

Karşılıksız kazandırma. Bağış.

İzaleî şüyu:

Ortaklığın giderilmesi.

Kambiyo Senedi:

Çek, Bono ve Poliçe.

Karar Düzeltme:

Yargıtay’ın temyiz incelemesi sonucunda verdiği kendi kararında hukuka aykırılık bulunduğu iddiasıyla, aynı Yargıtay dairesinden, kararın bir daha gözden geçirilmesini isteme yolu.

Kamu Düzenine Aykırılık:

Kamunun her bakım­da genel çıkarlarını koruyan hükümlerinin tümüne aykırılık.

Karine:

Bilinen bir olgu veya olaydan bilinmeyen bir olgu veya olayın çıkartılması.

Karşılık Dava:

Kendisine karşı dava açılmış olan davalının da belirli koşullarla aynı mahkemede davacıya karşı dava açması.

Kesin Hüküm:

Şekli ve maddi anlamda kesin hüküm olarak ikiye ayrılır. Şekli anlamda kesin hüküm, bir mahkeme kararına karşı artık başvu­rulabilecek olağan bir kanun yolunun kalmaması demektir. Maddi anlamda kesin hüküm ise, mah­keme kararlarına tanınan kanuni gerçeklik vasfı­dır. Yani, tarafları, konusu ve sebebi aynı olan bir uyuşmazlığın artık bir daha dava konusu yapılarak, çözülmesi amacıyla mahkeme önüne getirilememesidir.

Kesin Yetki:

Bir uyuşmazlığa (davaya) sadece belirli bir yerdeki (yargı çevresindeki) mahkemenin bakabilmesi. Örneğin, iflas davasına sadece tacirin işlem merkezindeki asliye ticaret mahkemesinde bakılabilir.

Kısmî İtiraz:

Borcun bir kısmına yapılan itirazdır. Ancak geçerli olması için, mutlaka borcun itiraz edi­len kısmı açıkça belirtilmelidir. Aksi halde borcun tamamına itiraz edilmemiş sayılır.

Kıymet Takdiri:

Değer belirlemesi. Taşınmaz bir malın ihaleye çıkarılmadan önce değerinin saptan­ması.

Konkordato:

Cebri anlaşma, cebri sulh. Borçlunun alacaklıları ile anlaşarak borçlarının belirli bir yüzde- sini ödemesi, alacaklıların da kalan alacak miktarın­dan vazgeçmesi.

Konkordato Alacaklılar Kurulu:

Malvarlığının terki suretiyle konkordatonun yetkili organlarından biri.

Konkordato Komiseri:

Adi konkordatoda görevli olan, icra mahkemesi tarafından seçilen konkordato organı.

Konkordato Mühleti:

Belirli şartların varlığı halin­de, konkordatoyu hazırlaması için icra mahkemesi tarafından borçluya ilk seferde 3 ay olarak verilen ve ancak bir defaya mahsus olmak üzere 2 ay uza­tılabilen süre.

Likid Alacak:

Belirli, belirlenebilir alacak.

Mal Beyanı:

Borçlunun gerek kendi elinde gerekse üçüncü kişilerde bulunan mal ve haklarından bor­cuna yetecek kadarını icra dairesine bildirmesidir.

Masa Alacağı:

İflas masasının yaptığı giderlerden doğan alacaklar. Bir başka deyişle müflisin değil, masanın borçlarıdır.

Mecburî Takip Arkadaşlığı:

Maddi hukuktan ya da kanundan kaynaklanan bir zorunluluk nedeniy­le, birden fazla kişinin birlikte takip yapması ya da kendilerine karşı birlikte takip yapılmasının zorunlu olması durumu.

Menfi Tespit Davası:

Borçlunun maddi hukuk bakı­mından belirli bir borcun borçlusu bulunmadığının tespiti için genel mahkemelerde açtığı dava.

Muamele Merkezi:

İşlem merkezi. Bir tacirin ekono­mik olarak işlerini yoğunlaştırdığı yer.

Muhafaza Tedbiri:

Koruma önlemi.

Muhammen Bedel:

Bir malın ihalede satıldığı zaman kaç liraya alıcı bulabileceği düşünülerek tah­min edilen değeri.

Muvakkat Aciz Belgesi:

Geçici aciz belgesi. Borç­lunun borca yetecek kadar malı olmadığını tespit eden haciz tutanağına verilen isim.

Müeccel Alacak:

Vadesi gelmemiş alacak.

Müflis:

İflas etmiş, iflasına karar verilmiş borçlu.

Mükellefiyetler Listesi:

İcra hukukunda taşınmaz bir malın açık artırmaya çıkarılmasından önce hazır­lanan, artırma şartnamesinin bir parçasını teşkil eden ve o taşınmaz üzerindeki irtifak hakkı, ipotek hakkı ve şerh verilmiş kişisel haklar gibi mükellefi­yetleri gösteren liste.

Müteselsil Alacak:

Bir alacağın birden fazla kimse tarafından talep edilebilmesi durumunda, alacaklılar arasındaki ilişki.

Müteselsil Borç:

Alacaklıya karşı, her biri borcun tamamından sorumlu olma yükümlülüğü altına gir­diklerini bildiren birden fazla borçlu arasındaki ilişki.

Nafaka:

Kanunların öngördüğü durumlarda, genel­likle, zaruret içinde bulunanlara verilen yardım.

Nizasız Kaza:

Çekişmesiz yargı.

Onaylama Biçimindeki Noter Senedi:

Dışarı­da yazılıp, imza ve tarihi noter tarafından usulüne uygun olarak onanan senet.

Ödeme Emri:

İlamsız icrada takip talebi üzerine borçluya borcunu ödemesi ya da itiraz etmesi için yapılan bildirim.

Ödemelerin Tatili:

Bir borçlunun sürekli bir şekilde vadesi gelmiş borçlarını ödemeyip ötelemesi.

Pay cetveli:

Sıra cetveli esas alınarak yapılan ve hangi alacaklıya ne kadar hisse düşeceğini göste­ren cetvel.

Pey Sürme:

Bir bedel teklif etme.

Rehin Açığı Belgesi:

RPÇY ile yapılan takip sonu­cunda rehinli malın satış bedelinin alacağı karşı­lamaya yetmemesi halinde, icra dairesi tarafından düzenlenerek alacaklıya verilen belge.

Re’sen Düzenlenen Noter Senedi

Noter tarafın­dan bizzat yazılarak düzenlenen senet.

Rüçhan Hakkı:

Öncelik hakkı.

Sıra Cetveli:

Alacakların incelenmesinden sonra, alacaklıların hangi sırada yer aldığını ve alacağının miktarını gösteren cetvel.

Son Hesap:

İflas idaresinin iflas tasfiyesindeki bütün para işlemleri hakkında ticaret mahkemesine hesap vermesi.

Son Rapor:

İflas idaresinin iflasın kapatılmasını talep ederken, asliye ticaret mahkemesine iflas tas­fiyesi hakkında ayrıntılı bilgi vermesi.

Sükna Hakkı:

Bir evde veya onun bir bölümünde oturma hakkı veren kişiye bağlı irtifak hakkı.

Şikâyet:

İcra ve iflas organlarının icra iflas huku­kuna aykırı olarak yaptıkları işlemlerin icra mah­kemesine başvurularak düzeltilmesini veya iptal edilmesini sağlayan icra ve iflas hukukuna özgü bir başvuru yolu.

Şufa Hakkı:

Önalım hakkı.

Şuyun Satış Suretiyle Giderilmesi:

Paydaşlığın satış yoluyla ortadan kaldırılması.

Tacir:

Gerçek kişi ve tüzel kişi tacir olmak üzere ikiye ayrılır. Bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir.

Tahdidi:

Sınırlı sayıda, sınırlı olarak.

Tahkim:

Aralarında uyuşmazlık doğmuş olan kişi­lerin, bu uyuşmazlığı Devlet mahkemeleri yerine hakem denilen özel kişilere çözdürmeleri için baş­vurdukları yol.

Tahliye:

Boşaltma.

Tahsil Harcı:

İcra takibinin sonuçlandığı aşamaya göre, takip sonunda alacaklıdan nispi olarak alınan icra harcı.

Takas:

Ödeşme

Takip Talebi:

Alacaklının, icra dairesine başvurarak borçluya karşı takip başlatma dileğini içeren dilekçe.

Takip Arkadaşlığı:

İcra takibinin tarafında birden fazla kişinin bulunması hali. Mecburi ve ihtiyari takip arkadaşlığı olarak iki çeşittir. Bazı durumlar­da birden fazla kişinin takibin tarafında yer alması kanuni bir zorunluluk iken, bazı durumlarda tama­men iradidir, yani isteğe bağlıdır. Özellikle, elbirliği mülkiyetinin söz konusu olduğu hallerde mecburi (zorunlu), müteselsil alacaklılık veya borçluluk iliş­kisinin bulunduğu hallerde ihtiyari dava arkadaşlığı ortaya çıkar.

Takipli İştirak:

Başka bir alacaklının bir mal üzeri­ne koydurduğu hacze, takip yapmak zorunda olarak katılma.

Takipsiz İştirak:

Kanunda sınırlı olarak sayılan bazı kişilerin, başka bir alacaklının bir mal üzerine koydurmuş olduğu hacze, takip yapmak zorunda olmaksızın, yani imtiyazlı olarak katılması.

Taksirattı İflas:

Kusurlu iflas.

Tamamlama Haczi:

Satılan malın bedelinin alaca­ğı karşılamaya yetmemesi halinde, icra müdürünün re’sen (talep gerekmeksizin) yapacağı hacze denir.

Tefhim:

Sözle bildirme.

Temyiz:

İlk derece mahkemesi kararlarına karşı Yargıtay’a yapılan kanun yolu başvurusu.

Tereke:

Miras bırakanın, mirasçılarına bıraktığı malvarlığı.

Usulsüz Tebligat:

Tebligat Kanununda öngörü­len kural ve yöntemlere aykırı olarak yapılan, kural olarak geçersiz olan, ancak muhatabın öğrenmesi şartıyla geçerli hale gelen tebligat.

Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma:

Bir ser­maye şirketi veya kooperatifin sunduğu yapılandır­ma projesinin alacaklılarca kabulü ve mahkemece de onaylanması halinde, bunların yeni koşullara uyarlanarak faaliyetlerine devam etmelerine olanak sağlayan icra hukuku kurumu.

Vade Konkordatosu:

Alacaklıların, borçlarını öde­mesi için borçluya belirli bir vade tanımalarını öngö­ren konkordato çeşidi.

Vefa Hakkı:

Geri alım hakkı.

Vekil:

Vekalet sözleşmesi uyarınca başkası adına iş yapmakla yetkilendirilen kimse. Avukat.

Yargılamanın Yenilenmesi:

İlk derece mahke­melerinin maddi anlamda kesin hüküm teşkil eden kararlarına karşı, kanunda belirtilen sebeplerin var­lığı halinde başvurulan ve kesin hükmü ortadan kal­dıran olağanüstü kanun yolu.

Yediemin:

Uyuşmazlık konusu şeyin idaresi ve sak­lanması kendisine bırakılan güvenilir kişi.

Zamanaşımı:

Kanunun belirlediği bir sürenin geç­mesi ile bir hakkı kazanma veya bir borçtan kurtul­ma yolu.

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

Yargıtay Kararı: İtfa İtirazı Kabul Edilirse İcranın Durdurulmasına Karar Verilir

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2016/16117 K. 2017/8231 T. 29.5.2017 sayılı kararı şu şekildedir: …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: