İcra Hukuk Süre Tutum Dilekçesi

İcra Hukuk Süre Tutum Dilekçesi -1-


YARGITAY (   ). HUKUK DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

Gönderilmek üzere İSTANBUL .. İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                 2018 / ..E.

                                                                                  

TEMYİZ EDEN

DAVALI                                   : 

VEKİLİ                                     : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

                                                

DAVACI                                   :

VEKİLİ                                     : 

TEMYİZ OLUNAN

HÜKÜM                                   : X … İcra Mahkemesi’nin 12.02.2019 tarih  …E. sayılı dosyasına ilişkin karar

KONU                                      : Adı geçen hükmün temyizi ile süre tutum istemi hakkındadır.

 

AÇIKLAMALAR:

  • İstanbul … İcra Mahkemesi’nin 12.12.2019 tarihli, yukarıda dosya ve karar numarası yazılı karar ile hüküm tesis edilmiştir. Yerel mahkemece verilen karar usul ve yasaya aykırıdır. Bu sebeple süresi içinde bu mahkeme hükmünü temyiz ediyoruz.

  • Gerekçeli temyiz lahiyası, gerekçeli karar tarafımıza tebliğ edildikten sonra yasal süresi içinde mahkemeye sunulacaktır.

NETİCE VE TALEP       : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle iş bu süre tutum ve temyiz dilekçemizin kabulüne dair karar ittihazını arz ve talep ederiz. ..

                                                                      

Saygılarımla,                         

Davalı ..

Vekili ..

İcra Hukuk  İstinaf Süre Tutum Dilekçesi -2-


İCRA HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

Dosya No:

 

Davacı                        : 

Vekilleri                     : 

Davalı                         :

Vekili                          : 

Konu                           : Süre tutum dilekçemizin sunumudur.

Açıklamalar             :

Sayın mahkemenizin yukarıda numarasını belirtmiş olduğumuz dava dosyasının X tarihli kararı yasaya ve usule aykırı olup istinaf kanun yoluna başvurduğumuzu, gerekçeli kararın tarafımıza tebliğ edilmesiyle birlikte gerekçeli istinaf dilekçemizi sunacağımızı belirtir, iş bu süre tutum dilekçesinin kabulünü saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Davacı Vekilleri

Av. 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın