İcra Hukuk Mahkemesi Cevap Dilekçesi

May 17, 2019 | DİLEKÇELER, İcra Hukuku

İcra Hukuk Davasına Nasıl Cevap Verilir? Dilekçe Örneği

ADANA ( ) İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Dosya Numarası                    :

CEVAP VEREN

DAVALI                                :

VEKİLLERİ                          :

KARŞI TARAF

(DAVACI)                              :

VEKİLİ                                  :

KONU                                    : Cevap dilekçemizin ve delillerimizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR                  :

I) GENEL OLARAK

Davacı şirketin talebi doğrultusunda,….’dan alacağı için başlatmış olduğu İstanbul Anadolu 2. İcra Müdürlüğü’nün 2014/4718 E. sayılı dosyasından müvekkilim Bankaya birinci haciz ihbarnamesi gönderilmiş olup; müvekkil Banka tarafından …..’ın hesaplarındaki bakiyeler dosyaya bildirilmiştir.

Akabinde yine davacı şirketin talebi doğrultusunda İcra Müdürlüğünden iş bu bedellerin dosyaya gönderilmesi için müvekkil Bankaya tekrar müzekkere gönderilmiş olup, paranın rehinli olması sebebiyle haciz işleminin yapılamadığı icra dosyasına bildirilmiştir.

Davacı şirket, müvekkil Bankanın rehin hakkına dayanamayacağı iddiasıyla tazminat istemli iş bu davayı ikame etmiş olup, davacının haksız ve mesnetsiz davasının reddi gerekmektedir. Şöyle ki;

II) ESASA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ

Her ne kadar davacı şirket, müvekkil Bankanın rehin hakkına dayanamayacağı iddiasında bulunmaktaysa da Türk Medeni Kanununun 881. maddesinde “Halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak, ipotekle güvence altına alınabilir…” amir hükmü yer almakla, anılan düzenleme alacak rehnine kıyasen uygulandığında ileri doğacak ileride doğacak alacakların da rehnedilebileceği açıkça tespit edilmektedir.

Bankalar borçlusuna karşı ileri sürebildiği rehin ve hapis hakkını, borçlusunun alacaklısına karşı da ileri sürebilmekle, REHİN HAKKI KREDİ SÖZLEŞMESİNİN İMZALANDIĞI TARİHTE DOĞMAKTADIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2014/17-637 E., 2014/658 K. sayılı ilamında“Esasen rehin hakkının bankayla müşterisi arasında imzalanan sözleşmede yer aldığı” ile “bankanın borçlusuna karşı ileri sürebileceği rehin hakkını borçlunun alacaklısına karşı da istihkak iddiası olarak ileri sürebileceği” açıkça vurgulanmıştır.

Nitekim Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin 2013/5245 E., 2013/8748 K. sayılı ilamında:

“Bankanın üçüncü kişi sıfatıyla istihkak iddiasında bulunabilmesi için haciz kararının alındığı tarih itibariyle kredi borcunun tamamının ödenmemiş olması ve belirlenen geri ödemesi yapılmamış kredi alacağı varsa bu miktar ile sınırlı olmak üzere üçüncü kişi Bankanın dava konusu hesaplar üzerinde rehin ve hapis hakkının bulunduğunun kabul edilmesi gerekir.

DAVALI ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN DAYANDIĞI REHİN VE HAPİS HAKKININ ANILAN KREDİ SÖZLEŞMESİNİN İMZALANDIĞI TARİHTE DOĞDUĞUNUN KABULÜ GEREKİR. Bununla birlikte üçüncü kişi bankanın borçlusuna karşı ileri sürebildiği rehin ve hapis hakkının borçlusunun alacaklısına karşı da (istihkak iddiası ile) ileri sürebilmesi mümkündür.”

denilmekle, Yargıtay’ın yerleşik uygulaması da bu yöndedir (HGK 28.03.2012 T. 2011/12-849 Esas-2012/242 Karar).

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

Yukarıda arz ve izah edilen sebeplere binaen işbu davanın esastan reddine karar verilmesini, esasa ilişkin delil sunma haklarımız saklı kalma kaydıyla arz ve talep ederiz.

HUKUKİ DELİLLER           :İİK, HMK, Borçlar Kanunu ve ilgili yasal Mevzuat

DELİLLERİMİZ                   :

Davacı tarafça sunulacak her türlü delile karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla delil listemizi Sayın Mahkemeniz bilgilerine sunarız.

  1. Müvekkil Banka ile …. arasında akdedilen sözleşmeler ve Sözleşme Öncesi Bilgi Formu,
  2. Bilirkişi incelemesi,
  3. Müvekkil Banka defter ve kayıtları,
  4. Emsal Yargı kararları,
  5. Sair yasal delil.

NETİCE-İ TALEP                :Yukarıda arz ve izah olunan sebepler doğrultusunda fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydı ile;

  1. Davacının tüm taleplerinin reddi ile neticede davanın esastan reddine,
  2. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Av. Saim İNCEKAŞ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010 – Ziya Algan İş Merkezi
av-saimincekas.com

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.