Bir Sayfa Seçin

İcra Hukuk Mahkemesi Cevap Dilekçesi

tarafından | May 17, 2019 | DİLEKÇELER, İcra Hukuku | 0 yorum

ADANA ( ) İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

Dosya Numarası                    :

CEVAP VEREN

DAVALI                                :

VEKİLLERİ                          :

KARŞI TARAF

(DAVACI)                              :

VEKİLİ                                  :

KONU                                    : Cevap dilekçemizin ve delillerimizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR                  :

                       

I) GENEL OLARAK

 

Davacı şirketin talebi doğrultusunda,….’dan alacağı için başlatmış olduğu İstanbul Anadolu 2. İcra Müdürlüğü’nün 2014/4718 E. sayılı dosyasından müvekkilim Bankaya birinci haciz ihbarnamesi gönderilmiş olup; müvekkil Banka tarafından …..’ın hesaplarındaki bakiyeler dosyaya bildirilmiştir.

Akabinde yine davacı şirketin talebi doğrultusunda İcra Müdürlüğünden iş bu bedellerin dosyaya gönderilmesi için müvekkil Bankaya tekrar müzekkere gönderilmiş olup, paranın rehinli olması sebebiyle haciz işleminin yapılamadığı icra dosyasına bildirilmiştir.

Davacı şirket, müvekkil Bankanın rehin hakkına dayanamayacağı iddiasıyla tazminat istemli iş bu davayı ikame etmiş olup, davacının haksız ve mesnetsiz davasının reddi gerekmektedir. Şöyle ki;

 

II) ESASA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ

 

Her ne kadar davacı şirket, müvekkil Bankanın rehin hakkına dayanamayacağı iddiasında bulunmaktaysa da Türk Medeni Kanununun 881. maddesinde “Halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak, ipotekle güvence altına alınabilir…” amir hükmü yer almakla, anılan düzenleme alacak rehnine kıyasen uygulandığında ileri doğacak ileride doğacak alacakların da rehnedilebileceği açıkça tespit edilmektedir.

Bankalar borçlusuna karşı ileri sürebildiği rehin ve hapis hakkını, borçlusunun alacaklısına karşı da ileri sürebilmekle, REHİN HAKKI KREDİ SÖZLEŞMESİNİN İMZALANDIĞI TARİHTE DOĞMAKTADIR.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2014/17-637 E., 2014/658 K. sayılı ilamında“Esasen rehin hakkının bankayla müşterisi arasında imzalanan sözleşmede yer aldığı” ile “bankanın borçlusuna karşı ileri sürebileceği rehin hakkını borçlunun alacaklısına karşı da istihkak iddiası olarak ileri sürebileceği” açıkça vurgulanmıştır.

Nitekim Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin 2013/5245 E., 2013/8748 K. sayılı ilamında:

“Bankanın üçüncü kişi sıfatıyla istihkak iddiasında bulunabilmesi için haciz kararının alındığı tarih itibariyle kredi borcunun tamamının ödenmemiş olması ve belirlenen geri ödemesi yapılmamış kredi alacağı varsa bu miktar ile sınırlı olmak üzere üçüncü kişi Bankanın dava konusu hesaplar üzerinde rehin ve hapis hakkının bulunduğunun kabul edilmesi gerekir.

DAVALI ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN DAYANDIĞI REHİN VE HAPİS HAKKININ ANILAN KREDİ SÖZLEŞMESİNİN İMZALANDIĞI TARİHTE DOĞDUĞUNUN KABULÜ GEREKİR. Bununla birlikte üçüncü kişi bankanın borçlusuna karşı ileri sürebildiği rehin ve hapis hakkının borçlusunun alacaklısına karşı da (istihkak iddiası ile) ileri sürebilmesi mümkündür.”

denilmekle, Yargıtay’ın yerleşik uygulaması da bu yöndedir (HGK 28.03.2012 T. 2011/12-849 Esas-2012/242 Karar).

Yukarıda arz ve izah edilen sebeplere binaen işbu davanın esastan reddine karar verilmesini, esasa ilişkin delil sunma haklarımız saklı kalma kaydıyla arz ve talep ederiz.

HUKUKİ DELİLLER           :İİK, HMK, Borçlar Kanunu ve ilgili yasal Mevzuat

DELİLLERİMİZ                   :

Davacı tarafça sunulacak her türlü delile karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla delil listemizi Sayın Mahkemeniz bilgilerine sunarız.

  1. Müvekkil Banka ile …. arasında akdedilen sözleşmeler ve Sözleşme Öncesi Bilgi Formu,
  2. Bilirkişi incelemesi,
  3. Müvekkil Banka defter ve kayıtları,
  4. Emsal Yargı kararları,
  5. Sair yasal delil.

NETİCE-İ TALEP                :Yukarıda arz ve izah olunan sebepler doğrultusunda fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydı ile;

  1. Davacının tüm taleplerinin reddi ile neticede davanın esastan reddine,
  2. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Av. Saim İNCEKAŞ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010 – Ziya Algan İş Merkezi
av-saimincekas.com

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şanslı Söz

“Biz bütün memleketlerin yerlisiyiz, bütün yüzyılların da çağdaşı.”
(Chammard, G. BiBeni .les hava kat Paris, 1976, seye.12)

Dünya Dilleri

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız