İcra Emrinin İptali Dilekçesi

Ağu 26, 2019 | İcra Hukuku

İcra Emrinin İptali Dilekçesi -1-


ADANA ( ) İCRA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İCRA DOSYA NO:

 

İTİRAZ EDEN BORÇLU :

 

VEKİLİ                                  :

 Adana İncekaş Hukuk Bürosu

ALACAKLI                       :

 

KONU                                     :

Yetkiye, Borca, Faize ve Faiz Oranına İtirazımızdan İbarettir

AÇIKLAMALAR              :

 

 

 1. Yukarıda numarası yazılı dosyadan müvekkile gönderilen Örnek 4-5 icra emri müvekkile tebliğ edilmiştir. Ancak gönderilen icra emri usule uygun düzenlenmediğinden süresi içerisinde itiraz ile takibin iptalini talep zorunluluğu doğmuştur.
 2. Müvekkile gönderilen icra emrine ilişkin tebliğ zarfı üzerinde ilam örneğinin de ekte olduğu belirtilmişse de, zarfın içerisinde İcra emrinden başka bir belge bulunamamıştır. Bu usule aykırılık gönderilen icra emrinin iptalini gerektirmektedir.
 3. Öte yandan, alacaklı tarafından icra takibine konu edilen İcra Emrinde hangi alacak kalemlerine hangi tarihlerden itibaren ne kadar faiz işletildiği belli değildir. Bu husus da yerleşik Yargıtay içtihatları gereğince İcra Emrinin iptalini gerektirir.
 4. Yine icra emrinde takip öncesi işlemiş faiz tutarı olarak gösterilen faiz tutarı son derece fahiş olup, takipten sonrası için de asıl alacağa En Yüksek Ticari Faiz talep edilmesi ilama ve yasa hükkümlerine aykırıdır. Mahkemece gönderilen İcra Emrinin bu sebeple de iptali zorunludur.

TALEP SONUCU: Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle takibin iptaline, bu olmazsa müvekkile gönderilen 4-5 Örnek İcra Emrinin iptaline karar verilmesini saygıyla bilvekale talep ederim.

İtiraz Eden Borçlu Vekili

                                                                                                            Avukat Saim İncekaş – Adana Barosu Sicil 4293

EK: Vekâletname sureti.

İcra Emrinin İptali Dilekçesi -2-


ADANA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

İCRA DOSYA NO:

DAVACI – BORÇLU:

VEKİLİ:

DAVALI – ALACAKLI:

VEKİLİ:

KONU: Şikayetimizin Kabulüne Karar Verilmesi ile İcra Emrinin İptali

TEBLİĞ TARİHİ      :

AÇIKLAMALAR:

 1. Ekli vekaletname uyarınca davacı vekili olarak bulunmaktayız.
 2. Davalı tarafınca .. Asliye Hukuk Mahkemesi 2016/Esas ve 2019/K sayılı ilamı … İcra Müdürlüğünün 2015/Esas sayılı takip dosyası ile örnek 4-5 icra takibine konu edilmiştir.
 3. … İcra Müdürlüğünün 2015/ Esas sayılı takip dosyası ile gönderilen icra emri …tarihinde müvekkil tarafında tebellüğ edilmiştir.
 4. Söz konusu icra takip dosyasından gönderilen ödeme emri usul ve yasaya aykırı olarak düzenlendiğinden iptali gerekmektedir. Şöyle Ki;
 5. Öncelikle belirtmek gerekir ki Ödeme emri düzenlenen icra dosyası takipsizlik sebebi ile muameleden kaldırılmıştır.
 6. HMK 367/2 maddesinde “Kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe yerine getirilemez.” hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararların kesinleştikten sonra işlem yapılması gerekmektedir.
 7. Fakat İcra takibine konu olan ilamın dayanağı … Asliye Hukuk Mahkemesi 2016/  Esas ve 2019/          K sayılı mahkeme dosyası olup,  mahkemeye dava konusu olan ….. Parselde kayıtlı taşınmaza ait Tapu İptali ve Tesciline ilişkindir. Mahkeme davalının açmış olduğu davanın kabulüne karar vermiş olup henüz mahkemenin gerekçeli kararı müvekkile tebliğ edilmemiş ve mahkeme ilamı kesinleşmemiştir. Kesinleşmemiş mahkeme kararı icra takibine konu edilerek müvekkile usul ve yasaya aykırı bir şekilde ödeme emri düzenlenerek gönderilmiştir.
 8. Mahkeme kararı kesinleşmeden müvekkile ödeme ermi gönderildiği gibi müvekkilin taşınmazı üzerine haciz konulduğuna dair 103 davatiyesi gönderilmiştir. Gönderilen davetiyede haciz tarihi yer almamaktadır. Ayrıca haciz konulduğu iddia edilen taşınmazda müvekkil ailesi ile ikamet etmekte ve yaşamakta olup bu konuda da meskeniyet iddimız yer almaktadır. (Bu konuda talep ve dava haklarımız saklıdır.)
 9. Arz edilen nedenlerle dosya üzerinde inceleme yapılarak şikayetimizin kabulü ile usul ve yasaya aykırı icra emrinin İPTALİNE ve icra dosyası üzerinde bulunan müvekkilin aleyhine konmuş tüm hacizlerin kaldırılmasını karar verilmesini talep etme zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER         : HMK, MK, İİK ve  İlgili mevzuat hükümleri.

DELİLLERİMİZ         : …Asliye Hukuk Mahkemesi 2016/         Esas ve 2019/         K sayılı ilamı,             … İcra Müdürlüğünün 2015/         Esas sayılı takip dosyası Yargıtay kararları,  emsal mahkeme kararları, bilirkişi incelemesi, yemin, tanık beyanları, keşif ve sair yasal deliller

SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda sunulan nedenlerle,mahkemenizce re’sen gözetilecek sebepler ve başkaca tüm talep itiraz ve yasal  haklarımız saklı kalmak kaydı ile; ŞİKAYETİMİZİN KABULÜ İLE usul ve yasaya aykırı olarak düzenlenen 4-5 Örnek icra emrinin İPTALİNE,  müvekkilin mağduriyetinin önlenmesi açısından karar verilinceye kadar icranın durdurulması yönünde İHTİYATİ TEDBİR KARARI verilmesine,  yargılama gideri ile vekâlet ücretinin karşı yana tahmiline karar verilmesini saygıyla bilvekale arz ve talep ederiz.  tarih

Ek: Vekaletname, Mahkeme İlamı, Tebliğ Durumu, 103 Davetiyesi Örneği, Emsal Kararlar

Takipsizlik Ekran Görüntüsü

                                                                                                    Davacı     

İcra Emrinin İptali Dilekçesi

İcra Emrinin İptalinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

                                                                                                      Avukat Saim İncekaş – Adana Barosu Sicil 4293

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.