İcra Ceza Mahkemesi Kararına İtiraz Dilekçesi

İcra Ceza Mahkemesi Kararına İtiraz Dilekçesi (Nafaka İhlalden Usul Tebligat Gerekçesiyle Beraat Kararına İtiraz)


ADANA X İCRA CEZA MAHKEMESİNE

Gönderilmek Üzere

ADANA X İCRA CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA  NO : ……….

KARARA İTİRAZ EDEN

MÜŞTEKİ                              :

VEKİLİ                                   :

SANIK                                     :

KONU                                     : …. İcra Ceza Mahkemesinin …. tarih ……… E. …..K. Karar nolu beraat hükmünün kaldırılması talebidir.

AÇIKLAMALAR                  :

Müvekkil tarafından sanığın nafaka hükümlerine uymaması üzerine cezalandırılması talebiyle açılan davada … İcra Ceza Mahkemesi …… tarih …….. E. ……. K. Sayılı kararında suçun unsurları itibariyle oluşmadığı gerekçesiyle sanığın beraatine karar vermiştir.

Mahkeme suçun unsurlarının oluşmama sebebini icra emrinin borçluya tebliğ edilmemesi olarak göstermiştir. Fakat 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 11, Avukatlık Kanunu’nun 41 ve HMK’un 73 ve 81. maddeleri gereğince vekil ile takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması zorunludur. Kanun hükümleri tebligatın vekile yapılmasını zorunlu görürken mahkemenin bu amir hükümleri yok sayarak ayrıca asile tebligat yapılmaması sebebiyle vermiş olduğu beraat kararı açık bir şekilde yasaya ve hukuka aykırıdır.(Bu kapsamdaki itirazlarınız reddedilir bilginize.)

Yargıtay 12.Hukuk Dairesi  2.12.2010 tarihli E. 2010/15248 K. 2010/28616  sayılı kararında özetle: “Vekil ile takip edilen işlerde vekile tebligat yapılması gerekir. İcra emrinin vekile değil asile tebliğ edilmesi yasaya aykırıdır. Bu nedenle borçlu asile gönderilen tebligat işlemi iptal edilmelidir.” Demektedir. Bu ve benzeri bir çok Yargıtay kararından da anlaşılacağı üzere vekil ile takip edilen işlerde icra emrinin vekile değil asile tebligat yapılması yasaya aykırıdır.

Amir hükümlere ve hukuka aykırılık taşıyan bu kararın bir an için hukuki olduğu düşünülse bile 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 32.maddesi “Tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğe muttali olmuş ise muteber sayılır. Muhatabın beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi addolunur.” Demektedir. Bu durumda vekile yapılan tebligatin usulsüz olduğu düşünülüyorsa eğer, sanığın tebligatın içeriğini öğrenme tarihi tebliğ tarihi sayılmalıdır. Müvekkil tarafından 07.04.2016 tarihinde nafakanın ödenmesi talepli icra takibi başlatılmıştır. Yasaya ve hukuka uygun olarak ilamların icrası gereği vekile tebligat yapılmıştır. Sanığın 15.04.2016 tarihinde icra dosyasına savunma sunması icra emrinden haberi olduğunu göstermektedir. Sanığın vekiline usulüne uygun olarak yapılan tebligat mahkemece her ne kadar usulsüz kabul edilse de bu durumda Tebligat Kanunu’nun 32.maddesi uygulanmalıdır. T.K. m.32 gereğince sanığın icra dosyasına savunma sunduğu tarih olan 15.04.2016 tarihi öğrenme tarihi ve de tebliğ tarihi sayılmalıdır. Bu hususlar göz ardı edilerek verilen dava konusu karar açıkça yasaya ve hukuka aykırıdır.

TALEP VE SONUÇ            : …… İcra Ceza Mahkemesince sanık hakkında suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle verilen beraat hükmü 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 11 ve 32, Avukatlık Kanunu’nun 41 ve HMK’nın 73 ve 81. Maddelerine  açıkça aykırı olup sanığın nafaka hükümlerine uymadığının tespiti ile sanık hakkında yeni hüküm tesis etmesi amacıyla anılan hükmün itirazen kaldırılmasını vekaleten arz ve talep ederim.

Müşteki Vekili

Adana Av. Saim İNCEKAŞ

İcra Ceza Mahkemesi Kararına İtiraz Dilekçesi(Tahhüdü İhlal) -2-


X NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

SUNULMAK ÜZERE

X 1.İCRA CEZA MAHKEMESİNE

Dosya no                    :

İtiraz eden                  :

Vekili                          :

Konu : X 1.İcra Ceza Mahkemesinin X tarih ve X karara ilişkin itirazlarımızdır.

AÇIKLAMALAR:

1) X 1.icra ceza mahkemesinin X tarihli X esas numaralı dosyasında vermiş olduğu karar usul ve yasaya aykırı olduğundan dolayı mahkemenize itiraz zarureti hasıl olmuştur.

2) 1.İcra Ceza Mahkemesi Hakimliği hataen düşme kararı vermiştir.Şöyle ki;

3. Takip dosyasında borçlu sanık 2 defa taahhütte bulunmuştur.Mahkeme X eski tarihli  ve dava konusu edilmemiş ilk taahhüdü şikayet süresinin geçtiginden bahisle düşme kararı vermiştir.

4. Oysa ki şikayete konu taahhüt dilekçemizden de anlaşılacağı üzere X tarihli taahhüt olup. Bu taahhüdünde X tarihli taksidi şikayet konusu edilmiştir.

5.Yukarıda izah edildiği üzere Borçlu tarafından X  tarihinde taahhüt imzalanmış. 10. taksit aşamasında taksiti ihlal etmiş herhangi tarafımıza herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

6.Sayın mahkeme tarafından şikayet yasal süresini geçtiğine dair karar verdiği davanın düşmesine karar vermiştir.

7.Tarafımızca şikayet süresinde açılmıştır. Taahhüdü ihlal tarihi X dir. Tarafımızca şikayet X havale tarihli şikayet dilekçemiz ile yapılmıştır.Bu hali ile süresi içinde sanık hakkında şikayette bulunduğumuz kolaylıkla anlaşılmaktadır.

8.) Yukarıda arz ve izah olunan sebeple sanık hakkında verilen düşme kararının itirazen kaldırılarak sanığın cezalandırmasını talep zaruret hasıl olmuştur.

Hukuki sebepler               : İİK. 347 Md. Ve diğer ilgili mevzuat.

Sonuç ve istem                 : Yukarıda sebeplerle arz ve izah olunduğu üzere;

1.Haklı itirazlarımızın kabulu ile;

2.Taahhüdü ihlal suçundan sanığın cezalandırmasını bilvekale ile talep ederim.

İcra Ceza Mahkemesi Kararına İtiraz Dilekçesi -3-


X İCRA CEZA MAHKEMESİ’NE

Gönderilmek Üzere

X İCRA CEZA MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO                           :

BERAAT KARARINA

İTİRAZ EDEN MÜŞTEKİ    :

VEKİLİ                                   :

SANIK/LAR                         :

TALEP KONUSU                 : X ….İcra Ceza Mahkemesinin sanık hakkında, Ödeme şartını ihlal suçundan dolayı verdiği beraat kararının iptal edilmesine ve sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi dileğidir.

İTİRAZLARIMIZ                 : Sayın mahkeme icra dosyası haciz tutanağında belirtilen borç miktarı X TL olduğu halde taahhüde esas tutanakta toplam borcun X TL olarak hesaplandığı ve bunun çelişki olduğunu,ayrıca işlemiş ve işleyecek faizlerin de ayrı ayrı belirtilmediğini beraat gerekçesi olarak belirtmiştir. İleri sürülen sebeple sanık hakkında taahhüdü ihlal suçundan beraat kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Talimat müzekkeresindeki X TL ile tutanaktaki X TL arasındaki farklılığı çelişki olarak gören mahkeme haciz zaptında belirtilen ve borçlunun borcuna eklenecek talimat giderini görmemiştir. Oysa ki Kilis İcra Müdürlüğünün 2015/…. Tal.sayılı dosyadaki HACİZ ZAPTIYLA VE EKTE SUNULAN MASRAF MAKBUZLARIYLA SABİTTİR Kİ 153.70 TL TALİMAT GİDERİ MASRAF OLARAK TAAHHÜDE EKLENMİŞTİR.Talimat müzekkeresi ile hacizde yapılan taahhüde konu fark buradan kaynaklanmaktadır.

Bu anlamda ortaya çıkan farkın ise tarafımızca borçludan istenmeyeceği taahhüdü kabul muhtırasının borçluya taahhüdü kapsamında tebliğ edilmesiyle sabit olduğu gibi borçlunun kısmi olarak taahhütte bulunmasına da yasal bir  engel bulunmamaktadır.

İşlemiş ve işleyecek faizin ayrı ayrı gösterilmesi gerekliliğine gelince: Ekte sunulan X tarihli dosya hesabı raporuyla da sabittir ki işlemiş faiz takipte kesinleşen miktar içerisinde kalmakla buna dair itirazlar takip kesinleşmeden önce ileri sürülmesi gereken itirazlardan olup takip kesinleşmeden önce –varsa- itirazı kesinleşmeden önce borçlu tarafça ileri sürülmesi gereklidir.Taahhüt anında ayrıca işlemiş faizin gösterilmesine bu anlamda gerek olmadığı gibi borçluya tebliğ edilen kabul muhtırasında taahhüt edilen tarihlerde ödenecek borç ile dosyanın kapatılacağı kabul edildiği için işleyecek faizin de ayrıca belirtilmesinde bir eksiklik yoktur.Kaldı ki işleyecek faizin taahhütlere riayet sonrasında borçludan istenmeyecek olması borçlunun lehine olup aleyhine bir zarar doğurmamaktadır. Bu sebeple daha ilk taksitte borçlu lehine fazlaca genişletilmiş yorumla beraat kararı verilmesi kabul edilemez.

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarda arz edilen nedenlerle, itirazlarımızın kabulü ile X 3.İcra Ceza Mahkemesinin sanık hakkında verdiği beraat kararının kaldırılmasına ve sanığın mahkûmiyetine karar verilmesini saygıyla vekaleten talep ederim. tarih

Müşteki

                                                                                                  Adana Av. Saim İNCEKAŞ

Son düzenleme tarihi 21 Haziran 2020 13:00

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.