İcra Ceza İstinafa Cevap Dilekçesi

İcra Ceza İstinafa Cevap

  • Davalı tarafın İSTİNAF BAŞVURUSUNUN REDDİNE, Her hal ve şartta usule ve yasalara uygun davanın KABULÜNE, Yargılama giderleri ve vekalet ücretlerinin davalı taraf üzerine bırakılmasına,

İcra Ceza İstinafa Cevap Dilekçesi

X BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

İLGİLİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

SUNULMAK ÜZERE

X  İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO :

MÜŞTEKİ :

VEKİLİ : Av.

SANIK :

SUÇ : Karşılıksız çek keşide etmek.

KONU : Davalı tarafın istinaf dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulması ile davalının istinaf başvurusunun reddine karar verilmesi istemimizdir.

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda esas numarası belirtilmiş olan Mahkeme dosyasında davalı tarafın istinaf başvuru dilekçesine süresi içerisinde beyan ve itirazlarımızı sunuyoruz.

Vekil eden tarafından X İcra Ceza Mahkemesi E. sayılı dosyası ile ikame edilmiş olan dava; karşılıksız çek keşide etme suçunun unsurlarının oluştuğu ve re’sen araştırılacak hususlarda da herhangi bir usulsüzlük bulunmadığı gerekçeleri ile Yerel Mahkeme tarafından kabul edilmiştir.

Davalı tarafından Antalya İcra Ceza Mahkemesi E.- K. sayılı kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuş olup, süresi içerisinde istinafa cevaplarımızı sunuyoruz;

1/ Yerel Mahkeme tarafından verilen karar usule, yasaya, yerleşik içtihatlara, hakkaniyet ilkelerine uygun olup, davalı tarafından sunulan istinaf nedenleri yerinde olmadığından istinaf taleplerinin reddi gerekmektedir.

2/ Davalı tarafından sunulan istinaf dilekçesi kötü niyetli, dayanaksız, hukuka aykırı olup, bütün istinaf nedenlerine ayrı ayrı itiraz ediyoruz ve iddiaların genişletilmesi ve değiştirilmesi mahiyetindeki beyanlara muvafakatimizin bulunmadığını beyan ediyoruz.

3/ Vekil eden tarafça ikame olunan dava her yönü ile hem usul hem de esas yönüyle kabul edilmiş bir davadır.

Zira, dava ve diğer beyan dilekçelerimizde de yer alan beyanlarımızda açıklandığı üzere; süresi içinde bankaya ibraz edilen çekler, banka tarafından karşılıksız olduğu belirtilerek çeklerin arka yüzüne karşılıksız olduğuna dair şerh düşülmüştür. Çeklerin sorumluluk bedelleri tahsil edilmiş olup, kalan çek bedelleri ödenmemiştir.

4/ Dava kanunda tanımlanan hak düşürücü ve/ veya zamanaşımı süreleri içerisinde ikame edilmiş olduğundan buna karşı yapılan davanın usulden reddine karar verilmesi gerekmektedir iddiaları yersizdir.

5/ Dava dilekçesinde ve istinaf dilekçesinde yer alan bütün iddialara ayrı ayrı itiraz ediyoruz.

Dava dilekçesi ve istinaf dilekçesinde öne sürülen iddialar; mesnetsiz, müvekkilin alacağını elde etmesine ilişkin süreci uzatmaktan ibaret, dayanaksız ve kötü niyetlidir.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda açıklanan ve re’sen gözetilecek nedenlerle;

1/ Davalı tarafın İSTİNAF BAŞVURUSUNUN REDDİNE,

2/ Her hal ve şartta usule ve yasalara uygun davanın KABULÜNE,

3/ Yargılama giderleri ve vekalet ücretlerinin davalı taraf üzerine bırakılmasına,

karar verilmesini vekil eden adına saygılarımızla dileriz.

Son düzenleme tarihi 20 Haziran 2020 18:16

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.