Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

İcra Ceza İstinaf Dilekçesi

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Sunulmak Üzere

ADANA İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

DOSYA NO                          : 20../1..

KARAR NO                         :  201../…

İSTİNAF KANUN YOLUNA

BAŞVURAN MÜŞTEKİ         :…………….

VEKİLLERİ                               : Av……..                  

SANIK                                 : ……….   ../…/…/ doğumlu, ……………nüfusunda kayıtlı. …………………………adresinde oturur.

TALEBİN KONUSU           : ……İcra Ceza Mahkemesinin  yukarıda esas numarası                     yazılı dosyaya ilişkin verdiği kararının (20…/…) istinaf istemidir.

İCRA DOSYA NO                  : ……İcra Müdürlüğü’nün 20…/2…E sayılı dosyası.

KARAR TEFHİM TARİHİ   :

İSTİNAF NEDENLERİ        :

1-Borçlu sanık hakkında başlatılan icra takibinde borçlunun süresi içerisinde borcu ödememesi ve gelir gider dengesini gözetmeyerek, borç durumunu ağırlaştırdığından bahisle hakkında yaptığımız şikayetten  dolayı …….İcra Ceza Mahkemesince yargılama yapılmış, yargılama sonucunda Mahkemece  beraatine karar vermiştir.

2-Ayrıca Mahkeme kararının eksik araştırmaya istinaden verildiği kanaatiyle de bu dilekçeyi kaleme almaktayız. Şöyle ki; borçlu /sanık hakkında yaptığımız şikayette tarafımızca sanığın gelir gider dengesini gözetmediği ve basiretsizce davranarak borç durumunu ağırlaştırdığı beyan edilmiş, bu hususta ilgili icra takip dosyası münderecatı ve borçlunun bu durumunun araştırılması için yapılmasını talep ettiğimiz kurumlardan gelecek yazı cevapları delil olarak gösterilmiştir.

3-Ancak  Mahkeme tarafından  Emniyetten gelen sosyo-ekonomik durum raporu  kanaatimizce yeterince irdelenmemiş, hem rapor eksik düzenlenmiş, hem de bu eksik rapordaki hususlar Mahkemece sorgulanmadan, başkaca kurumlardan borçlunun net olarak sosyal ve ekonomik  durumu, bu duruma göre harcama yapıp yapmadığı netleştirilmeden  yerinde olmayan bir karar ve eksik incelemeyle Beraat kararı verilmiştir.

4-Dolayısıyla kanaatimizce eksik olan Emniyet araştırma raporuna ve bu rapordaki eksik ve izaha muhtaç konuların Mahkemece ilgili kurum ve yerlerden sorgulanması ve net bir kanaat oluşturulması, raporla bağlı kalınmaması gerekirken,  yeterli ve somut delil ibraz edilmediğinden bahisle  borçlu lehine verilen bu karar isabetsiz olup, yasal unsurlardan oldukça uzak olduğu kanaatiyle Yerel Mahkeme kararına itiraz ediyoruz.

5- Müsnet suçun manevi unsuru kast olmadığından failin aczine kendi eylemi ile sebep olmasında herhangi bir kast aranmamalı, suçun taksirle de işlenebileceği gözetilerek sanığın eylemine uyan İİK 332. Maddesi gereğince cezalandırılması gerekmektedir.

6- Ayrıca yargılama sonucunda ; yargılama giderlerinin ve suçüstü ödeneğinden karşılanan uzlaştırmaya ilişkin olarak ….TL masrafın müştekiden tahsiline karar verilmiştir. Yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı kanaatimizce hukuka aykırı olarak verilen bu karara karşı da itiraz ediyoruz.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda belirttiğimiz sebep ve gerekçelerle re’sen nazara alınacak hususlar dikkate alınarak;

Mahalli ilk derece mahkemesince verilen kararın usul ve yasaya aykırı hususlarının belirttiğimiz sebep ve gerekçelerle müvekkilimiz lehine ORTADAN KALDIRILMASINA, Sanık hakkında İİK ilgili maddelerinin tatbik edilerek CEZALANDIRILMASINA karar verilmesini arz ve talep ederiz…./…/…                                                            

 Av. 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 03:25

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.