İç Mimarlık Hizmet Sözleşmesi

May 4, 2020 | Şirketler Hukuku Avukatlığı

İç Mimarlık Hizmet Sözleşmesi

İÇ MİMARLIK HİZMETLERİ TİP SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

A) İç Mimar

Adı ve Soyadı        :  …..

Adresi                     :  …..

Oda Sicil No          :  …..

Büro Tescil No       :  …..

Vergi Dai. ve No    :  …..

Telefon                   : 

İşbu sözleşme konusu işin kapsamına ait şartları, mesleki düzenlemeler dahilinde yerine getirmekle yükümlü kişi.

B) İşveren

Adı ve Soyadı        :  …..

Adresi                     :  …..

Telefon                   :  …..

Vergi Dai. ve No    :  …..

İşbu sözleşme konusu işin kapsamına ait şartların yerine getirilmesini talep eden, iş sahibi ve maddi bedelini ödemekle yükümlü özel/tüzel kişi.

Arasında, aşağıda yazılı hükümler dahilinde sözleşme yapılmıştır.

Bu sözleşmede taraflar İç Mimar ve İşveren kelimeleri ile anılmıştır.

Taraflarca yazılı bildirimlerde bulunulmadığı sürece yukarıdaki adreslere yapılan çağrılar kişilerin kendilerine yapılmış sayılır.

2- İşin Konusu

a) Sözleşmenin konusu iç mekan’ın bu sözleşmedeki adresi (…..).

b) İç Mimarlar Odası Mesleki Denetim Uygulama Esasları’na bağlı olarak söz konusu içmekan’ın bu sözleşmeye göre kullanım amacı (…..) olan, toplam alanı (…..) metrekare olan, bu taşınır/taşınmazın aşağıdaki 5.maddede söz konusu şartlar çerçevesinde düzenlenmesi işidir.

3- Sözleşmenin Esası

İşveren, bu sözleşme ile yukarıda yazılı işe ait içmimarlık hizmetlerinin 5.maddede işaret edilmiş olanlarının tamamının İçmimar’ın sorumluluğu ve koordinasyonu altında yapılmasını.

İçmimar’da, bu çalışmaları eksiksiz ve kusursuz olarak ve süresi içerisinde yapmayı.

Taraflar, yükümlülüklerini bu sözleşmenin eki olan “İçmimarlık Hizmetleri Şartnamesi ve Ücret Tarifesi” hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyi karşılıklı olarak kabul ve taahhüt emişlerdir.

4- İşveren’in Temin Edeceği Belgeler

İşveren, sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte ve sözleşme tarihinden en çok … gün içerisinde aşağıda yazılı belge ve bilgileri İçmimar’a verecektir.

Söz konusu işin; hukuki, imar, teknik belgeleri ve yukarıda belirlenmiş konsept çerçevesinde yine söz konusu mekanın ihtiyaç programı ve yatırım bütçesi bilgileridir.

İşveren tarafından İçmimar’a verilecek yukarıdaki bilgi ve belgelerin teslim tutanağı karşılığında doğru ve geçerli olması esastır. Bu belge ve bilgilerin İçmimar’a tesliminde gecikme olması durumunda, ya da temini görevi İçmimar’a verilmesi durumunda temininde geçecek süreler, sözleşme süresine ilave edilir. Bu süre … günü geçemez.

5- İçmimarlık Hizmetleri

Bu sözleşme uyarınca İşveren tarafından istenen ve İçmimar tarafından yapılması kabul ve taahhüt edilen işlerin kapsamı aşağıdaki gibidir. İşveren, içmimarlık hizmetleri iş aşamaları karşılığında yazılı bedelleri İçmimar’a ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. İçmimar, sözleşme kapsamındaki iş aşamalarını aşağıda yazılı süre içerisinde mücbir sebeple dışında tamamlamayı kabul ve taahhüt etmiştir.

Bu süre İçmimar tarafından mücbir sebepler dışında yapılacak çalışmaları kapsar. İşveren’in inceleme ve onay süreleri ve muhtemel ek hizmetlere ait gerçekleşme süreleri İçmimar’ın çalışma süresine dahil değildir.

1-  Proje Hizmetleri

İşbu sözleşme ile söz konusu mekan’ın; İçmimar’ın mesleki tasarım bilgisi yetkinlik ve yeterliliği ile ortaya çıkacak olan ve İşveren’in İçmimari ihtiyaçlarını karşılayacak bilgi ve çizim aktarımlarını iç eren donelerdir. Bu safha İşveren’in kabulü ve onayı ile sonuçlanır.

A- Danışmanlık Hizmeti,

B- Rölöve (ön etüd),

C- Konsept ve Ön Proje,

D- Kesin Proje,

E-  Uygulama Projeleri;

İmalat çizimleri,

Sistem detayları,

Metraj, Keşif ve Maliyet hesapları,

İhale dosyası hazırlanması.

Sözleşme ile söz konusu kabul edilen çalışmalar .. / .. / …. tarihinde teslim edilecektir.

2-  Proje Kontrolluk Hizmetleri

Söz konusu mekan’a ait kesinleşen projenin yerinde uygulanması kontrolluğunun belli bir disiplinle yapılması işleridir. İçmimarı mesleki kontrolluk hizmetleri çerçevesinde;

a) Kesin projenin taşeron sözleşmelerini yapmak veya onaylamak,

b) İmalat ve yerine uygulama öncesi proje uygunluklarının kontrolluğunu yapmak veya onaylamak,

c) Tasarım çalışmalarının uygulama doğruluğunun; uygulama yerinde kesin kontrolünü yapmak,

d) İçmimar Konsept projeye danışmanlık ve kontrolörlük yapıyorsa söz konusu projede Anahtar Teslimi iş yapar. Müteahhit, yüklenici ya da taşeron değildir.

e) İçmimari projenin uygulamasını yapacak taşeronun da uygulama sözleşmesinde imzası bulunacaktır.

Söz konusu projenin kabul edilen kontrolluk hizmetleri .. / .. / …. tarihinde teslim edilecektir.

6- Ek Hizmetler

Ek hizmetler sözleşmede belirtilen hizmetlerin dışındaki diğer disiplinler olup, sözleşmenin devamı sırasında ya da işin bitim tarihinden sonra devam etmesi istenilen hizmetlerle birlikte sözleşme dışı olarak ortaya konulan talepler için ayrıca üret belirlenmesi ve ödenmesi gereklidir.

Örnek; Elektrik, sıhhi tesisat, iklimlendirme, çevre düzenleme (peyzaj) vb.

Mesai saatleri dışında yapılan gece çalışmaları ve resmi tatillerde yapılacak olan her türlü çalışma için günlük aylık bedelin % 4’ü kadar İşveren, İçmimar’a öder.

7- Ödeme Şekli

a) İşveren, 5.maddede yazılı bedelelri (+ KDV’si) İçmimar’a aşağıdaki şekilde ödeyecektir:

Sözleşmenin imzalanması ile birlikte 5.maddede yazılı olan bedelin (% …) peşinat olarak ödenecek, kalan bakiye ödemesi iki taraflı anlaşma ile belirlenecektir.

1-  

2-  

3- 

Ödenen bedelle ilgili vergi İçmimar’a ait olup, bu işle ilgili diğer resmi harç, rüsum, küşat, damga resmi harç ve giderler İşverence karşılanacaktır.

b) Ek hizmetlerin ödeme şekli iki taraflı anlaşma ile belirlenecektir.

Ödemeler, sözleşmede başkaca bir hüküm yoksa, nakit olarak veya İçmimar’ın ….. Bankası, ….. Şubesi’ndeki ….. no.lu hesabına yatırılarak yapılır.

c) İçmimar, sözleşmede başkaca bir hüküm yoksa her ödeme karşılığında ödemenin hangi iş aşaması karşılığında yapıldığını belirten açıklama ile Serbest Meslek Makbuzu ya da fatura düzenleyecektir.

8- Anlaşmazlıklar

Taraflar arasında çıkacak anlaşmazlıklar barış yoluyla çözümlenemediği takdirde, taraflardan birinin isteği üzerine, İçmimarlar Odası’nın atayacağı hakem tarafından çözümlenir. Hakem ücretini, aleyhine karar verilen taraf öder. Anlaşmazlığın devamı durumunda T.C. ….. Mahkemeleri yetkilidir.

9- Sözleşmenin Feshi

a) İşveren Açısından;

İşveren sözleşmeyi 30 (otuz) günlük bir önel ile feshedebilir. Bu durumda içinde bulunulan safhanın bitiş durumuna göre İçmimar’a ücret ve bedel ödemesi zorunludur. İçmimar’ın maddi ve manevi tazminat isteme hakkı saklıdır.

b) İçmimar Açısından;

İşin bedelinin öngörülen sürede ödenmemesi ve/veya İşveren’in ekonomik gücünün işi tamamlamaya yetmeyeceğinin anlaşılması halinde İçmimar 10 (on) günlük bir önel ile sözleşmeyi feshedebilir.

Ayrıca, bu sözleşme “İçmimarlık Hizmetleri Şartnamesi ve Ücret Tarifesi”nin … maddesi hükümlerine göre de feshedilebilir. İşveren’in maddi ve manevi tazminat isteme hakkı saklıdır.

10- İşbu sözleşme 10 (on) maddeden ibaret … nüsha olarak düzenlenmiş, taraflarca .. / .. / …. tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu sözleşmenin 1 nüshası İçmimarlar Odası tarafından onaylandıktan sonra alıkonacak, 1 nüshası İçmimar, diğer nüshası İşveren tarafından saklanacaktır.

İçmimar İşveren                                  İçmimarlar Odası

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.