Husumet İtirazı Örnek Dava Dilekçesi

Husumet İtirazına Yönelik Yazılacak Dilekçe Örneği

Husumet itirazı mevcut bir davanın yanlış kişi veya kurum aleyhine açıldığına dair itiraz beyanını belirtir. Husumet itirazında bulunmak için mahkemeye bu konuyu anlatır bir dilekçe sunulması gereklidir. Örnek dilekçe aşağıdaki gibidir.


            (İkamet Edilen İl) MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                :

TC KİMLİK NUMARASI :

VEKİLİ                                 :Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI                                :

ADRESİ                                :

KONU                                    :  Husumet itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

DAVA DEĞERİ                   :

(Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

AÇIKLAMALAR                 :

1-) Davacı  ……  tarafından müvekkilimiz …. Sulama Birliği Başkanlığı aleyhine, sulama borularının patlaması nedeniyle ürünlerinin zarar gördüğü iddiasıyla  …. Mahkemesinin … E. …. K. sayılı dosyası ile maddi tazminat davası açılmıştır. (EK-1)

2-) Ancak sulama borularının mülkiyeti DSİ ‘ye ait olup, müvekkilimiz sulama birliği sadece işletme ve bakımdan sorumludur.

3-) Dolayısıyla davanın, mülkiyet sahibi DSİ’ye karşı açılması gerekmekte olup, müvekkilimizin ilgili olayda husumeti bulunmamaktadır ve davanın husumet yokluğundan reddi gerekmektedir.

4-) Ayrıca bir kamu tesisinin gerek yapılmasındaki, gerekse kullanılması veya korunmasındaki kusurdan doğan zararlar; idari karar ve eylemlerden doğan zararlar niteliğinde bulunduğundan tam yargı davasının konusunu oluşturmakta olup, bu nitelikteki davaların idari yargı yerinde açılması gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER        : 6100 S. K. m. 27, 50, 2577 S. K. m. 14, 15

HUKUKİ DELİLLER          :

1-) …. Mahkemesinin … E. ….K. sayılı dosyası

 

SONUÇ VE İSTEM             :  Yukarıda açıkladığımız sebeplerle, husumet itirazımızın kabulüne ve müvekkilimiz hakkındaki uyuşmazlığın esasını inceleme olanağı bulunmadığından davanın incelenmeksizin reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini, müvekkilimiz adına vekaleten EKLER:

1-) …. Mahkemesinin … E. ….K. sayılı dosyası

2 -) Bir  

                                                                                                                  Davalı Vekili

     Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Sağ tıklama ve kopyalama özelliğini sadece Üyeler kullanabilir. Menü >ÜYELİK< sekmesinden siteye üye olunuz.