Hukukta Görev ve Yetki Nedir? Görevli ve Yetkili Mahkemenin Anlamı

Hukukta görevli ve yetkili mahkeme ne anlama gelmektedir? Mahkemelerin görevi ile yetkisi aynı anlama mı gelir? “Görevli Mahkeme” ve “Yetkili Mahkeme”nin anlamını açıklamak üzere yazımızı okuyunuz.


Hukukta Görev ve Yetki

GÖREV

Mahkemelerin görevi, ancak kanunla düzenlenir. Hangi mahkemelerin, hangi davaları görmekle vazifelendirildiğini ilgili yasalar belirler.

Görevle ilgili kurallar, Kamu düzenindendir. Bunun anlamı şudur: Görevle ilgili düzenlemelere uymak kamu düzeninin bir gereğidir. Yargılamanın her aşamasında görev konusu göz önünde tutulur.

Her dava, ilgili yasaca görevlendirilen mahkemede açılır.

Mahkemeler, Genel Görevli Mahkemeler ve Özel Görevli Mahkemeler diye ikiye ayrılır.

Genel Görevli Mahkemeler

Genel görevli mahkemeler de ikiye ayrılır; Asliye Hukuku Mahkemeleri ve Sulh Hukuk Mahkemeleri.

Asliye Hukuk Mahkemeleri

Dava konusunun değerine ve miktarına bakılmaksızın mal varlığına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalar Asliye Hukuk Mahkemelerinin görev alanına girer. İş yoğunluğu sebebiyle bazı yargı çevrelerinde ticari nitelikteki davaların görümü için Asliye Ticaret Mahkemeleri ihdas edilmiştir. Asliye Hukuk Mahkemesi ile Asliye Ticaret Mahkemesi arasında sadece bölümü              vardır.

Asliye Hukuk Mahkemeleri, aksine hüküm bulunmadıkça, diğer dava ve işlere de bakmakla görevlidir (HMK. md.1/2).

Sulh Hukuk Mahkemeleri

Genel görevli mahkemelerin İkincisi, Sulh Hukuk Mahkemeleridir.

Sulh Hukuk Mahkemeleri, dava konusunun değerine ve miktarına bakılmaksızın, kira hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklara, mal veya hakkın paylaşımına ve ortaklığın giderilmesine; taşınır-taşınmaz mallarda zilyetliğin korunmasına ilişkin davalar ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile diğer kanunların Sulh Hukuk Mahkemesini görevlendirdiği dava ve işlere bakar.

Özel Görevli Mahkemeler

Özel görevli mahkemeler; her yargı çevresindeki yoğunluğu, iş çokluğu ve iş niteliği dikkate alınarak ayrı ayrı özel yasalarla kurulan mahkemelerdir.

Bu özel mahkemelerin başlıcaları şunlardır:

a- İş Mahkemesi

b- Aile Mahkemesi

c- Kadastro Mahkemesi

d-Tüketici Mahkemesi

e- İcra Mahkemesi

f- Denizcilik İhtisas Mahkemesi

YETKİ

“Yetkili Mahkeme” denilince, açılacak bir davanın, hangi yerdeki, hangi yargı çevresindeki mahkemede açılması gerektiği ifade edilmiş olur. Samsun Mahkemeleri, Ankara Mahkemeleri gibi.

Yetkili mahkeme ile ilgili genel kural; gerek HMK., gerekse diğer kanunlarda belirtilen yetki hükümleri saklı kalmak kaydıyla, davalı gerçek veya tüzel kişilerin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir (HMK. md.6/1).

Yerleşim yeri ise, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre belirlenir. (HMK. md.6/2).

Yetki kuralları, esas itibariyle, “Kesin Olan Yetki Kuralları“, “Kesin Olmayan Yetki Kuralları” diye iki gruba ayrılır.

Kesin yetki kuralları, kamu düzenindendir. Her aşamada re’sen (kendiliğinden) dikkate alınır.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Sağ tıklama ve kopyalama özelliğini sadece Üyeler kullanabilir. Menü >ÜYELİK< sekmesinden siteye üye olunuz.