Hükmün Tashihi Dilekçesi Örneği

Hükmün Tashihi Dilekçesi Örneği -1-

ADANA ( ) İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO                          : 2018/… E. – 2018/… K.

DAVALI                                :  …

VEKİLİ                                   : Av. … – Adres Antettedir.

KONU                                   : Hükmün Tashihi Talebimizden İbarettir.

İCRA DOSYA NO               : Ankara … İcra Müdürlüğü 2018/… E. sayılı dosya

AÇIKLAMALAR  :

1-) Tarafımızca, borçlu/davacı … Bankası aleyhine … çek nolu 31/05/2017 tarihli ödenmeyen çek yaprak bedeline istinaden Ankara … İcra Müdürlüğü 2018/… E. sayılı dosyasından icra takibi başlatılmış, ödeme emri borçluya tebliğ edilmiştir.

2-) Borçlu/davacı tarafından, Ankara … İcra Müdürlüğü’nün ödeme emrinin gönderilmesine ilişkin kararının iptal edilmesi amacıyla işbu şikayet davası açılmıştır.

3-) Mahkemeniz tarafından işbu davaya ilişkin 14/12/2018 tarihinde verilen ilamın hüküm kısmında, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine KESİN OLARAK karar verilmiştir.

4-) Ancak icra memur muamelesini şikayet davalarında, davacı/borçlu tarafın herhangi bir talebi olmamasına rağmen ve tarafımızca şikayete karşı çıkıldığına dair herhangi bir beyan bulunmamasına rağmen borçlu yararına vekalet ücretine hükmedilmesi isabetsizdir.

 Yargıtay 12. H.D., 09/12/2013 Tarihli, 2013/32785 E., 2013/39103 K. Sayılı İlamı

“…Somut olayda şikayetin konusu, takip dayanağı belgenin ödeme emrine eklenmemesine dair icra memur işlemi olup, mahkemece evrak üzerinde yapılan inceleme ile şikayetin sonuçlandırılmasına ve alacaklı tarafça şikayete karşı çıkılmamasına rağmen şikayetçiler lehine vekalet ücreti ve yargılama giderine hükmedilmesi isabetsiz olup…”

 Yargıtay 12. H.D., 09/06/2015 Tarihli, 2015/8210 E., 2015/15898 K. Sayılı İlamı

“…istem; icra müdürlük işleminin iptaline ilişkin şikayet olduğu halde ve şikayet dilekçesinde ayrıca karşı taraftan yargılama gideri ile vekalet ücreti talep edilmemiş olmasına rağmen mahkemece borçlu yararına vekalet ücreti hükmedilmesi de doğru bulunmamıştır…”

5-) Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Hükmün Tashihi başlıklı 304. Maddesi’nde, “Hükümdeki yazı ve hesap hataları ile diğer benzeri açık hatalar, mahkemece resen veya taraflardan birinin talebi üzerine düzeltilebilir. Hüküm tebliğ edilmişse hakim, tarafları dinlemeden hatayı düzeltemez. Davet üzerine taraflar gelmezse, dosya üzerinde inceleme yapılarak karar verilebilir.” hükmü bulunmaktadır.

Mahkemeniz’in sözkonusu ilamında vekalet ücretine hükmedilmesi, ilgili Yargıtay İçtihatları gereğince açık bir maddi hata teşkil etmektedir. Bu nedenle, ilgili hükmün tashihini talep etmek amacıyla Sayın Mahkemeniz’e başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : HMK 304 vd. ve İlgili Yasal Mevzuat

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda izah olunan nedenlerle; gerekçeli kararda yer alan açık maddi hatanın (vekalet ücretine hükmedilmesinin) tashihini HMK 304 vd. maddeleri uyarınca vekaleten saygılarımızla talep ederiz. 04.03.2019

                                                                                                                                                             DAVALI VEKİLİ

                                  Av.

Hükmün Tashihi Dilekçesi Örneği -2-

ADANA ( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO                          : X Esas

DAVACI                                : X

VEKİLİ                                 :             

DAVALI                                : X

KONU                                   : HMK m. 304 uyarınca hükmün tavzihi ve tashihi talebidir.

AÇIKLAMALAR

X ili, X ilçesi X Köyü, X mevkii, … ada, … parselde kayıtlı taşınmazın satışı bakımından önalım hakkının tanınarak davalı üzerindeki taşınmaz hissesinin müvekkilimiz adına tapuya kaydedilmesi istemiyle ikame etmiş olduğumuz davada, harca esas değer X Belediye Başkanlığı’ndan alınan … tarihli yazıya istinaden …TL olarak gösterilmiştir.

Bilahare Mahkemeniz tarafından yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda tanzim edilen … tarihli raporda taşınmazın değerinin ….-TL olduğu belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, taşınmazın aynına ilişkin davalarda DAVA DEĞERİ TAŞINMAZIN DEĞERİDİR. Bu husus Yargıtay kararlarında da açıkça yer almıştır: “Hemen belirtilmelidir ki, davanın taşınmazın aynına dair olduğu ve konusunu oluşturan hakkın parayla değerlendirilmesinin mümkün bulunduğu açıktır. DAVANIN HARCA ESAS GERÇEK DEĞERİNİN DAVA DİLEKÇESİNDE BELİRTİLEN DEĞİL, KEŞFEN BELİRLENECEK DEĞER OLACAĞI DA KUŞKUSUZDUR.” (1HD, Esas: 2012/13219, Karar: 2013/4147)

Bu ve buna benzer birçok Yargıtay kararında görüleceği üzere, taşınmazın değeri dava dilekçesinde belirtilen değer değil, keşif sonrası belirlenecek değerdir. Bu sebeple hukukumuzda harç ikmalı ve harç tamamlatılması kurumları kullanılmaktadır. Mahkemenin yapmış olduğu bu usuli hata dışında, taşınmazın miktar itibariyle değerini keşfen belirlenen değer üzerinden alması gerekirken dava dilekçesinde yazılı değer üzerinden belirlemesi hatalıdır.

Bu yönüyle de biz mahkemenin maddi hatadan kaynaklı olarak yazım hatası yaptığını düşünmekteyiz. Bu sebeple de mahkemenin tashih kararı vererek maddi hatayı düzeltmesini talep etmekteyiz.

HMK m.304’e göre; Hükümdeki yazı ve hesap hataları ile diğer benzeri açık hatalar, MAHKEMECE RESEN veya taraflardan birinin talebi üzerine düzeltilebilir.

HÜKMÜN TASHİHİ

MADDE 304- (1) Hükümdeki yazı ve hesap hataları ile diğer benzeri açık hatalar, mahkemece resen veya taraflardan birinin talebi üzerine düzeltilebilir. Hüküm tebliğ edilmişse hakim, tarafları dinlemeden hatayı düzeltemez. Davet üzerine taraflar gelmezse, dosya üzerinde inceleme yapılarak karar verilebilir.

(2) Tashih kararı verildiği takdirde, düzeltilen hususlarla ilgili karar, mahkemede bulunan nüshalar ile verilmiş olan suretlerin altına veya bunlara eklenecek ayrı bir kâğıda yazılır, imzalanır ve mühürlenir.

Kanuna göre, mahkeme tarafından hüküm her iki tarafa da tebliğ edildiğinden bu hususta karar verilirken duruşma açılması ve tarafların duruşmaya çağrılması gerekmektedir.

Mahkemenizde görülen davanın üçüncü celsesinde Mahkemenizce “davanın REDDİNE, … miktar itibarıyla kesin olmak üzere…” şeklinde karar verilmiştir. Kararın yukarıda belirtildiği üzere taşınmazın değerine göre istinaf incelemesine açık olması gerekirken, sehven “miktar itibarıyla kesin olmak üzere” yazıldığı tarafımızca düşünülmektedir.

Şu durumda,  “miktar itibarıyla kesin olmak üzere” yazılan ibarenin tashihi ile, hükmün istinaf incelemesine açık olduğunu belirten ibarenin HMK n.304 uyarınca karara işlenmesini talep etme zarureti doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle, “miktar itibarıyla kesin olmak üzere” şeklinde yazılan ibarenin tavzihi ve tashihi ile hükmün istinaf incelemesine açık olduğunu belirten ibarelerin HMK m.304 uyarınca hükme işlenmesini, gerekçeli kararda çıkabilecek başkaca hatalara karşı tashih yoluna başvurma hakkımız saklı olmak üzere kararın tarafımıza tebliğini saygıyla talep ederiz.

Davacı Vekili

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.