Hükmedilen Nafakanın Katları Şeklinde Yapılan Ödeme Nafakaya Mahsuben Sayılır

Haz 9, 2020 | Nafaka Usul

Nafakanın Katları Şeklinde Ödeme Yapmak

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
 
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
 
Alacaklı tarafça, borçlu aleyhine … 9. Aile Mahkemesi’nin 25.11.2013 tarih ve 2011/960 E. 2013/774 K.sayılı dosyası ile hükmedilen ve dava tarihinden itibaren karar kesinleşinceye kadar … için aylık 750,00 TL, müşterek çocuklardan… için aylık 1000,00 TL,… için aylık 1250,00 TL tedbir nafakaları ile ilgili olarak işlemiş nafaka alacağının tahsili amacıyla ilamlı icra takibine girişildiği, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, birtakım ödemelerde bulunduğu iddiasıyla yaptığı ödemelerin nafaka borcundan mahsubunu talep ettiği,mahkemece,yapılan ödemelerin ahlaki borcun ifası olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
 
Dosyada bulunan banka kayıtlarının incelenmesinde; alacaklı hesabına, mahkemece, nafakaya ilişkin karar kurulmadan önce ve sonra yapılan ödemeler olduğu görülmektedir.
 
Ödemelerin belirli kıstaslar dahilinde yapılması halinde, nafaka borcundan mahsubu söz konusu olabilecektir. Borçlunun, somut olayda da gözlendiği gibi, birbirini takip eden tarihlerde, tüm nafaka borçlarını kapsamasa dahi bir takım ödemeler yaptığı ve yapılan bu ödemelerin nafaka borcuna ilişkin olduğuna dair bir açıklama olmasa bile, belli koşulların bulunması halinde ödenen miktar nispetinde nafaka borcundan kurtulacağının kabulü gerekmektedir. Kaldı ki, zorunlu olsa dahi, nafaka borcu da nitelik itibariyle temelde ahlaki bir ödemedir
 
Bu bağlamda, borçlu hakkında aile mahkemesince nafakaya hükmedilen karar tarihinden sonra yapılan ödemelerde, hükmolunan aylık nafaka miktarı ve bu miktarın katları şeklinde ödemeler görünüyor ise, nafaka borcuna ilişkin olarak yapıldığının kabulü gerekir. Aksi halin kabulü, aşırı şekilcilik olup, hak zayiine ve mükerrer ödemelere neden olur.
 
Hal böyle olunca mahkemece, borçlu tarafça takibe dayanak aile mahkemesinin nafakaya ilişkin karar tarihi olan 25.11.2013 tarihinden sonra yapılan ve hükmolunan nafaka miktarı ve nafakanın katları şeklinde yapılmış ödemelerin, nafaka borcuna mahsuben yapıldığının kabulü gerekeceğinden,bu hususta bilirkişiden rapor alınarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
 
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi. ( 12. Hukuk Dairesi 2018/1957 E. , 2018/5382 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Nafakanın katları şeklinde yapılan ödemeyle ilgili bir diğer konuyu açıklayıcı Yargıtay kararı da şu şekildedir:

İlama dayalı takipte borcun ödendiği iddiası, İİK’nun 33. maddesinde belirtilen belgeler ile ispat edilmelidir. Dairemizin yerleşik içtihatlarına göre, nafaka borcunun ödendiğine ilişkin iddianın ispatı yönünde sunulan ödeme belgelerinin geçerli olabilmesi için, açıkça nafaka borcuna atfen yapıldığının belgede yazılı olması gerektiğine ilişkin koşul, yeni uygulamalarla yumuşatılmış olup; Dairemizin son içtihatlarında; nafaka borçları yönünden yapılan ödemelerin, aylık nafaka miktarına ve bu miktarın katlarına denk gelecek şekilde düzenli olarak yapılması durumunda, ödeme belgelerinde nafaka borcuna ilişkin olduğuna dair atıf olmasa dahi, bu ödemelerin, nafaka borcundan mahsubunun hakkaniyet kurallarına uygun düşeceği kabul edilmektedir. Zira, işleyen nafaka borcu bulunan bir borçlunun, yaptığı ödemelerin bu borç dışında ahlaki bir ödeme olduğunu kabul etmek hak kaybına neden olacaktır.

Bunun dışında, ödemenin okul ücreti vs gibi açıklamalar ile yapılması halinde ise, ödeme, nafakaya mahsup edilemez.

Somut olayda, dayanak ilamda müşterek çocuk için aylık 100,00 TL nafakaya hükmedildiği, mahkemece alınan 29.04.2016 havale tarihli bilirkişi raporunda; takip tarihi itibariyle aradan geçen 10 yıllık zaman diliminde ödenmesi gereken nafaka miktarının 12.000,00 TL olduğu, borçlunun 01/11/2007 tarihi ile 27/08/2015 tarihleri arasındaki ödemeye ilişkin olarak sunduğu dekontlardaki ödemelerin dökümüne göre yapılan hesaplama ile de, 2006 ile 2016 yılları arasında toplam 25.100,00 TL ödeme yapıldığı yönünde tespitte bulunulduğu anlaşılmaktadır. Ancak, borçlunun sunduğu 17 adet ödeme dekontunun incelenmesinde; bazı dekontların açıklama kısmında, kolej ve okul parasına ilişkin ödemeler olduğunun açıkça yazılı olduğu, bilirkişi raporunda hesaplamaya esas alınan ödemeler içine de bu ödemelerin dahil edildiği ve aylık nafaka miktarına ve bu miktarın katlarına denk gelecek şekilde düzenli ödemelerin, hangileri olduğunun tespitinin yapılmadığı görülmektedir.(İlgili Yargıtay kararı)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.