Hükmedilen Nafakanın Katları Şeklinde Yapılan Ödeme Nafakaya Mahsuben Sayılır

Nafakanın Katları Şeklinde Ödeme Yapmak

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı tarafça, borçlu aleyhine … 9. Aile Mahkemesi’nin 25.11.2013 tarih ve 2011/960 E. 2013/774 K.sayılı dosyası ile hükmedilen ve dava tarihinden itibaren karar kesinleşinceye kadar … için aylık 750,00 TL, müşterek çocuklardan… için aylık 1000,00 TL,… için aylık 1250,00 TL tedbir nafakaları ile ilgili olarak işlemiş nafaka alacağının tahsili amacıyla ilamlı icra takibine girişildiği, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, birtakım ödemelerde bulunduğu iddiasıyla yaptığı ödemelerin nafaka borcundan mahsubunu talep ettiği,mahkemece,yapılan ödemelerin ahlaki borcun ifası olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
Dosyada bulunan banka kayıtlarının incelenmesinde; alacaklı hesabına, mahkemece, nafakaya ilişkin karar kurulmadan önce ve sonra yapılan ödemeler olduğu görülmektedir.
Ödemelerin belirli kıstaslar dahilinde yapılması halinde, nafaka borcundan mahsubu söz konusu olabilecektir. Borçlunun, somut olayda da gözlendiği gibi, birbirini takip eden tarihlerde, tüm nafaka borçlarını kapsamasa dahi bir takım ödemeler yaptığı ve yapılan bu ödemelerin nafaka borcuna ilişkin olduğuna dair bir açıklama olmasa bile, belli koşulların bulunması halinde ödenen miktar nispetinde nafaka borcundan kurtulacağının kabulü gerekmektedir. Kaldı ki, zorunlu olsa dahi, nafaka borcu da nitelik itibariyle temelde ahlaki bir ödemedir
Bu bağlamda, borçlu hakkında aile mahkemesince nafakaya hükmedilen karar tarihinden sonra yapılan ödemelerde, hükmolunan aylık nafaka miktarı ve bu miktarın katları şeklinde ödemeler görünüyor ise, nafaka borcuna ilişkin olarak yapıldığının kabulü gerekir. Aksi halin kabulü, aşırı şekilcilik olup, hak zayiine ve mükerrer ödemelere neden olur.
Hal böyle olunca mahkemece, borçlu tarafça takibe dayanak aile mahkemesinin nafakaya ilişkin karar tarihi olan 25.11.2013 tarihinden sonra yapılan ve hükmolunan nafaka miktarı ve nafakanın katları şeklinde yapılmış ödemelerin, nafaka borcuna mahsuben yapıldığının kabulü gerekeceğinden,bu hususta bilirkişiden rapor alınarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi. ( 12. Hukuk Dairesi 2018/1957 E. , 2018/5382 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 18 Haziran 2020 08:00

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.