HİZMET SÜRESİNİN(SİGORTALILIĞIN) TESPİTİ DAVASI DİLEKÇESİ

İşçinin sigortalı olarak geçirdiği sürelerin mahkeme tarafından hesaplanması ve tespit edilmesi için İş Makemesi’ne verilmesi gereken dilekçe örnekleri yazımızda mevcuttur.

Hizmet Tespiti Dava Dilekçesi Örnekleri -1-


       ADANA 1. İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

      

DOSYA NO                      :2016/160

BEYAN SUNAN  DAVALI:Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

       

VEKİLİ                              : Adana – Avukat Saim İNCEKAŞ                                                                                    

    

DAVACI                           : 

VEKİLİ                               : 

       

AÇIKLAMALAR              :

1)Mahkemeniz nezdinde yukarıda esas sayısı belirtilen dosya ile müvekkil kurum aleyhine dava açılmış bulunduğundan, iş bu beyan dilekçesini yazma zarureti  hasıl olmuştur.

2)Öncelikle belirtmek gerekir ki, davacının iddialarının  yerinde olup olmadığı bilinmediğinden, 5510 sayılı kanunda belirtilen dava açma  süresine riayet edilip edilmediğinin mahkemece re’sen takdiri gerekmektedir.

3)Ayrıca Yüksek Mahkeme kararlarına göre, hizmet tespiti davalarında davacının iddiaları, sair delillerle desteklenmelidir. Ancak davacının dilekçesinden bu delillerin varlığı anlaşılamamaktadır. Bu sebeple, hukuki yönden mesnetsiz bu davanın reddi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER     :5510 sayılı kanun,HMK ve ilgili mevzuat.

NETİCE VE TALEP       :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle,mesnetsiz ve yersiz bu davanın reddine,vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin de karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim13/06/2016

                                                                                                         DAVALI SGK VEKİLİ

                                                                                                          Av. 

Hizmet Tespiti Dava Dilekçesi Örnekleri -2-

 ADANA  İŞ  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                    : …

VEKİLİ                       : …

DAVALI                     : …

KONU                                    :  Hizmet tespiti talebidir

AÇIKLAMALAR       :

1- Müvekkil, 01/09/2009  tarihinde davalı şirketin …… adresinde bulunan mağaza işyerinde satış temsilcisi olarak çalışmaya başlamıştır. Davalı şirket, mobilya ve ev eşyası satışı yapmaktadır.

2- Müvekkil işveren tarafından sigorta bildirimi yapılmadığını öğrenmesi üzerine sigorta bildiriminin yapılmasını talep etmiş, ancak tüm taleplerine rağmen sigorta bildirimi yapılmamış, çeşitli vaat ve gerekçelerle ertelenmiştir.

3- Bu durumun devam etmesi üzerine, Müvekkil 05.09.2016 tarihinde SGK’na başvurmuş ve şikayette bulunmuştur.  

07.09.2016 tarihinde SGK müfettişi tarafından davalı işyerine gelinmiş, işyerinde müvekkilin çalıştığı tespit edilmiş ve akabinde müvekkilin, işyerinde diğer çalışanların ve işverenin ifadelerine başvurulmuştur.

Müvekkil, işverenin yalan söylemesi yönündeki baskısına rağmen, kurum müfettişine tüm çalışma sürecini olduğu gibi anlatmış ve bu yönlü ifadesi de tutanağa geçirilmiştir. Kurum müfettişinin gitmesinden sonra, davalı işveren tarafından müvekkil işyerinden kovulmak suretiyle, aynı gün iş akdi feshedilmiştir.

4- Müvekkilin son ücreti AGİ dahil net 1.915,00 TL’dir. Geçmiş dönemlerde net asgari ücretin 1,5 katı tutarında net ücret almıştır. Müvekkil evli olup eşi çalışmamaktadır. Çocuğu yoktur.

5- Müvekkilin sigortası kuruma bildirilmediğinden, davalı işveren nezdinde, 01.09.2009 – 07.09.2016 tarihleri arasındaki hizmet süresinin tespiti için Mahkemeye başvuru zorunluluğu doğmuştur.  

6– Yasa gereği, davanın SGK Başkanlığına ihbarını talep ediyoruz.

7- Yukarıda iddia edilen tüm hususlar, Kurum kayıtları, tanık beyanları ve davacının imzası bulunan davalı işverene ait bir kısım satış sözleşmeleri ile sabit olacaktır.

NEDENLER : HMK, 5510 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat

DELİLLER                  :          

1- İşyeri dosyasının işverenden istenmesi.

2- SSK Sicil dosyasının Kurumdan istenmesi.

3- SGK Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığından müvekkilin 05.09.2016 tarihli şikayeti ile ilgili başlatılan soruşturma dosyasının istenmesi.

                                                                    

4- Bilirkişi incelemesi.

                                                                    

5- Davacının imzasını içeren işverene ait sözleşme örnekleri.

6- Tanık (Tanık isimleri bilahare bildirilecektir)

İSTEM SONUCU      : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle;

1-Davanın SGK Başkanlığına ihbarına,

2- Müvekkilin davalı şirkette, dönemlere göre değişen net asgari ücretin 1,5 katı net ücret ile ve son olarak aylık net 1.915,00 TL ücret ile 01/09/2009 – 07/09/2016 tarihleri arasında çalıştığı sürelerin tespitine,

3-Yargılama giderleriyle vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ederim. ….Tarih…

                                                                                                                         Av.….

EKİ                 : 1) Vekaletname örneği,

                          2) 7 Adet davacının imzasını içeren sözleşme örneği,      

                          3) Kuruma başvuru dilekçesi örneği.

Hizmet Tespiti Dava Dilekçesi Örnekleri -3-

ADANA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI                                 : 

VEKİLİ                                  : 

DAVALI                                :    xx İlkokulu

KONUSU                              : Hizmet süresinin tespiti isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                :

 1. Müvekkilim X davalı kurum X İlkokulu’nda 1998 yılının Eylül ayında çalışmaya başlamış olup 2001 yılının Haziran ayında işten ayrılmıştır. Ancak Sosyal Sigortalar Kurumu’nun kayıtlarında 17/11/1999 tarihinde sigorta girişinin yapıldığı ve 16/06/2000 yılında sigorta çıkışının yapıldığı görülmektedir.
 2. Müvekkilim çalışma süresi boyunca sigortasının usulüne uygun başlatıldığını ve düzenli sigorta primlerinin ödendiğini düşünmekteydi; fakat emeklilik işlemleri için Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaat ettiğinde yukarıda izah ettiğimiz şekilde sigorta giriş ve çıkışının yapıldığını öğrenmiştir.
 3. Söz konusu durum müvekkilimin emeklilik işlemlerinin gecikmesine ve hak kaybına uğramasına neden olmaktadır.
 4. Müvekkilimin söz konusu yıllara ilişkin çalışmalarının sigortalık hizmetlerinden sayılabilmesi ve sigorta başlangıç tarihinin Eylül 1998 olarak tespiti için bu davanın açılma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve İlgli Mevzuatlar

HUKUKİ DELİLLER             : İş yeri dosyaları, sigorta dosyaları, bilirkişi incelemesi, iş yeri bordroları, tanık beyanları, gider pusuları, iş sözleşmesi ve ilgili diğer yasal deliller

SONUÇ VE İSTEM             : Müvekkilimin sigortalı çalışma başlangıcı olarak Eylül 1998 yılının tespiti ile bu süre içinde yatırılmayan sigorta primlerinin davalı tarafından yatırılması ve söz konusu hizmetlerinin diğer hizmetleri ile birleştirilmesine karar verilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesini saygıyla ve vekaleten talep ederim.  TARİH

                                                                                                                                             Av.

Sigortalılığın Tespiti Dava Dilekçesi Örnekleri -4-

ADANA İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                ADANA

DAVACI…………..:

VEKİLLERİ……….:Av. Saim İNCEKAŞ

DAVALILAR………:1-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı-ANKARA

DAVA……………..: Hizmet Sürelerinin TESBİTİ

AÇIKLAMALAR…:                     

1-Müvekkilim X , SOSYAL Güvenlik Kurumu Adana İl müdürlüğüne 746 işyeri sicil numarası ile tescilli X A.Ş. isimli işyerinde  ilk defa 22/01/1979 tarihinde 0101009212813 SSK sicil numarası ile işe başlamıştır.Müvekkilim ilk işe girdiği tarihte 18 yaşından küçük olması nedeniyle komşusu o dönemde 18 yaşından büyük olan X’nin kimliğini  ve kimlik bilgilerini kullanarak işe girmiş ve çalışmıştır.Müvekkilimin bu çalışması 16/05/1983 tarihine kadar kesintisiz olarak devam etmiştir.

2-Müvekkilimin dava konusu çalışması ile ilgili olarak işyerindeki belgelerde müvekkil adına bulunan imza ve yazı örneklerinin tamamı şahsi sicil dosyası içerisinde bulunan fotoğraflar müvekkile aittir.

3-Diğer davalı evlenmekle X soyadını alan X’de 0101009212813 SSK sicil numarası ile geçen çalışmaların müvekkile ait olduğunu bilmektedir.

4-Sigortalılığın zorunlu ,kişiye bağlı ve özellikle devredilemez bir hak olması nedeniyle 0101009212813 SSK sicil numarası ile Sosyal güvenlik Kurumu Adana İl Müdürlüğü’ne 746 işyeri sicil numarası ile tescilli AKSANTAŞ A.Ş. isimli işyerinde 22.01.1979 – 16.05.1983 tarihleri arasında geçen ve davalı X adına görünen sigortalı hizmetlerin müvekkile ait olduğunun  tespitine karar verilmesi için iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER……………:1– 0101009212813 SSK sicil numaralı dosyası

2-Sosyal güvenlik Kurumu Adana İl Müdürlüğünün 746 işyeri sicil numarası ile tescilli Aksantaş A.Ş.  isimli işyeri kayıtları

3-Şahsi dosyası ve Eki belgeler

4-Yazı , imza ve fotoğraf üzerinde bilirkişi incelemesi

5-Tanık anlatımları ve her türlü yasal delil

 

 

TANIKLARIMIZ:                 

                   1-

                                     

                   2-

   

                   3-

                                

                   4-

 

 

SONUÇ VE TALEP…:Yukarıda arz ve izahına çalıştığımız nedenlerle ;

1-Sosyal güvenlik Kurumu Adana İl Müdürlüğünün 746 işyeri sicil numarası ile tescilli X A.Ş. isimli işyerinde 0101009212813 SSK sicil numarasıyla 22.01.1979 – 16.05.1983 tarihleri arasında geçen ve davalılardan  X adına görünen sigortalı hizmetlerin davacı müvekkile ait olduğunun tespitine,

2-Yargılama gideri ile vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz.01/10/2013

Davacı Vekilleri

     Av. Saim İNCEKAŞ

Hizmet Tespit Davası Dilekçe Örneği -5-

ADANA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI                   :

VEKİLİ                     : Av. Saim İncekaş

DAVALI                   : (SGK sicil no: 236071.35)

KONU                       : Müvekkilin çalışmalarının sigortalı hizmet olarak TESPİTİ ile kurum kayıtlarının düzeltilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR    :

 1. Müvekkil davacı, 10.03.1988 tarihinde davalı Nazım ÖZKAYA’ ya ait işyerinde çalışmaya başlamış, bu işyerinde yaklaşık 2 yıl süreyle çalışmıştır. Müvekkilin 17.10.1988 tarih 1128568 sayı ile Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına girişi yapılmıştır. Sayın Mahkemenize dilekçemizin ekinde sunmuş olduğumuz Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan yazışmalar ve diğer bilgi ve belgeler dikkate alındığında müvekkilin işe başlama tarihinin 10.03.1988 olduğu açık bir şekilde ortaya çıkacaktır.
 2. Ancak müvekkilin çalışması işe giriş bildirgesi ile kuruma bildirilmiş ise de 1988/1.2. Dönemler için Kuruma 4 aylık dönem bordrosu verilmediğinden Kurum çalışmaları sigortalı hizmet kabul etmemektedir. İşveren tarafından ilgili kuruma 4 aylık dönem bordrosunun verilmemesi nedeniyle müvekkilin emekliliği tehlikeye girmekte, müvekkil kendisine yükletilmeyecek bir kusurdan dolayı telafisi mümkün olmayan bir mağduriyetin içine sürüklenmektedir.
 3. Sayın mahkemenize dosya tetkikinde faydalı olması açısından belirtmek isteriz ki: Davacı müvekkilin işe giriş kaydı sırasında müvekkilin soy ismi Kurum kayıtlarına ‘Gögi’ olarak işlenmiştir, daha sonra müvekkil Susuz Asliye Hukuk Mahkemesinin 1994/10 Esas ve 1994/42 Karar numaralı 03.03.1994 tarihli kararıyla ‘Gögi’ olan soyadını ‘FAHRİOĞLU’ olarak değiştirmiştir. (Soyadı değişikliğine dair mahkeme kararı ek’te sunulmuştur.) Bu karar kuruma da ibraz edilmiştir.
 4. Davacı müvekkil çalıştığı dönemde İzmir’de yaşayan ablasının evinde kalmış olduğundan o tarihlerde çalıştığı ablası ve yeğenlerinin tanıklıklarıyla sabittir.
 5. Ayrıca belirtmek isteriz ki; İŞ BU DAVA’DA, 506 SAYILI KANUNUN 79.MADDESİNE GÖRE KURUM DENETİM GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEDİĞİNDEN HAK DÜŞÜMÜ SÜRESİNE BAĞLI DEĞİLDİR.
 6. 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 7.maddesinin ilgili fıkrasına binaenHİZMET AKDİNE TABİ ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ZORUNLU SİGORTALILIK SÜRELERİNİN TESPİTİ TALEBİ İLE İŞVEREN ALEYHİNE AÇILAN DAVALARDA, DAVA KURUMA RESEN İHBAR EDİLİR.

YASAL NEDENLER : İş Kanunu, İş Mahkemeleri Kanunu ve ilgili yasalar.

DELİLLER                 : Müvekkile ait SSK şahsi sicil dosyası(ilgili kurumdan celbi talepli), işyeri sicil dosyası(işyerinden celbi talepli), tanık, gerektiğinde bilirkişi raporu ve sair her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM    : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, öncelikle 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 7.maddesinin ilgili fıkrasına binaen ‘HİZMET AKDİNE TABİ ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ZORUNLU SİGORTALILIK SÜRELERİNİN TESPİTİ TALEBİ İLE İŞVEREN ALEYHİNE AÇILAN DAVALARDA, DAVA KURUMA RESEN İHBAR EDİLİR. İHBAR ÜZERİNE DAVAYA DAVALI YANINDA FERÎ MÜDAHİL OLARAK KATILAN KURUM, YANINDA KATILDIĞI TARAF BAŞVURMASA DÂHİ KANUN YOLUNA BAŞVURABİLİR. KURUM, YARGILAMA SONUCU VERİLECEK KARARI KESİNLEŞTİKTEN SONRA UYGULAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.’ denilmekle beraber davanın Sayın Mahkemenizce re’sen Sosyal Güvenlik Kurumu’na ihbar olunmasına, davacının 10/03/1988’de başlayarak yaklaşık iki yıl süreyle çalışmasının sigortalı çalışma olduğunun tespitine, kurum kayıtlarının düzeltilmesine, yargılama giderlerinin davalılara yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununu uyarınca karşı taraf vekâlet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini bilvekale saygılarımızla arz ve talep ederiz. 27/03/2019

Davacı Vekili

Av. Saim İncekaş

 

EKLER:

1- Onanmış vekaletname örneği

2- Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan ;

 • 13/02/2019 tarihli iş yeri bilgilerini içerir evrak
 • 12/11/2018 tarihli emeklilik hakkında kurumun verdiği cevap
 • 14/12/2018 tarihli hizmet hakkında kurumun vermiş olduğu cevap

3- Susuz Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 03.03.1994 tarihli 1994/10 Esas ve 1994/42 Karar numaralı SOY İSİM DEĞİŞİKLİĞİNE ilişkin ilamı.

Hizmet Tespiti Davası Dilekçesi Örneği -6-

ADANA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

ADLİ YARDIM İSTEMLİDİR

DAVACI                     :

VEKİLİ                        :Av.

DAVALI                      :

Davacı SSK.Sicil No.       :

D.KONUSU                 :Hizmet Tespiti isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR        :

 • Müvekkilim 3409200705177 sigorta sicil numarası ile Kasım 2017 yılı ile Nisan 2018  yılı arasında davalı Van İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Hürriyet Bilfen Anaokulunda temizlik ve çevre düzenlemecisi sıfatı ile kesintisiz olarak çalışmış bulunmaktadır.

 • Müvekkilim çalışma süresi boyunca işveren kurum tarafından sigortalı yapıldığını ve sigorta primlerimin ödendiğini bilmektedir. Ancak müvekkilim tarafından Sosyal Sigortalar Kurumuna müracaat edildiğinde tarafına Mart 2018 tarihi itibariyle sigortasının kesildiği bilgisi verilmiştir. (EK-1)

 • Müvekkilimin 2018 Nisan ayı süresince de kurumda çalışmış olduğu, belgeler ve tanık beyanlarıyla da sabittir. Mahkemenize de sunacağımız Van Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olan Toplum Yararına Program Katılımcı Devam Çizelgesinde açıkça görüleceği üzere Nisan ayı boyunca müvekkilim tarafından tüm imzalar atılmış olup işbu çizelgede Hürriyet Bilfen Anaokulu Müdürü Ayşe Şaprak’ın mühür ve imzası mevcuttur. (EK-2)

 • Bu durum müvekkilimin maddi kayba uğramasına neden olduğu gibi ileride emeklilik işlemlerinin de gecikmesine sebep olacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu Van Bölge Müdürlüğünün söz konusu aylara ilişkin çalışmaları sigortalık hizmetlerinden sayabilmesi ve sigorta bitiş tarihinin tespiti için iş bu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

 • ADLİ YARDIM TALEBİNE İLİŞKİN OLARAK : HMK madde 334 vd. “Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler.” Denmektedir. Müvekkil günlük geçimini çok zor şekilde sağlamakta olup yargılama giderlerini karşılayacak durumda değildir. Kaldı ki açılan dava işe iade davasıdır. Davacı işten çıkarılmış olup şu anda herhangi bir geliri bulunmamaktadır.  EK-3’ de yer alan Fakirlik Belgesinden de anlaşılacağı üzere müvekkilin adli yardımdan yararlanması gerektiği açıktır.

HUKUKİ NEDENLER           : İş Kanunu ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER   : İş yeri dosyası, sigorta dosyası, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları ve ilgili diğer yasal deliller.

SONUÇ                      :  Açıklanan haklı nedenlerden ötürü;

 1. Müvekkilim Nazmi Tekdal’ın davalı kurumda yukarıda belirtilen tarihler arasında çalıştığının ve sigorta bitiş tarihinin tespiti ile bu süreler içinde yatırılmayan primlerin davalı kurum tarafından yatırılmasına karar verilmesini,

 1. Yargılama giderlerinin ve diğer tüm masrafların davalılara yükletilmesine karar verilmesini Sayın Mahkemenizden vekaleten talep ederim. 11.03.2019

   Davacı Vekili

Av. 

Ekler   :

 1. SGK Hizmet Dökümü
 2. Nisan Ayı Devam Çizelgesi
 3. Fakirlik Belgesi
 4. Vekaletname

 

Hizmet Süresinin Tespiti Davası Dilekçe Örneği

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.