HİZMET SÜRESİNİN(SİGORTALILIĞIN) TESPİTİ DAVASI DİLEKÇESİ

İşçinin sigortalı olarak geçirdiği sürelerin mahkeme tarafından hesaplanması ve tespit edilmesi için İş Mahkemesine verilmesi gereken dilekçe örnekleri yazımızda mevcuttur.

Hizmet Tespiti Dava Dilekçesi


       ADANA 1. İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                      :2016/160

BEYAN SUNAN  DAVALI: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

VEKİLİ                              : Adana – Avukat Saim İNCEKAŞ                                                                            

DAVACI                           : 

VEKİLİ                               : 

AÇIKLAMALAR              :

1)Mahkemeniz nezdinde yukarıda esas sayısı belirtilen dosya ile müvekkil kurum aleyhine dava açılmış bulunduğundan, iş bu beyan dilekçesini yazma zarureti  hasıl olmuştur.

2)Öncelikle belirtmek gerekir ki, davacının iddialarının  yerinde olup olmadığı bilinmediğinden, 5510 sayılı kanunda belirtilen dava açma  süresine riayet edilip edilmediğinin mahkemece re’sen takdiri gerekmektedir.

3)Ayrıca Yüksek Mahkeme kararlarına göre, hizmet tespiti davalarında davacının iddiaları, sair delillerle desteklenmelidir. Ancak davacının dilekçesinden bu delillerin varlığı anlaşılamamaktadır. Bu sebeple, hukuki yönden mesnetsiz bu davanın reddi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER     :5510 sayılı kanun, HMK ve ilgili mevzuat.

NETİCE VE TALEP       :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle, mesnetsiz ve yersiz bu davanın reddine, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin de karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. tarih

                                                                                                         DAVALI SGK VEKİLİ

                                                                                                          Av. 

Hizmet Tespiti Dava Dilekçesi Örneği

 ADANA  İŞ  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: Hizmet tespiti talebidir

AÇIKLAMALAR:

1- Müvekkil, 01/09/2009  tarihinde davalı şirketin …… adresinde bulunan mağaza işyerinde satış temsilcisi olarak çalışmaya başlamıştır. Davalı şirket, mobilya ve ev eşyası satışı yapmaktadır.

2- Müvekkil işveren tarafından sigorta bildirimi yapılmadığını öğrenmesi üzerine sigorta bildiriminin yapılmasını talep etmiş, ancak tüm taleplerine rağmen sigorta bildirimi yapılmamış, çeşitli vaat ve gerekçelerle ertelenmiştir.

3- Bu durumun devam etmesi üzerine, Müvekkil 05.09.2016 tarihinde SGK’na başvurmuş ve şikayette bulunmuştur.  

07.09.2016 tarihinde SGK müfettişi tarafından davalı işyerine gelinmiş, işyerinde müvekkilin çalıştığı tespit edilmiş ve akabinde müvekkilin, işyerinde diğer çalışanların ve işverenin ifadelerine başvurulmuştur.

Müvekkil, işverenin yalan söylemesi yönündeki baskısına rağmen, kurum müfettişine tüm çalışma sürecini olduğu gibi anlatmış ve bu yönlü ifadesi de tutanağa geçirilmiştir. Kurum müfettişinin gitmesinden sonra, davalı işveren tarafından müvekkil işyerinden kovulmak suretiyle, aynı gün iş akdi feshedilmiştir.

4- Müvekkilin son ücreti AGİ dahil net 1.915,00 TL’dir. Geçmiş dönemlerde net asgari ücretin 1,5 katı tutarında net ücret almıştır. Müvekkil evli olup eşi çalışmamaktadır. Çocuğu yoktur.

5- Müvekkilin sigortası kuruma bildirilmediğinden, davalı işveren nezdinde, 01.09.2009 – 07.09.2016 tarihleri arasındaki hizmet süresinin tespiti için Mahkemeye başvuru zorunluluğu doğmuştur.  

6– Yasa gereği, davanın SGK Başkanlığına ihbarını talep ediyoruz.

7- Yukarıda iddia edilen tüm hususlar, Kurum kayıtları, tanık beyanları ve davacının imzası bulunan davalı işverene ait bir kısım satış sözleşmeleri ile sabit olacaktır.

NEDENLER : HMK, 5510 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat

DELİLLER                  :          

1- İşyeri dosyasının işverenden istenmesi.

2- SSK Sicil dosyasının Kurumdan istenmesi.

3- SGK Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığından müvekkilin 05.09.2016 tarihli şikayeti ile ilgili başlatılan soruşturma dosyasının istenmesi.                        

4- Bilirkişi incelemesi.                                      

5- Davacının imzasını içeren işverene ait sözleşme örnekleri.

6- Tanık (Tanık isimleri bilahare bildirilecektir)

İSTEM SONUCU      : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle;

1-Davanın SGK Başkanlığına ihbarına,

2- Müvekkilin davalı şirkette, dönemlere göre değişen net asgari ücretin 1,5 katı net ücret ile ve son olarak aylık net 1.915,00 TL ücret ile 01/09/2009 – 07/09/2016 tarihleri arasında çalıştığı sürelerin tespitine,

3-Yargılama giderleriyle vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ederim. ….Tarih…

                                                                                                                         Avukat

EKİ                 : 1) Vekaletname örneği,

                          2) 7 Adet davacının imzasını içeren sözleşme örneği,      

                          3) Kuruma başvuru dilekçesi örneği.

Hizmet Tespiti Dava Dilekçesi Örnekleri -3-

ADANA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI                                 : 

VEKİLİ                                  : 

DAVALI                                :    xx İlkokulu

KONUSU                              : Hizmet süresinin tespiti isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                :

 1. Müvekkilim X davalı kurum X İlkokulu’nda 1998 yılının Eylül ayında çalışmaya başlamış olup 2001 yılının Haziran ayında işten ayrılmıştır. Ancak Sosyal Sigortalar Kurumu’nun kayıtlarında 17/11/1999 tarihinde sigorta girişinin yapıldığı ve 16/06/2000 yılında sigorta çıkışının yapıldığı görülmektedir.
 2. Müvekkilim çalışma süresi boyunca sigortasının usulüne uygun başlatıldığını ve düzenli sigorta primlerinin ödendiğini düşünmekteydi; fakat emeklilik işlemleri için Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaat ettiğinde yukarıda izah ettiğimiz şekilde sigorta giriş ve çıkışının yapıldığını öğrenmiştir.
 3. Söz konusu durum müvekkilimin emeklilik işlemlerinin gecikmesine ve hak kaybına uğramasına neden olmaktadır.
 4. Müvekkilimin söz konusu yıllara ilişkin çalışmalarının sigortalık hizmetlerinden sayılabilmesi ve sigorta başlangıç tarihinin Eylül 1998 olarak tespiti için bu davanın açılma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve İlgli Mevzuatlar

HUKUKİ DELİLLER             : İş yeri dosyaları, sigorta dosyaları, bilirkişi incelemesi, iş yeri bordroları, tanık beyanları, gider pusuları, iş sözleşmesi ve ilgili diğer yasal deliller

SONUÇ VE İSTEM             : Müvekkilimin sigortalı çalışma başlangıcı olarak Eylül 1998 yılının tespiti ile bu süre içinde yatırılmayan sigorta primlerinin davalı tarafından yatırılması ve söz konusu hizmetlerinin diğer hizmetleri ile birleştirilmesine karar verilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesini saygıyla ve vekaleten talep ederim.  TARİH

                                                                                                                                             Av.

Sigortalılığın Tespiti Dava Dilekçesi Örnekleri -4-

ADANA İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                ADANA

DAVACI…………..:

VEKİLLERİ……….:Av. Saim İNCEKAŞ

DAVALILAR………:1-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı-ANKARA

DAVA……………..: Hizmet Sürelerinin TESBİTİ

AÇIKLAMALAR…:                     

1-Müvekkilim X , SOSYAL Güvenlik Kurumu Adana İl müdürlüğüne 746 işyeri sicil numarası ile tescilli X A.Ş. isimli işyerinde  ilk defa 22/01/1979 tarihinde 0101009212813 SSK sicil numarası ile işe başlamıştır.Müvekkilim ilk işe girdiği tarihte 18 yaşından küçük olması nedeniyle komşusu o dönemde 18 yaşından büyük olan X’nin kimliğini  ve kimlik bilgilerini kullanarak işe girmiş ve çalışmıştır.Müvekkilimin bu çalışması 16/05/1983 tarihine kadar kesintisiz olarak devam etmiştir.

2-Müvekkilimin dava konusu çalışması ile ilgili olarak işyerindeki belgelerde müvekkil adına bulunan imza ve yazı örneklerinin tamamı şahsi sicil dosyası içerisinde bulunan fotoğraflar müvekkile aittir.

3-Diğer davalı evlenmekle X soyadını alan X’de 0101009212813 SSK sicil numarası ile geçen çalışmaların müvekkile ait olduğunu bilmektedir.

4-Sigortalılığın zorunlu ,kişiye bağlı ve özellikle devredilemez bir hak olması nedeniyle 0101009212813 SSK sicil numarası ile Sosyal güvenlik Kurumu Adana İl Müdürlüğü’ne 746 işyeri sicil numarası ile tescilli AKSANTAŞ A.Ş. isimli işyerinde 22.01.1979 – 16.05.1983 tarihleri arasında geçen ve davalı X adına görünen sigortalı hizmetlerin müvekkile ait olduğunun  tespitine karar verilmesi için iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER……………:1– 0101009212813 SSK sicil numaralı dosyası

2-Sosyal güvenlik Kurumu Adana İl Müdürlüğünün 746 işyeri sicil numarası ile tescilli Aksantaş A.Ş.  isimli işyeri kayıtları

3-Şahsi dosyası ve Eki belgeler

4-Yazı , imza ve fotoğraf üzerinde bilirkişi incelemesi

5-Tanık anlatımları ve her türlü yasal delil

TANIKLARIMIZ: 

SONUÇ VE TALEP…:Yukarıda arz ve izahına çalıştığımız nedenlerle ;

1-Sosyal güvenlik Kurumu Adana İl Müdürlüğünün 746 işyeri sicil numarası ile tescilli X A.Ş. isimli işyerinde 0101009212813 SSK sicil numarasıyla 22.01.1979 – 16.05.1983 tarihleri arasında geçen ve davalılardan  X adına görünen sigortalı hizmetlerin davacı müvekkile ait olduğunun tespitine,

2-Yargılama gideri ile vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz. tarih

Davacı Vekilleri

     Av. Saim İNCEKAŞ

Hizmet Tespit Davası Dilekçe Örneği -5-

ADANA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI                   :

VEKİLİ                     : Av. Saim İncekaş

DAVALI                   : (SGK sicil no: 236071.35)

KONU                       : Müvekkilin çalışmalarının sigortalı hizmet olarak TESPİTİ ile kurum kayıtlarının düzeltilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR    :

 1. Müvekkil davacı, 10.03.1988 tarihinde davalı Nazım ÖZKAYA’ ya ait işyerinde çalışmaya başlamış, bu işyerinde yaklaşık 2 yıl süreyle çalışmıştır. Müvekkilin 17.10.1988 tarih 1128568 sayı ile Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına girişi yapılmıştır. Sayın Mahkemenize dilekçemizin ekinde sunmuş olduğumuz Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan yazışmalar ve diğer bilgi ve belgeler dikkate alındığında müvekkilin işe başlama tarihinin 10.03.1988 olduğu açık bir şekilde ortaya çıkacaktır.
 2. Ancak müvekkilin çalışması işe giriş bildirgesi ile kuruma bildirilmiş ise de 1988/1.2. Dönemler için Kuruma 4 aylık dönem bordrosu verilmediğinden Kurum çalışmaları sigortalı hizmet kabul etmemektedir. İşveren tarafından ilgili kuruma 4 aylık dönem bordrosunun verilmemesi nedeniyle müvekkilin emekliliği tehlikeye girmekte, müvekkil kendisine yükletilmeyecek bir kusurdan dolayı telafisi mümkün olmayan bir mağduriyetin içine sürüklenmektedir.
 3. Sayın mahkemenize dosya tetkikinde faydalı olması açısından belirtmek isteriz ki: Davacı müvekkilin işe giriş kaydı sırasında müvekkilin soy ismi Kurum kayıtlarına ‘Gögi’ olarak işlenmiştir, daha sonra müvekkil Susuz Asliye Hukuk Mahkemesinin 1994/10 Esas ve 1994/42 Karar numaralı 03.03.1994 tarihli kararıyla ‘Gögi’ olan soyadını ‘FAHRİOĞLU’ olarak değiştirmiştir. (Soyadı değişikliğine dair mahkeme kararı ek’te sunulmuştur.) Bu karar kuruma da ibraz edilmiştir.
 4. Davacı müvekkil çalıştığı dönemde İzmir’de yaşayan ablasının evinde kalmış olduğundan o tarihlerde çalıştığı ablası ve yeğenlerinin tanıklıklarıyla sabittir.
 5. Ayrıca belirtmek isteriz ki; İŞ BU DAVA’DA, 506 SAYILI KANUNUN 79.MADDESİNE GÖRE KURUM DENETİM GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEDİĞİNDEN HAK DÜŞÜMÜ SÜRESİNE BAĞLI DEĞİLDİR.
 6. 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 7.maddesinin ilgili fıkrasına binaen ‘HİZMET AKDİNE TABİ ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ZORUNLU SİGORTALILIK SÜRELERİNİN TESPİTİ TALEBİ İLE İŞVEREN ALEYHİNE AÇILAN DAVALARDA, DAVA KURUMA RESEN İHBAR EDİLİR.

YASAL NEDENLER : İş Kanunu, İş Mahkemeleri Kanunu ve ilgili yasalar.

DELİLLER                 : Müvekkile ait SSK şahsi sicil dosyası(ilgili kurumdan celbi talepli), işyeri sicil dosyası(işyerinden celbi talepli), tanık, gerektiğinde bilirkişi raporu ve sair her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM    : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, öncelikle 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 7.maddesinin ilgili fıkrasına binaen ‘HİZMET AKDİNE TABİ ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ZORUNLU SİGORTALILIK SÜRELERİNİN TESPİTİ TALEBİ İLE İŞVEREN ALEYHİNE AÇILAN DAVALARDA, DAVA KURUMA RESEN İHBAR EDİLİR. İHBAR ÜZERİNE DAVAYA DAVALI YANINDA FERÎ MÜDAHİL OLARAK KATILAN KURUM, YANINDA KATILDIĞI TARAF BAŞVURMASA DÂHİ KANUN YOLUNA BAŞVURABİLİR. KURUM, YARGILAMA SONUCU VERİLECEK KARARI KESİNLEŞTİKTEN SONRA UYGULAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.’ denilmekle beraber davanın Sayın Mahkemenizce re’sen Sosyal Güvenlik Kurumu’na ihbar olunmasına, davacının 10/03/1988’de başlayarak yaklaşık iki yıl süreyle çalışmasının sigortalı çalışma olduğunun tespitine, kurum kayıtlarının düzeltilmesine, yargılama giderlerinin davalılara yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununu uyarınca karşı taraf vekâlet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini bilvekale saygılarımızla arz ve talep ederiz. 27/03/2019

Davacı Vekili

Av. Saim İncekaş

EKLER:

1- Onanmış vekaletname örneği

2- Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan ;

 • 13/02/2019 tarihli iş yeri bilgilerini içerir evrak
 • 12/11/2018 tarihli emeklilik hakkında kurumun verdiği cevap
 • 14/12/2018 tarihli hizmet hakkında kurumun vermiş olduğu cevap

3- Susuz Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 03.03.1994 tarihli 1994/10 Esas ve 1994/42 Karar numaralı SOY İSİM DEĞİŞİKLİĞİNE ilişkin ilamı.

Hizmet Tespiti Davası Dilekçesi Örneği -6-

ADANA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

ADLİ YARDIM İSTEMLİDİR

DAVACI                     :

VEKİLİ                        :Av.

DAVALI                      :

Davacı SSK.Sicil No.       :

D.KONUSU                 :Hizmet Tespiti isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR        :

 • Müvekkilim 3409200705177 sigorta sicil numarası ile Kasım 2017 yılı ile Nisan 2018  yılı arasında davalı Van İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Hürriyet Bilfen Anaokulunda temizlik ve çevre düzenlemecisi sıfatı ile kesintisiz olarak çalışmış bulunmaktadır.

   

 • Müvekkilim çalışma süresi boyunca işveren kurum tarafından sigortalı yapıldığını ve sigorta primlerimin ödendiğini bilmektedir. Ancak müvekkilim tarafından Sosyal Sigortalar Kurumuna müracaat edildiğinde tarafına Mart 2018 tarihi itibariyle sigortasının kesildiği bilgisi verilmiştir. (EK-1)

   

 • Müvekkilimin 2018 Nisan ayı süresince de kurumda çalışmış olduğu, belgeler ve tanık beyanlarıyla da sabittir. Mahkemenize de sunacağımız Van Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olan Toplum Yararına Program Katılımcı Devam Çizelgesinde açıkça görüleceği üzere Nisan ayı boyunca müvekkilim tarafından tüm imzalar atılmış olup işbu çizelgede Hürriyet Bilfen Anaokulu Müdürü …’ın mühür ve imzası mevcuttur. (EK-2)

   

 • Bu durum müvekkilimin maddi kayba uğramasına neden olduğu gibi ileride emeklilik işlemlerinin de gecikmesine sebep olacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu Van Bölge Müdürlüğünün söz konusu aylara ilişkin çalışmaları sigortalık hizmetlerinden sayabilmesi ve sigorta bitiş tarihinin tespiti için iş bu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

   

 • ADLİ YARDIM TALEBİNE İLİŞKİN OLARAK : HMK madde 334 vd. “Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler.” Denmektedir. Müvekkil günlük geçimini çok zor şekilde sağlamakta olup yargılama giderlerini karşılayacak durumda değildir. Kaldı ki açılan dava işe iade davasıdır. Davacı işten çıkarılmış olup şu anda herhangi bir geliri bulunmamaktadır.  EK-3’ de yer alan Fakirlik Belgesinden de anlaşılacağı üzere müvekkilin adli yardımdan yararlanması gerektiği açıktır.

HUKUKİ NEDENLER           : İş Kanunu ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER   : İş yeri dosyası, sigorta dosyası, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları ve ilgili diğer yasal deliller.

SONUÇ                      :  Açıklanan haklı nedenlerden ötürü;

 1. Müvekkilim …’ın davalı kurumda yukarıda belirtilen tarihler arasında çalıştığının ve sigorta bitiş tarihinin tespiti ile bu süreler içinde yatırılmayan primlerin davalı kurum tarafından yatırılmasına karar verilmesini,

   

 2. Yargılama giderlerinin ve diğer tüm masrafların davalılara yükletilmesine karar verilmesini Sayın Mahkemenizden vekaleten talep ederim. tarih

   Davacı Vekili

Ekler   :

 1. SGK Hizmet Dökümü
 2. Nisan Ayı Devam Çizelgesi
 3. Fakirlik Belgesi
 4. Vekaletname

Hizmet Tespiti Dava Dilekçesi Örnekleri -7-

X NÖBETCİ İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  

VEKİLİ                

DAVALI:  SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLŞIĞI (SGK) İstanbul Sosyal güvenlik il müdürlüğü Bağcılar Sosyal güvenlik merkezi ) Kirazlı mah. 1215 sk. no: 6 Bağcılar/ İST.

KONU: Bağ-Kur Sigortalılığın Tespiti Davasıdır.

AÇIKLAMALAR :

1..) Davacı müvekkilim, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Güneşli Vergi Dairesi’nin … tarih ve sayılı yazısı ile sabit olduğu üzere, 25.10.1994-28.02.1997 tarihleri arasında bağımsız vergi mükellefi olarak kendi nam ve hesabına çalışma yapmıştır.

2..) Müvekkilim…25.10.1994 tarihinde vergi kaydı açılmış olmasına rağmen, davalı Kurum tarafından BAĞ-KUR sigorta tescili yapılmamıştır.

3..) 22/03/1985 tarihinde yürürlüğe giren 3165 sayılı Kanunla 1479 sayılı Kanunda yapılan değişiklikte; Gerçek ve götürü usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı bulunanlar veya kanunla kurulu meslek kuruluşuna usulüne uygun kayıtlı bulunanlardan gelir vergisi mükellefi olanlar mükellefiyetin başlangıç tarihinden itibaren, KENDİLİĞİNDEN SİGORTALI SAYILMIŞLARDIR.

4..) Davacı müvekkilim, bağ-kur sigortası başlangıcının, vergi kaydının başladığı tarih olan 25.10.1994 olarak tespit edilmesi için 27.06.2018 tarihinde davalı kuruma başvurmuş,  bu husustaki talebi, ekte sunulan, davalı kurumun 29.06.2018 tarihli ve 61735279-201-E.68224966 sayılı yazısı ile ve 01.10.2008 tarihinden önceki mükellefiyet kayıtlarının sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesinin mümkün olmaması gerekçesiyle REDDEDİLMİŞTİR.

Oysa; Yargıtay 10.Hukuk Dairesi’nin 2014/16486 Karar ve 2013/16724 Esas sayılı kararında bu husus aydınlatmışıtr:

“Mahkemece, davacının, vergi ve odaya kayıtlı olduğu uyuşmazlık konusu dönemde, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmasının bulunup-bulunmadığı araştırılarak, faaliyetinin bulunduğu anlaşılan dönemde sigortalı olduğunun tespitine karar verilmesi gerekirken, tescil tarihi gözetildiğinde, 04.10.2000 öncesi dönemde sigortalı sayılamayacağı gerekçesi ile yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.”

Arz ve izah edilen sebeplerle, davacı müvekkilimin kendi nam ve hesabıma yürüttüğü çalışmaları nedeniyle, 1479 sayılı Kanunun 3165 sayılı Kanunla değişik kanun hükümleri gereğince vergi kaydı başlangıç tarihi itibarıyla zorunlu sigortalı olarak BAĞ-KUR kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden, ilk Bağ-Kur prim kesintisinin yapıldığı tarihi takip eden ay başından itibaren zorunlu Bağ-Kur sigortalısı olduğunun tespiti için iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER    :

1.Vergi başlangıç tarihimi gösterir belge( EK-1)

2.Müvekkilimin esnaf ruhsatının Bağcılar Belediyesinden celp edilmesi

3.Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları (Davalı taraftan talep edilmesi gereken)

4.Bilirkişi İncelemesi (Gerekmesi Halinde)

5.SGK nın 29.06.2018 tarihli red yazısı sureti

6.Emsal Yargıtay ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları

7.Yemin, tanık yasal tüm deliller Sair Deliller

TANIKLAR

HUKUKİ NEDENLER: 1479 sayılı Kanun, 3165 sayılı Kanun, İlgili tüm diğer mevzuat..

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle,

A-) Davamızın kabul edilerek, müvekkilimin vergi kaydı başlangıç tarihi itibarıyla zorunlu sigortalı olarak BAĞ-KUR kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden; Davacı müvekkilimin sigortalılık başlangıç tarihinin vergi kaydı başlangıç tarihi olan 25.10.1994 olduğunun TESPİTİNE ve davacı müvekkilimin resmi kayıtta gözükmeyen 25.10.1994  – 28.02.1997 tarihleri arasında zorunlu Bağ-Kur sigortalısı olduğunun TESPİTİNE

B-) Yargılama giderleri ve kanuni vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini, Sayın Mahkemenizden vekaleten saygıyla talep ederiz. 

Hizmet Tespit Dava Dilekçesi 8

ADANA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

 DAVACI           :

ADRES            :

VEKİLİ               :           

DAVALI           :                             

KONU               : Müvekkil ‘in davalı iş yerinde çalıştığının tespiti ile SGK prim günlerinin tespiti talebidir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkil E…. Davalı firmada 01.02.2019 tarihinde kepçe operatörü olarak işe başlamıştır. Ancak müvekkil çalışmaya fiili olarak başladığı halde SGK giriş işlemleri 01.06.2019 tarihinde yapılmış ve bu tarihten itibaren SGK primleri yatırılmaya başlamıştır.
 2. Ancak müvekkilin SGK primlerinin HAZİRAN ve Temmuz ayı ödenmiş daha sonra dan ise müvekkilden habersiz SGK kaydı sonlandırılmıştır. Müvekkil durumdan habersiz bir şekilde 01.11.2019 tarihine kadar davalı firmada SGK’sız bir şekilde çalışmasına devam etmiştir.
 3. 5510 sayılı S.S.Kanununun 7. Maddesinde “sigortalı sayılanlar için çalışmaya, meslekî eğitime veya staja başladıkları tarihten itibaren başlar.” Hükmü yanında yine aynı kanunun  9. maddesindeki hükme göre, işveren işe başlamadan önce “İşe Giriş Bildirgesi” ni vermek zorundadır. Bu hükümler karşısında müvekkilimin  işe başlama tarihinin ve fiili çalışmaya başladığı tarih olarak tespitini ve fiili olarak çalışmış olduğu günlerin tespiti için iş bu davayı açmak zaruri olmuştur.
 4. Müvekkilim fiilen işe başladığı tarih 01.02.2019 tarihi ile işten çıkarıldığı tarih olan 01.11.2019 tarihine kadar geçen çalışma süresi boyunca maaşı elden vermiş olup davalı taraf bu davranışı ile SGK’ya primlerini hiç yatırmamış durumdadır. Davacı müvekkilimin son aldığı maaş net 5.000 TL dir. 5510. Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 86. Maddesine göre müvekkilimin çalıştırıldığı süre boyunca prime esas ücretinin tespitini ve SGK kayıtlarının bu tespite göre düzeltilmesini talep etme gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER        : İş Kanunu, SSK, HMK ve sair diğer mevzuat

DELİLLER                          : SGK kayıtları, Maaş Hesap Bilgileri, İş Yeri Kayıtları, Tanık Beyanları, İhtarnameler ve cevabi ihtarnameler, iş yeri özlük dosyası, İş teftiş Kurulu İş Müfettişi Raporu,SGK Başkanlığı İstanbul SGK İl Müdürlüğü Beyoğlu Güvenlik Merkezi cevabi yazısı örneği, bilirkişi incelemesi, sair deliller.

SONUÇ  VE İSTEM         : Yukarıda arz edilen nedenlerle müvekkilimin Kuruma  bildirilmeyen çalışmalarının tespiti ile bu çalışmalarına ait yatırılmayan primlerin işverenden tahsiline; yargılama giderleriyle vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Hizmet Süresinin Tespiti Davası Dilekçe Örneği

Hizmet Tespiti Dava Dilekçesi(Ev Temizlik İşçisi) 9

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’ NE ( İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA )

DAVACI                     :

VEKİLİ                       :

DAVALI                     :

FER’ İ MÜDAHİL    : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

DAVA KONUSU    : Müvekkilin Sigortalılık Başlangıcının  ve  01.01.2008 – 01.08.2018 Tarihleri Arasındaki Çalışmasının Sigortalı Hizmet Olarak Tespiti İle Kurum Kayıtlarının Düzeltilmesi Talebi Hakkında.

AÇIKLAMALAR  :

1) Müvekkil 01.01.2008 tarihinde davalı işverenlerin yanında ev hizmetlerinde çalışmak üzere işe başlamıştır. Ev hizmetlerinde 5510 sayılı kanunun ek 9. Maddesi kapsamında sigortalı çalıştırılması hakkındaki tebliğe göre: “Ev hizmeti : Ev içerisinde yaşayan aile bireyleri tarafından yapılabilecek temizlik, yemek yapma, çamaşır, ütü, alışveriş, bahçe işleri gibi gündelik işler ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin aile bireyleri dışındaki kişiler tarafından yapılması” şeklinde tanımlanmıştır. Bu haliyle davalı işverenler …………….doktor, eşi …………ise öğretmen olduğundan müvekkile, davalılar evde yokken bir evde yapılması gereken tüm işlerde işverenlerin talimatları doğrultusunda bifiil 10 yıl çalışmıştır. 400 TL maaş ile başlayan müvekkile işverenlerden yıllarca sigorta yapmasını istemiş ancak en sonunda talebi karşılanmayıp, kendisi de sigortalı başka bir iş bulunca 01.08.2018 tarihinde işten ayrılmıştır. Müvekkil işten ayrıldığında 1000 TL maaş almaktadır.

2) Müvekkil 2008-2018 yılları arasında hafta içi 07:00-17:00 saatlerinde işverenlerin önceki ikametgahındaki tripleks evinde, hiç yıllık izin veya aralıksız tatil yapmaksızın, sadece bayram tatillerini evde geçirerek, resmi tatillerde ise öğleye kadar bifiil 10 yıl boyunca sigortasız şekilde çalışmıştır.

3) Müvekkil sigortasız çalıştığı 10 yıl boyunca işverenlerden sigorta yapmasını ara ara talep etmişse de, ekonomik durumu itibariyle yaptığı işe muhtaç olmasından ve işverenlerin de bu durumu bilmesinden dolayı talebi karşılanmamıştır. Müvekkilin eşi, müvekkilin sigortasız çalıştırıldığına dair durumu ilgili kuruma bildirmesine rağmen şikayeti takipsiz bırakılmıştır.

4) Müvekkilin hizmet süresinin tespitinde ilerleyen safhalarda mahkemenizce dinlenecek olan tanıklarla beyanlarımız sübuta erecektir. Ayrıca, Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’nin yakın tarihli kararına göre: “ Davanın yasal dayanağı 5510 Sayılı Yasanın 6. maddesi olup bu tür sigortalı hizmetlerin tespitine ilişkin davaların, kamu düzeniyle ilgili olduğu ve bu nedenle de özel bir duyarlılıkla ve özenle yürütülmesinin zorunlu ve gerekli bulunduğu açıktır. Bu çerçevede, hak kayıplarının ve gerçeğe aykırı sigortalılık süresi edinme durumlarının önlenmesi, temel insan haklarından olan sosyal güvenlik hakkının korunabilmesi için, bu tür davalarda tarafların gösterdiği kanıtlarla yetinilmeyip, gerek görüldüğünde resen araştırma yapılarak kanıt toplanabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. ” Bu sebeple iddialarımızın sağlıklı bir şekilde ispatı için tüm delillerin resen araştırılmasını talep etmekteyiz. ( EK-1: YARGITAY 10. Hukuk Dairesi Esas No: 2017/799  Karar No: 2017/1931 Karar Tarihi: 09.03.2017 )

5) Ayrıca müvekkil 10 yıllık süre boyunca her gün işveren ……..ile günün farklı saatlerinde  telefonda görüşmüştür. Bu hususun da işverenler ile müvekkilimiz arasındaki iş ilişkisinin tespiti için dikkate alınmasını talep etmekteyiz. ( İşveren … ile Müvekkilimiz Arasında 01.01.2008 – 01.08.2018 Tarihleri Arasındaki Telefon Görüşmeleri )

6) Söz konusu durum müvekkilin emeklilik işlemlerinin gecikmesine ve hak kaybına uğramasına sebep olmuştur.Müvekkilin sigortası kuruma bildirilmediğinden, davalı işverenler nezdinde, 01.01.2008 – 01.08.2018 tarihleri arasındaki hizmet süresinin tespiti için Mahkemeye başvuru zorunluluğu ve yasa gereği davanın SGK Başkanlığına ihbarı doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: 4857 Sayılı İş Kanunu, HMK, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9. Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ.

HUKUKİ DELİLLER: Emsal ücret araştırması, Tanık beyanları (tanık beyanlarının sıhhati için isimleri ileriki safhalarda bilahare bildirilecektir), İşverenlerle İş Akdinin Devamı Süresince Yapılan Telefon Görüşmeleri, Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Esas No: 2017/799  Karar No: 2017/1931 Karar Tarihi: 09.03.2017 Tarihli Kararı, Yemin de dahil olarak yasal her hukuki delil.

SONUÇ VE İSTEM: Anılan nedenlerle, -her türlü yasal ve fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla- açılan davanın KABULÜ ile ;

 • Müvekkilin sigortalı çalışma başlangıcı olarak 01.01.2008 tarihinin tespiti ile bu süre içerisinde yatırılmayan sigorta primlerinin davalı tarafından yatırılması ve söz konusu hizmetlerin diğer hizmetler ile birleştirilmesine,
 • Davanın SGK Başkanlığına ihbarına,
 • Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.23/10/2020

Davacı Vekili

EKİ                :

 1. 1 Adet Onaylanmış Vekaletname Örneği
 2. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Esas No: 2017/799  Karar No: 2017/1931 Karar Tarihi: 09.03.2017 Tarihli Kararı
 3. İşveren … ile Müvekkilimiz Arasında İş Akdinin Devamı Boyunca Yapılan ( 01.01.2008 – 01.08.2018 ) Telefon Görüşmeleri

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Hizmet süresinin tespiti davası dilekçe örneği 10

ADANA … İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: Hizmet süresinin tespiti  talebidir.

AÇIKLAMALAR:

Öncelikle, 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu gereğince hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talebi ile işveren aleyhine açılan davalarda, dava Kuruma resen ihbar edilir. İhbar üzerine davaya davalı yanında ferî müdahil olarak katılan Kurum, yanında katıldığı taraf başvurmasa dâhi kanun yoluna başvurabilir. Kurum, yargılama sonucu verilecek kararı kesinleştikten sonra uygulamakla yükümlüdür.” Gereği davanın ilgili SGK müdürlüğüne resen ihbarına karar verilerek devamla;

Davacı müvekkil … tarihinde, davalıya ait … bir kısım bankaya bir kısım elden ödenmek sureti ile 2.600,00 TL maaşla Motorsikletli Kurye olarak işe başlamıştır. Müvekkil maaş alacaklarını çoğu zaman geç ve eksik almıştır.

Müvekkil …………………. tarihleri arasında bedelli askerlik hizmetini yerine getirmek için yasanın kendisine tanıdığı ücretsiz izin hakkını kullanmak sureti ile askere gitmiş …………………….. tarihinde izinli olarak ayrıldığı işyerine …………………. tarihi itibariyle dönmüş ve çalışmaya başlamış, ancak sonradan öğrenildiği üzere müvekkilin istifaya ilişkin herhangi bir talebi olmamasına rağmen davalı tarafından istifa edilmiş gibi gösterilmek sureti ile ………………….. tarihinde iş akdine son verilmiştir.

Müvekkil, askerden döndükten sonra işyerinde görevine devam etmiş, arabuluculuk görüşmeleri sırasında tespit edildiği üzere, askerlik süresince ücretsiz izinli olduğunu düşünen müvekkil, davalı tarafından işten çıkarılmak sureti ile ………………………….. tarihinde tekrar işe girişinin yapıldığını, ayrıca……………………tarihinde de istifa koduyla tekrar işten çıkarıldığını ve ………………… tarihinde tekrar işe giriş yapıldığını, ……………………….. tarihine kadar çalıştığı işyerinde …………………….. tarihinde yine istifa koduyla iş akdine kesin olarak son verildiğini öğrenmiştir.

İşçilik alacaklarını talep ettiğimiz arabuluculuk görüşmesi sırasında  müvekkil, günde 10 saatten ayda minimum 80 saatten fazla mesai ile çalıştığı, yıllık izin dahi kullanmadığı işyerinde……………… tarihli girişinden sonra 20…. kasım, aralık,20….. ocak, nisan ve mayıs aylarında 1 gün çalışmış gibi gösterilmek sureti ile , 20……. şubat ve mart aylarında ise hiç gösterilmediğinden  bildirimlerinin eksik yapıldığını tespit etmiştir.

Müvekkilin çalışması davalı işverence, diğer davalı Sosyal Güvenlik Kurumuna yukarıda açıklanan aylarda eksik bildirilmiş, 20…… şubat ve mart ayları ise hiç bildirilmemiştir.

Davalı işverenin özensizliği ve kasıtlı hareketleri nedeniyle davacı müvekkil ciddi bir hak kaybına uğramakta ve ekonomik zarara uğramaktadır.

Müvekkilin …………..tarihinde işe başladığı davalıya ait işyerinde askerlik sebebiyle kullandığını zannettiği 1 aylık ücretsiz izin haricinde …………………… tarihinde kadar kesintisiz çalıştığı, gerek görevlendirildiği işyerleri, gerek mesai arkadaşları, gerekse başkaca birçok tanıkla sabit olacaktır.

Sayın Mahkemenizce de bilindiği üzere hizmet tespitine ilişkin davalar, kamu düzenine ilişkin ve re’sen araştırma ilkesine tabi olduğundan Yargıtay yerleşik içtihatlarından da anlaşılacağı üzere çalışmanın varlığının tespit edilebilmesi için özel duyarlılık  ve hassasiyet gösterilmesi ve her türlü delilin ispat aracı olarak kullanılması gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerden dolayı davacı müvekkilin davalı işyerinde zorunlu askerlik hizmeti için ücretsiz izinli olduğu dönem de dahil olmak üzere eksik gösterilen çalışmalarının tespiti hususunda iş bu davayı açmak zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: İş kanunu ve ilgili  mevzuat.

DELİLLER: Müvekkile ait SGK kayıtları, işyeri özlük dosyası,  şahsi sicil dosyası, işveren mesleki kuruluş kaydı, tanık, gerektiğinde bilirkişi raporu ve sair her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM:

1-Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, fazlaya ve işçilik alacalarına ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile davacı müvekkilin, davalı işyerinde … tarihleri arasında kesintisiz çalıştığının tespitine ve sigorta kayıtlarına işlenerek bugünlere ait sigorta primlerinin işverenden alınarak yatırılmasına,

2-Yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalılara yükletilmesine karar verilmesini saygı ile bilvekale  talep ederim.

Davacı Vekili

DELİL LİSTESİ     :

Müvekkile ait SGK kayıtları,

İşyeri özlük dosyası,

Davacı şahsi sicil dosyası,

Puantaj kayıtları,

İşveren mesleki kuruluş kaydı,

Tanık (İsimleri bilahare bildirilecektir)

Bilirkişi incelemesi,

Ve sair yasal deliller.

Karşı tarafın göstereceği delillere karşı deli sunma hakkımızı saklı tutuyoruz.

Hizmet Tespit Davası Dilekçe Örneği 11

ADANA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ:

DAVALI:

İHBAR OLUNAN      : Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü

DAVA: Hizmet Tespit Davası

KONU:  Fazlaya ilişkin her türlü hakkımız saklı kalmak üzere, müvekkilin davalı işveren yanında 01.11.1989 yılı ile 01.01.1990 tarihleri arasında sigortasız çalışmasından ötürü belirttiğimiz sürelere ilişkin hizmetlerinin tespiti ile ödenmeyen SGK primlerinin ödenmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR:

1-Müvekkil,  davalı işveren ……………………….’nin ………………. şubesinde 01.11.1989 yılı ile  01.01.1990 tarihleri arasında çalışmıştır. Görevi ise halı dokumacılıktır.

2-Müvekkil 01.11.1989 tarihinde işe başlamıştır. Ancak çalıştığı süreler boyunca SGK primleri yatırılmamıştır.

3-Müvekkil işverenden SGK primlerinin yatırılmasını ve hak ettiği ücretlerini ödenmesini defalarca istemesine rağmen davalı işveren müvekkili sürekli oyalamış, SGK girişi bildirilmiş olmasına rağmen  SGK primlerini yatırmamış ve ücretlerini de ödememiştir.

4-Müvekkilin çalışma sürelerini bilen ve onunla birlikte bilfiil çalışan tanıklar mevcuttur. Bu tanıklar müvekkilimle aynı dönemde çalışmıştır, bu kişilerin de sgk primleri yatırılmamış ve aynı işyerine karşı açmış oldukları hizmet tespit davasını kazanmışlardır. Bu tanıklar ……………. ve ………………. ‘dur. Bu tanıklarımızın dinlenmesini talep ediyoruz.

5-Dinleteceğimiz tanıklardan…………….. kazanmış olduğu hizmet tespit davası ……………İş Mahkemesi …………..Esas ………… Karar numarası ile görülüp sonuçlanmıştır. Bu hususla ilgili 09.12.2015 Tarihli SGK Merkezinin yazısını dilekçemiz ekinde Sayın Mahkemeye sunuyoruz. Bu SGK yazısına göre Tanık …………………… ilk işe giriş tarihi 01.11.1989 olarak tespit edilmiştir.

6-Davalı işveren müvekkili belirtmiş olduğumuz tarihler arasında SGK primlerini yatırmadan çalıştırması nedeniyle işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKSAL NEDENLER: İş Kanunu,  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve her türlü yasal mevzuat

DELİLLER                :

1-Müvekkilin işyeri özlük dosyası- Davalı işverenden istenilmesini talep ederiz.

2-Müvekkilin SGK sicil dosyası- SGK’dan istenilmesini talep ederiz.

3-Tanıklar :

1-) ………….

2-)…………….

(Müvekkilimle aynı dönemde çalışan tanıklarımız, müvekkilin çalışma sürelerini, davalı ile iş ilişkisini, hangi konumda çalıştığını ve dava dilekçesindeki her türlü delilin ispatı için dinleneceklerdir. )

4-Bilirkişi İncelemesi

5-Müvekkilde mevcut olan bilgi ve belgeler. ( Sigorta Giriş kartını Sayın Mahkemeye dilekçemiz ekinde sunuyoruz. )

6-……………… SGK’nın 09.12.2015 Tarihli yazısı ( Dilekçemiz ekinde Sayın Mahkemeye sunuyoruz.)

7-Yemin

8-Kanuni ve takdiri her türlü yasal delil.

Karşı delil sunma hakkımız saklıdır.

NETİCE VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve re’sen gözetilecek diğer nedenlerle; DAVAMIZIN KABULÜ İLE 01.11.1989 yılı ile 01.01.1990 tarihleri arasında, davalı işveren nezdinde tam gün ve bilfiil çalıştığının TESPİTİNE, çalışma süreleri boyunca ödenmeyen SGK primlerinin ÖDENMESİNE, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

Davacı Vekili

Hizmet Tespiti Dava Dilekçesi(Şablon) 12

ADANA İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI                                             :

VEKİLİ                                               :

DAVALI                                             : 1) SSK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ;ANKARA.

VEKİLİ                                               :

D.KONUSU                                       : Hizmet (-çalışma-) sürelerinin tespiti talep ve davasıdır.

OLAYLAR

1- Müvekkilim ………,  …/../….. tarihinde davalı yanında işçi olarak işe girmiştir ve işten çıkarıldığı tarih olan ../../…. tarihine kadar kesintisiz olarak bilfiil çalışmıştır. Müvekkilimin gerçekteki çalışma süreleri ile davalı şirketin kötüniyetli bildirimleri neticesinde SSK’da beliren çalışma süreleri farklı olduğundan işbu davayı açmak gereği hasıl olmuştur.

HUKUKSAL NEDENLER: İş K.,BK.,HMUK. ve sair ilgili mevzuat hükümleri.

HUKUKSAL DELİLLER: İşyeri kayıtları, sicil dosyası, bordrolar, vizite kağıtları, Sağlık karnesindeki kayıtlar, mahkeme zabıtları, tanık anlatımları, bilirkişi incelemesi,  sair her türlü yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle ve yargılama sırasında belirecek durumlar karşısında;

 1. haklı davamızın kabulü ile müvekkilim …..’ın davalının yanında ../../….ile ../../…. tarihleri arasında kesintisiz olarak işçi olarak çalıştığının tespitine,
 2. Davacının çalıştığı sürelerin sigortaya kaydına ve bu sürelere ait primlerin davalı tarafından SSK’ya ödenmesine,
 3. Mahkeme masrafları ve avukatlık ücretinin davalılara yüklenmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim.

DAVACI VEKİLİ

EKLERİ          :

1) Vekaletname örneği

 2) Sağlık karneleri,

 3) Vizite kağıtları,

4) İşçi çıkış bildirim listesi,

5) Bordrolar,

6) Davacı hakkında Davalı işyerine gelen doktorca yapılan muayene belgesi,

7) Davalı şirketin muhasebe evrakı,

8) Para makbuzları,

9) SSK. Hizmet cetvelleri,

10) Çalışma müfettişliği raporu,                                                           

11)  ………. TL posta pulu ve iki davetiye

Bağ-kur Tespit Davası Dilekçesi 13

ADANA 1. İŞ MAHKMESİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA KONUSU : Sigortalılığın Tespiti İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1. 1479 Sayılı kanuna 4956 sayılı kanunla geçici 18. Maddeyle eklenen “..Bu Kanuna göre sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 04/10/2000 tarihine kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olan sigortalıların sigortalılık hak ve yükümlülükleri 04/10/2000 tarihinden itibaren başlar.” hükmü gereğince, 04/10/2000 tarihinden itibaren 1479 sayılı Kanuna tabi BAĞ-KUR sigortalısı olarak müvekkilin kayıt ve tescili dahi yapılmamıştır.

2. Müvekkilin 26/12/1997-12/03/2007 Tarihleri arasında vergi kaydı ve 22/12/1997-04/11/2016 tarihleri arasında da oda kaydı(Ek-1) bulunmaktadır.

3. Müvekkilin 26/12/1997 tarihinde vergi kaydı açılmış olmasına rağmen, davalı kurum tarafınca BAĞ-KUR sigorta tescili yapılmamıştır. 1479 sayılı kanun, zorunlu sigortalılık çatısı altına en son alınan esnaf ve sanatkarlar ve diğer bağımsız çalışanlara, kanunda yazılı sosyal güvenlik hükümlerini uygulama amacını taşımakta olup, kanunun 26. Maddesinde sigortalı olmak hak ve yükümlülüğünden vazgeçilemeyeceğini ve kaçınılamayacağını, bu Kanuna göre sigortalı sayılanların, sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren 3 ay içinde kuruma başvurarak kayıt ve tescillerinin zorunlu olduğunu, aksi durumda Kurum tarafından resen tescil işleminin yapılacağı hükme bağlanmıştır.

4. Yine, 22/03/1985 tarihinde yürürlüğe giren 3165 sayılı Kanunla 1479 sayılı Kanunda yapılan değişiklikte de; “Gerçek ve götürü usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı bulunanlar veya kanunla kurulu meslek kuruluşuna usulüne uygun kayıtlı bulunanlardan gelir vergisi mükellefi olanlar mükellefiyetin başlangıç tarihinden itibaren, gelir vergisinden muaf olanlarla vergi kaydı bulunmayanlarda Esnaf ve Sanatkar Siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıt oldukları tarihten itibaren kendiliğinden” SİGORTALI SAYILMIŞLARDIR.

5. T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2009/52 sayılı ve 04/02/2009 tarihli kararı ile talebimiz gibi karar verilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Emsal nitelikteki kararı Hukuk Genel Kurulu kararını sunuyoruz(Ek-2).

6. 1479 sayılı Kanunun 3165 sayılı Kanunla değişik yukarda bahsedilen hükmünün sigortalılık için aradığı şartlar dikkate alındığında müvekkilin vergi kaydı başlangıç tarihi itibarıyla zorunlu sigortalı olarak BAĞ-KUR kapsamında değerlendirilmesi konusunda yasal zorunluluk buluğundan, sigortalılık tescil tarihinin vergi kaydı başlangıç tarihi olan 26/12/1997 tarihinden itibaren tespit edilmesi için iş bu davayı açma zaruretimiz hasıl olmuştur.

DELİLLER :

1. Vergi başlangıç ve oda kayıt tarihini gösterir belge

2. Sosyal Güvenlik Kurumundan Talep Edilmesi Gereken Kayıtlar

3. Gerekmesi Halinde Bilirkişi İncelemesi

4. Emsal Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararı

5. Sair Deliller

HUKUKİ NEDENLER : 1479 sayılı Kanun, 3165 sayılı Kanun, İlgili tüm diğer Mevzuat.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda açıkladığımız ve resen gözetilecek nedenler

Doğrultusunda;

Davamızın kabulü ile müvekkilin Sigortalılık başlangıç tarihinin vergi kaydı başlangıç tarihi olan 26/12/1997 tarihinden itibaren TESPİTİNE,

Yargılama Giderleriyle Avukatlık vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine,

Karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

EKLER :

1. Usulüne uygun vekaletname sureti

2. Vergi başlangıç ve oda kayıt tarihini gösterir belge.

3. T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2009/21-10 E. ve 2009/52 K. sayılı ve 04/02/2009 tarihli ilamı.

4. Türkiye Esnaf Ve Sanatkarlar Konfederasyonu Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Ticari Taşıt Kullanma Belgeleri

5. Kimlik Fotokopisi

Davacı Vekili


Detaylı şekilde hazırlanmış bir başka “hizmet tespiti dava dilekçesini” buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

İşçi Dava Dilekçesi (Güvenlik Kimliğinin Sona Ermesi)

ADANA İŞ MAHKEMESİ SAYIN YARGIÇLIĞI’NA DAVACI: VEKİLLERİ: DAVALI: KONUSU : Fazlaya ilişkin haklar saklı olmak …

2 yorumlar

 1. iyiakşamllar ustadim .bağkur siğortalının tespit dava sönücü ne oldu

  benim de aynı davam bugün 29 işmahkemesince red cevap (karar) verildi itiraz (istinaf)gideceğim.bu konuda fikir paylaşırsanız sevinirim .0535 770 76 80
  davut celali saygılarımla

 2. Avukatım hizmet tespiti davasın da sonuç talep kısmında çalışmasının yapıldığı tarihler arasın da tespitinin yapılması istendi ama davalı işverenden tahsili denmesinin de bir sorun olur mu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: