Hizmet Tespit Davasına Cevap Dilekçesi

Tem 4, 2020 | Sigorta Hukuku Avukatlığı

Hizmet Tespit Davasına Cevap

  •  Hizmet tespit davasında Sosyal Güvenlik Kurumu fer’i müdahil olarak davaya dahil olacaktır. Bu kapsamda hizmet tespiti istenen sürelerin hukuka uygun olup olmadığına dair “hizmet tespit davasına cevap dilekçesi” sunması zarureti doğacaktır.
  • Sosyal Sigortalar hukuku alanında Adana Avukat Saim İNCEKAŞ tarafından ele alınan cevap dilekçesi aşağıdaki gibidir.

Hizmet Tespite Cevap Dilekçesi

ADANA X İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

DOSYA NO                           : 

CEVAP VEREN

(FER’İ MÜDAHİL)             :Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

VEKİLİ                                 :

KARŞI TARAF

(DAVACI)                             :

VEKİLİ                                 :

 –

DAVALI                               :

KONU                                   :Cevaplarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR                :

 

DAVACI X TARİHLERİ ARASINDA, DAVALI X’IN YANINDA HASTA BAKICI VE EV İŞLERİ YARDIMCISI OLARAK ÇALIŞTIĞINI İDDİA ETMEKTEDİR.

Davacı, bakıcı ve yardımcı olarak çalıştığı süre boyunca hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle yapılması zorunlu olan sigortasının yapılmadığını iddia etmiş ve sigortalılık süresinin tespiti talebini içeren bir ‘Hizmet Tespit’ davası açmıştır

DAVACININ SİGORTA BAŞLANGICININ TESPİTİ SGK’DAN İSTENECEK EVRAK DOĞRULTUSUNDA TESPİT EDİLMESİ GEREKMEKTE OLUP TESPİTİ İSTENEN DÖNEMİN BELİRLENMESİNDE ZAMANAŞIMI SÜRELERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALIDIR.

Davacının tespitini istediği dönem bordrolarına bakılarak davalı işyerinde çalışmalarının bulunup bulunmadığına dair SGK’ dan hizmet tespit belgesi talep edilmesi gerekmektedir. Bu tür hizmet tespitine yönelik davalarının kamu düzenini ilgilendirdiği bu nedenle özel bir duyarlılık ve özenle yürütülmesi gerektiği Yargıtay’ımızın yerleşmiş görüşüdür. Yasal dayanağı 506 sayılı yasanın 79/8. Maddesi ile 5510 sayılı yasanın 86. Maddesi olan bu tip davalarda öncelikle davacının çalışmalarına ilişkin belgelerin işveren tarafından verilip verilmediği ya da çalışmalarının kurumca tespit edilip edilmediği yöntemine uygun olarak araştırılmalıdır. Tespiti istenen dönem incelenirken 5 yıllık zamanaşımı süresi dikkate alınmalıdır.

HİZMET TESPİTİNE YÖNELİK DAVALAR KAMU DÜZENİNİ İLGİLENDİRDİĞİNDEN ÇALIŞMA İDDİASININ DURAKSAMAYA YER VERMEYECEK ŞEKİLDE AYDINLATILMASI GEREKMEKTEDİR. YARGITAY’IN KARARLILIK KAZANAN UYGULAMALARINA GÖRE DAVANIN İSPATI İÇİN MUTLAKA YAZILI DELİLLERİN VARLIĞI ARANMASI GEREKMEKTE HATTA TANIK ANLATIMLARI BU YAZILI DELİLLERİ DESTEKLEMELİDİR.

6552 SAYILI “İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN’UNA GÖRE;

11.09.2014 tarih ve 29116 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 6552 sayılı “İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN’UN” 64.maddesi ile 30.01.1950 tarih ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 7.maddesine eklenen 4.fıkrada; “Hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talebi ile işveren aleyhine açılan davalarda, dava Kuruma resen ihbar edilir. İhbar üzerine davaya davalı yanında ferî müdahil olarak katılan Kurum, yanında katıldığı taraf başvurmasa dâhi kanun yoluna başvurabilir. Kurum, yargılama sonucu verilecek kararı kesinleştikten sonra uygulamakla yükümlüdür.” düzenlemesi getirilmiştir.

FER’İ MÜDAHİL OLAN MÜVEKKİL KURUM ALEYHİNE HÜKÜM KURULMAMASI GEREKMEKTEDİR. ŞÖYLE Kİ;

Bilindiği üzere Türk Hukuk Sisteminde geçerli olan “USUL HÜKÜMLERİNİN TAMAMLANMIŞ İŞLEMLERİ ETKİLEMEMEK KAYDIYLA DERHAL UYGULANIRLILIĞI” ilkesi gereğince görülmekte olan davada müvekkil Kurum SGK Başkanlığı’nın “FER’İ MÜDAHİL” sıfatı ile dava ve duruşmalara katılımı yönünde karar verilmesini; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 69.maddesinin 1.fıkrasındaki “Müdahilin de yer aldığı asıl davada hüküm, taraflar hakkında verilir.” hükmü doğrultusunda, yargılama sonunda Fer’i Müdahil olan müvekkil Kurum SGK Başkanlığı aleyhinde hüküm kurulmamasını vekaleten arz ve talep ederim. 

Yukarıda açıklanan nedenlere yapılacak inceleme sonucunda Fer’i müdahil olan müvekkil kurum aleyhine hüküm kurulmamasını, hükmün davada asıl olan taraflar hakkında verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER        : 6552 ve 5510 sayılı Yasalar, B.K. HMK ve ilgili sair mevzuat.

DELİLLER                          :

*Kurum kayıtları 

Ve ikamesi yasal her türlü delil

NETİCE VE TALEP           : Yukarıda sunulan nedenlerle,

  • Haksız ve yasal olmayan davanın reddine,
  • Fer’i Müdahil olan müvekkil Kurum SGK Başkanlığı aleyhinde hüküm kurulmamasına,
  • Yargılama gideri ve vekâlet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekâleten arz ve talep ederim.

 

İHBAR OLUNAN SGK VEKİLİ

Av.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.