Hizmet Tespit Davasına Cevap Dilekçesi

ADANA İŞ MAHKEMESİNE

DOSYA NO:

DAVAYA CEVAP VEREN

DAVALI:

VEKİLİ:

DAVACI:

KONUSU: 1 GÜNLÜK HİZMET  tespit davası olarak açılan davaya karşı cevaplarımızdır.

AÇIKLAMALAR:

Davacı tarafça müvekkil kurum aleyhine açılan dava haksız ve asılsız olup reddi gerekmektedir. Şöyle ki;

1-) Davacı vekili müvekkilinin  ………….. Orman İşletme Müdürlüğü ……. Bölgesi Şefliğinde 1975-1977 yılları arasında çalıştığını fakat 01.01.1977 yılından itibaren hizmet kaydının tespitini istemiştir.

2-) Bir kimsenin sigortalı sayılabilmesi için sigortalı işe giriş bildirgesinin varlığı yeterli değildir. Aynı zamanda o kimsenin Yasa’nın belirlediği biçimde(506 sayılı Yasa’nın 2. Maddesi ile 5510 sayılı Yasanın 4/a maddesi) eylemli olarak çalışması da şarttır.

3-) Şu hale göre, sigortalı niteliği taşımayan bir kimsenin sigortalılık süresinden de söz etmeye olanak bulunmamaktadır. Sigortalılık niteliği ise hizmet akdinin kurulması ve fiilen çalışmaya başlanılması ile edinilir. 506 sayılı Kanunun 2 ve 6.maddelerinde açıkça belirtildiği üzere, sigortalılığın oluşumu yönünden çalışma olgusunun varlığı zorunludur. Eylemli (fiili) veya gerçek biçimde çalışmanın varlığı saptanmadıkça, hizmet akdine dayanılarak dahi sigortalılıktan söz edilemez.

4-) Fiili veya gerçek çalışmayı ortaya koyacak belgeler, işe giriş bildirgesiyle birlikte, 506 sayılı Kanunun 79.maddesinde belirtilen ve sigortalının çalışma gün sayısını, kazanç durumunu, çalışma tarihleriyle birlikte ortaya koyan aylık sigorta gün bildirgeleri ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 17.maddesinde belirtilen dört aylık dönem bordroları gibi kuruma verilmesi zorunlu belgelerdir.

5-) Bilindiği üzere 6552 sayılı Kanunun 64. Maddesi ile  30/1/1950 tarihli ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 7 nci maddesine eklenen son fıkrada;

“Hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talebi ile işveren aleyhine açılan davalarda, dava Kuruma resen ihbar edilir. İhbar üzerine davaya davalı yanında ferî müdahil olarak katılan Kurum, yanında katıldığı taraf başvurmasa dâhi kanun yoluna başvurabilir. Kurum, yargılama sonucu verilecek kararı kesinleştikten sonra uygulamakla yükümlüdür” hükmüne yer verilmiştir.

6-) Davacı sigortalının müvekkil kurumda yer alan kayıtlara göre, 01.01.1977  tarihinde işe başladığı fakat 1977/1. Dönem bordrosunda ismine rastlanmadığı tespit edilmiştir.

7-)  Yukarıdaki açıklamalarımızda göz önünde bulundurularak davacının, 01.01.1977 tarihinde çalıştığı hususu yasal ve yerinde olmadığı gibi hukuki olarak dayanaktan yoksundur.

DELİLLER: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu,5510 sayılı kanun, her türlü kanıt

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlere istinaden açılan davanın reddine, yargılama giderlerinin  davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

Davalı Vekili

Son düzenleme tarihi 8 Kasım 2020 13:59

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Arama

Nitelikli arama yapmak için tıklayınız.

Adalet olmayınca devlet büyük bir çeteden başka nedir ki?
Augustinus