Hizmet Alım Sözleşmesi

May 4, 2020 | Şirketler Hukuku Avukatlığı

Hizmet Alım Sözleşmesi

HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ

1-TARAFLAR:

İŞ SAHİBİ:

TEDARİKÇİ:(Bundan böyle Tedarikçi)

2-KONUSU:

İş Sahibinin alımın karar verdiği hizmetlerin, Tedarikçi Firma/Şahış tarafından aşağıda belirtilen şartlar muvacehesinde Hizmet Sunumunun izahından ibarettir.

 

3-AÇIKLAMALAR:           

Taraflardan her biri ayrı ayrı işbu Sözleşmenin imza tarihi itibariyle;

3-1- Taraflar, işbu Sözleşmeyi imzalamaya ve bu Sözleşme’ den doğan taahhüt ve yükümlülüklerini ifa etme ehliyetine sahip olduklarını,

3-2- Taraflar, Sözleşme ile kendisini hak ve borç altına soktuğunu ve Sözleşme’ de bulunan her bir hüküm ve koşulun kendisi için kanunen geçerli ve bağlayıcı yükümlülükler taşıdığını ve Sözleşme’ de bulunan her bir hüküm ve koşulun kendileri tarafından ifa edilebilir olduğunu,

3-3- Taraflar, İşbu Sözleşme’nin imza edilmesi ve Sözleşme’ den doğan borçların yasa ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, gereği gibi ifa edilebilmesi amacı ile, ilgili resmi daire/ler veya makam/lar tarafından gereken, her türlü izin veya işlem/lerin usulünce ihdas edilmiş olduğunu veya ihdas edileceğini ve gerektiğinde yenileneceğini,

3-4- Taraflar, Mevcut durumu hakkında her ne şekilde olursa olsun aldatıcı veya yanlış bilgiler vermediğini ve hakikate aykırı beyanda bulunmadığını, kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

4- TARAFLARIN SORUMLULUKLARI:

4.a. Tedarikçi’ nin Hak ve Sorumlulukları;

4.a.1. Tedarikçi, işbu sözleşmeye konu hizmeti, Sözleşme’ de belirtilen esaslar, şartlar ve ekleri çerçevesinde tam, kusursuz ve eksiksiz olarak ifa etmekle yükümlüdür.

4.a.2. Hizmet’ in ifa zamanı, işbu sözleşmede ana amaç ve esaslı unsur olup tedarikçi, talep edilen işlerin ifa süresini bir gün içinde İş Sahibinin onayına sunacak ve İş Sahibinin onayladığı şekilde yapacaktır. Yazılı mutabakattan sonra süresi içinde yapılmayan işler için veya eksik ve ayıplı yapılan işler için İş Sahibinin Tedarikçinin alacaklarından kesinti yapma ve bunları üçüncü kişilere yaptırma hakkı doğar. Ayrıca bu hallerde tedarikçi, işin zamanında teslim edilmemesinden, piyasada faaliyete geçemeyen işlerden kaynaklı uğradığı zararların telafisi için; İş Sahibine 100.000  TL(yüz bin Türk Lirası) bedeli, Cezai Şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.  

4.a.3. Tedarikçi, Hikmet’i ifa ederken istihdam ettiği personeli yasal niteliklere haiz kişiler arasından iyi seçmek, sigortalı çalıştırmak, talimat ve nezarette gerekli her türlü özeni göstermekle, ezcümle basiretli tacir gibi davranmakla yükümlüdür.

4.a.4. Tedarikçi, hizmet’ in kusurlu veya eksik ifa edilmesinden veya hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesinden dolayı İş Sahibinin herhangi bir talep veya ihbarına gerek kalmaksızın sorumludur.

4.a.5. Tedarikçi, Sadakat Borcu çerçevesinde, İş Sahibinin kurumsal kimliğini ve menfaatlerini korumak, Haksız Rekabete neden olmamak ve İş Sahibinin zarar verebilecek her türlü hareketten kaçınmak ile yükümlüdür.

4.a.6. Tedarikçi, İş Sahibi tarafından hizmet’ in ifasına ilişkin Sözleşme hükümlerine uygun olarak verilen talimatlara uyma borcu vardır. Tedarikçi, İş Sahibinin talebi halinde Sözleşme hükümlerine aykırı davranan veya talimatlara uymayan çalışanlarını derhal işine son verecek veya değiştirecektir.

4.a.7. Tedarikçi, İş Sahibine sunacağı Hizmet’ e ilişkin olarak, İş Sahibinin hizmet devamlılığını sağlamak çerçevesinde uygulanmasını tercih ettiği yöntemleri hayata geçirmeyi taahhüt eder.

4.a.8. Tedarikçi, işbu Sözleşme süresince yasaların ve ticari teamüllerin kendisine yüklediği tüm kurallara riayet edeceğini, çalıştırdığı personelin buna aykırı düşen her türlü haksız fiil ve davranışlarından sorumlu olduğunu beyan eder.

4.a.9 Tedarikçi, yapılan hizmet sunumu sürecinde, hizmet sunduğu mal hizmetlerle ilgili herhangi bir Fikri Sınai Hak (Marka, Patent, Tasarım, Faydalı Model ve bu kapsama girmeyen buluş vb.) üzerinde iddia ve talebi olmayacaktır. Bu işleme dayalı olan oluşacak tüm haklar İş Sahibine ait olacaktır.

4.a.10. Tedarikçi önceki paragrafta(madde 4.a.9) Fikri Mülkiyeti kendisine ait olamayan tüm işlerin(yerleşim, render, mekanik, elektrik vb.) sanal ortamdaki datalarını, İş Sahibine teslim edeceği,  bu ürünler üzerindeki tüm Fikri Mülkiyet Haklarının İş Sahibine ait olduğunu, Tedarikçi’ nin bahsi geçen ürünlere ilişkin herhangi bir Fikri Mülkiyet Hakkı ileri sürmeyeceği, taraflarca kabul ve taahhüt edilmiştir.  

4.b. İş Sahibi’ nin Hak ve Sorumlulukları;

4.b.1. İş Sahibi, Tedarikçi’ nin iş bu sözleşme‘ de tanımlanan Hizmet Borcu’ nu ifa etmesi karşılığında tedarikçiye işbu sözleşmede belirtilen ücreti ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Hizmet bedeli olan ücretin ödenme zamanı iş tesliminden ve tedarikçinin hizmete konu hizmet bedeli faturasını İş Sahibine tebliğinden itibaren 15.(on beş) gün, mesai bitimine kadar ödeyecektir.

4.b.2. İş Sahibi, Tedarikçi’ ye işe konu olacak tüm argümanları vermek, gerekli olan işbirliğini yapmakla mükellef olduğunu kabul ve taahhüt etmektir.

5- GİZLİLİK

5.1. Tedarikçi, gizlilik ilkelerine riayet etmekle yükümlüdür. Tedarikçinin, sözleşmede tanımlanan proje, hizmet alımına konu mal hizmet ilişkisi esnasında veya İş Sahibi tarafından tedarikçiye açıklanan veya tedarikçinin herhangi bir surette öğrendiği  İş Sahibine ait iş geliştirme projesi ile ilgili fikir, proje, buluş, iş, metod, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır ya da diğer yasal korunmaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler ve konuşma bilgileri Ticari Sır olarak kabul edilir.

5.2. Tedarikçi,  işbu sözleşmede söz konusu edilen proje, hizmet alımına iş ile ilgili bilgi, belge, firma  ismi, ünvanı ve firmalarla ilgili sair bilgi ve belgelerin gizli olduğunu ve bu nedenle, sadece kendisinin ve çalışanlarının işi gereği bilmesi gerektiği kadarını bileceklerini ve bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde İş Sahibinin izni olmaksızın 3. gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.3. Tedarikçi, kendi çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların işbu sözleşmede öngörülen gizliliğe aykırı davranışlarından dolayı müştereken ve müteselsilen sorumlu olup, çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların gizlilik ilkelerine riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder, Kendisi adına iş yapanların gizliliğe aykırı tutum ve davranışları halinde İş Sahibine karşı öncelikle sorumludur.

5.4. Tedarikçi, İş Sahibine ait edindiği bilgi ve belgelerin 3. şahıslara iletilmemesi için gerekli her türlü tedbiri almayı taahhüt ettiği gibi, her türlü tedbiri almasına rağmen, bu bilgi ve belgelerin yayılmasına mani olamadığını ve/veya kusuru olmadığını ileri sürmesi, Tedarikçi’ nin sorumsuzluğu sonucunu doğurmayacağını, taraflar kabul ve taahhüt etmişlerdir.

5.5. İşbu sözleşmenin konusunu oluşturan gizliliğe riayet yükümlülüğü, sözleşmenin kurulmasıyla başlayıp, iş sözleşmesinin bitiminden sonra da devam edecektir.

5.6. Sözleşmede taraf olarak gözüken tedarikçiler sözleşmedeki hükümlülüklerinden müştereken ve müteselsilen sorumludur.

5.7. Taraflar işbu sözleşme nedeni ile birbirleri hakkında temin edecekleri, hissedarları, istihdam ettikleri ve/veya taşeronları, bu sözleşme vesilesi ile vakıf olacağı şartnameleri, teknik ve özel bilgileri gizli tutacak ve herhangi bir kişi veya kuruluşa ifşa etmeyecek ve anılan bilgileri sözleşmenin yerine getirilmesi dışındaki amaçlarla kullanmayacaktır. Bu yükümlülük sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren 5(beş) yıl süre ile geçerlidir.

6-ÜCRET VE ÖDEME KOŞULLARI:

6.1 İş Sahibi, Tedarikçi’ nin yukarıda bahsi geçen Hizmet Üretime ilişkin olarak her ay için; Yerleşim, Mekanik ve Elektrik için 2.000’er TL ve Render içinde 4.500 TL olmak üzere toplam 10.500 TL(Onbin Türk Lirası)”KDV DAHİL” Hizmet Bedelini, taraflar kabul ve taahhüt etmişlerdir.

6.2 Tedarikçi, Hizmet Bedelini her ayın sonunda İş Sahibine fatura edecek olup, fatura kendisine teslim edildiği andan itibaren 10 gün içinde Tedarikçi’ nin banka hesabına ödeme yapılacağı taraflarca kabul ve taahhüt edilmiştir.

7- SÖZLEŞMENİN FESHİ:

7.1 İşbu sözleşmenin içeriğini oluşturan hususlarda, tarafların sorumluluklarını yerine getirmemesi ve sözleşmenin dışına çıkılması, sözleşmenin esas unsurlarına aykırılık teşkil edeceğini taraflar kabul ve taahhüt etmişlerdir.

7.2 Taraflar bu türden ihlalleri öncelikli olarak dostane çözüm yolları ile çözmeyi, sonuca ulaşılamadığında yasal yolları kullanmayı kabul etmişlerdir. Yasal merciiler önündeki çözüm yollarına başvuruda ön şart, dostane-uzlaşmacı çözüm yollarının tüketilmesine bağlı olduğunu, taraflar kabul ve taahhüt etmişlerdir.

7.3 Taraflardan birinin sözleşme konusu edimlerini hiç yada gereği gibi yerine getirmemesi ve bu hususların yapılan yazılı bildirime rağmen, 10(on) iş günü içinde düzeltilmemesi halinde öncesinden yazılı olarak bildirmek kaydı ile sözleşmeyi fesh edebilecektir. Yazılı bildirim konusu hakkında düzeltmelerin yapılması sonucu işbu sözleşme fesh kararı ortadan kalkar.

7.4 İşbu sözleşmeden kaynaklı bu türden ihlaller sözleşmenin derhal ve tek taraflı olarak Feshini netice verecektir.

7.5 Tarafların Sorumlulukları, sözleşmenin sona ermesine kadar sözleşme hak ve yükümlülükleri devam eder.

7.6 Taraflardan birinin iflası, konkordato talebinde bulunması ve borçlarını ödemede aczi halinde karşı taraf 1(bir) aylık süreyi dikkate almadan sözleşmeyi derhal fesh etme yetkisine sahiptir.

8- KANUNİ DELİL ANLAŞMASI:

Tarafların düzenledikleri faturalar, ihbarlar, ihtarlar, rapor, mail ve fakslar da dahil olmak üzere düzenlenmiş olan tüm yazılı evraklar, HUMK 287 anlamında münhasır kanuni delil sayılacağı taraflarca kabul ve taahhüt edilmiştir.

9- DEVİR-TEMLİK YASAĞI:

Taraflar, işbu sözleşmeyi ve taraflar arasındaki bütün diğer sözleşmeleri veya bunlardan doğan hak ve borçları, diğer tarafın yazılı onayını almaksızın üçüncü kişilere devredemezler.

İşbu sözleşmeye konu hak ve alacaklarda yapılan devir-temlikler geçersiz olup, yazılı onayı alınacak tarafı bağlamayacaktır.

10- CEZA-İ ŞART:

8.1 İşbu sözleşme hükümlerinin yerine getirilmemesi veya yasal herhangi gerekçe sunmaksızın tek taraflı bir fesihle sözleşmenin sonlandırılması veya sözleşmenin taraflarından birinin kusuru ile sözleşme uygulama alanı bulamaması durumlarında; kusurlu tarafa 100.000 TL(yüz bin türk lirası) Ceza-i Şart ödeme külfeti, taraflarca kabul ve taahhüt edilmiştir.

8.2 Tedarikçi  tarafından  öğrenilmiş, proje, hizmet alımına konu iş ve diğer İş Sahibine ait belge ve bilginin, yine İş Sahibi’ nin rızası haricinde ve sözleşmeye aykırı olarak tedarikçi tarafından ifşa edildiğinin öğrenilmesi halinde, tedarikçi firma bundan dolayı her türlü sorumlu olacaktır. Tedarikçi Gizlilik Şartının ihlalinden kaynaklı İş Sahibinin maruz kalacağı her türlü maddi manevi tazminatları ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Bu halde tedarikçi hakkında cezai yollara her zaman gidilebilecektir. Tedarikçi, ayrıca tüm tazminat sorumluluğunun yanında 100.000 TL(Yüz Bin Türk Lirası) Cezai Şart’ ı, İş Sahibine ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

11- MÜŞTEREK HÜKÜMLER:

Bu sözleşme ile ilgili tüm tebligatlar, tarafların yukarıdaki belirlenen adreslerine Yazılı Şekilde yapılmadıkça geçerli olmaz. Taraflar, tebligat adreslerine meydana gelen değişikliği 7(yedi) gün içinde karşı tarafa yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Böyle bir bildirimin yapılmaması halinde, önceki adrese yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.

Tedarikçi, İş Sahibinin ticari defter ve belgelerini kesin delil olarak kabul eder.

Sigorta sorumluluğu Tedarikçi’ ye aittir. Tedarikçi’ nin yaptıracağı Sigortaları istenirse İş Sahibi’ ne ibraz edilecektir,

İşbu sözleşmeye ilişkin Damga Vergisi, taraflarca eşit olarak ödenecektir.

12- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

Bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13- YÜRÜRLÜK:

13 madde ve 4 sayfadan oluşan İşbu sözleşme, 2 nüsha halinde ve 01.01.2016 tarihinde tanzim edilmiş, taraflarca imza edilerek teati edilmiştir.

                                      İŞ SAHİBİ                                                                             TEDARİKÇİ 

 

Ek 1: İmza Sirküleri

Ek 2:    

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.