Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığı Suçu Temyiz-Savunma Dilekçesi

Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığı Suçu Temyiz-Savunma Dilekçesi

YARGITAY X CEZA DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

gönderilmek üzere,

6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE,

Dosya No: 

TEMYİZ EDEN

SANIK                                   :

VEKİLİ                                   :

SUÇ                                        : Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında Hırsızlık, Birden fazla kişiyle konut dokunulmazlığını ihlal etme.

KONU                                    : X 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 04.03.2014 gün 2013/……… Esas ve 2014/………. Karar sayılı kararının Usule, Kanuna ve Hukuka aykırılığı sebebiyle, Temyizen tetkiki ile söz konusu kararın BOZULMASI talebidir.

TEMYİZ SEBEPLERİ

Sayın Yerel Mahkeme’ce, yapılan yargılama sonucu Müvekkilim X hakkında 27.07.2013 günü X’ya ait evde hırsızlık suçundan TCK. ilgili  maddeleri gereğince cezalandırılmasına ve HÜKMÜN AÇIKLANIP GERİ BIRAKILMASINA YER OLMADIĞINA dair karar 04.03.2014 gün 2013/242 Esas ve 2014/64  Karar sayılı kararı Usule, Kanuna ve Hukuka aykırı olup, bu kararın BOZULMASI gerekmektedir.

Şöyle ki,

Öncelikle, Sayın Yerel Mahkeme’ce Müvekkilimin tüm soruşturma evresi boyunca samimi beyanlarını hiç bir suretle dikkate almamıştır. Çünkü müvekkilim üzerine atılı suçu işlediğini , yakalandıktan sonra etkin pişmanlık göstererek kolluk görevlilerine suça konu  cep telefonlarının ve Televizyonun yerini söyleyip mağdura aynen iadesini sağlamıştır. Ayrıca söz konusu suç’u nasıl ve kimler tarafından işlediğini belirterek , kolluk görevlilerinin de bu konuda aydınlanmasını sağlamış ve suça karışanların ismini vermiştir. Fakat Müvekkilim vermiş olduğu bu samimi ikrarı ve de müştekinin zararının giderilmiş olması Müvekkilimin 1 yıl 8 ay hapis cezası alıp  bu cezanın da Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılmasına Yer Olmadığına Dair bir karar verilmemiştir.

Hal böyle iken Müvekkilim ve ailesi mağdur edilmiştir.Çünkü yasalarımız etkin pişmanlıktan faydalanılması yönünde çıkarmış olduğu kanunlardan müvekkilim hiç bir şekilde faydalanamamıştır. Böyle bir kanundan faydalanamama hukuka aykırı yargılama yapıldığının  başlı başına bir göstergesi olup, işbu kararın bozulmasını gerektirir niteliktedir.

Ayrıca; Sayın Yerel Mahkeme, yukarıda bahsetmiş  olduğumuz durumların dışında; Her ne kadar sanığın üzerine atılı suç ve hüküm olunacak ceza yönünden hükmün açıklanıp geriye bırakılması koşulları bulunuyor ise de sanığın suçtan tekerrüre esas alınamayan mahkumiyetlerinin oluşu ve ayrıca duruşmada edinilen izlenim itibari ile yeniden suç işleme yönünde olumlu izlenim vermediğinden HAGB’ ye yer olmadığına dair  bir söylemde bulunmuştur. Tüm bunlardan da anlaşılacağı üzere Müvekkilimin mahkumiyetini gerektirecek bir durumun olmadığı açık ve net anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda sayın yerel mahkeme müvekkilime uygulaması gereken TCK md 168/1 maddesini de uygulamamıştır.

Sonuç olarak, Müvekkilimin hukuka ve vicdana aykırı bir şekilde cezalandırılması  durumu suçta ve cezada kanunilik ilkesini ihlal edeceği gibi, bu husus Evrensel Hukuk Kurallarının ve Anayasa’mızın açık bir ihlali niteliğinde olacaktır.

Maruz durum sebebiyle; X Asliye Ceza Mahkemesi’nin 04.03.2014 gün 2013/X Esas ve 2014/X Karar sayılı kararının bozulmasını temin babında iş bu temyiz talebinde bulunmak zarureti hasıl olmuştur.

SONUÇ ve İSTEM                 :Yukarıda açıklanan nedenlerle,

Ve temyiz sırasında rastlanacak sair sebeplerle;

Dosya içeriğine göre usule, yasaya aykırı X Asliye Ceza Mahkemesi’nin 04.03.2014 gün 2013/X Esas ve 2014/X Karar sayılı kararının Usule, Kanuna ve Hukuka aykırılığı sebebiyle, Temyizen tetkiki ile söz konusu kararın BOZULMASI’ nı bilvekale saygılarımızla dileriz.

Temyiz Eden Sanık

Vekili

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 02:51

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.