Hırsızlık Suçunda Savunma Dilekçesi

Şub 15, 2020 | Kovuşturma-Yargılama

Hırsızlık Suçunda Savunma Dilekçesi

 ADANA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

 

DOSYA  NO                                        :

SANIK                                                 :

MÜDAFİİ                                           :

 

KONU                                                  : Beyanlarımızın Sunulmasından İbarettir

 

AÇIKLAMALAR                               :

 

X Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde görülmekte olan dosya üzerinden yapılan ../../.. Tarihli oturumda, beyanda bulunmamız için tarafımıza süre verilmiş olup, işbu süre içerisinde beyanlarımızı sunuyoruz.

İddianamede Belirtilen Suçlar ve Olayın İzahatı:

Sanık ….tarihinde saat … sıralarında sanayi sitesinde, itfaiyenin karışında bulunan hurdacı dükkânına açık olan alüminyum sacların arasından girmiş ve içeride bulunan hurda halindeki bir dinamo ile buzdolabı motorunu sacların dışına atmış ve akabinde dükkâna girdiği yerden dışarıya çıkmıştır. Sanık söz konusu hurdacının yakınlarda bekleyen arkadaşı ile aynı arkadaşına ait araca binerek olay mahalline gelmiş ve hurdalıktan dışarı atmış olduğu malzemeleri arabaya yüklemişlerdir.

Daha sonra sanık ve arkadaşı …  giderek oradaki bir hurdacıya hırsızlanan hurdaları satmış ve bunun karşılığında 40 TL almışlardır. Bu suretle elde edilen paranın 30 TL’si sanıkta 10 TL’si ise arkadaşında kalmak üzere pay edilmiştir.

Sanığın olaya ilişkin eylemi bunlardan ibaret olup, iddianamede belirtildiği üzere X tarihinde ikinci kez girmiş olması söz konusu değildir.

Samimi İkrar:

Sanık gerek soruşturma evresinde kollukta verdiği ifadede gerekse de kovuşturma aşamasında mahkemede vermiş olduğu ifadede …. tarihindeki olayı olduğu gibi dosdoğru anlatmış ve suçunu ikrar etmiştir. Hal böyle olunca samimi olarak suçunu kabul ettiği ve yetkili mercileri uğraştırmadığı, onlara kolaylık sağladığı da aşikârdır. Sanığın ifadelerinden de anlaşılacağı üzere …tarihinde işlenen hırsızlık olayını kabul ettiği açıkça görülecektir.

Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi:

Lakin sanığın üzerine atılı …. tarihinde gerçekleştiği iddia edilen konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçlarını işlediğine dair suçlamalar doğruluk payı içermemektedir. Zira suçunu samimi olarak itiraf eden sanığın, bu suçları da işlemiş olması halinde çekinmeksizin itiraf edeceği su götürmez bir gerçektir. Nitekim inkâr etme amacı güden bir şahsın bir diğer olayı da zinhar kabul etmemesi, yalanlaması gerekirdi.

Kaldı ki ikinci bir olay tarihi olan zamanda müdafisi olduğum sanığın müştekinin dükkânına girdiğini ve mala zarar verdiğini kanıtlar somut bir delil bulunmadığı gibi herhangi bir emare de bulunmamaktadır. Buna ilişkin ne bir tanık, ne bir beyan vardır. Sanığın suçu işlediğine ilişkin algı yaratan tek husus kamera kayıtları olmakla birlikte bu kayıtlardaki şüphelinin müdafisi olduğum sanık olduğunu kanıtlar bir görüntü yer almamaktadır. Hâsıl olan tek şey; o olay tarihindeki şüphelinin, sanığın kıyafetlerine benzer kıyafetler giymesidir.

Bilindiği üzere ceza muhakemesinde temel olan bazı ilkeler bulunmaktadır. Bu ilkelerden en önemlisi olarak gösterilebilecek olanı “Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi”dir. Buna göre; ceza muhakemesinde ispat konusunda bir husus aydınlatılmadığında sanık lehine sonuç çıkarılması ve karar verilmesi gerekir. Zira suçluluğu sabit oluncaya kadar sanık suçsuz sayılmalıdır.

Bu hususta AY. m.38/4 “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.” ve AİHS m.6/2 “Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar masum sayılır.” Denilmek suretiyle suçsuzluk karinesine yer verilmiştir. İkinci olaya ilişkin suçun müdafisi olduğum sanık tarafından işlenip işlenmediği belli olmadığı ve somut bir delil bulunmadığı için sanık hakkında işbu ilkenin uygulanması gerekmektedir.

Kusursuz Ceza Olmaz:

Önemle belirtmekte fayda vardır ki; ceza hukukunun temel ilkelerinden olan kusursuz ceza olmaz ilkesi de göz ardı edilmemelidir. Zira ceza hukuku faili değil eylemi esas alan bir hukuk dalıdır. Failin geçmişine ya da kişisel özelliklerine göre değil, eylemine bakarak suçlu olup olmadığı saptanır.  Bir kimsenin geçmişte hırsızlık suçu işlemiş olması, bundan sonra da hırsızlık suçunu işleyeceğine kanıt oluşturmaz.

Buna göre; …. Tarihinde hırsızlık suçunu gerçekleştiren sanığa … tarihinde gerçekleştirilen hırsızlık suçunun da izafe edilmesi yerinde değildir. Ceza hukuku ilkesi ile bağdaşmamaktadır.

Malın Değeri ve Sanığın Eline Geçen Meblağ:

Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan ve hırsızlanan mal 40 TL’ye …’deki bir hurdacıya satılmıştır. Yani işbu eylem neticesinde haksız olarak elde edilen miktar 40 TL olmakla birlikte sanığın elde ettiği meblağ 30 TL’dir.

Hırsızlık suçunda cezanın azaltılmasını veya kaldırılmasını gerektiren nitelikli hallerden malın değerinin az olmasına ilişkin hükmü içeren TCK md 145’te : “Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, suçun işleniş şekli ve özellikleri de göz önünde bulundurularak, ceza vermekten de vazgeçilebilir.” İfadesiyle belirtildiği üzere malın değerinin az olması halinde verilecek ceza azaltılabilecek yahut ceza vermekten vazgeçilebilinecektir.

Sanığın Psikolojik Durumu:

Sanık başkaca bir suçtan giydiği hüküm nedeniyle bir süre hapiste yatmış ve hapisten çıktıktan -yaklaşık 10 günlük bir zaman- sonra yargılamaya konu olay meydana gelmiştir. Müdafiliğini üstlendiğim sanık hapisten çıkar çıkmaz iş aramaya başlamış, fabrikalara ve işyerlerine iş başvurusunda bulunmuştur. Bununla da kalmamış günlük yevmiye işlerine müracaat etmiş, tarlalara ırgat olarak gitmeyi dahi istemiştir. Ancak hükümlü olduğu, sabıkası bulunduğu için kimse kendisini işe almamış, yardımcı olmamıştır.  İş bulamayan sanık kendi ailesinden de destek görememiştir.

İçinde bulunduğu bu müşkül durum, sanığı bir çıkmaza sürüklemiş; psikolojisini olumsuz yönde etkilemiştir.

Sanığın İçinde Bulunduğu Çaresizlik Hali:

Sanığın içinde bulunduğu çaresizlik hali bununla da sınırlı kalmamıştır. Sanığın bir ailesi vardır. Nitekim sanık evlidir ve henüz yaşına girmemiş (7 aylık) bir çocuğu bulunmaktadır.  Zaten bir süre hapiste yattığı için ailesi perişan olmuş, yokluk çekmiştir. Hapiste ailesine bakamayan, ihtiyaçlarını karşılayamayan sanık hapisten çıkmasına rağmen iş bulamadığı için eşi ve çocuğunun ihtiyaçlarını karşılayamamış ve kendisini aciz hissetmiştir.

Hülasa olay tarihinde 7 aylık olan bebeğine ne bez alabilmiş ne de mama. Bebeği açlıktan hasta olmuş, zor durumlara düşmüştür.

Zorunluluk Hali:

TCK md 147’de: “Hırsızlık suçunun ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak için işlenmesi halinde, olayın özelliğine göre, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir. “denilmektedir.

Ağır ve acil bir gereksinimin karşılanması için hırsızlık suçunun işlenmesi halinde zorunluluk halinin varlığı kabul edilmektedir. Sanığın gerçekleştirmiş olduğu eylem de bu yönde olmakla zorunluluk hali içermektedir.

Bilindiği üzere ıztırar hali kusurluluğu kaldırılan nedenlerden bir tanesidir. Nitekim ıztırar halinde, kişi bilerek neden olmadığı bir tehlikeden kendisini veya başkasını kurtarmak amacıyla, suç oluşturan ve tehlikeyi uzaklaştırmaya elverişli olan bir eylem içermektedir. Bu eylem ile bazen tehlikenin kaynağına, bazen de 3.kişilerin haklarına zarar verilmektedir.

Sanığın yargılamaya konu eylemi ifa etmesinin sebebi zorunluluk hal içerisinde bulunmasından kaynaklanmaktadır. Zira ehemmiyet gösterip iş aramasına rağmen, çalışacak bir yer bulamamıştır. Çocuğu aç olduğu için paraya ihtiyaç duymuştur. Açlıktan ölmek üzere olan bir bebeği olduğu cihetle de bu duruma itildiği aşikârdır.

Nitekim sağlığa ve hayata yönelik bir tehlike hâsıldır. Bilindiği üzere tehlike değişik biçimlerde ve kaynaklardan ortaya çıkabilir. Örneğin; deprem, sel baskını, yangın gibi doğa olayları; açlık susuzluk gibi insan psikolojisi ve biyolojisinin gereksinimleri zorunluluk durumuna neden olabilmektedir. Sanığın içinde bulunduğu tehlike ise tamamen insan psikolojisi ve biyolojisinin bir sonucudur. Bu itibarla açlıktan ölmek üzere olan çocuğu için hırsızlık yapmıştır ( 3.kişi lehine zorunluluk hali). Kaldı ki hırsızlamış olduğu malların değeri nazara alınınca zarar verilen hak ile tehlikeye uğrayan hak arasında bir orantı vardır.

Bu itibarla da zorunluluk durumunun sonucu olarak sanığa ya TCK md 25/2 gereği ceza verilmemeli ya da CMK md 223/3-b gereği sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmelidir.

Zararı Giderme Arzusu:

TCK md 168’de düzenlenen Etkin Pişmanlık hükümlerine göre; “(1) Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflâs, taksirli iflâs suçları tamamlandıktan sonra ve fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce, failin, azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisine kadarı indirilir.

(2) Etkin pişmanlığın kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hüküm verilmezden önce gösterilmesi halinde, verilecek cezanın yarısına kadarı indirilir.” Denilmektedir.

Sanığın işlemiş olduğu hırsızlık suçu hasebiyle müşteki zarar görmüştür. Fakat sanığın 29.12.2014 tarihli oturumdaki beyanından anlaşılacağı üzere, müşteki zararının giderilmesini isterse sanık müştekinin zararını tazmin etmeye hazır olduğunu belirtmiştir. (Nitekim zararı tazmin etmiştir)

Sanığın Pişmanlık Duygusu:

Sanık bu eyleminden ötürü pişman olmuş, ahlaklı yaşamak ve helal para kazanmak için gayret sarf etmeye başlamıştır.  Hülasa kendisi evli ve çocuk sahibi bir insandır. Hapse girmemeli, ailesi ile ilgilenip onların ihtiyaçlarını karşılayabilmelidir. Bu olaydan sonra da başkaca herhangi bir adli vakaya karışmamıştır.

İmza

SANIK MÜDAFİİ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hırsızlık Suçunda Savunma Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.