Hırsızlık Suçu İstinaf Dilekçesi

Hırsızlık Suçu İstinaf Dilekçesi


ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİ’NE

Sunulmak Üzere

ADANA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

Dosya No                        :

Karar No                        :

İstinaf Kanun Yoluna

Başvuran Suça

Sürüklenen Çocuk     :

Müdafi                            : Avukat Saim İNCEKAŞ

Müsnet Suç                   : Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık, İş yeri Dokunulmazlığını İhlal Etme

Talep Konusu               : …. Asliye Ceza Mahkemesi’nin …. Tarihli … Esas ve …  sayılı kararının SSÇ lehine kaldırılarak BOZULMASI istemiyle istinaf dilekçesinin sunulmasından ibarettir.

Başvuru Sebepleri

ve Gerekçesi                    :

Müvekkilim hakkında – Cumhuriyet Başsavcılığı’ nın ….  sayılı iddianamesi ile Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık, İş yeri Dokunulmazlığını İhlal Etme kamu davası açılmış olup, … Asliye Ceza Mahkemesi’ nin  …Tarihli …. Esas ve …. sayılı kararı ile müvekkilimin kendisine yüklenen ve sabit olan “ Bina İçinde Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık ”  suçundan,  2 YIL 9 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI İLE ve “ konut dokunulmazlığını ihlal etme ” suçundan, 3 AY 10 GÜN  HAPİS CEZASI İLE cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Müvekkil müştekinin evine girdiğini bir kolye aldığını başka bir şey almadığını ikrar etmiştir. Yaptığı fiilden dolayı pişman olduğunu müştekinin bir zararı var ise zararı karşılamak istediğini belirtmiştir.

Müşteki evinin penceresi kırılarak eve girildiğini künyesinin alındığını zararının karşılanmasını talep ettiği ayrıca kısmı iadeye rızası olduğunu belirtmiştir.       

1-  Müvekkil hakkında CMK 100/1 maddesi ve Ceza Hukukundaki “orantılılık ilkesine” ve CMK’nun 109 ve devamı maddelerinde yer alan adli kontrol şartlarının oluştuğu dikkate alınmaksızın verilen kararın hukuka aykırı olduğu kanaatini taşıdığımızdan müvekkilim hakkında verilmiş tutuklama kararının kaldırılarak tahliyesine, olmadığı takdirde uygun görülecek teminat karşılığında tahliyesine, Sayın Mahkeme aksi kanaatte ise diğer adli kontrol hükümlerinin uygulanarak tahliyesine karar verilmesini talep etmekteyiz.

2- Müvekkilim üzerine atfedilen suçu ikrar etmiş olup, çok pişman olduğunu ve müştekinin tüm zararını karşılayacağını, uzlaşmak istediğini mahkemede beyan etmişse de Sayın Mahkeme, müvekkilim hakkında, “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık” ve “konut dokunulmazlığını ihlal etme ” suçlarını işlediğini ve bu suçların ayrı değerlendirilmesi gerektiği kanaatine vararak cezalandırılmasına hükmedilmiştir. Müştekinin zararının giderilmek istendiği hususu hiç dikkate alınmamıştır.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ nun “etkin pişmanlık” başlıklı 168.maddesinin 2.fıkrası; “ Etkin pişmanlığın kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hüküm verilmeden önce gösterilmesi halinde, verilecek cezanın yarısına kadarı indirilir.” şeklinde olup, müvekkilim sanığın İlk Derece Mahkemesi huzurundaki beyanları dikkate alındığında katılanın zararını karşılamak istediği son derece açık olup, bu husus dikkate alınmaksızın Sayın Yerel Mahkeme kararının eksik inceleme neticesinde verildiği kanaatinde olduğumuzdan istinaf kanun yoluna başvurma zorunluluğumuz hasıl olmuş olduğundan 5271 sayılı CMK m.280/2 hükmüne istinaden İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ KALDIRILMASINI talep etmekteyiz.

Açıklanan nedenlerle dolayı istinaf kanun yoluna başvurma zarureti hâsıl olmuştur.

Sonuç ve İstem :

Yukarıda  arz ve izah ettiğimiz ve re’sen dikkate alınacak gerekçelerle;         

1)….. Asliye Ceza Mahkemesi’nin …. Tarihli …. Esas ve …. sayılı kararının istinaf incelemesi neticesinde lehine KALDIRILMASINI ve yeniden yargılama yapılarak müvekkilimin BERAATİNE karar verilmesini;       

2) Ceza davasının Sayın mahkemenizce yeniden görülmesi mümkün değilse, hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden karar verilmek üzere Yerel Mahkemeye gönderilmesine karar verilmesini bilvekale saygılarımızla arz ve talep ederiz.

İstinaf Yoluna Başvuran

SSÇ Müdafi

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010 – Ziya Algan İş Merkezi
av-saimincekas.com

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 03:23

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.