Hepatit B Hastalığını Eşten Gizlemek Nedeniyle Evliliğin İptali Mahkeme Kararı

Hepatit B Hastalığını Eşten Gizlemek Nedeniyle Evliliğin İptali Mahkeme Kararı

-KARAR-

Taraflar arasında görülen EVLENMENİN İPTALİ DAVASININ yapılan yargılaması sonucunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili Adana Avukatı Saim İncekaş’ın mahkememize vermiş 04/06//2004 havale tarihli dilekçesinde, dayalı ile 14/11/2003 tarihinde nikah yaptıklarını, esasında evliliklerinin gerçek bir evlilik olmadığını, davalı ile arkadaş ortamında tanıştığını 07/11/2003 tarihinde nişanlanarak evlenmeye karar verdiklerini, birbirlerini tanımadan nişandan 15-20 gün sonra evlenmek üzere nişan yaptıklarını, ancak düğünlerinin olmadığı için bir araya gelemediklerini, davalının sonradan Hepatit B rahatsızlığının olduğunu öğrendiğini, davalının bunu kendisinden sakladığını ve bu hastalıktan dolayı askerlik hizmetine alınmadığını, davalının da bu hususu kabul ettiğini, kendisinin Marmara Üniversitesi Kimya Mühendisliğinde okuduğunu, gerçekte var olmaya bu akitin eğitimini ve diğini ve bu nedenlerle davalı ile tir.

Davalı mahkememizdeki duruşmada hazır bulunmuş, davacı tarafından söylenen iddiaların doğru olduğunu, davacı ile evlenmiş bulunduğunu, Hepatit B hastalığının doğru olduğunu, evlenmeden
önce bu rahatsızlığını davacıdan sakladığı hususunun doğru olduğunu, davacı ile evlenmelerine rağmen bir araya gelemediklerini, açılan davayı kabul ettiğini beyan etmiştir.

Mahkememizce tarafların rı dosya arasına getirtilmiştir.

İncelenmesinde tarafların 14/11/2003 tarihinde evlendikleri anlaşılmıştır.

Davalının (duruşmadaki beyanı ve alman Hepatit B rahatsızlığını evlenmeden önce davacıdan sakladığı, tarafların evlendikleri ancak karı-koca olarak bir araya gelmedikleri MK’nın 149/2 maddesinde ifadesini bulan” Eşinde bulunmaması onunla birlikte yaşamayı kendisi için çekilmez duruma sokacak derecede önemli bir nitelikte yanılarak evlenmişse” şartının davada gerçekleştiği anlaşıldığından “Nisbi Butlan* sebebi ile davanın kabulü gerekmiştir.

Yukarıda açıklanan gerekçeler karşısında;

HUKUM:

1- Açılan davanın kabulü ile … ili …ilçesi…Köyü cilt 26 hane 14 ve bsn 63 de evlilik kayıtlan bulunan …ve …’ dan …yılında doğma Davacı … ile … ve …’den …yılında doğma Davalı …’ in TMK. 149/2 MADDESİ GEREĞİNCE Nisbi Butlan Sebebi bulunduğundan EVLENME AKTİNİN İPTALİNE,

2- Dosya için yapılan masrafların taraflar üzerinde bırakılmasına,

3- Harç peşin olarak alındığından başkaca alınmasına yer olmadığına,

Dair gerekçeli kararın taraflara tebliği edildiği tarihten itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize sunulacak temyiz dilekçesi ile Yüksek Yargıtay 2. Hukuk Dairesi nezdinde temyizi kabil olmak üzere verilen karar tarafların yüzlerine karşı açıkça okunup anlatıldı. 15/09/2004

Katip

Hakim

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Sağ tıklama ve kopyalama özelliğini sadece Üyeler kullanabilir. Menü >ÜYELİK< sekmesinden siteye üye olunuz.