HAZİNE FAZLALIĞI ŞERHİNİN İPTALİ

 

                         NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’ NA;

                                                                                                                      İZMİR

 

 

DAVACI                                : …

 

TC KİMLİK NUMARASI  :

 

ADRES                                  :

 

VEKİLİ                                 : Av. ….

                                                                       (Adres antettedir.)

 

DAVALI                                :  İzmir Valiliği

 

ADRES                                  : Türkiye Cumhuriyeti İzmir Valiliği Hükümet Konağı

                                                                                                                                 …

 

 

KONU                                   : İzmir Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın                                                   … tarih ve……. Sayılı İşleminin İptali İstemidir.

AÇIKLAMALAR                 :

 

1-) Müvekkilimiz, halen İzmir ili, … ilçesi, … mahallesi,.. ada, ..parselde kain … m² yüz ölçümlü taşınmazın maliki bulunmaktadır. (EK 1) Müvekkil, bu taşınmaz üzerindeki ‘Hazine Fazlalığı Şerhi’nin 4706 sayılı kanunun 4(g) fıkrası hükmüne göre rayiç bedel üzerinden doğrudan satış yolu ile terkin edilmesi için davalı idareye başvuruda bulunmuştur.

2-)  İlgili kanun hükmüne göre;

            ‘Tapu kayıtlarında tapu fazlalıklarının Hazineye ait olduğuna ilişkin şerh bulunan taşınmazlardaki fazlalıklar, tapu malikine veya mirasçılarına, …. Rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilir.’

3-) Davalı idare müvekkilimizin başvurusuna cevaben tesis ettiği ve müvekkilimize …/07/2017 tarihinde tebliği edilen … tarih ve 4….Sayılı İşlem ile müvekkilimizin söz konusu taşınmazında toplam … m2 olarak belirlediği hazine fazlalığının 4706 sayılı kanunun 4(g) fıkrası gereği tapu kütüğünden kaldırılması için …… TL bedel takdirinde bulunulmuştur.

4-) Söz konusu kararda toplam hazine fazlalığı … m2 olarak belirlenmişse de bu miktar gerçeği yansıtmamaktadır.

5-) İdarece hazine fazlalığının tapu kütüğünden terkini için …. TL olarak takdir edilen değer, söz konusu taşınmazın konumu ve emsal taşınmazlar dikkate alındığında oldukça fahiş miktarda ve hukuka ve 4706 Sayılı Kanunun Uygulaması Hakkında Milli Emlak Genel Tebliğ’de dahil mevzuata aykırı olarak belirlenmiştir. Bu durum yapılacak keşif ve  bilirkişi incelemesi ile daha iyi anlaşılacaktır.

6-) İş bu nedenlerle, İzmir Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın … tarih ve …..Sayılı İşleminin iptalini istemek zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : 4706 Sayılı Kanun, 4706 Sayılı Kanunun Uygulaması Hakkında                                               Milli Emlak Genel Tebliğ, 2577 Sayılı Kanun, sair yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER          : İzmir ili, … ilçesi, … mahallesi, … ada, 1 parselde kain taşınmazın  tapu kaydı, İzmir Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın …. tarih ve … Sayılı İşlemi, Bilirkişi incelemesi, Keşif vs tüm deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, İzmir Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın …. tarih ve … Sayılı İşleminin iptaline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.11.07.2017

                                                                                                                                                                         Davacı Vekili

                                                                                                                                                                      Av. ….

 

EKLER                                  :

1-)  İzmir ili, ….. ilçesi, … mahallesi, …ada, 1 parselde kain taşınmazın  tapu kaydı,

2-) İzmir Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın ….. tarih ve… Sayılı İşlemi

3-)  Onaylı vekaletname örneği

 

bir yorum bırakın