Haksız Yere İşten Çıkarılan İşçinin İşe İadesi Dava Dilekçesi

Haksız Yere İşten Çıkarılan İşçinin İşe İadesi Dava Dilekçesi

X  İŞ MAHKEMESİNE


DAVACI             :

VEKİLİ                :

DAVALI              :

KONU                : Feshin geçersizliği ve işe iade ile boşta geçen sürelere ilişkin ücret alacağı ve diğer hakların yasal faizi ile birlikte; işe başlatmama halinde işe başlatmama tazminatının tahsiline karar verilmesi istemimizi içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR  :

 1. Müvekkilim, davalı şirkette X tarihinde sayaç okuma görevlisi olarak ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışmaya başlamıştır. Yaklaşık bir buçuk yıl bu görevi yapmıştır.

 2. Daha sonra güvenlik görevlisi olarak görevlendirilen Davacı Müvekkil, iş akdinin feshedildiği tarihe kadar aralıksız çalışmıştır.

 3. Müvekkilin iş sözleşmesi 30.09.2018 tarihinde “ekonomik nedenler” gerekçe gösterilerek feshedilmiştir.

 4. Fesih bildirimi geçerli bir nedene dayanmamaktadır. Ekonomik sıkıntı içerisinde olduğu hususunu ispatı gerekmektedir. İspat külfeti Davalı İşveren üzerindedir. Doğalgaz firmasının kışa girerken ekonomik sebeplerle işçi çıkarması hayatın olağan akışına aykırı bir durumdur.

 5. Davalı şirketçe feshin son çare olması ilkesi hiçbir şekilde değerlendirilmemiş olup, davacı müvekkile herhangi bir başka pozisyonda ya da işveren kuruma bağlı başka bir işletmede çalışması teklif dahi edilmemiştir. Davalı şirketin birçok ilde işletmesinin olduğu bilinmektedir.

 6. Ayrıca Davacının daha önce çalışmış olduğu “sayaç okuma” pozisyonunda istihdamı mümkündür.

 7. Hâlbuki Davalı firma, Davacıyı istihdam yerine, 1 Ekim 2018 tarihi itibariyle 5 adet sayaç okuma elemanı almıştır. Celbedilecek SGK kayıtları ile ispat edilecektir.

 8. Ekonomik sebeplere dayanan şirketin işe alım yapması, yapılan feshin geçerli bir sebebe dayandığı iddiasını çürütmektedir ve feshin son çare olma ilkesine uygun değildir.

 9. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun yerleşik içtihatları çerçevesinde “… işletmesel karar ile istihdam fazlalığının meydana gelip gelmediği, işverenin bu kararı tutarlı şekilde uygulayıp uygulamadığı (tutarlılık denetimi), işverenin fesihte keyfi davranıp davranmadığı (keyfilik denetimi) ve işletmesel karar sonucu feshin kaçınılmaz olup olmadığı (ölçülülük denetimi – feshin son çare olması ilkesi) açıklığa kavuşturulmalıdır.”

 10. Davacı Müvekkilin işe iadesi için başvurduğumuz arabuluculuk kanun yolundan da bir sonuç alınamadığından, işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  :

4857 S. İş K. m. 20, 21;

5521 S. İş Mahkemeleri Kanunu;

6100 S. HMK;

7036 S. İş Mahkemeleri Kanunu

HUKUKİ DELİLLER   :

Davacıya ait SGK kayıtları, İşe giriş belgesi, Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi, 30.09.2018 tarihli fesih ihbarı, Davalı İşverene ait SGK kayıtları (İşçi sayısını ve işe giriş tarihlerini gösterir şekilde kayıtların celbini talep ediyoruz) Davacının işyeri şahsi sicil dosyası, Arabuluculuk faaliyeti sonucunda anlaşmaya varılamadığına dair tutanaklar

Keşif ve Bilirkişi İncelemesi,

Yargıtay değerlendirmeleri

Tanık (Tanıklarımız isim ve adresleri ile daha sonra bildirilecektir)

Yemin ve ikamesi mümkün her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM        : Yukarıda açıkladığımız ve re’sen gözetilecek nedenlerle fazlaya ilişkin tüm talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile;

 1. Davacı Müvekkilin iş sözleşmesinin feshi işleminin geçersizliğinin tespitiyle işe iadesine,
 2. İşverenin davacı müvekkili işe başlatmaması halinde, davalı tarafça iyi niyetten yoksun fesih de göz önüne alınarak 8 aylık ücreti tutarında tazminat ödenmesine,
 3. Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süreler için Davacı Müvekkile 4 aylık ücret ve diğer tüm haklarının ödenmesine,
 4. Tüm yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekâleten arz ve talep ederim. tarih

Av.

Davacı Vekili

EKLER           :

 1. Arabuluculuk faaliyeti sonucunda anlaşmaya varılamadığına dair son tutanak sureti
 2. İşten çıkış belgesi,
 3. 09.2018 tarihli fesih ihbarı sureti
 4. Vekâletname sureti

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 03:36

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.