Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi

Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi -1-

ADANA NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

                                                                                                      

DAVACI                   

VEKİLİ                      : 

KONU                        :Haksız tutuklama nedeni ile maddi ve manevi tazminat istemidir.

TEBLİĞ TARİHİ     :

AÇIKLAMALAR     :

1-)Müvekkil ………..Gece Vakti Silahla Yağma suçundan ………… Tarihinde savcılıkça sorgulandıktan sonra tutuklanma istemi ile gönderildiği ……….. Sulh Ceza Hâkimliğinin ……. Sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır.

2-) Müvekkil hakkında …………Ağır Ceza Mahkemesinde ………. Esas No ile kamu davası açılmıştır. Yapılan yargılama neticesinde Müvekkilin suçsuz olduğu anlaşılmış ve Mahkemenin ……… tarihli kararıyla beraat etmiştir. Bu karar ……… tarihinde kesinleşmiş bulunmaktadır.  Bu kesinleşme şerhli ilam Müvekkile ………. tarihinde tebliğ olunmuştur.

3-) Müvekkil tutuklandığı tarihte asgari ücretli olarak bekçilik yaparak geçimini sağlamaktadır. Müvekkilimizin tutuklu kaldığı …….. gün boyunca işine gidememiş ve maaşını alamamıştır.

4-) Ancak aynı zamanda Müvekkilin geriye dönük olarak ………. Sayılı dosyası ve ………..Sayılı dosyalarından almış olduğu cezalar vardır ve Müvekkilin ……… dosyasına ibraz ettiği mahsup istemli dilekçeyle bu cezalar tutukluluk süresinden mahsup edilmiştir. Mahsup edilen cezaların tekabül ettiği gün sayısı ……..’tir ve Müvekkilin ……….. gün haksız olarak tutuklu kaldığı düşünüldüğünde geriye kalan ………günlük sürede uğradığı maddi ve manevi kaybın telafisi için iş bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

5-) Haksız yere tutuklu kaldığı süreçte asgari ücretli olarak çalışan Müvekkilin toplam ………….TL maddi kaybı bulunmaktadır. Cezaevinde bulunduğu süre içinde kendisinin ve ailesinin çektiği üzüntü de cabası olmuştur.

Ayrıca “CGK.20.09.2005,E.2005/1-88 K.2005/98 sayılı kararında; Haksız tutuklama nedeniyle hükmedilen maddi ve manevi tazminatlara, sorumluluk hukukunda faiz zarar kapsamına dahil olduğundan ve istem halinde zararı doğuran fiil ya da işlem gününden başlayarak faizin hükme bağlanması zorunlu bulunduğundan, ayrıca faize hükmedilmesini yasaklayıcı bir kural bulunmadığından, istem halinde yasal faiz yürütülmelidir.”  Şeklinde ifade edildiği üzere, talep etmiş olduğumuz maddi ve manevi tazminat miktarının, tutuklanma tarihi ve dolayısıyla zararın doğduğu ………. tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tazmini talebimiz bulunmaktadır.

HUKUKİ  NEDENLER: Ceza Muhakemesi Kanunu madde 141 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ  DELİLLER  :Tutuklama kararı, beraat kararını içeren ilam, maaş bordrosu, her türlü kanıt.

SONUÇ VE TALEP         :Açıklanan nedenlerle müvekkilin ceza evinde haksız olarak tutuklu kaldığı mahsuptan geriye kalan …. gün için ….. TL maddi ve ….. TL manevi olmak üzere toplam ….. TL ’nin, haksız tutuklanma tarihi olan …… tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tazminini ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı yana tahmiline karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz.  

                                                                                                                          Davacı Vekili

Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi -2-

ADANA NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

DAVACI                   : 

VEKİLİ                     :

DAVALI                    : MALİYE HAZİNESİ – Yeni Sanayi Sitesi Defterdarlık Hizmet Binası

DAVA KONUSU      : Haksız olarak alınan koruma tedbirleri nedeni ile 500.000,00 – TL maddi ve 100.000,00 – TL manevi tazminat istemimizi içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR    :

1- Müvekkil Oğuz Altınöz, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak suçu iddiası ile müvekkilin mal varlıklarına el konulmuş ve çalıştırmış olduğu işyeri kapatılmıştır.

2- Müvekkil, üzerine atılı suçu işlemediğini, şahsına isnat edilen suçlamalarla ilgili somut hiç bir delil bulunmadığını, Cumhuriyet savcılığınca, şahsının suç oluşturacak herhangi bir eylemle ilişkilendirilemediğini Cumhuriyet savcılığının niyet okumaktan başka hiç bir somut delil ve eylemi ortaya koymadığını belirtmesine rağmen, vermiş olduğu ifadeler dikkate alınmadan Cumhuriyet savcısının istemi üzerine Aksaray Sulh Ceza Hakimliği tarafından mal varlıklarına el konulmuş ve çalıştırmış olduğu eczane kapatılmıştır.

3- Müvekkil hakkında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak suçu iddiası ile yürütülen Aksaray 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/  Esas No ile kamu davası açılması akabinde yapılan yargılama sonucunda müvekkilin suçsuz olduğu anlaşılarak üzerine atılı suçtan beraat etmiştir.

4- Müvekkil uzun yıllar eczane işletmiş, ancak mahkeme kararı ile eczanesi kapatılınca çalışamamış ve mevcut müşterilerini kaybetmiştir. Eczane faaliyeti nedeniyle müvekkil dosyaya sunmuş olduğumuz vergi kayıtlarından da görüleceği üzere yüksek kazanç elde etmekteyken, eczanesinin haksız şekilde kapatılması sonucu hem gelirden mahrum kalmış, hem de müşterilerini geleceğe dönük kaybetmiştir.

5-) Müvekkilin işletmiş olduğu işyerinden 01/2014 – 12/2014 vergilendirme döneminde gelir vergisine dayanak 124.981,63 TL kazanç elde etmiş, 01/2015 – 12/2015 vergilendirme döneminde gelir vergisine dayanak 140.528,39 TL kazanç elde etmişken, 2016 yılında eşletmesinin kapatılması ile birlikte kısa süreli dönem için 45.349,74 TL gelir elde etmiştir. Bu durum vergi kayıtlarının incelenmesi ile kolayca anlaşılabilecektir. Bu durumda müvekkilin 500.000,00 TL gibi bir kazanç kaybı bulunmaktadır. Şayet müvekkilin malvarlıklarına el konulmamış ve eczanesi kapatılmamış olsaydı mesleğini icra edecek ve gelirden yoksun kalmamış olacaktı.

6- Haksız şekilde müvekkilin malvarlıklarına el konulması ve işyerinin kapatılması ile birlikte müvekkilin ve ailesinin çektiği üzüntü sosyokültürel konumu dikkate alındığında telafisi mümkün olmayan zararlara neden olmuştur.

7- Müvekkil hakkında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan yapılan yargılama sonucu mahkemece geçte beraat kararı verilmiştir. Gerçekler anlaşılmış ve mal varlıklarına konulan tedbirler kaldırılmıştır.

Tüm bu hususlar nazara alınarak, müvekkilin işletmesinin kapatılması ve mal varlıklarına el konulması nedeniyle 500.000,00 Türk Lirası maddi, duyulan üzüntü ve sosyokültürel durum karşısında toplum içinde düşmüş olduğu durum göz önüne alınarak 100.000,00 Türk Lirası manevi tazminat isteminde bulunmak icap etmiştir.

DELİLLER                          : Mahkeme kararı, nüfus kayıt örneği, vergi levhası, Bilirkişi Raporu, tanıklar, her türlü kanıt.

HUKUKİ NEDENLER       : CMK. md. 141-142 ve İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda izah edilen sebeplerden ötürü, müvekkilin haksız olarak mal varlıklarına konulan tedbir ve işyerinin kapatılması nedeniyle uğramış olduğu zarar karışlığı olarak 500.000,00 Türk Lirası maddi, 100.000,00 Türk Lirası manevi olmak üzere toplam 600.000,00 Türk Lirası tazminatın dava tarihi itibariyle yasal faizi ile birlikte davalı kurumdan alınarak müvekkile ödenmesine, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin de davalıya tahmiline karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim. 25/06/ 2019

 

                                                                                                          Davacı

                                                                                                              Av. 

Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi -3-

NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

                                                                                                                                  ADANA

 

 

DAVACI                    :

VEKİLİ                       :

DAVALI                     :MALİYE HAZİNESİ –ADANA

T.KONUSU              :50.000  TL  Maddi ve 50.000 TL Manevi olmak üzere toplam 100.000 TL tazminatın HAKSIZ GÖZALTINA ALINMA tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi dileğidir.

AÇIKLAMALAR

1- Müvekkil … Silahlı Terör  Örgütüne Üye Olmak suçundan …  tarihinde gözaltına alınmış ve … Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorgunun ardından … tarihinde tutuklanmasına karar verilmiştir.

2- Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçunu işlediği gerekçesiyle müvekkil hakkında açılmış olan … sayılı dava dosyasındaki …  tarihli tutukluluk inceleme tutanağı ile müvekkilin TAHLİYESİNE karar verilmiştir.

3-Davacı müvekkil yaklaşık 3.5 AY GİBİ UZUNCA BİR SÜRE HAKSIZ ŞEKİLDE gözaltında ve tutuklu kalmıştır. Göz altına alındığı sırada ve ayrıca cezaevinde tutuklu kaldığı sırada fazlasıyla eziyet ve sıkıntılar çekmiştir. Kötü koşullar haksız yere gözaltına alınan ve tutuklanan müvekkilin daha da fazla mağduriyetine sebebiyet vermiştir.

4-Müvekkilim haksız yere gözaltına alınıp tutuklanmanın acısını sosyal yaşamında daha da fazla duymuştur. Şöyle ki; çevresindeki arkadaşları, dostları  müvekkile karşı tavır almışlar ve kendisinden uzaklaşmaya başlamışlardır. Müvekkilim ise onlara suçsuz olduğunu  ispatlama çabasına girmiştir. Ailesi, arkadaşları tarafından yargılandığı süreç boyunca dışlanan müvekkilin itibarı da son derece zedelenmiştir. Kaldı ki tutuklu kaldığı süre zarfında ailesine ve sevdiklerine karşı duyduğu özlem de müvekkili derinden sarsmış ve üzmüştür.

5-Ayrıca müvekkil sosyal yaşantısında … olarak kazandığı parayla geçimini sağlamaktadır. Tutuklu kaldığı süre içerisinde çalışmayan müvekkil bu yönüyle de büyük maddi kayba uğramıştır. Serbest kaldıktan sonra çevresindekilerin kendisine olan eski güvenlerini yeniden kazanıp iş bulması da  hayli zaman almıştır.

6-Yasa gereğince haksız tutuklamadan dolayı davacıya ödenecek tazminatın yaşanılan acı ve maddi kayıpları telafi edebilmesi gerçekte çok güçtür. Ancak bir nebze olsun müvekkilin yaşadığı acıları dindirebilmek ve maddi kaybını az da olsa telafi edebilmek için de iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

7-Müvekkilin beraatine … tarihinde davacı sanığın ve müdafiin yüzüne karşı karar verilmiş olup iş bu karar taraflarca temyiz edilmeksizin …  tarihinde kesinleşmiştir. Bu nedenle dava her halükarda 3 aylık ve 1 yıllık yasal süresi içerisinde açılmıştır.

8-Yargılamanın duruşmalı yapılarak duruşma tarihinin tarafımıza tebliği ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/4 Maddesi gereğince lehimize vekalet ücretine de hükmedilmesine karar verilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER        :466 Sayılı Yasa, HMK, CMK, Avukatlık Kanunu ve ilg.mevzuat

DELİLLER                           :

SONUÇ VE İSTEM             :Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve resen nazara alınacak sebeplerle; haklı davamızın KABULÜ ile, 50.000 TL maddi ve 50.000 TL manevi olmak üzere toplam 100.000 TL Tazminatın haksız gözaltına alınma  tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ve yargılama giderleri ve ücreti vekaletin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz.

                                                                                                                      DAVACI VEKİLİ

 

EKİ     :

Mahkeme İlamı

Vekaletname

Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.