Ceza Hukuku

Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi

Haksız Tutuklama Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Haksız tutuklama devletin kusurlu bir işlemidir. Suçsuz olan bir kişinin haksız yere hürriyetinden yoksun bırakılmasıdır. Haksız tutuklanan kişinin maddi ve manevi anlamda yıprandığı bir gerçektir. Bu nedenle haksız tutuklanan kişi devlete karşı maddi ve manevi tazminat talepli dava açacaktır. İşte tam da bu noktada dava dilekçesinin nasıl hazırlanması ve neleri içermesi gerektiği gündeme gelecektir.

Adana İncekaş Hukuk Bürosu ceza avukatları olarak sizler için haksız tutuklama nedeniyle tazminatta dikkat edilmesi gereken noktaları bu yazımızda bir araya topladık.

Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi -1-

ADANA NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

DAVACI                   

VEKİLİ                      : 

KONU                        :Haksız tutuklama nedeni ile maddi ve manevi tazminat istemidir.

TEBLİĞ TARİHİ     :

AÇIKLAMALAR     :

1-)Müvekkil ………..Gece Vakti Silahla Yağma suçundan ………… Tarihinde savcılıkça sorgulandıktan sonra tutuklanma istemi ile gönderildiği ……….. Sulh Ceza Hâkimliğinin ……. Sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır.

2-) Müvekkil hakkında …………Ağır Ceza Mahkemesinde ………. Esas No ile kamu davası açılmıştır. Yapılan yargılama neticesinde Müvekkilin suçsuz olduğu anlaşılmış ve Mahkemenin ……… tarihli kararıyla beraat etmiştir. Bu karar ……… tarihinde kesinleşmiş bulunmaktadır.  Bu kesinleşme şerhli ilam Müvekkile ………. tarihinde tebliğ olunmuştur.

3-) Müvekkil tutuklandığı tarihte asgari ücretli olarak bekçilik yaparak geçimini sağlamaktadır. Müvekkilimizin tutuklu kaldığı …….. gün boyunca işine gidememiş ve maaşını alamamıştır.

4-) Ancak aynı zamanda Müvekkilin geriye dönük olarak ………. Sayılı dosyası ve ………..Sayılı dosyalarından almış olduğu cezalar vardır ve Müvekkilin ……… dosyasına ibraz ettiği mahsup istemli dilekçeyle bu cezalar tutukluluk süresinden mahsup edilmiştir. Mahsup edilen cezaların tekabül ettiği gün sayısı ……..’tir ve Müvekkilin ……….. gün haksız olarak tutuklu kaldığı düşünüldüğünde geriye kalan ………günlük sürede uğradığı maddi ve manevi kaybın telafisi için iş bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

5-) Haksız yere tutuklu kaldığı süreçte asgari ücretli olarak çalışan Müvekkilin toplam ………….TL maddi kaybı bulunmaktadır. Cezaevinde bulunduğu süre içinde kendisinin ve ailesinin çektiği üzüntü de cabası olmuştur.

Ayrıca “CGK.20.09.2005,E.2005/1-88 K.2005/98 sayılı kararında; Haksız tutuklama nedeniyle hükmedilen maddi ve manevi tazminatlara, sorumluluk hukukunda faiz zarar kapsamına dahil olduğundan ve istem halinde zararı doğuran fiil ya da işlem gününden başlayarak faizin hükme bağlanması zorunlu bulunduğundan, ayrıca faize hükmedilmesini yasaklayıcı bir kural bulunmadığından, istem halinde yasal faiz yürütülmelidir.”  Şeklinde ifade edildiği üzere, talep etmiş olduğumuz maddi ve manevi tazminat miktarının, tutuklanma tarihi ve dolayısıyla zararın doğduğu ………. tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tazmini talebimiz bulunmaktadır.

HUKUKİ  NEDENLER: Ceza Muhakemesi Kanunu madde 141 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ  DELİLLER  :Tutuklama kararı, beraat kararını içeren ilam, maaş bordrosu, her türlü kanıt.

SONUÇ VE TALEP         :Açıklanan nedenlerle müvekkilin ceza evinde haksız olarak tutuklu kaldığı mahsuptan geriye kalan …. gün için ….. TL maddi ve ….. TL manevi olmak üzere toplam ….. TL ’nin, haksız tutuklanma tarihi olan …… tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tazminini ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı yana tahmiline karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz.  

                                                                                                                          Davacı Vekili

Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi -2-

ADANA NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

DAVACI                   : 

VEKİLİ                     :

DAVALI                    : MALİYE HAZİNESİ – Yeni Sanayi Sitesi Defterdarlık Hizmet Binası

DAVA KONUSU      : Haksız olarak alınan koruma tedbirleri nedeni ile 500.000,00 – TL maddi ve 100.000,00 – TL manevi tazminat istemimizi içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR    :

1- Müvekkil …, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak suçu iddiası ile müvekkilin mal varlıklarına el konulmuş ve çalıştırmış olduğu işyeri kapatılmıştır.

2- Müvekkil, üzerine atılı suçu işlemediğini, şahsına isnat edilen suçlamalarla ilgili somut hiç bir delil bulunmadığını, Cumhuriyet savcılığınca, şahsının suç oluşturacak herhangi bir eylemle ilişkilendirilemediğini Cumhuriyet savcılığının niyet okumaktan başka hiç bir somut delil ve eylemi ortaya koymadığını belirtmesine rağmen, vermiş olduğu ifadeler dikkate alınmadan Cumhuriyet savcısının istemi üzerine … Sulh Ceza Hakimliği tarafından mal varlıklarına el konulmuş ve çalıştırmış olduğu eczane kapatılmıştır.

3- Müvekkil hakkında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak suçu iddiası ile yürütülen Aksaray 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/  Esas No ile kamu davası açılması akabinde yapılan yargılama sonucunda müvekkilin suçsuz olduğu anlaşılarak üzerine atılı suçtan beraat etmiştir.

4- Müvekkil uzun yıllar eczane işletmiş, ancak mahkeme kararı ile eczanesi kapatılınca çalışamamış ve mevcut müşterilerini kaybetmiştir. Eczane faaliyeti nedeniyle müvekkil dosyaya sunmuş olduğumuz vergi kayıtlarından da görüleceği üzere yüksek kazanç elde etmekteyken, eczanesinin haksız şekilde kapatılması sonucu hem gelirden mahrum kalmış, hem de müşterilerini geleceğe dönük kaybetmiştir.

5-) Müvekkilin işletmiş olduğu işyerinden … vergilendirme döneminde gelir vergisine dayanak … TL kazanç elde etmiş, 01/2015 – 12/2015 vergilendirme döneminde gelir vergisine dayanak 140.528,39 TL kazanç elde etmişken, 2016 yılında işletmesinin kapatılması ile birlikte kısa süreli dönem için 45.349,74 TL gelir elde etmiştir. Bu durum vergi kayıtlarının incelenmesi ile kolayca anlaşılabilecektir. Bu durumda müvekkilin 500.000,00 TL gibi bir kazanç kaybı bulunmaktadır. Şayet müvekkilin malvarlıklarına el konulmamış ve eczanesi kapatılmamış olsaydı mesleğini icra edecek ve gelirden yoksun kalmamış olacaktı.

6- Haksız şekilde müvekkilin malvarlıklarına el konulması ve işyerinin kapatılması ile birlikte müvekkilin ve ailesinin çektiği üzüntü sosyokültürel konumu dikkate alındığında telafisi mümkün olmayan zararlara neden olmuştur.

7- Müvekkil hakkında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan yapılan yargılama sonucu mahkemece geçte beraat kararı verilmiştir. Gerçekler anlaşılmış ve mal varlıklarına konulan tedbirler kaldırılmıştır.

Tüm bu hususlar nazara alınarak, müvekkilin işletmesinin kapatılması ve mal varlıklarına el konulması nedeniyle 500.000,00 Türk Lirası maddi, duyulan üzüntü ve sosyokültürel durum karşısında toplum içinde düşmüş olduğu durum göz önüne alınarak 100.000,00 Türk Lirası manevi tazminat isteminde bulunmak icap etmiştir.

DELİLLER                          : Mahkeme kararı, nüfus kayıt örneği, vergi levhası, Bilirkişi Raporu, tanıklar, her türlü kanıt.

HUKUKİ NEDENLER       : CMK. md. 141-142 ve İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda izah edilen sebeplerden ötürü, müvekkilin haksız olarak mal varlıklarına konulan tedbir ve işyerinin kapatılması nedeniyle uğramış olduğu zarar karışlığı olarak 500.000,00 Türk Lirası maddi, 100.000,00 Türk Lirası manevi olmak üzere toplam 600.000,00 Türk Lirası tazminatın dava tarihi itibariyle yasal faizi ile birlikte davalı kurumdan alınarak müvekkile ödenmesine, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin de davalıya tahmiline karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

                                                                                                          Davacı

                                                                                                              Av. 

Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi -3-

NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

                                                                                                                                  ADANA

DAVACI                    :

VEKİLİ                       :

DAVALI                     :MALİYE HAZİNESİ –ADANA

T.KONUSU              :50.000  TL  Maddi ve 50.000 TL Manevi olmak üzere toplam 100.000 TL tazminatın HAKSIZ GÖZALTINA ALINMA tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi dileğidir.

AÇIKLAMALAR

1- Müvekkil … Silahlı Terör  Örgütüne Üye Olmak suçundan …  tarihinde gözaltına alınmış ve … Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorgunun ardından … tarihinde tutuklanmasına karar verilmiştir.

2- Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçunu işlediği gerekçesiyle müvekkil hakkında açılmış olan … sayılı dava dosyasındaki …  tarihli tutukluluk inceleme tutanağı ile müvekkilin TAHLİYESİNE karar verilmiştir.

3-Davacı müvekkil yaklaşık 3.5 AY GİBİ UZUNCA BİR SÜRE HAKSIZ ŞEKİLDE gözaltında ve tutuklu kalmıştır. Göz altına alındığı sırada ve ayrıca cezaevinde tutuklu kaldığı sırada fazlasıyla eziyet ve sıkıntılar çekmiştir. Kötü koşullar haksız yere gözaltına alınan ve tutuklanan müvekkilin daha da fazla mağduriyetine sebebiyet vermiştir.

4-Müvekkilim haksız yere gözaltına alınıp tutuklanmanın acısını sosyal yaşamında daha da fazla duymuştur. Şöyle ki; çevresindeki arkadaşları, dostları  müvekkile karşı tavır almışlar ve kendisinden uzaklaşmaya başlamışlardır. Müvekkilim ise onlara suçsuz olduğunu  ispatlama çabasına girmiştir. Ailesi, arkadaşları tarafından yargılandığı süreç boyunca dışlanan müvekkilin itibarı da son derece zedelenmiştir. Kaldı ki tutuklu kaldığı süre zarfında ailesine ve sevdiklerine karşı duyduğu özlem de müvekkili derinden sarsmış ve üzmüştür.

5-Ayrıca müvekkil sosyal yaşantısında … olarak kazandığı parayla geçimini sağlamaktadır. Tutuklu kaldığı süre içerisinde çalışmayan müvekkil bu yönüyle de büyük maddi kayba uğramıştır. Serbest kaldıktan sonra çevresindekilerin kendisine olan eski güvenlerini yeniden kazanıp iş bulması da  hayli zaman almıştır.

6-Yasa gereğince haksız tutuklamadan dolayı davacıya ödenecek tazminatın yaşanılan acı ve maddi kayıpları telafi edebilmesi gerçekte çok güçtür. Ancak bir nebze olsun müvekkilin yaşadığı acıları dindirebilmek ve maddi kaybını az da olsa telafi edebilmek için de iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

7-Müvekkilin beraatine … tarihinde davacı sanığın ve müdafiin yüzüne karşı karar verilmiş olup iş bu karar taraflarca temyiz edilmeksizin …  tarihinde kesinleşmiştir. Bu nedenle dava her halükarda 3 aylık ve 1 yıllık yasal süresi içerisinde açılmıştır.

8-Yargılamanın duruşmalı yapılarak duruşma tarihinin tarafımıza tebliği ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/4 Maddesi gereğince lehimize vekalet ücretine de hükmedilmesine karar verilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER        :466 Sayılı Yasa, HMK, CMK, Avukatlık Kanunu ve ilg.mevzuat

DELİLLER                           :

SONUÇ VE İSTEM             :Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve resen nazara alınacak sebeplerle; haklı davamızın KABULÜ ile, 50.000 TL maddi ve 50.000 TL manevi olmak üzere toplam 100.000 TL Tazminatın haksız gözaltına alınma  tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ve yargılama giderleri ve ücreti vekaletin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz.

                                                                                                                      DAVACI VEKİLİ

EKİ     :

Mahkeme İlamı

Vekaletname

Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi(1000+ Kelime ve Olumlu Netice) -4-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

ADANA NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DAVACI                   :

VEKİLİ                     :

DAVALI                   : MALİYE HAZİNESİ – ADANA

DAVA                       :Haksız yakalama ve gözaltı nedeniyle tazminat

T.KONUSU              :3.000,00TL (beşbintürklirası) Maddi ve 6.000,00TL    (onbintürklirası) Manevi olmak üzere toplam 9.000,00TL (onbeşbintürklirası) TAZMİNATIN gözaltı tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi dileğidir.

OLAYLAR

1-)Müvekkil- davacı Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2017/6227 (32) Soruşturma sayılı dosyasında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama”’ suçunu işlediği gerekçesi gözaltına alınmış ve bir gün gözaltında kalmıştır. Yapılan soruşturma sonucunda da müvekkilim hakkında KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR karar verilmiştir. Verilen karar kesinleşmiştir.

2-)Davacı müvekkil, toplumda saygıdeğer bir konumda iken kolluk kuvveti tarafından herkesin göz önünde gözaltına alınmıştır. Bir insanın yaşadığı çevrenin gözü önünde gözaltına alınarak, hürriyetinden haksız olarak yoksun bırakılması HAK, ADALET VE NESAFET İLKELERİNE aykırı olduğu gibi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine de terstir. Bu nedenle müvekkilim işbu tazminat davasında haklı ve samimidir.

3-)Müvekkilim gözaltına alındığında, baskı ve kötü muameleye maruz kalmış, eziyet ve sıkıntılar çekmiştir. Müvekkilin, bu mağduriyeti gece boyunca devam etmiş, haksız yere gözaltında kalması, gerek kendisinin gerekse ailesinin telafisi mümkün olmayan mağduriyetine neden olmuştur.

4-)Müvekkil kendi çevresinde ve akrabaları arasında tutuklamadan dolayı büyük sıkıntı yaşamış, Beraat edene ve Beraat kararı kesinleşene kadar,  yaklaşık 3 ay süresince kendisine hep olumsuz tavır alınmış; kendisine “UYUŞTURUCU TACİRİ” muamelesi yapılmıştır. Müvekkilin hem kendisi, hem ailesi böyle bir suçla itham edilmesinden ötürü toplum içerisinde ezilerek, utanarak gezmek zorunda kalmışlardır. Müvekkilin çevresinde de sahip olduğu itibar ve imajı kötü yönde zedelenmiştir.

 5-) Davacı müvekkil gözaltına alınmadan önce, yargılama sırasında da beyan ettiği üzere Adana ilinde bekçilik yaparak geçimini sağlamakta olup; aylık yaklaşık 1.500 TL gelir elde etmekteydi. Gözaltında kalmış olması, iş yerince tepki görülerek yapmış olduğu mesleği icra etmesine  uzun bir dönem engel olmuş; düzenli olarak elde ettiği gelirinden de mahrum kalan müvekkilim toplum içindeki saygınlığını da yitirme noktasına gelmiştir.

6-)Davacı müvekkil, haksız olarak yakalanmasına müteakip haksız olarak da gözaltında kalmış olup; yaşamış olduğu maddi ve manevi kayıpların giderilmesi adına yasa gereği ödenecek tazminatın müvekkilin mağduriyetini bir nebzede olsa telafi etmeyeceği hususu açıktır. Ancak yasanın öngördüğü sorumluluk ve yaptırımların yerine getirilmesi için bu davanın açılması zorunluluğu hâsıl olmuştur.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 24.09.2012 tarih, 2012/20399 Esas, 2012/19546 Karar sayılı kararında “manevi tazminat hükmedilirken hak ve nesafet kurallarına uygun makul ve makbul bir miktar olarak tayin ve tespit edilmesi gerektiği” açıkça belirtilmiştir.

7-)Müvekkilin beraatına 26.01.2017 tarihinde davacı-sanığın yok, müdafiisi  yokluğunda karar verilmiş ve bu karar temyiz edilmeksizin 24.03.2017 tarihinde kesinleşmiştir. Bu nedenle dava her halükarda yasal süre içerisinde açılmıştır.

😎Yaptığımız açıklamalar ışığında yerel mahkeme kararının tarafı bulunduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin, 5/1.maddesinde düzenlenen “kişi özgürlüğü ve güvenliği”, 5/5.maddesinde düzenlenen “tazminat alma hakkı” ve 6.maddesinde düzenlenen “adil yargılanma hakkı” ile Avrupa İnsan Hakları mahkemesinin emsal olaylar için vermiş olduğu kararlar doğrultusunda olmasını da talep etmekteyiz.

9-)Yargılamanın duruşmalı yapılarak duruşma tarihinin tarafımıza tebliği ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin üçüncü kısımdaki nisbi oranlara göre vekalet ücretine de hükmedilmesine karar verilmesinin talep etmekteyiz.

H.NEDENLER         :466 Sayılı Yasa, CMK, HMK, Avukatlık Kanunu ve ilgili mevzuat

DELİLLER             : Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2017/6227 (32) Soruşturma sayılı dava dosyası, nüfus kayıtları,  sabıka kaydı ve ilgili her tür yasal delil.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve yargılama esnasında re’sen dikkate alınacak  hususlar karşısında;

a-Haklı ve hukuka uygun davanın KABULÜNE,

b-3.000,00 TL Maddi ve 6.000,00 TL Manevi olmak üzere toplam 9.000,00 TL TAZMİNATIN gözaltı tarihi itibariyle yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE,

c-Yargılama giderleri ile vekaleti ücretin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla bilvekale arz ve talep ederim. tarih

                                                                         DAVACI VEKİLİ

                                                                                AV

[/ihc-hide-content]

Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi -5-

X NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE

DAVACI                                :

VEKİLİ                                  :

DAVALI                                 :MALİYE BAKANLIĞI

KONU                                    : Tutuklu yargılanma nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası hk.

AÇIKLAMALAR                  :

1-Müvekkil X 3. Ağır Ceza Mahkemesinde “taammüden ve işkence ile adam öldürme” suçu uyarınca yargılanmış X tarihleri arasında tutuklu kalmış ve X tarih ve ..E. …. Sayılı kararı ile müvekkil hakkında berat kararı verilmiştir ancak müvekkile kesinleşme şerhi ve karar tebliğ edilmemiştir.

2-Müvekkilin haksız olarak tutuklu kaldığı süre boyunca cezaevinde elem ve ızdırap yaşamış ve kendisine herhangi bir değer biçilemeyecek özgürlüğü elinden alındığından yaşadığı psikolojik buhran nedeniyle manevi tazminat isteme zorunluluğu hâsıl oldu.

3-Ayrıca müvekkilin tutuklu olarak yargılanması çalışmasına engel olmuş ve bu durum aylık X tl gelir kaybına uğramasına neden olmuştur. Ayrıca müvekkil düzenli aylık gelirini tutuklu olduğu için elde edemediği gibi bakmakla yükümlü olduğu kişiler de gerek kendi ihtiyaçları gerekse cezaevindeki müvekkilin ihtiyaçları için borçlanmak zorunda kalmıştır.

HUKUKİ DELİLER             : Tanık, bilirkişi, yemin ve sair deliler ile İstanbul 3. Ağır ceza mahkemesi ve …… ….. Sayılı dosyası

SONUÇ VE TALEP            : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle İstanbul 3. Ağır ceza mahkemesi ve ……….E…… Sayılı kararı doğrultusunda müvekkil için tutuklama tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte hesaplanacak;

  • X TL manevi tazminata,
  • Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik X TL maddi tazminata
  • Vekâlet ücreti ile mahkeme masraflarının karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekâleten arz ve talep ederiz.

Av.

Haksız Tutuklama Tazminat Talebi Dilekçesi(Olumlu Netice ve Yargıtay Kararı) -6-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

ADANA NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

DAVACI:

VEKİLİ:    

KONU:    Haksız tutuklama nedeni ile maddi ve manevi tazminat istemidir.

TEBLİĞ TARİHİ:

 

AÇIKLAMALAR:

1) Müvekkil X suçundan X tarihinde savcılık tarafından sorgulandıktan sonra tutuklama istemi ile gönderildiği X Sulh Ceza Hakimliğince X Sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır. Müvekkil X gün süre haksız yere tutuklu kalmıştır.

2)  Müvekkil hakkında X Ağır Ceza Mahkemesi’nde X Esas nolu ile kamu davası açılmıştır. Yapılan yargılama neticesinde Müvekkilin suçsuz olduğu anlaşılmış ve Mahkeme’nin X tarihli kararıyla beraat etmiştir. Bu karar X tarihinde kesinleşmiş bulunmaktadır. Bu kesinleşme şerhli ilam Müvekkile X tarihinde tebliğ olmuştur.

3) Müvekkil tutuklu kaldığı sürede X yaşında olup haksız yere tutuklu kalmaktan zarar görmüştür. müvekkile  Toplum tarafından çirkin ithamlarda bulunulmuştur. yaşının küçük olması sebebiyle bu zorlu süreci hem kendisi hem aile bireyleri oldukça sancılı geçirmiştir.  hem kendisi hem Ailesi de bu haksız tutuklama nedeniyle mağdur olmuş ve manevi olarak zarar görmüştür.

4) müvekkil cezaevinde kaldığı sürelerde …… TL masraf yapmıştır. Ayrıca “CGK.20.09.2005,E.2005/1-88K.2005/98 sayılı kararında; Haksız tutuklama nedeniyle hükmedilen maddi ve manevi tazminatlarda sorumluluk hukukundan faiz zarar kapsamına dahil olduğundan ve istem halinde zararı doğuran fiil ya da işlem gününden başlayarak faizin hükme bağlanması zorunlu bulunduğundan, ayrıca faize hükmedilmesini yasaklayıcı  bir kural bulunmadığından, istem halinde yasal faiz yürütülmelidir” şeklinde ifade edildiği üzere, talep etmiş olduğumuz maddi ve manevi tazminat miktarının, tutuklama tarihi ve dolayısıyla zararın doğduğu ………… tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tazmini talebimiz bulunmaktadır.

HUKUKİ NEDENLER: CMK m.141 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Tutuklama kararı, beraat kararını içeren ilamü her türlü kanıt.

SONUÇ VE TALEP: Açıklanan nedenlerle müvekkilin ceza evinde haksız tutuklu kaldığı 40 gün için ……… TL maddi ve …… TL manevi olmak üzere toplan …… TL ‘nin, haksız tutuklama tarihi olan …. tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tazminini ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla vekalaeten arz ve talep ederiz.

[/ihc-hide-content]

Haksız Tutuklama Tazminat Dilekçesi(Olumlu Netice Tam Talep Karşılığı Tazminat) -7-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

 ADANA NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DAVACI:

DAVALI                               : Devleti temsilen Hazine

KONU                                   : Haksız Tutuklama Nedeni ile Tazminat istemidir.

AÇIKLAMALAR                :

1-) Müvekkilim TCK’nın 38/1 maddesi yollaması ile TCK’nın 86/2, 3-e maddeleri gereğince kasten yaralamaya azmettirme suçundan ………… tarihinde gözaltına alınmış Savcılıkça sorgulandıktan sonra …………. tarihinde tutuklanmıştır. ………. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …….. tarih ………….sayılı iddianamesi ile cezalandırılmaları talep edilmiştir.

2-) Müvekkilim hakkında ………. Ceza Mahkemesinde ………. Esas No ile kamu davası açılmış ve müvekkilimin suçsuz olduğu anlaşılarak üzerine atılı suçtan beraat etmiştir. Karar 10.03.2010 tarihinde verilmiş, bu beraat kararı kesinleşmiştir.

3-) Müvekkilim serbest meslek sahibidir. ………– …………….. dönemi asgari ücret tarifesine göre tutuklu kaldığı süre boyunca mahrum kaldığı kazancı ………… TL dir.

4-) Müvekkilimin haksız yere tutuklu kaldığı ………..gün boyunca …………. TL maddi kaybı bulunmaktadır. Cezaevinde bulunduğu süre içerisinde kendisinin ve ailesinin çektiği hasret ve üzüntüleri, cezaevlerinin koşulları, duyduğu acı ve ıstırapları ve tutuklu kalınan süre nedeniyle müvekkilimin toplum içindeki konumu, maddi durumu, yüklenen suçun niteliğiyle tutuklamanın müvekkilimin üzerinde bıraktığı izler de cabası olmuştur. Bu nedenle …………. TL manevi tazminat isteme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ  NEDENLER      :  5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 141 ile sair yasa ve mevzuat Hükümleri.

HUKUKİ  DELİLLER         : Tutuklama kararı, Beraat kararı, her türlü kanıt.

SONUÇ VE TALEP            : Açıklanan nedenlerle müvekkilimin ceza evinde haksız olarak tutuklu kaldığı günler için toplam ………….TL maddi ve ……….. TL manevi olmak üzere toplam ………….. TL tazminata, haksız tutuklama tarihinden itibaren yasal faize, Mahkeme Masraflarına ve Vekalet Ücretine hükmedilmesini saygılarımla talep ederim. tarih                                                             

                                                                                                                  Davacı Vekili

 

EK:

1- Vekaletname Sureti,

2- ………… Ceza Mahkemesi karar fotokopisi.

3- Yargıtay Karar örnekleri

[/ihc-hide-content]

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 4 Eylül 2020 09:51

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.