Haksız Rekabet Davasına Cevap

Haksız Rekabet Davasına Cevap Dilekçesi


(    ) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞINA / ………….

DOSYA NO                                 :

CEVAP VEREN (DAVALI)     :

VEKİLLERİ                               :

KARŞI TARAF (DAVACI)      :

KONUSU :  Davaya cevaplarımız.

AÇIKLAMA

1- Zamanaşımı Def’i : Müvekkil şirket Şubat 1995 yılında kurulmuş, kuruluşu ticaret sicilde tescil ve ilan edilmiştir. Davacı, müvekkil şirketin unvanının ve unvanda yer alan “Else” ibaresinin kendi unvanları ile iltibas yarattığını iddia etmektedir. Davacının, müvekkil şirketin unvanını ticaret sicil gazetesindeki ilan ile öğrenmiş olduğu kabul edilir. Haksız rekabet davalarında zamanaşımı 1 yıl ve her halde 3 yıldır. Buna göre zamanaşımı süresi dolmuştur. Davanın zamanaşımı yönünden reddine talep ediyoruz.

2- Esasa İlişkin Cevaplarımız :  Davacının iltibas ve haksız rekabet iddiası gerçek dışıdır. Dava kötü niyetli olarak açılmış olup aşağıda açıklayacağımız nedenlerle hukuki dayanaktan yoksundur.

  1. a) Müvekkilin ticaret unvanı tescillidir. Tescilli bir ticaret unvanı sicilden terkin edilinceye kadar kullanılması bir hukuka aykırılık oluşturmaz. Bu dönem içerisinde haksız rekabet iddiasına dayalı tazminat istenemez. (Yargıtay 11 HD’nin 06.2004 tarih ve

E: 2003/12683, K: 2004/6377 sayılı kararı)

  1. b) Müvekkil şirketin tescilli markası “Elsermob”dur. Bu markanın davacının ticaret unvanı veya tescilli markası ile iltibasa yol açacak hiçbir özelliği yoktur. Müvekkil şirketin unvanında yer alan “Else” ibaresinin bilinçli olarak konulduğu, bilinçli olarak iltibas yaratıldığı ve bundan yararlanıldığı iddia edilmektedir. Halbuki “Else” ibaresi kurucu ortakların isimlerinden ikişer harfin alınarak birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. Ticaret sicil kayıtları ve dilekçemize ekli olarak sunduğumuz kuruluş ilanı gazetesinden de görüleceği üzere şirketin kurucu ortakları olan Elif ve Sema isimlerinin ilk iki harfi olan “el” ve “se” alınarak “Else” oluşturulmuştur.

Öte yandan davacının ticaret unvanında yer alan ve aynı zamanda tescilli markası olan ibare “ELESE” iken müvekkil şirketin unvanında yer alan ibare “ELSE” olup anlaşılabilir derecede farklıdır. Şirket unvanında takip eden kelime grupları da tamamen farklıdır. Davacının unvanında takip eden kelime grubu “mobilya sanayi A.Ş”dir. Buna karşılık müvekkil şirketin unvanında takip eden kelime grubu “möble sanayi ve ticaret limitet şirketi”dir.

  1. c) Müvekkil şirket büyük satıcılara siparişle toptan mal yapan bir firmadır. Bu firma ve mağazalar müvekkilden aldıkları mamulleri kendi etiketleri altında satmaktadırlar. İmal ve teslim edilen mallar üzerinde müvekkil şirketin unvanı, marka işareti bulunmadığı gibi hiçbir tanıtım amblemi de yoktur. Bu yönüyle bakıldığında da bir haksız rekabetten söz edilemez.

Anılan firma ve mağazalar dışında müvekkilin istinaen gerçekleştirdiği satışlar ise “Elsermob” tescilli markasıyladır. Bu mamullerin tümünün üzerinde “Elsermob” markası basılıdır.

  1. d) Ayrıca benzerliği nedeniyle iltibas yarattığı iddia edilen kelimeler orta düzeyde ve orta dikkatte bir vatandaşı yanıltacak nitelikte değildir.

HUKUKİ NEDENLER             : TTK, BK, HUMK ve ilgili diğer mevzuat.

KANITLAR                               : Ticaret sicil kayıtları, marka tescil kayıtları, ticari defter ve

                          Belgeler, bilirkişi incelemesi, tanık ve her türlü kanıt.

SONUÇ VE İSTEM                   :

Yukarıda kısaca açıklanan ve resen dikkate alınacak nedenlerle, hukuki dayanaktan yoksun, haksız ve kötü niyetle açılmış bulunan davanın reddine, yargılama giderleri ve vekillik ücretinin de davacıya yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla,

             Davalı Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 02:30

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.