Haksız İşgal Nedeniyle Tahliye ve Tazminat Dava Dilekçesi

Haksız İşgal Nedeniyle Tahliye ve Tazminat Dava Dilekçesi -1-


İSTANBUL ANADOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                     :

VEKİLİ                      : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVALI                     :

KONU                        : FUZULİ İŞGAL NEDENİYLE EL ATMANIN ÖNLENMESİ ve Tahkikat Sonucunda Müvekkilin Alacağının Miktarı Tam ve Kesin Olarak Belirlenmesinin Mümkün Olduğu Anda Artırılmak Üzere; ECRİMİSİL TALEBİMİZ Hk.

DAVA DEĞERİ          : 5,000.00-TL

AÇIKLAMALAR        :

                          1-Müvekkil, …….. Mah. ……. Sok. No:91/3 Kadıköy/İstanbul adresindeki (İcra kanalıyla satışa çıkan) taşınmazı ihale sonucunda satın almış, 06/03/2012 tarihinde 5965 yevmiye no ile adına tescil edilmiştir.

Davalı ile yeni malik olan müvekkil arasında geçerli bir kira sözleşmesi olmadığı gibi, davalının müvekkile kira ödediği de yoktur.

Davalı kira ödemediği gibi, yeni bir kira sözleşmesi yapmak ve sözleşme kapsamında oturmaya devam etmek noktasında olumlu bir yaklaşım da göstermemektedir. Gelinen aşamada kira ödemeyen ve hiçbir olumlu yaklaşımda göstermeyen davalının artık kötü niyetli olduğunun kabulü gerekir.

Davalı yanın söz konusu taşınmazı tahliye etmemesi nedeniyle müvekkil mağdur olmuştur. 06/03/2012 tarihinden itibaren mülkiyeti müvekkile ait taşınmazı, müvekkil ne kullanabilmekte, ne de semeresinden faydalanabilmektedir.

         Taşınmazı iktisap ettikten sonra, davalının taşınmazda oturmasına müvekkilin izni olmamıştır ve halen de yoktur.

2-Davalı fuzuli işgalci olup haksız müdahalesinin önlenmesi ve TAHKİKAT SONUCUNDA müvekkilin ecrimisil Dava açılış tarihi itibarıyla, müvekkilin ecrimisil alacaklarının hesabı tarafımızdan net ve kesin olarak bilinemediğinden, diğer bir deyişle; alacağın miktarı yahut değeri tam ve kesin olarak belirleyebilmek bu aşamada imkansız olduğundan, davamız HMK.m.107 kapsamındadır.

NEDENLER : MK., HMK. ve İlgili Mevzuat.

DELİLLER                 : Taşınmaz Tapu Kaydı, Gerekmesi Halinde Tanık, Keşif ve Bilirkişi İncelemesi ve Yemin Dahil Her Türlü Yasal Kanıt.

İSTEM SONUCU      : Yukarıda açıklanan nedenlerle, yargılama yapılarak;DAVALININ HAKSIZ OLAN EL ATMASININ ÖNLENMESİ (TAHLİYESİ) İLE,TAHKİKAT SONUCUNDA müvekkilin ecrimisil Davacı Vekili

  Av.

Haksız İşgal Nedeniyle Tahliye ve Tazminat Dava Dilekçesi -2-


ADANA NÖBETÇİ ( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI :                                                                                                   

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU             :  Haksız İşgal Sebebi İle Müdahalenin Önlenmesi ve Ecrimisil Tazminatı

AÇIKLAMALAR:

1-) Davalı kiracı, müvekkile, x adresli taşınmazı x Tapu Müdürlüğünün x tarih ve x yevmiye numaralı satış işlemi ile satın almıştır.  Davalı kiracı dava konusu taşınmazda davacı müvekkilenin taşınmazı satın aldığı tarihten bu yana kiracı olarak oturmaktadır. Davalı kiracı x tarihinden beri kira bedelinin ödememiş, taşınmazı tahliye etmemiştir. Davacı müvekkile bu sebeple oldukça zorlanmış tek sahip olduğu taşınmazın gelirinden de yoksun kalarak geçimini sağlamakta zorlanmıştır. Davacı Müvekkilenin x sınırları içerisinde oturabileceği başka bir evi olmaması sebebi ile kendisi belirtilen adresteki 2-) Sayın Mahkemece de taktir edileceği üzere TMK’nın 683’üncü maddesi gereğince “Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız el atmanın önlenmesini de dava edebilir.” düzenlemesini içermektedir. Anılan yasal düzenlemenin bir sonucu olarak malik tarafından rızası dışındaki kullanımdan dolayı malikin, el atmasının önlemesini istemesinin yanı sıra ecri misil talep hakkı da bulunmaktadır. Ecrimisil ise, haksız işgal sebebiyle tazminat olarak nitelendirilen özel bir zarar giderim biçimi olması nedeniyle, en az kira geliri karşılığı zarar demektir. Bu nedenle, haksız işgalden doğan normal kullanma sonucu eskime şeklinde oluşan olumlu zararla, malik ya da zilyedin yoksun kaldığı fayda (olumsuz zarar) ecrimisilin kapsamını belirler. Ayrıca Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 20.02.2001 Tarihli 2001/863 E. 2001/1683 K. Sayılı ilamında da belirtildiği üzere, ecrimisil davalarında, 3-) Haksız işgal ise haksız eylem niteliğindedir. (YHGK’nun 25.2.2004 tarihli ve 2004/1-120-96 Sayılı kararı) Özellikle 4-) Atıfta bulunduğumuz kanun hükmüne uygun olarak, tarafımızca x tarih ve x yevmiye sayılı ihtarnamesi ile taşınmazın müvekkil tarafından x İli Merkez İlçesi Tapu Müdürlüğünün x tarihinde satın aldığı ve müvekkilenin kirada oturmakta olduğu, taşınmazın müvekkil tarafından konut olarak kullanılacağı bu sebeple en geç ihtarın eline ulaştığı andan itibaren 10 günlük yasal sürede  taşınmazın tahliye edilmesi hususları davalıya yazılı olarak bildirilmiştir.İhtarname x tarihinde  Davalı kiracayı ulaşmış ancak davalı kendisinin taşındığını tebligatı getirene bildirmiş ve tebligatı iade etmiştir. İhtarnamenin tebliğ şerhini havi bir örneği dilekçemiz ekindedir.

5-) Ancak, taşınmaz davalı tarafından yasanın öngördüğü ve tarafımızca da kendisine yazılı olarak bildirilen sürenin sonunda tahliye edilmemiştir. İş bu sebeple TBK Madde 351 uyarınca, davalının kira sözleşmesinin feshi ve taşınmazın tahliye ederek haksız işgaline son verilmesine karar verilmesi için sayın mahkemeye başvurmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER : Davalıya keşide edilen x tarih x yevmiye sayılı ihtarnamesi onaylı sureti Tebligatın iadesine ilişkin tebliğ mazbatası, gerekli görüldüğü taktirde bilirkişi incelemesi, ikamesi caiz sair hukuki delil, karşı taraf delillere karşı delil ikame etme hakkımız saklıdır.

NETİCE VE İSTEM :1-) 10/04/2018 tarihinden bu yana  birikmiş kira alacağının tespitine

2-) Sözlü yapılan kira sözleşmesinin TBK 351 Maddesi gereğince feshine,

3-) x adresinde bulunan taşınmazın tahliyesine,

4-) Taşınmaza ilişkin geç teslimden doğacak ecrimisil ve sair 5-) Yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalıya tahmiline karar verilmesi vekaleten saygı ile Davacı Vekili

Av.

EK   :

-Vekaletname sureti

-11/04/2019 İade edilen tebliğ mazbatası sureti

Haksız İşgal Nedeniyle Tahliye ve Tazminat Dava Dilekçesi -3-

ADANA ( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :                                      

TC KİMLİK NUMARASI :

VEKİLİ                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI                               :

 

ADRESİ                                :

DAVA DEĞERİ                   :

(Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

AÇIKLAMALAR                :

1-)Müvekkil ile davalı yan dava konusu taşınmaz üzerinde hissedar olup bu taşınmaz miras yolu ile intikal etmiştir. (EK-1) Fakat taşınmaz 30 yıla aşkın süredir mirasçılardan davalı yan tarafından bedelsiz olarak kullanılmaktadır. (EK-2)

2-)Davalının işbu taşınmazı elinde bulundurduğu süre boyunca yararlandığı, ve hatırı sayılır bir kazanç sağladığı tarafımızca öğrenilmiştir. (EK-3) Davalının söz konusu taşınmazın hisseli taşınmaz olduğunu bildiğinden iyiniyetli olmadığı da aşikardır.  Bu bağlamda ../../.. tarihinde …. noterliği … yevmiye numaralı ihtarnamesi ile ……….. gün içerisinde taşınmazı tahliye etmesi hususunda ihtar edilmiş ve ayrıca bedelsiz kullanım sebebiyle haklı ecrimisil talebiyle de dava açılacağının ihtarı yapılmış verilen süreye rağmen tahliye de gerçekleşmemiştir. (EK-4)

3-)Yukarıda izahına çalışılan hususlar çerçevesinde, dava konusu taşınmazın …../…./…. İle …./…./… tarihleri arasında …. süre ile davalı yan tarafından hiçbir

HUKUKİ NEDENLER                   : 4721 S. K. m. 683, 702, 995; 6100 S. K. m. 1, 6, 12 119; 492 S. K. m. 16.

HUKUKİ DELİLLER                    :

1)Veraset ilamı

2-)Tapu kaydı

3-)Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi

4-)…. Noterliği ../../.. tarihli … yevmiye no’lu ihtarnamesi

5-)Bilirkişi

6-)Keşif

SONUÇ VE İSTEM                                    :

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalının haksız olarak elinde bulundurduğu süre ile işbu arsadan haksız olarak elde ettiği kazançtan müvekkilin taşınmazdan yararlanamaması nedeniyle toplam … TL ecrimisil bedelinin davalıdan yasal faizi ile birlikte tahsili ile davalının taşınmazdan tahliyesine yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

EKLER                                             :

1)Veraset ilamı

2-)Tapu kaydı

3-)Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi

4-)…. Noterliği ../../.. tarihli … yevmiye no’lu ihtarnamesi

5-)Bir Davacı Vekili

Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 00:50

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.