Bir Sayfa Seçin

Haksız Grevin Tespiti Dava Dilekçesi

X MAHKEMESİ’NE

İhtiyati Tedbir Taleplidir.

 

DAVACI                                                                  :

KİMLİK NUMARASI :

           

ADRESİ                                                                   : 

VEKİLİ                                                                    :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)  

 

DAVALI                                                                  :

TC KİMLİK NUMARASI                                    :

VEKİLİ                                                                    :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

KONU                                               : Davalı yetkisiz sendikanın ilan ettiği ve …/…/… tarihinde uygulamaya başladığı grevin kanun dışı olduğunun tespiti ve grevin durdurulması konusunda ihtiyati tedbir isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                            :

1-) Müvekkilimizin işletmekte olduğu …. Ekmek fabrikasında çalışan işçiler için toplu iş sözleşmesi yapmak üzere yetki alan (EK-1) davalı …. Sendikası’ nın 6356 sayılı Yasanın 46.  maddesi uyarınca toplu görüşme çağrısı üzerine …/…/… günü … Bölge Çalışma Müdürlüğü’nde toplanan taraflar …/…/… günü saat …’da …. Ekmek fabrikasında toplanarak toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin yapılmasını kararlaştırdıkları halde sendika bu ilk toplantıya gelmemiştir. Buna rağmen sendikanın başvurusu üzerine görevli makamca resmi arabulucu tayin edilmiş, resmi arabulucunun …/…/… günü saat …’da tertip ettiği toplantıya da sendika temsilcisi katılmamış ve bütün bunlar tutanakla tespit edilip Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirilmiştir. Bu durumda 6356 sayılı Yasanın 46/2 ve 47/son maddesi gereğince sendikanın yetkisi düşmüş olacağından, bu sendikanın aldığı grev kararları yasadışıdır.

2-) Yukarıda açıkladığımız nedenlerle davalı … Sendikası’nın aldığı grev kararının (EK- 2) yasaya aykırı olduğunun tespiti ve grevin tedbiren durdurulmasını sağlamak için işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                   : 6356 S. K.  m.

HUKUKİ DELİLLER                    :

  • Yetki belgesi
  • Grev İlanı
  • Tanık

SONUÇ VE İSTEM                        :  Yukarıda açıklana nedenlerle işyerinde uygulanan grevin, hüküm kesinleşinceye kadar ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına, uygulanmakta olan grevin kanundışı grev olduğunun tespitine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

EKLER                                            :

1-)Yetki belgesi

2-) Grev İlanı

3-) Tanık listesi

                                                                                                           Davacı Vekili

                                                                                                           Av.

Son Güncelleme Tarihi