HAKSIZ FİİLDE ZAMANAŞIMI(TBK)

TBK 72 işbu zamanaşımını düzenlemektedir;

Madde 72 Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her halde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır.

Haksız fiil dolayısıyla zarar gören bakımından bir borç doğmuşsa zarar gören, haksız fiilden doğan tazminat istemi zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman bu borcu ifadan kaçınabilir.

Yargıtay  Hukuk Dairesi

Esas : 2016/8873– Karar : 2016/7624– Tarih : 22.06.2016

Özet:  (6098 s. Borçlar K m. 72)

Davacılar vekili, davacının işleteni ve sürücüsü olduğu, davalı Ray Sigorta AŞ’ye “Birleşik Tam Kasko sigorta poliçesi” ile sigortalı otomobil dava dışı Ramazan Semih Fun idaresindeki aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada müvekkilinin aracının kullanılamaz hale geldiğini, davalı sigortayla yapılan sözleşme gereği meydana gelen zararın sigorta şirketi tarafından karşılanması gerektiğini belirterek söz konusu araçta meydana gelen hasar bedeli 145.00 TL’nin davalıdan alınarak müvekkiline verilmesini talep ve DAVA ETMİŞTİR.

Davalı vekili; davanın zamanaşımına uğradığını, kaldı ki davacının kaza sırasında alkollü olduğunu, zararın teminat dışı olduğunu belirterek davanın REDDİNİ SAVUNMUŞTUR.

Mahkemece, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, kasko sigorta sözleşmesine dayalı eldeki davaya konu tazminat isteminin uzamış zamanaşımı süresini düzenleyen 2918 sayılı KTK’nun 109 uncu maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği, uzamış ceza davası zamanaşımı süresinin de uygulanamayacağı, TTK’nın 1268 inci maddesine göre eldeki davada zamanaşımı süresinin 2 yıl olduğu, 2 yıllık sürenin sigortalının rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği günden itibaren başlayan beş günlük ihbar süresinin son günü işlemeye başlayacağı, kazanın 23.08.2007 tarihinde meydana geldiği, zamanaşımı süresinin başlangıç tarihinin 29.08.2007 olduğu, davanın 31/07/2015 tarihinde açıldığı, zamanaşımı süresinin 29/08/2009 tarihinde dolduğu gerekçesiyle davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekilince TEMYİZ EDİLMİŞTİR.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 29,20 TL peşin harcın onama harcına mahsubuna 22.06.2016 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Avukat Saim İncekaş – Adana Avukat ve Hukuk Danışmanlık

Son düzenleme tarihi 27 Mayıs 2020 18:25

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.