Hakimin Reddi İçin Geçerli Olmayan Neden Öne Sürme Yargıtay Kararı

T.C.
YARGITAY
YİRMİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2016/8141
Karar : 2016/8377
Tarih : 04.10.2016
Taraflar arasında görülen dava sırasında davalılardan … vekili tarafından reddi hâkim yoluna başvurulmuştur.

Ret talebini inceleyen merci tarafından verilen kararın Yargıtayca incelenmesi davalılardan … vekili tarafından istenilmiş olmakla, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Taraflar arasında görülen dava sırasında davalı … vekili tarafından sunulan 04.11.2015 tarihli dilekçede özetle; … altın ticareti yaptığı, bir kısım kişilerce müvekkili aleyhine asliye hukuk mahkemelerinde, müvekkilin çalışanı diğer davalılara altın emanet edildiği, borç verildiğinden bahisle alacak davalarının açıldığı, müvekkilin taraf olduğu bir kısım davaların aynı hakimce karara bağlandığı sonuçlanan davalardan birinin gerekçeli kararını tebliğ aldıklarını bu kararda “…emanet işleminin sadece davacı yönünden olmadığı ilçede bir çok vatandaştan emanet altın alınmış olması …dava konusu olayımızın tek olmaması…” gerekçleri ile davanın kabulüne karar veriildiği bu gerekçenin derdest olan diğer alacak davaları açısından ihsası rey teşkil ettiği…] gerekçeleri ile reddi hâkim talebinde bulunmuşlardır.

Reddedilen hâkim tarafından, istemin reddinin gerektiği yönünde görüş belirtilmesi üzerine, dosyayı inceleyen merci tarafından reddi hâkim talebinin reddine ilişkin verilen karar, davalılardan … vekili tarafından temyiz edilmiştir.

İncelenen dosya kapsamına göre, hakimin reddi için ileri sürülen hususlar HMK’nın 36. maddesinde tanımı yapılan sebeplerden değildir. Açıklanan nedenlerle yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının davalı …’a yükletilmesine 04/10/2016 günü oy birliği ile karar verildi.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.