Hakaret Suçu İstinaf-Beraat Dilekçesi

Şub 18, 2020 | Hakaret Suçu, Kovuşturma-Yargılama

Hakaret Suçu İstinaf-Beraat Dilekçesi

X BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİNE

Gönderilmek Üzere

X ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

 

DOSYA NO                              :         

İSTİNAF TALEBİNDE

BULUNAN                                 :

MÜDAFİİ                                    :  

TALEP KONUSU                                :   Sayın Mahkemenizin 201./……. E. Numaralı  Dosyasına vermiş olduğu kanuna aykırı  kararına karşılık  vermiş olduğumuz istinaf başvurumuzun kabulü ile  mahkemenin vermiş olduğu hatalı kararın bozulması taleplerimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                                  :

X Asliye Ceza Mahkemesi 201./…… esas sayılı dosyasında  Katılan Sanık X hakkında ‘Her ne kadar katılan sanık X hakkında üzerine atılı müsnet suçu işlediği iddiası ile kamu davası açılmış ise de; isnad edilen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması cihetle CMK md 223/2-e maddesi gereğince sanığın üzerine atılı müsnet suçtan BERAATİNE’ denilerek beraat kararı verilmiştir. Verilen bu beraat kararı haksız ve hukuka aykırıdır.

Şöyle ki;

X Cumhuriyet Başsavcılığınca 201…/…. sayılı iddianamede yapılan soruşturma kapsamında  taraf beyanları, tanık beyanı ve soruşturma dosyası değerlendirildiğinde şüphelilerin hakaret suçunu karşılıklı olarak birbirlerine karşı işledikleri ve bu hususta kamu davası açılması için yeterli şüpheye ulaşıldığı belirtilerek kamu davası açılmıştır.

Yapılan yargılama sırasında,…/0…/20.. tarihli 2.celse duruşmasında,    müvekkil ………..’in  annesinin bel fıtığı dolayısıyla  ameliyatlı olduğu ve  de olay günü evde olduğu, olayı gördüğü, dolayısıyla da  tanık olarak dinlenmesi sözlü  olarak belirtilmiştir ve ………….tarihli  savunma dilekçemizde bu konuda yazılı talebimiz mevcuttur.  ………..  tarihli duruşmada belirtilen tanıklar hazır edilmişse de mahkeme tarafından dinlenilmemiştir.  Mahkemece tanık dinletme talebinin dava konusu ile ilgisi olmaması, soruşturma aşamasında dinlenmemesi ve müşteki sanık ……’in olay sırasında sadece tanık Pınar’ın olduğunu beyan etmesi (ki böyle bir beyanı mevcut değildir.)  karşısında reddine  karar verilmiştir. Bu red sebebiyle, katılan sanık ………..’in suçu işlediği tarafımızca kanıtlanamamıştır.   Bu husus CMK m.178’e  ve Anayasa’ya açıkça aykırıdır.  Tanık dinletme talebimizin reddedilmesi ile savunma hakkımız açıkça kısıtlanmıştır. Dolayısıyla adil yargılanma hakkına aykırı hareket edilmiştir.Yargılamanın süjesi olan sanık; AİHS, AY ve CMK’da yer alan düzenlemeler sebebiyle hak sahibidir. Sanığın yargılama aşamasında adil muameleye tabi tutulması, sahip olduğu hakların tanınmasıyla mümkün olacaktır. Suç isnadının muhatabı olan sanık, taşıdığı sıfat dolayısıyla savunma hakkına haizdir. Savunma hakkı, AİHS’ye göre; adil yargılanma hakkının bir unsurudur. Kişinin şahsına itham edilen fiilleri reddetmesi, olayın farklı şekilde tezahür ettiğini iddia etmesi savunma hakkı kapsamında yer almaktadır. Öte yandan Anayasa m.36’ya göre; “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.” Ek olarak, CMK m.289/1-h, hüküm için önemli olan hususlarda mahkeme kararıyla savunma hakkının sınırlandırılmış olmasını hukuka kesin aykırılık hali olarak nitelendirmektedir.

 

 Tüm bu hususların yanında, tarafımızın sunduğu ve duruşmaya getirdiği tanıkların dinlenmesinin reddedilerek, diğer tarafın tek tanığının tanıklığına itibar edilip müvekkil ……… …..’e  ceza verilmesi ve katılan sanık ………….. hakkında beraat kararı verilmesi haksızlık ve hukuka aykırılık meydana getirmektedir. Talimat duruşması ile dinlenen Tanık ……..,  katılan sanık ……….’in çocukluk arkadaşıdır ve  olay tarihinde katılan sanığın evinin önünden geçen yolun diğer tarafında ikamet etmektedir. Dolayısıyla tanık …………  söylenenleri duyacak mesafede değildir. Bu hususta kolluk araştırması yapılmadan dinlenen,  İfadelerinin doğruluğu şüpheli ve tek taraflı  olan kişinin tanıklığına itibar edilerek verilen karar hukuka aykırıdır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle somut olayımızda aslında mağdur olan müvekkil …………… in yukarıda açıklananlar ve kanun ışığında somut olayımız değerlendirildiğinde beraatine karar verilmesi gerekirken hakkında ceza verilip hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedilmesi ve diğer katılan sanık hakkında beraate hükmedilmesi  hukuka ve kanuna aykırıdır;  iş bu huzura konu istinaf itiraz dilekçesini yazma durumu hasıl olmuştur.

HUKUKİ  DELİLLER           :Dosyada bulunan ifadeler, mahkeme duruşma tutanakları, tanık anlatımları ve sair tüm deliller.

HUKUKİ    NEDENLER                   :Anayasa, Türk Ceza Kanunu, CMK ve ilgili tüm yasal mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM                     :

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle ve sayın mahkemenizin resen belirleyeceği nedenlerle  usulüne uygun olarak verilmeyen, hukuka anayasaya ve kanuna aykırı ……. ….. Asliye Ceza Mahkemesinin 201./… E. Numaralı  Dosyasına vermiş olduğu kanuna aykırı  kararına karşılık  vermiş olduğumuz istinaf başvurumuzun kabulü ile  mahkemenin vermiş olduğu hatalı kararın bozularak söz konusu suçlamalardan katılan sanık …’e cez…..verilmesine karar verilmesini, sayın mahkeme karşılıklı hakaret edildiği kanaatinde  ise de müvekkile de ceza verilmesine yer olmadığı kararı verileceğinden yargılamanın yeniden yapılmasını  talep ederiz. 

                                    SANIK  MÜDAFİİ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hakaret Suçu İstinaf-Beraat Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Üyelik avukatlara hususidir. Sağ altta yer alan canlı destek üzerinden üyelik oluşturabilirsiniz.