Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

May 17, 2019 | Hakaret Suçu, Tazminat Davası Avukatlığı

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Dava Dilekçesi -1-

ADANA ( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE;

 

DAVACI:

VEKİLİ:  Avukat Saim İNCEKAŞ

 –

DAVALI:

–                                            

DAVA DEĞERİ:

 –

KONU: Hakaret sebebi ile Manevi Tazminat İstemimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR

1-) Davalı,X tarihinde yaptığı paylaşımla müvekkilimiz X’e hakaret etmiştir.

 Şöyle ki;

2-) Tarafımızca şüphelinin bu hakaretine karşılık suç duyurusunda bulunulmuştur. Yargılamayı yapan X Asliye Ceza Mahkemesi X Karar sayılı kararında; davalının müvekkile yönelik 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesindeki HAKARET SUÇUNU işlediğine hükmetmiştir. Bahse konu bu karar X tarihinde kesinleşmiştir.

HUKUKİ NEDENLER: İlgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLER: X Asliye Ceza Mahkemesi X Karar sayılı kararı ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle, X TL manevi tazminatın haksız fiilin gerçekleştiği tarih olan X tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. tarih

EKLER:

  • Kesinleşme şerhli mahkeme kararı
  • Vekaletname örneği

                                                                                                                      Davacı Vekili

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Dava Dilekçesi -2-

X NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

VEKİLLERİ:

DAVALI:

 KONU: X tarihinde meydana gelen haksız fiil neticesinde davalı tarafından kişilik haklarına saldırı teşkil eden eylemleri nedeniyle zarara uğrayan müvekkilimizin, fazlaya ilişkin hakları saklı tutulmak üzere, davalının maddi ve manevi tazminat ödemeye mahkum edilmesi talebidir.

HARCA ESAS DEĞER: 20.000 TL (Fazlaya dair tüm talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla)

AÇIKLAMALAR

1-) Müvekkilimiz …, kendisine ait evde hobi olarak uzun yıllardır cins güvercin yetiştiriciliği ve hakemliği yapmaktadır. Aynı zamanda müvekkilimiz, X Organizasyonlarında koordinatörlük/ yöneticilik, hakemlik gibi önemli görevlerde yer alıp bu sektörde tanınmış bir isimdir.

2-) Müvekkilimin kuş üretim işi, X Organizasyonlarında koordinatörlük, yöneticilik, hakemlik gibi işlerle uğraştığını duyan davalı …, müvekkilimin hobi olarak ürettiği kuşlardan birisini satın almak istemiştir. Müvekkilim ise  hobi olarak kendisine ait evde ürettiği kuşları satmadığını belirtmiştir.  Her ne kadar müvekkilim hobi olarak kendisine ait evde ürettiği kuşları satmadığını belirtmişse de davalı …. bahsi geçen kuşu satın almak konusunda ısrarcı olmuştur. Bunun üzerine müvekkilim de … istediği kuşu kendisine göndereceğini söylemiştir.

3-) Bahsi geçen kuş davalı … kendisine gönderilmiştir. Ancak davalı, kendisinin talep ettiği kuşun o olmadığını ileri sürmüştür. Bunun üzerine müvekkilim, kendisine gönderdiği kuşun davalının istediği kuş olduğunu hatta davalıya bu kuşa ilişkin gece ve gündüz vakitlerinde resimler ve videolar gönderdiğini söylemiştir. Her ne kadar davalı aldığı kuşun yanak ve kafasında tüy eksikliği olduğunu iddia etmişse de, delillerle de ispatlanacağı üzere, kuşun yanak ve kafa kısmında tüy eksikliği olduğunu davalıya kuşu göndermeden önce de söylemiştir.

4-) Ancak …, ısrarla müvekkilimin kendisini kandırdığını ve dolandırdığını iddia etmiştir. Bunun üzerine müvekkilim “Kuşu beğenmediysen bana geri gönder hatta geri gönderme yavru yapıncaya kadar kuş sende kalsın, kuşu daha sonra gönderirsin” diyerek … orta yolu bulmaya çalışmıştır. Ancak davalı, müvekkilimin bütün bu iyiniyetine rağmen “Bu kuşu sana gönderirsem adam değilim. Benim bir hakkım var. Ben sana kuşu vereceğim ama gel kendin al. Seninle gideceğiz böyle gideceğiz teke tek yumruk yumruğa girişeceğiz. Benim hıncım ancak bu şekilde geçer. Yiyorsa gel ve bu kayıtların hepsini sosyal medyada paylaşacağım. Senin nasıl bir adam olduğunu herkes görecek.” şeklinde söylemde bulunmuş ve devamında “Ben saygısızca konuşuyorum tabiki dinleyeceksin sen adam değilsin ben seninle nasıl adam gibi konuşacağım? Ben bu kuşu sana geri vermiyorum. Gelip alabilecek misin benden. Sen beni dolandırmaya çalıştın. Sen beni çarpmaya çalıştın. Seni var ya gelir o kümesin içinde s.kerim. Duyuyor musun beni? Sen beni dolandırmaya çalıştın. Bunların hepsi kayıtta şuan bak elimde de kayıt var. Her yere de atacağım bunları.” şeklindeki sinkaflı söylemlerle müvekkilimin kişilik haklarına saldırıda bulunmuş aynı zamanda hakaret ve tehdit suçlarını işlemiştir. İşbu hususla ilgili TCK maddeleri uyarınca … Cumhuriyet Başsavcılığı’na … soruşturma numarasıyla suç duyurusunda bulunulmuştur.

5-) Ayrıca davalı …, müvekkilimin kişilik haklarına saldırı, hakaret ve tehditlerinin yanında sırf müvekkilimizin itibarına zarar vermek amacıyla müvekkilimle arasında geçen telefon konuşmasını hukuka aykırı olarak kayıt almış (EK-1) ve bunu kendi sosyal medya hesabı üzerinden üçüncü kişilerle paylaşmıştır.(EK-2) Davalının, müvekkilimin manevi bütünlüğünü doğrudan hedef aldığı hukuka aykırı olarak kayıt altına alınan videoyu sosyal medya hesabında paylaşması ve bilhassa  çok sayıda kişinin bulunduğu kendi sayfasında ve kuşlarla ilgili olan sayfalarda bu paylaşımı yapmasıyla müvekkilimin manevi bütünlüğünde oluşacak elemin derecesini artırmayı amaçladığı açıkça ortadadır.

6-) Müvekkilim, yukarıda detaylıca izah edildiği ve ekte sunulduğu üzere davalı tarafından işbu hukuka aykırı ve kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan paylaşımlar karşısında maddi ve manevi zararlara uğramıştır. Şöyle ki; müvekkilim alanında itibar sahibi bir birey olup değerli güvercinleri hobi olarak beslemektedir. Bu güvercin işini ticari olarak yapan insanlar göz önünde bulundurulup güvercinlerin fiyatı karşılaştırıldığında işbu fiyat aralığı 10 bin ile 150 bin arasında bir değerdedir. Aynı zamanda müvekkilim uluslararası güvercin organizasyonlarında koordinatörlük/ yöneticilik, hakemlik gibi önemli görevlerde yer alan ve kendi alanında tanınmış bir isimdir. Sosyal medya, bilgi kirliliğinin ve bu yanlış bilgilerin bir anda birçok bireye ulaşmasını sağlayan ve bu yanlış bilgiyle kolay bir şekilde birçok kişiyi inandıran bir platform olduğu için müvekkilim üzerinde dönüşü olmayacak şekilde itibar kaybına sebebiyet vermiştir. Üstüne üstülük davalı tarafından yapılan paylaşım birçok beğeni, yorum almış ve güvercinle ilgilenen birçok insan tarafından da izlenmiştir. Müvekkilim bu süreç içerisinde psikolojik olarakta elem ve ızdıraba uğramış olup davalının yaptığı haksız fiiller ve kişilik haklarına saldırı sonucunda müvekkilim zor durumda bırakılmıştır.

7-) Yukarıda detaylıca izah edildiği üzere davalının haksız fiil neticesinde kişilik haklarına saldırı niteliğindeki eylemleri nedeniyle müvekkilimin uğramış olduğu manevi kayıpların tazmini için işbu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : TMK, HMK, TBK, ve ilgili diğer mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER :

1- X Cumhuriyet Başsavcılığı X soruşturma numaralı suç duyurusu

2- Tanık beyanları (Tanık isim ve adresleri bilahare bildirilecektir.)

3- Davalı .. tarafından kayıt altına alınan hukuka aykırı ve izinsiz görüntü kaydı (EK-1)

4- Davalı … tarafından kendi facebook hesabı üzerinden paylaştığı tehdit ve hakaret içerikli söylemler (EK-2)

5- Yemin

6- Ve diğer her türlü hukuki delil.

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda açıklanan nedenler ile,

1) 20.000 TL manevi tazminata,

2) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz.(tarih)

                                                         DAVACI VEKİLİ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010 – Ziya Algan İş Merkezi
av-saimincekas.com

Hakaret manevi tazminat davası dilekçe örneği

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’ NE

DAVACI               :

VEKİLİ                   :

DAVALI                :

KONU                   : Hakaret ve tehdit suretiyle kişilik haklarına saldırı nedenine dayalı manevi tazminat istemidir.

DAVA DEĞERİ   : 5000.00 TL

AÇIKLAMALAR 

  1. Müvekkilim, …. adresinde bakkal dükkânı işletmektedir.  Müvekkilim ile davalı …komşudur. Bu komşuluk ilişkisi devam ettiği sürece davalı, müvekkilime karşı sürekli komşuluk hukukuna aykırı olarak düşmanca tavırlar sergilemiş ve hakaretlerde bulunmuştur. Müvekkilim, davalıyı defalarca yüksek sesle hakaret içeren şekilde ve küfürlü olarak konuşmaması yönünde uyarmıştır.
  2. Davaya konu olaylar ise şu şekildedir.
  3. …. müvekkilime hitaben ‘,,,,’demek suretiyle hakaret ve tehditte bulunmuştur. Bu eylemlerden şikayetçi olmamız üzerine davalı, …..ceza dosyası ile yargılanmış müvekkilime karşı hakaret ve tehdit suçunu işlediği sabit olduğundan cezalandırılmıştır.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 03.07.2012 tarihli ve 2012/9185 E. 2012/11566 K. sayılı kararında TBK md. 53 gereğince ceza mahkemesince belirlenen maddi vakıanın hukuk hâkimi yönünden de bağlayıcı olduğunu belirtmiştir.

  • Davalı ….’nın bu davranışları kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Bu durum, müvekkilimin aile yaşantısını ve toplumsal itibarını olumsuz yönde etkilemiştir. Müvekkilim, işini huzurlu bir şekilde yerine getirememekte ve her gün davalının sinkaflı küfürlerine maruz kalmaktadır. Bu nedenlerle manevi tazminat talepli işbu davayı açma zorunluluğumuz doğmuştur.

DELİLLER              :

  • Yargıtay Kararı
  • Tanık ifadeleri ve her türlü yasal delil

HUKUKİ NEDENLER: TBK md.49, md.58 ve ilgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEM    : Yukarıda açıklanan nedenlerle davanın kabulüne, 5000,00 TL manevi tazminatın haksız fiil tarihi olan….’den itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalıdan alınarak tarafımıza verilmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin  davalı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten talep ederim.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.