Hakaret Mesajları Dava Tarihinden Sonraysa Delil Olmaz Mahkeme Kararı

Hakaret Mesajları Dava Tarihinden Sonraysa Delil Olmaz Mahkeme Kararı

-KARAR-

Yukarıda açık adresi yazılı taraflarla ilgili olarak mahkememizde görülen BOŞANMA, NAFAKA, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT davasının açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Davacı vekili Adana Boşanma Avukatı özetle; davalı ile 2002 yılından beri evli olduklarını ve aralarında davalıdan kaynaklanan kusurlu hareketlerden dolayı şiddetli geçimsizlik bulunduğundan bahisle boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiş, safahatta davacı vekili aynı iddiaları tekrarlarla bilhassa davalı tarafından müvekkiline çekildiği iddia olunun cep telefonu mesajları ile hakaretlerden bulunulduğunu beyan etmiştir.

Davalı özetle; iddiaların asılsız olduğunu kusurlu yanın kendisi olduğunu beyanla davanın reddine, aksi takdirde 300.000.000-TL aylık tedbir-yoksulluk nafakasına, 5 milyar TL maddi, 40 milyar TL de manevi tazminata hükmedilmesini savunmuş safahatta davalı vekili aynı savunmayı tekrarlayarak cep telefonu mesajları ile ilgili davacının da müvekkiline hakaretler içeren mesajlar çektiğini belirtmiştir.

Tarafların nüfus kaydının tetkikinde 06.03.2002 tarihinde evlendikleri ve bu evlilikten müşterek çocuklarının bulunmadığı anlaşılmıştır.

Dava şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma talebinden ibarettir. TMK’nun 166/1 maddesi uyarınca boşanmaya karar verilebilmesi için taraflar arasında evlilik birliğinin çekilmez hal alması ve davalının az da olsa kusurlu bulunduğunun kanıtlanması gerekir oysaki dinlenen tanıkların anlatımlarının bir kısmının TMK’nun 166/1 maddesinde yer alan temelinden sarsılma durumunu kabule elverişli olmayan beyanlardan bir kısmının ise sebep ve saiki açıklanmayan ve bu nedenle inandırıcı olmaktan uzak izahlardan ibaret olması nedeni ile sübut bulmayan davanın aşağıdaki şekilde reddine karar verilmiştir

Ayrıca davacı yanın davalının cep telefonu ile hakareti içerir mesajlara ilişkin deliline cep telefonundaki mesajların mahkememizce tetkikinde mesaj tarihlerinin iş bu davanın açıldığı dönemden sonraki döneme ve davanın açıldığı tarihten sonraki olayların bu davayı ilgilendirmediği anlaşılmakla söz konusu delile itibar edilmemiştir.

HÜKÜM :Yukarıda gerekçeleri açıklandığı üzere;

1- Sübut bulmayan davanın REDDİNE.

2- Dava tarihinden başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar devam edecek surette daha önce hükmolunan 100.000.000-TL tedbir nafakasının davacıdan alınarak davalıya verilmesine.

3- Peşin alman harem mahsubu ile bakiye 3.32- YTL (3.320.000-TL) daha harcın davacıdan alınarak hâzineye irad kaydına.

4- Davalı vekili lehine yürürlükteki asgari ücrettarifesi üzerinden hesaplanan 350-YTL (350.000.000-TL) avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine.

Dair Yargıtay yolu açık olmak üzere taraf vekilleri ve davalı asilin yüzlerine karşı davalının yokluğunda verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 04.02.2005

Katip

Hakim

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.