HAGB Kararının Kaldırılması Talebi Dilekçesi

HAGB Kararının Kaldırılması Talebi Dilekçesi

ADANA 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO                         :

DÜŞME KARARI

TALEP EDEN                      :

MÜDAFİİ                             :

KONU                                   : Müvekkilim hakkında yukarıda esas no gösterilen dosyadan verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının; denetim süresinin yasal koşullara uygun olarak geçirilmiş olması nedeni ile gerekli araştırma ve yazışmaların yapılması ve dosyanın düşürülmesi talebimiz hakkında.

AÇIKLAMALAR                :

Sayın mahkemenizin X E. ve X K. Sayılı dosyasından müvekkilim hakkında:

“Sanık 2001 yılında sahte fatura düzenlemek suçundan eylemine uyan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359/b-1 maddesi gereğince takdiren 18 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Eyleme maddi menfaat gözetmeksizin sanığın iştirak ettiği anlaşıldığından 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 360/2. Maddesi gereğince hükmedilen cezasından ¼ oranında indirim yapılarak 4 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Bir suç işlemek kararının icrası cümlesinden olarak kanunun aynı hükmünün birden fazla ihlal edilmesi nedeniyle 765 sayılı TCK’nin 80. Maddesi gereğince hükmedilen ceza takdiren 1/6 oranında arttırılarak 5 AY 7 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanığın duruşmada gözlenen iyi hali lehine takdiri hafifletici sebep kabul edilerek 4 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunması, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaat gelmesi ile ayrıca suçun işlenmesi ile kamunun uğradığı zararın tamamen giderilmesi göz önüne alınarak, 5728 sayılı kanunla değişik 5721 sayılı CMK’nin 231. Maddesi gereğinde HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, CMK’nin 231/7. Maddesi gereğince açıklanması geri bırakılmasına karar verilen hükümle mahkum olunan hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesine ve ertelenmesine YER OLMADIĞINA, CMK’nin 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL SÜRE İLE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE TABİ TUTULMASINA, deneme devresinde CMK’nin 231/8-a,b,c maddelerinde belirtilen ya da başka yükümlülüklere takdiren uymakla yükümlü bırakılmamasına,  CMK’nin 231/10 maddesi gereğince denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak sanık hakkındaki kamu davasını DÜŞÜRÜLMESİNE” (EK 1- Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 10.10.2008 tarih, 2008/218 E., 2008/235 K. Sayılı Kararı) Şeklinde hüküm tesis edilmiş olup;  mahkemeniz dosyasındaki kesinleşme şerhinden de anlaşılacağı üzere; söz konusu karar 06/01/2009 tarihinde kesinleşmiştir. (EK 2- 06/01/2009 tarihli Kesinleşme Şerhi) İşbu kesinleşme tarihinden itibaren müvekkilimiz öngörülen denetim süresi zarfında herhangi bir suç işlememiş olup; denetim süresini doldurmuştur. Dolayısı ile sayın mahkemeniz dosyası hakkında düşme kararı verilmesi ve bu kararın bir suretinin tarafımıza gönderilmesini talep etmekteyiz.

SONUÇ VE İSTEM            : Konunun ehemmiyeti açısından belirtmemiz gerekir ki; söz konusu HAGB kararından ötürü müvekkilimiz bir kısım idari sorunlar yaşamakta olup; HAGB kararı nedeniyle silah bulundurma ruhsatı alamamaktadır. Bu talebimizin ivedilikle incelenmesini ve HAGB hakkında verilmesi gereken düşme kararının bir an önce tanzim edilmesini sayın mahkemenizden vekaleten saygı ile arz ve talep ederiz. tarih

Sanık Müdafii
Av.

Ekler:

  • X Ağır Ceza Mahkemesi’nin X tarih, X E., X K. Sayılı Kararı.
  • X tarihli Kesinleşme Şerhi.

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 02:25

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.