Haczin Fekki Talep Dilekçesi

Haczin Fekki Talep Dilekçesi


T.C.

ADANA

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya Esas No : 2010

HACZİN KALDIRILMASI
TALEBİNDE BULUNAN
BORÇLU                               :

VEKİLİ                                   : Av.

AÇIKLAMALAR                :

Yukarıda esas numarası yazılı borçlusu bulunduğum dosyanız nedeniyle konulan haciz ve  blokenin icra dosya takip işlemlerinde yıllardır herhangi bir işlem yapılmaması sebebiyle İcra ve İflas Kanununun 106 – 110 maddeleri gereğince ve ekte sunmuş olduğum  Yargıtay kararlarını da göz önüne alarak taşınır, taşınmaz hacizlerinin ve banka  hesabımda ki haczin kaldırılması için müzekkere yazılmasına karar verilmesini, dosyanız borçlu vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. 13/05/2019

HUKUKİ NEDENLER       : İİK. md. 106-110 ve ilgili mevzuat.

EKİ: YARGITAY KARARLARI

TALEPTE BULUNAN

 BORÇLU VEKİLİ

Haczin Fekki Talep Dilekçesi/İcra 106 110 dilekçe örneği


ADANA ( ) İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NUMARASI         :

BORÇLU                           :

ALACAKLI                        :

KONU                    : X plakalı araçtaki haczin İİK. Madde 106-110 gereğince kaldırılması talebi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR       :       

Yukarıda esas numarası yazılı borçlusu bulunduğum dosyanız ile X plakada kayıtlı bulunan traktörüm üzerine haciz konulmuş olup, haciz tarihinden itibaren 6 ay içinde satışı istenilip satış avansı dosyaya yatırılmamıştır. İş bu nedenle İcra ve İflas Kanununun 106 – 110 maddeleri gereğince haczin fekki için talepte bulunmak zaruretimiz hasıl olmuştur.

DELİLLER                :
1)
İcra dosyası

2) Her türlü yasal delil.

HUKUKİ NEDENLER : İİK. md. 106-110 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan ve kayıt bilgileri ekteki belgede de sunulan ……….. plakalı araç üzerine dosyanızdan konulan haczin İcra ve İflas Kanununun 106–110 maddeleri gereğince fekkine karar verilerek araç kaydına UYAP üzerinden konulan haczin  UYAP sistemi üzerinden, bu mümkün değilse ilgili yerlere haczin kaldırılması için müzekkere yazılmasına karar verilmesini, dosyanız borçlusu olarak saygılarımla arz ve talep ederim. (tarih)

TALEPTE BULUNAN BORÇLU

Haczin Fekki/Kaldırılması Talep Dilekçesi -3-

… İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                   :

VEKİLİ                     :

DAVALI                    :

KONU                       : Haczin kaldırılması istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR    :

1-) Müvekkilimiz hakkında davalı (alacaklı) tarafından … İcra Müdürlüğü’nün …/ … E. sayılı dosyası ile yapılan icra takibinde, müvekkilimize ait …ada … parselde kayıtlı bulunan taşınmaz üzerine …/ …/ … tarihinde haciz işlemi uygulanmıştır. Uygulanan haciz işleminin üzerinden … ay geçmiş olup bu durum takip dosyası ile sabittir.

2-) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun “Talep İçin Müddetler” başlıklı ve 3890 sayılı Kanun ile değişik 106. maddesinde;

“Alacaklı haczolunan mal taşınır ise hacizden nihayet bir sene ve taşınmaz ise nihayet iki sene içinde satılmasını isteyebilir.

Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı taşınır hükmündedir.”,

“Haczin Kalkması” başlıklı 110. maddesinde;

“Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya talep geri alınıp da bu müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar.”

düzenlemesi yer almaktadır.

3-) Davalı (alacaklı), haciz işlemini gerçekleştirildiği tarihten bugüne kadar satış talebinde bulunmamıştır. Bu nedenle, müvekkilimize ait …ada … parselde kayıtlı bulunan taşınmaz üzerine konan haczin kaldırılması için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER         : 2004 S. K. m. 106, 110 ve ilgili mevzuat

HUKUKİ NEDENLER       : … İcra Müdürlüğü’nün …/ … E. sayılı doyası ve diğer deliller

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıkladığımız nedenler ile, … İcra Müdürlüğü’nün …/ … E. sayılı dosyasında, müvekkilimize ait … ada … parselde kayıtlı bulunan taşınmaz üzerine konan haczin kaldırılmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilemesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

Davacı Vekili

Av.

Haczin Fekki Yargıtay Kararları

Tapu İptali ve Tescili Davasında Haczin Fekki Kararı

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2013/3213 E.-3013/5831 K. Sayılı ilamında “davaya konu arsaların gerçekte yükleniciye ait olmadığını, yükleniciye bu payların arsa payının devri sebebiyle verildiğini, yüklenicinin edimini yerine getirmemesi halinde kendisine devredilen arsa paylarında hakkının olmayacağını, arsa maliki davacı tarafından arsa payının iptal ettirilebileceği riskini göze alarak tapuyu devraldıklarını üçüncü kişilerin bilmeleri gerektiğinin kabulü halinde davalı üçüncü kişilerin TMK’nın 1023. maddesinde iyiniyet kuralından faydalanmalarının mümkün bulunmadığı, aynı Kanunun 1024. maddesine göre yükleniciden pay alan bu kişilerin bu alımlarının korunmasının mümkün olmadığı sonucuna varılmalı ve davalı üçüncü kişiler adına olan tapu kayıtlarının ve davalı bankalar lehine konulan ipoteklerin iptaliyle taşınmazların davacı adına tesciline karar verilmelidir.”

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010 – Ziya Algan İş Merkezi
av-saimincekas.com

Son düzenleme tarihi 12 Ağustos 2020 21:04

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorumları Göster

  • Eski sattığım araç devrini veremediğim için şahıslara ulaşamıyorum bundan dolayı şuanki aracımı devir veremiyorum bu durumda nasıl Bi yola başvurmam gerekiyor

    Cevap vermekten vazgeç

    Bir yorum bırakın

    E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.