Haczedilmezlik Şikayeti Dava Dilekçesi

Haz 23, 2019 | İcra Hukuku

Haczedilemezlik Şikayeti Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

ANTALYA  İCRA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İLGİLİ İCRA DOSYA NO: Antalya  4. İcra Müdürlüğü’nün 2008/14087 Esas sayılı takip dosyası.

DAVACI                           :

DAVALI                           :

KONUSU                         : Haczedilemezlik itirazı.

AÇIKLAMALAR            :

  1. Davalı, kendisine olan borcumdan dolayı Xİcra Müdürlüğü’nün X Esas sayılı takip dosyası ile başlattığı icra takibinde tapuda X İli X  İlçesi X Mahallesi X ada X parselde kayıtlı bulunan X  no.lu bağımsız bölümü teşkil eden taşınmazımı haczettirmiştir. X İcra dairesine yaptığım meskeniyet ve haczedilemezlik itirazı icra müdürlüğü tarafından ekte örneğini sunduğum 28.10.2011 tarihli yazı ile reddedilmiş ve bu yazı tarafıma 01.11.2013 tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu nedenle tebliğden itibaren 7 günlük yasal sürede icra müdürlüğünün bu işlemine karşı itiraz etmek zorunlu olmuştur.

  2. Üzerine haciz konulan taşınmazdan başka evim bulunmadığı gibi, davaya konu bu evde satın aldığım tarihten beri ailemle birlikte oturmakta ve mesken olarak kullanmaktayım.

  3. İİK’nın 82/12. maddesi gereğince, borçlunun “haline münasip” evi haczedilemez. Yargıtay’ın istikrar kazanmış kararlarına ve görüşlerine göre, bir meskenin borçlunun haline uygun olup olmadığı, adı geçenin haciz anındaki sosyal durumuna ve borçlu ile ailesinin ihtiyaçlarına göre belirlenir. Buradaki “aile” terimi, geniş anlamda olup, borçlu ile birlikte aynı çatı altında yaşayan, bakmakla yükümlü olduğu kişileri kapsar. İcra mahkemesince, borçlunun sözü edilenlerle birlikte barınması için zorunlu olan haline münasip meskeni temin etmesi için gerekli bedel bilirkişilere tespit ettirilmelidir. Borçlunun haline münasip evin değeri bilirkişileri  tespit ettirildikten sonra, hacze konu edilen taşınmazın değeri, bilirkişilerce tespit edilen  bu kıymet kadar veya bu kıymetten daha az ise borçlunun haline münasip bu evi haczedilmemeli, haciz uygulanmış ise  bu haciz kaldırılmalıdır,

  4. Ayrıca içinde ailece ikamet ettiğimiz bu taşınmazın tapu kaydı üzerinde, eşimin talebiyle konulmuş bulunan “AİLE KONUTU” şerhi de bulunmaktadır.

HUKUKİ NEDENLER    : İİK m. 82/12, HMK ve ilgili diğer mevzuat.

DELİLLER                    Emsal taşınmaza ilişkin tapu kayıtları, Antalya 4. İcra Müdürlüğü’nün 2008/14087 Esas sayılı takip dosyası kapsamı, keşif, bilirkişi incelemesi ve sair diğer yasal deliller.

İSTEM SONUCU           : Yukarıda açıklanan ve re’sen gözetilecek diğer nedenlerle; içerisinde ailece ikamet ettiğim ve mesken olarak kullanmakta olduğum taşınmaz üzerindeki haczin kaldırılmasına, yargılama giderlerinin Davalı taraf üzerine yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

EKİ : X İcra Müdürlüğünün X tarih ve X sayılı yazı örneği.                                                                                             

                                                                                                          Davacı

Haczedilmezlik Şikayeti Dava Dilekçesi

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana – Boşanma ve Ceza Avukatı

Haczedilmezlik Şikayeti Dilekçesi

ADANA İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

İCRA DOSYA NO:  

HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİNDE

BULUNAN (BORÇLULAR):

KARŞI TARAF:

VEKİLİ:  

KONUSU:  Haczedilmezlik şikayeti.

AÇIKLAMALAR

1. Yukarıda dosya nosunu bildirdiğim dosya borcu nedeniyle haczedilmiş bulunan tarafıma ait … nolu meskenlerle ilgili olarak, 20/04/2010 tarihinde, kıymet takdiri için bilirkişi incelemesi yapıldığına ve rapor verildiğine ilişkin tebligat aldık. Böylelikle, söz konusu gayrimenkulümüzün de, haciz edildiğini, 20.04.2010 tarihinde, vekilimizin tarafımızı, bilgilendirmesi sonucu öğrenmiş olduk. Ayrıca, gayrimenkulümüzün haciz edildiğine dair herhangi bir tebligat, bu kıymet takdirine ilişkin bilirkişi raporunun tebliğinin öncesinde, tarafımıza ve vekilimize de, yapılmamıştır.

2. Haciz edilen gayrimenkullerimizden, … nolu meskeni, meskenimiz  olarak kullanmaktayız. Bu gayrimenkulümüz ile ilgili olarak, meskeniyet iddiasıyla, haczedilmezlik şikayetinde bulunuyoruz. Mesken olarak kullandığımız bu yer, kendi halimize münasip yerdir ve bu nedenle yasa gereği olarak haczedilemez.

HUKUKSAL NEDENLER: İİK. ve ilgili yasal hükümler.

DELİLLER: İcra Müdürlüğü Esas sayılı dosyası vs kanuni delillerimiz.

SONUÇ VE İSTEM:  Yukarıda arz ettiğimiz nedenden dolayı, yasanın amir hükmü gereği olarak tarafımız bakımından meskeniyet iddiamızın ve haczedilmezlik şikayetimizin kabulüne karar verilmesini, yargılama giderlerinin de davalı yana yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz.

DAVACILAR

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank