Haczedilmezlik Şikayeti Dava Dilekçesi

ANTALYA  İCRA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İLGİLİ İCRA DOSYA NO: Antalya  4. İcra Müdürlüğü’nün 2008/14087 Esas sayılı takip dosyası.

DAVACI                           :

DAVALI                           :

KONUSU                         : Haczedilemezlik itirazı.

AÇIKLAMALAR            :

  1. Davalı, kendisine olan borcumdan dolayı Antalya 4. İcra Müdürlüğü’nün 2008/14087 Esas sayılı takip dosyası ile başlattığı icra takibinde tapuda Antalya İli Muratpaşa İlçesi Kışla Mahallesi 8231 ada 13 parselde kayıtlı bulunan 13 no.lu bağımsız bölümü teşkil eden taşınmazımı haczettirmiştir. Antalya 4. İcra dairesine yaptığım meskeniyet ve haczedilemezlik itirazı icra müdürlüğü tarafından ekte örneğini sunduğum 28.10.2011 tarihli yazı ile reddedilmiş ve bu yazı tarafıma 01.11.2013 tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu nedenle tebliğden itibaren 7 günlük yasal sürede icra müdürlüğünün bu işlemine karşı itiraz etmek zorunlu olmuştur.
  2. Üzerine haciz konulan taşınmazdan başka evim bulunmadığı gibi, davaya konu bu evde satın aldığım tarihten beri ailemle birlikte oturmakta ve mesken olarak kullanmaktayım.
  3. İİK’nın 82/12. maddesi gereğince, borçlunun “haline münasip” evi haczedilemez. Yargıtay’ın istikrar kazanmış kararlarına ve görüşlerine göre, bir meskenin borçlunun haline uygun olup olmadığı, adı geçenin haciz anındaki sosyal durumuna ve borçlu ile ailesinin ihtiyaçlarına göre belirlenir. Buradaki “aile” terimi, geniş anlamda olup, borçlu ile birlikte aynı çatı altında yaşayan, bakmakla yükümlü olduğu kişileri kapsar. İcra mahkemesince, borçlunun sözü edilenlerle birlikte barınması için zorunlu olan haline münasip meskeni temin etmesi için gerekli bedel bilirkişilere tespit ettirilmelidir. Borçlunun haline münasip evin değeri bilirkişileri  tespit ettirildikten sonra, hacze konu edilen taşınmazın değeri, bilirkişilerce tespit edilen  bu kıymet kadar veya bu kıymetten daha az ise borçlunun haline münasip bu evi haczedilmemeli, haciz uygulanmış ise  bu haciz kaldırılmalıdır,
  4. Ayrıca içinde ailece ikamet ettiğimiz bu taşınmazın tapu kaydı üzerinde, eşimin talebiyle konulmuş bulunan “AİLE KONUTU” şerhi de bulunmaktadır.

HUKUKİ NEDENLER    : İİK m. 82/12, HMK ve ilgili diğer mevzuat.

DELİLLER                    Emsal taşınmaza ilişkin tapu kayıtları, Antalya 4. İcra Müdürlüğü’nün 2008/14087 Esas sayılı takip dosyası kapsamı, keşif, bilirkişi incelemesi ve sair diğer yasal deliller.

İSTEM SONUCU           : Yukarıda açıklanan ve re’sen gözetilecek diğer nedenlerle; içerisinde ailece ikamet ettiğim ve mesken olarak kullanmakta olduğum taşınmaz üzerindeki haczin kaldırılmasına, yargılama giderlerinin Davalı taraf üzerine yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

EKİ : Antalya 4. İcra Müdürlüğünün 28.10.2013 tarih ve 2008/14087 sayılı yazı örneği.

                                                                                                         

                                                                                                          Davacı

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.