Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Haczedilmezlik Şikayeti Dava Dilekçesi

Haczedilemezlik Şikayeti Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

ANTALYA  İCRA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İLGİLİ İCRA DOSYA NO: Antalya  4. İcra Müdürlüğü’nün 2008/14087 Esas sayılı takip dosyası.

DAVACI                           :

DAVALI                           :

KONUSU                         : Haczedilemezlik itirazı.

AÇIKLAMALAR            :

  1. Davalı, kendisine olan borcumdan dolayı Xİcra Müdürlüğü’nün X Esas sayılı takip dosyası ile başlattığı icra takibinde tapuda X İli X  İlçesi X Mahallesi X ada X parselde kayıtlı bulunan X  no.lu bağımsız bölümü teşkil eden taşınmazımı haczettirmiştir. X İcra dairesine yaptığım meskeniyet ve haczedilemezlik itirazı icra müdürlüğü tarafından ekte örneğini sunduğum 28.10.2011 tarihli yazı ile reddedilmiş ve bu yazı tarafıma 01.11.2013 tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu nedenle tebliğden itibaren 7 günlük yasal sürede icra müdürlüğünün bu işlemine karşı itiraz etmek zorunlu olmuştur.

  2. Üzerine haciz konulan taşınmazdan başka evim bulunmadığı gibi, davaya konu bu evde satın aldığım tarihten beri ailemle birlikte oturmakta ve mesken olarak kullanmaktayım.

  3. İİK’nın 82/12. maddesi gereğince, borçlunun “haline münasip” evi haczedilemez. Yargıtay’ın istikrar kazanmış kararlarına ve görüşlerine göre, bir meskenin borçlunun haline uygun olup olmadığı, adı geçenin haciz anındaki sosyal durumuna ve borçlu ile ailesinin ihtiyaçlarına göre belirlenir. Buradaki “aile” terimi, geniş anlamda olup, borçlu ile birlikte aynı çatı altında yaşayan, bakmakla yükümlü olduğu kişileri kapsar. İcra mahkemesince, borçlunun sözü edilenlerle birlikte barınması için zorunlu olan haline münasip meskeni temin etmesi için gerekli bedel bilirkişilere tespit ettirilmelidir. Borçlunun haline münasip evin değeri bilirkişileri  tespit ettirildikten sonra, hacze konu edilen taşınmazın değeri, bilirkişilerce tespit edilen  bu kıymet kadar veya bu kıymetten daha az ise borçlunun haline münasip bu evi haczedilmemeli, haciz uygulanmış ise  bu haciz kaldırılmalıdır,

  4. Ayrıca içinde ailece ikamet ettiğimiz bu taşınmazın tapu kaydı üzerinde, eşimin talebiyle konulmuş bulunan “AİLE KONUTU” şerhi de bulunmaktadır.

HUKUKİ NEDENLER    : İİK m. 82/12, HMK ve ilgili diğer mevzuat.

DELİLLER                    : Emsal taşınmaza ilişkin tapu kayıtları, Antalya 4. İcra Müdürlüğü’nün 2008/14087 Esas sayılı takip dosyası kapsamı, keşif, bilirkişi incelemesi ve sair diğer yasal deliller.

İSTEM SONUCU           : Yukarıda açıklanan ve re’sen gözetilecek diğer nedenlerle; içerisinde ailece ikamet ettiğim ve mesken olarak kullanmakta olduğum taşınmaz üzerindeki haczin kaldırılmasına, yargılama giderlerinin Davalı taraf üzerine yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

EKİ : X İcra Müdürlüğünün X tarih ve X sayılı yazı örneği.                                                                                          

Davacı

Haczedilemezlik Şikayeti Dilekçesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]deneme[/ihc-hide-content]

Haczedilmezlik Şikayeti Dava Dilekçesi

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana – Boşanma ve Ceza Avukatı

Son düzenleme tarihi 29 Ağustos 2020 17:19

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.