Bir Sayfa Seçin

Hacizden Sonra Yapılan İstihkak İddiası Dilekçesi

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

 

İCRA DOSYA NO:

İSTİHKAK İDDİA EDEN

ALACAKLI                            : [ALACAKLI]

BORÇLU                               : [BORÇLU]

KONU                                     : İstihkak İddiası

OLAYLAR                             :

Yukarıda numarası verilen icra dosyası gereği [HACİZ TARİHİ] tarihinde Müdürlüğünüzce gerçekleştirilen haciz işlemi sırasında tarafıma ait taşınabilir bilgisayar (notebook) haczedilerek yediemine teslim edilmiştir.

Ancak haczedilen taşınabilir bilgisayarın borçluyla ilgisi bulunmamakta olup, tarafıma aittir ve borçluya geçici olarak kullanması için ödünç verilmiştir. İcra tetkik mercii tarafından istihkak talebim hakkında karar verilmek üzere dosyanın ilgili mercie gönderilmesini talep ederim. Bilgilerinize sunulur.  

EKİ: – Haczedilen bilgisayara ilişkin fatura

Son Güncelleme Tarihi