Haciz İhbarnamesine Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak Dilekçe

Haciz İhbarnamesine Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunan 3. Kişiyi Şikayet

  • Şüpheli/üçüncü kişinin 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 89/4 maddesi uyarınca ihbarnameye konu alacak ve işlemiş faizi tutarında tazminata ve 338/1 maddesi uyarınca da hapse mahkum edilmesine karar verilmesini sağlamak için mahkemenize şikayette bulunmak zorunluluğu doğmuştur.
  • Haciz ihbarnamesine gerçeğe aykırı beyanda bulunulması ve bunun ispatı uzman bir icra avukatının takip etmesi gereken bir süreçtir.

ADANA 2.  İCRA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

DOSYA NO                         :

YAKINAN                            :

VEKİLİ                                 :

ŞÜPHELİ                              :

KONU                                   : Birinci Haciz İhbarnamesi’ne haksız yere itiraz eden üçüncü   şahsın, İİK m. 338 gereğince,  hapisle cezalandırılması ve ayrıca tazminata mahkum edilmesi istemimizden ibarettir.

SUÇ TARİHİ                       :

AÇIKLAMALAR                :

1 – Adana 2.İcra Müdürlüğü’nün X sayılı dosyasında (EK 1) borçlu X’ne karşı girişilen icra takibinde üçüncü şahıs/şüpheli X’ye dosya borçlusu X’nin X Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açtığı X esas sayılı alacak davası sonucunda (EK 2) üçüncü şahıs/şüpheli … …’nin dosya borçlusu … …’ye ödemesine hükmedilen … TL. için …/…/… tarihinde birinci haciz ihbarnamesi (EK 3) gönderilmiş, Şüpheli üçüncü kişi ihbarnameye süresinde itiraz ederek dosya borçlusu … …’ye kesinleşmiş herhangi bir borcu bulunmadığını beyan etmiştir. (EK 4)

2 – … Asliye Ticaret Mahkemesi’nin … TL. alacağa ilişkin verdiği hüküm niteliği itibariyle infaz kabiliyeti olan bir hükümdür. Bu hükmün kesinleşmesi beklenmeden, gerekçeli kararın yazılması dahi beklenmeden alacak davasının kabulüne dair kısa kararın dahi icra takibine konu yapılabilmesi mümkündür. Şüphelinin üçüncü kişi olarak birinci haciz ihbarnamesine yaptığı itiraz gerçeğe uygun değildir.

3 – Şüpheli/üçüncü kişinin 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 89/4 maddesi uyarınca ihbarnameye konu alacak ve işlemiş faizi tutarında tazminata ve 338/1 maddesi uyarınca da hapse mahkum edilmesine karar verilmesini sağlamak için mahkemenize şikayette bulunmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : İİK,  HMK. 2004 S. K. m. 89, 338.

HUKUKİ DELİLLER         :

1-……İcra Müdürlüğü’nün …/… sayılı dosyası

2-……Asliye Ticaret Mahkemesi’nin …/… E. sayılı dava dosyası

3-İcra takip dosyasından gönderilen birinci haciz ihbarnamesi

4-Borçlunun icra dosyasına sunduğu …/…/… tarihli itiraz beyanı

SONUÇ VE İSTEM                       : Yukarıda açıklanan nedenlerle, şüpheli … …’nin eylemine uyan 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 338. maddesi uyarınca hapisle cezalandırılmasına, aynı kanunun 89. maddesinin 4. fıkrası gereğince tazminat olarak ihbarnameye konu tutar ve işlemiş faizi olan … TL tazminata mahkum edilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin şüpheliye yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

EKLER                                  :

1-……İcra Müdürlüğü’nün …/… sayılı dosyası

2-……Asliye Ticaret Mahkemesi’nin …/… E. sayılı dava dosyası

3-İcra takip dosyasından gönderilen birinci haciz ihbarnamesi

4-Borçlunun icra dosyasına sunduğu …/…/… tarihli itiraz beyanı

5-Bir adet onaylı vekaletname örneği

Yakınan Vekili

Av.

Son düzenleme tarihi 7 Temmuz 2020 08:16

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.