Güvence Hesabına Tazminat Başvuru Dilekçesi

          TÜRKİYE SİGORTA, REASÜRANS VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ

         KARAYOLLARI GÜVENCE HESABI İDARESİ’NE

 

İSTEMDE BULUNAN       :

 

VEKİLİ                                 :

 

KONU                                   : Destekten yoksun kalınması nedeniyle uğranılan zararın telafisi istemimizi içerir dilekçemizdir.

 

AÇIKLAMALAR                :

1-) Müvekkillerimin murisi … …, …/…/… tarihinde meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiş, geride eşi … … ve çocukları … … ile … … kalmıştır. Aile nüfus kaydı aslı ve veraset ilamı dilekçemiz ekinde (EK 1) sunulmuştur.

2-) Kaza tespit tutanağından (EK 2) anlaşılacağı üzere, yukarıda belirtilen tarihte, saat … civarında, … Caddesi üzerindeki yaya geçidinden karşıya geçmekte olan müteveffaya, hız limitlerinin çok üzerinde seyretmekte olduğu kazaya tanık olanlarca da ifade edilen … renkli ve … marka otomobil, hızla çarpmış ve olay yerini aynı hızla terk etmiştir. Aracın plaka numarasını tespit etmek mümkün olmamıştır. Kazanın sorumlusunun tespit edilerek yakalanmasını teminen … C. Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Buna ilişkin başvuru dilekçesi örneği, dilekçemiz ekinde (EK 3) sunulmuş olup başvurumuz, adı geçen savcılığın …/… Hz. numarası altında soruşturulmaktadır.

3-) Müteveffanın, … nedeniyle kaza yerinde / kaldırılmış olduğu hastanede ölmüş olduğunun tespitine ilişkin … … … Hastanesi … Başhekimliği tarafından düzenlenen … tarihli ölüm raporunu da dilekçemiz ekinde (EK 4) tetkiklerinize sunmaktayız.

4-) Müteveffa, kaza tarihine kadar …’de … olarak çalışmakta olup bu konuda çalışmakta olduğu işyerinden alınan yazıdan (EK 5) da anlaşılacağı üzere, almakta olduğu en son brüt  aaşı …-TL’dir. Maaşının net tutarı da anılan yazıda belirtilmiştir.

5-) Müteveffanın sigortalı olması veçhile, konuya ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan başvuru üzerine mirasçıların bağlanan gelire ilişkin olarak anılan kurumdan alınan …/…/… tarihli ve … sayılı yazıdan (EK 6) da anlaşılacağı üzere, henüz okul çağında olan iki çocuğuyla birlikte ortada kalmış ve herhangi bir geliri olmayan bir annenin geçimi sağlamasına yeter olmaktan çok uzaktır.

6-) Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 14. maddesi kılavuzluğunda, idarenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur. Bu veçhile,

SONUÇ VE İSTEM             : Başvurumuza ilişkin incelemenin imkanlar dahilinde mümkün olan en kısa süre içinde tarafınızca tamamlanmasını müteakip, yasal düzenlemeler uyarınca belirlenen limitler dahilinde, müvekkillerimin zararının tazmin edilmesi hususunda gereğini, saygılarımla ve vekaleten talep ederim. …/…/…

                                                                                                         

EKLER:

  1. Aile nüfus kaydı aslı ve veraset ilamı,
  2. Kaza tespit tutanağı resmi tasdikli sureti,
  3. … Cumhuriyet Savcılığı …/…/… tarih ve …/… hazırlık numaralı soruşturma evrakı.
  4. Ölüm Raporu,
  5. Ölenin mesleği ile gelir durumunu ve desteklik ilişkisini gösterir belge,
  6. Sosyal Güvenlik Kurum’undan bağlanan gelire dair bağlama kararı ile bağlanan gelirin peşin değerini gösteren belge,
  7. Vekaletname örneği

İstem Sahibi Vekili

       Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu Avukatı

bir yorum bırakın