Görevsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi

Şub 24, 2018 | DİLEKÇELER

Görevsizlik Kararına Karşı İtiraz Nasıl Yapılır? İtiraz Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Mahkemenin vermiş olduğu görevsizlik kararını hukuka aykırı bulan bir kişinin itiraz etmek için yazması gereken dilekçe örneğidir. Asliye, Sulh Hukuk, İdare, Ceza mahkemeleri görevsizlik kararı verebilir. Bu mahkemelerin verdiği görevsizlik kararına karşı itirazda bulunarak yani davaya bakması gereken mahkemenin o mahkeme olduğunu öne sürmek için yazmanız gereken “görevsizlik kararına itiraz dilekçesi” örnekleri aşağıda sizinle paylaşılmıştır.

Görevsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği -1-

ADANA 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE

     SANIK                         :

     SUÇ                              :  Vergi Usul Kananu’na muhalefet.

     SUÇ TARİHİ              :

     TEBLİĞ TARİHİ       :

     KONU                          :  X Asliye Ceza Mahkemesi’nin hukuka aykırı tarihli GÖREVSİZLİK kararına vaki itirazımın ve Ağır Ceza Mahkemesince GÖREVSİZLİK KARARI verilmesine ilişkin talebimizin sunulmasından ibarettir.

     İTİRAZ NEDENLERİ/AÇIKLMALAR   :

 • 26/04/2004 tarihli 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece

Mahkeme ile Bölge adliye mahkemeleri kuruluş, görev ve yetkileri hakkındaki kanunun 12. maddesinde Ağır Ceza Mahkemelerinin görevleri belirtilmiştir. Sanığı bulunduğum dosyada işlediğim iddia edilen suç Ağır Ceza mahkemesinde yargılanmayı gerektirmeyen, Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmayı gerektiren bir suçtur. Dolayısı ile Mahkemenizin öncelikle görevsizlik kararı vermesi gerekir.

 • Seydişehir Asliye Ceza Mahkemesince yukarıda esas numarası verilen dosyada Vergi Usul Kanununa muhalefetten her nekadar aleyhime dava açılmış isede, sayın Asliye Ceza mahkemesi dosya kapsamına istinaden T.C.K.nın 158/h ile 212. maddesindeki suçların oluşabilmesi ihtimalini nazara alarak dosya hakkında görevsizlik kararı vererek yargılamaya Ağır Ceza Mahkemesinin görevli olduğuna karar vermiştir.
 • C.K.nın 158/h maddesinde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık suçunun gerçekleşmesi için “ Hileli davranışlarla bir kimseye aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına yarar sağlamak” suçun yasal temen unsurudur. Nitekim Yüksek Mahkememiz Yargıtayımızın yerleşik içtihatlarında bu husus istikrar kazanmıştır. Sanık olarak bizim hileli herhangi bir davranışımız olmadığı gibi, bir başkasının zararına, kendimizin veya bir başkasına yarar sağlamamız söz konusu değildir. Ayrıca T.C.K 212 kapsamındaki resmi bir belgede sahtecilimiz de söz konusu değildir.
 • Ayrıca ceza yargılamasına esas olan veya idari para cezası verilen vergi mevzuatı bağlamındaki cezaların iptali yönünde Konya Vergi Mahkemesi başkanlığında 2012/, 2012/, 2012/, 2012/, 2012/ esas numaraları ile 09.03.2012 tarihinde açılan davamız derdesttir. Bu cümleden de olmak üzere ceza davalarının temelini oluşturan ve özel uzmanlık gerektiren Vergi Hukukuna taalluk eden vergi davaları sonuçlanmadığı, diğer bir ifade ile konunun vergi hukuku bakımından kesinlik kazanmadığı, Şüphenin de Sanık Lehine yorumlanacağı şeklindeki genel hukuk kuralıda dikkate alındığında: varlığı yokluğu kesin hükme bağlanmamış vergi ihtilafı konusundan kaynaklanan bir hususta, Asliye Ceza Mahkemesinde hakkımızda ceza davası hususunda, Vergi Mahkemesi kararının bekletici sebep sayılması gerekirken ve bunun neticesinde hakkımızda bir karar tesis edilmesi hakka ve hukuka uygun olacak iken, bu durumun hukukun esasına uygun olacağı gözetilmeksizin suç vasfının değişmesi ihtimali ciheti ile Asliye Hukuk Mahkemesince verilen görevsizlik kararına itiraz edilmesi zaruriyeti hasıl olmuştur.

DELİLLER                           :      Her Türlü Delil

HUKUKİ NEDENLER        :      5235 Sayılı Kanun Madde 11,12 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM              :

Yukarıda açıklanan nedenler ve sayın mahkemeniz  tarafından res’en dikkate alınacak durumlar karşısında X Asliye Ceza Mahkemesinin X tarih X karar sayılı görevsizlik kararına vaki itirazımın kabulü ile Ağır Ceza Mahkemesi olarak  Sayın Mahkemenizin GÖREVSİZLİK KARARI vermesini   sanık ve asıl sıfatıyla saygılarımla arz ve talep ederim. (tarih)

Davacı Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

Görevsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi

    

Görevsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği -2-

KONYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

Sunulması İstemiyle

ANTALYA 2. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

Gönderilmek Üzere

ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DOSYA NO :

                                   

İSTİNAF EDEN

DAVACI:                                  :

 

VEKİLİ                                      :

KARŞI TARAF

DAVALI                                    :

VEKİLİ:                                     :Av. 

DİLEKÇENİN KONUSU    : Antalya 3.İdare Mahkemesinin …………E ve …………. karar sayılı dosyası üzerinde verilen…………. tarihli görevsizlik kararının ortadan kaldırılarak görevli mahkemenin Antalya İdare Mahkemesi olduğuna dair karar verilmesi talebidir.

TEBLİĞ TARİHİ                       : 

AÇIKLAMALAR                      :

 • Antalya 2. İdare mahkemesinin görevsizlik kararını, bizce usul ve yasaya aykırıdır, itiraz ediyor kaldırılmasını ve davanın kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz.
 • Mahkemenin vermiş olduğu görevsizlik kararı öncelikle gerekçelendirilmeden verilmiştir. Bu durum mahkeme kararlarının gerekçeli olması gerektiğine ilişkin Anayasa hükmüne aykırıdır.
 • 6331 sayılı kanun mad 14.f ‘te ; sağlık hizmet sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını poliklinik tarihi itibariyle sigortalı bazında 10 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmeleri gerektiği düzenlenmiştir. Kanunun amacı, işveren tarafından iş kazası bildirimi yapılmaması ihtimaline binaen sigortalanın hak kaybına uğramaması için bildiriminin sağlık hizmet sunucusu tarafından yapılmasının sağlamaktır.
 • Nitekim müvekkilimiz tarafından davalı kurum sigortalısı ebaşvurularında beyanlarının iş kazası beyanı olmadığı açıktır. Nitekim 6331 sayılı kanunun madde 14/f.4 muhalefet gerekçesiyle aynı kanunun 26/f.1 e/f.3 muhalefet gerekçesi ile SGK Antalya Sosyal Güvenlik Merkezi İl Müdürlüğü Murat Paşa Sosyal Güvenlik Merkezi……..sayı ……………..Sayılı’ İş kazası ve meslek hastalığı bildirimin süresinde yapılmaması ‘ konulu yazısında  açıklamalar kısmında ‘’ tebliğ olunan idare para cezasına karşı, cezanın tebliğ tarihinden on beş günlük süre içinde Müdürlüğümüze dilekçe ile itiraz edilebilir.  İtiraz reddi halinde, itirazın reddine ilişkin kararın tebliğinden itibaren otuz günlük süre içinde yetkili İDARE MAHKEMESİNE başvurulabilir’’ denilmiştir.
 • Bu yazının üzerine müvekkilimiz 13/02/2018 Tarih ve 26 sayı ile itiraz etmiş ve bu itirazı İdari Para Cezası İtiraz komisyonun 14/02/2018 Tarih ve 7 nolu kararı ile reddedilmiştir. Bu ret kararında yine  ‘’ KARAR KARŞI 30 GÜN İÇERİSİNDE YETKİLİ İDARE MAHKEMESİNE BAŞVURU HAKKINIZ SAKLIDIR.’’ Yazılmıştır.   Bunun üzerine 05/03/2018 tarihinde 30711655-2.541.714 sayılı karar konulu yazı ile tebliğ edilmesi üzerine hukuka aykırı tesis edilen dava konusu işlemin iptali istemiyle 14/03/2018 tarihinde ANTALYA İDARE MAHKEMESİNE SÖZ KONUSU İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE DAVA AÇILMIŞTIR.
 • Başka bir ifade ile müvekkilimiz haksız tesis edilen işleme karşı itiraz etmiş itirazı reddedilmiş ve süresi içinde de yetkili idare mahkemesine başvurusunu yapmıştır.Dolayısı ile Antalya 3. İdare Mahkemesinin kararında belirtildiği gibi İdari yargı yerini görevli kılan özel bir kural bulunmadığından, adli yargı yerine başvurulması gerektiğinden davanın esasının inceleme olanağı bulunmadığı’ ifadesi çelişki oluşturmaktadır. Süresi içinde görevli ve yetkili mahkemede dava açılmıştır.
 • Yine dava dışı SGK tarafından müvekkile karşı yapılan haksız ve hukuka aykırı iş kazası bildirimin yapılmadığı gerekçesi ile kesilen cezaya karşı itiraz edilmiş itirazın reddi kapsamında …….. İdare Mahkemesinin görevsizlik kararının yerine olmadığının göstergesidir.
 • Dava dilekçemiz de belirttiğimiz gibi hastalar müvekkile sağlık hizmet sunucusuna iş kazası olduğu yönünde bir beyan vermemişlerdir. Hastaların epikriz raporunda da iş kazası olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla yapılan para cezasının yerine olmadığı ve hukaka aykırı olduğundan işlemin iptali gerekmektedir.

SONUÇ OLARAK          :  Yukarıda arz etmeye çalıştığımız nedenlerle ve resen görülecek durumlar karşısında Antalya 3. İdare Mahkemesinin …….. tarihli ve  ……… E. …….K  Sayılı görevsizlik kararın istinaf incelmesi neticesinde kaldırılmasını ve talebimiz doğrultusunda karar verilmesini ve davamızın kabulüyle davanın Antalya ………. İdare mahkemesine gönderilmesine, masraf ve vekalet ücretinin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini tensip ve takdirlerinize arz ederiz.

SAYGILARIMIZLA.

                                                                 DAVACI VEKİLLERİ

Görevsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği(Olumlu Netice)

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

Görevsizlik Kararına İtiraz Dilekçesi

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.