Ceza Hukuku

Görevi Kötüye Kullanma Şikayet Dilekçesi

Savcılığa Görevi Kötüye Kullanma Şikayetinde Nasıl Bulunulur?

Görevi Kötüye Kullanma Suç Duyurusu/Şikayet Dilekçesi -1-


ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

YAKINAN                                        :

VEKİLİ                                            : Adana – Avukat Saim İNCEKAŞ 

SANIK                                              : 

SUÇ                                                   : Görevi Kötüye Kullanmak

SUÇ TARİHİ                                   : …/…/…

KONU                                               : … İdare Mahkemesi  …/…/… Tarih Ve …/… Sayılı Kararının Uygulanmaması

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkilimin … adresindeki … isimli işyerine  … Belediyesi zabıta ekipleri tarafından … süreyle kapatma cezası ve … TL para cezası kesilmiştir.

2-)  Müvekkilim yasal süreler içinde … Belediyesine itirazlarını sunmuş, itirazının reddedilmesi üzerine … İdare Mahkemesine dava açmıştır. Mahkeme davanın kabulüne, ödenen para cezasının iadesine ve müvekkilimin işyeri hakkındaki kapatma cezasının geri alınmasına karar vermiştir.

3-) Davalı idare ve çalışanları mahkeme kararlarının kendilerine tebliğinden itibaren … süre geçmiş olmasına rağmen müvekkilime iadesi gereken para cezasını iade etmemiş ve mühürlü işyeri açılmamıştır. Bu nedenlerden dolayı dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                  : TCK. m. 257, AY. m. 138 ve sair hukuki mevzuat

HUKUKİ DELİLLER                    : İdare mahkemesi kararı, ceza tutanakları ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarda açıklanan nedenlerle, sanık mahkeme kararınım uygulamamakla görevi kötüye kullanma suçunu işlemiştir. Sanık hakkında açıkladığımız nedenlerden ötürü Kamu Davası açılmasını saygıyla talep ederim…./…/…

                                                                                                       Yakınan Vekili

                                                                                                  Av.

Görevi Kötüye Kullanma Şikayet Dilekçesi -2-

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ                :

VEKİLİ                     :

ŞÜPHELİLER         : 

KONU                       : Görevi ihmal ve kötüye kullanma suçlarını işleyen şüphelilerin suça uygun kanun maddesiyle cezalandırılması için kamu davası açılması talebimizdir.

SUÇ TARİHİ            :

AÇIKLAMALAR    :

Müşteki müvekkil N.D. B. Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürü olarak görev yapmaktayken davacının kadrosu uhdesinde kalmak kaydıyla bu görevden alınarak aynı müdürlüğe doktor olarak görevlendirilmiş ve buna ilişkin ……… gün ve 6012 sayılı işlemin iptali için müvekkil tarafından İstanbul 354. İdare Mahkemesi’nin ……. Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

X İdare Mahkemesi’nin …… sayılı ………. tarihli kararında (EK: 1):

…. tarihli dava konusu işlemle Sağlık İşleri Müdürlüğü kadrosu uhdesinde kalmak kaydıyla bu görevden alındığı B. Belediye Müfettişi tarafından hazırlanan raporda ve B. Huzurevinde görevli hemşirelerin ifadesinde huzurevinde kalmakta olan kişilerin muayenelerinin hafta sonunda davacı tarafından yapılıp reçetelerinin yazıldığı fakat resmi kayıtlara o gün değil hemşirelerin hafta içinde sağlık karnesini getirdiklerinde girdiği olayın oluşumunda davacının herhangi bir kastı olmadığı sonucuna varıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarda X İdare Mahkemesinin ……… E- ……. K. sayılı …….. tarihli gerekçeli kararından yapılan alıntıdan da anlaşılacağı üzere davacı müvekkil lehine dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

……. tarihinde idari işlemin iptaline karar verilmiş olmasına rağmen şüpheliler görevlerini ihmal ederek ve kötüye kullanarak ……… tarihine kadar müştekiyi mahkeme kararına rağmen görevine getirmede bilerek ve kasıtlı olarak ihmalkar davranmışlardır.

Belediye Başkanlığı Personel Müdürlüğünün Sağlık İşleri Müdürlüğüne hitaben ………. tarih M.34.6.BAK.0.71/676 sayılı yazısında (EK: 2):

İstanbul 354. İdare Mahkemesinin …….. tarih ve ……. E- ……. K. sayılı kararını da belirterek, Sağlık işleri Müdürlüğü tabip kadrosunda olup, Sağlık İşleri Müdürü olarak görev yapan 419879 kurum sicil numaralı S.U.Y.’ın bu görevine son verilerek aynı müdürlükte kadro görevini yapmak üzere görevlendirilmesi ve Sağlık İşleri Müdürü kadrosunda olan 192931 kurum sicil numaralı Dr. N.D.’ın Sağlık İşleri Müdürü olarak görev yapması yukarıda anılan mahkeme kararı doğrultusunda uygun görülmüştür.

Bu karar ……. tarihinde davacı müvekkil N.D. tarafından tebellüğ edilmiş ve kendisi ……. tarihinde mahkeme kararı doğrultusunda 11 ay gecikerek kendisine tebliğ edilen karar uyarınca göreve başlamak üzere K. Cad. No:2000 adresindeki makama gittiğinde daha önce haksız ve kanunsuz olarak atanan sağlık müdürünün yerinde olmadığını, müdür odasının kilitlenmiş olduğunu, kapısındaki sağlık müdürü levhasının kaldırılmış olduğunu görerek çilingir vasıtasıyla kapı açtırılarak müdürlük makamına girilmiş ve buna dair tutanak tutulmuştur. (EK: 3-4)

Bu kez ……..tarihinde B. Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün M.34.6.BAK.0.71/813 sayı ………. tarihli Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne gönderilen yazısı ile Sağlık İşleri Müdürü kadrosunda görev yapmakta olan 192931 kurum sicil numaralı müvekkil N.D.’ın kadrosu uhdesinde kalmak kaydıyla Sağlık İşleri Müdürlüğü görevinden alınmasına karar verilmiştir (EK: 5).

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 1994/4-190
K. 1994/209 T. 3.10.1994

“…İdari Yargı iptal kararı hukuken geçerliliğini korumakta olup, idarenin mutlaka bu kararı yerine getirmesi gerekmektedir. Hukuki kesintiden sonra süregelen ve yinelenen sanığın eylemi, yeni ve ikinci bir suçu oluşturur…

…Kasaba Belediye Başkanı olan sanık 14/05/1990 tarihinde Encümen kararı ile şikayetçilerin görevlerine son vermiş, şikayetçilerin Konya Bölge İdare Mahkemesine açtıkları dava üzerine verilen iptal kararı 24/12/1990 tarihinde sanık belediye başkanına tebliğ edildiği halde, sanık karar gereğini yerine getirmemiştir. Bunun üzerine Hadim İlçe İdare Kurulunca 06/08/1991 gün ve 3 sayı ile sanık hakkında verilen yargılamanın gerekliliği kararı üzerine açılan davanın yargılaması sonucunda sanığın TCY.nın 240/1-3. md. uyarınca verilen 13/02/1992 gün ve 33/4 sayılı mahkumiyet kararı 17/03/1992 tarihinde kesinleşmiştir…”

Haksız ve hukuka aykırı bir şekilde, mahkeme kararına rağmen 11 ay süresince mahkeme kararını yerine getirmede keyfi davranarak görevi ihmal suçunu işleyen şüphelilerin cezalandırılmaları için haklarında kamu davası açılmasını istemek zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarda açıklanan ve re’sen görülecek nedenlerle keyfi davranarak görevi ihmal ve kötüye kullanma suçlarını işleyen şüphelilerin cezalandırılmaları için haklarında kamu davası açılmasını saygı ile arz ve talep ederiz.

Şikayetçi Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 29 Mayıs 2021 13:53

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.