Bir Sayfa Seçin

Görevi Kötüye Kullanma Savunma Dilekçesi -1-

Dosya Esas No: …/…
Duruşma Günü: …/…/…

ADANA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

ESAS HAKKINDA
SAVUNMA YAPAN SANIK : Necati

MÜDAFİ : Hacer Perihan Demirel Sicil No: 987654
Adres

SUÇ : Görevi Kötüye Kullanma

TALEP KONUSU : Esas hakkında savunmalarımızın kabulü ile müvekkilim hakkında ceza verilmesine yer olmadığına ve tahliyesine, diğer sanıkların mahkumiyetine karar verilmesi dileğidir.

SAVUNMALARIMIZ :

Memnun ile Huriye’nin evlenme talepleri üzerine Zeynep’in birtakım evrakları yok ederek evliliğin gerçekleştiği oluş ve dosya kapsamından anlaşılmaktadır.  Evlendirme yönetmeliği m.20/1-e de belirtilen hususların Necati tarafından kontrol edildiği ancak Zeynep’in belgeyi yok ettiğinin anlaşılmaması amacıyla Necati’nin belgeleri kontörlünden sonra icrai hareketlerini yaptığı olağan akışa uygun olandır. Ayrıca Necati’nin bu durumdan herhangi bir çıkarı yoktur. Kendisine bir kazandırma yapıldığı hususuyla ilgili olarak dosya kapsamında herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Dosya kapsamında olayla ilgili olarak alınan ifadelerin hiçbirinde Necati’ye yönlendirilen herhangi bir suç bulunmamaktadır.

Ayrıca Necati hakkında 2016 yılının eylül ayında bir soruşturma başlatıldığı ancak ilgilinin olayla irtibatını gösterir bir delile ulaşılamadığı için 02.03.2017 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığı kararının verildiğine dair belgeler dosyada mevcuttur. CMK m.172/2 ye göre yeni ve yeterli delil elde edilmedikçe ve bu hususta sulh ceza hakimliğince bir karar verilmedikçe, aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz. Dosyada Necati ile ilgili yeni bir delil elde edildiğine dair bir bilgi olmamakla birlikte dosyanın tekrar açılması için sulh ceza hakimliğinden alınmış bir karar da yoktur. Bu husus kamu davasının açılmasının bir şartıdır. Bu halde kesin hukuka aykırılık vardır ve CMK m.223/8 de belirtildiği üzere kovuşturma şartının gerçekleşmemesi sebebiyle düşme kararı verilir.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle ve heyetinizin belirleyeceği sebeplerle; Kovuşturmaya yer olmadığına dair karardan sonra sulh ceza hakimliğinden karar alınmaması sebebiyle düşme kararı verilmesini;

Bu talebimiz uygun görülmediği takdirde yeterli delil elde edilmediği göz önünde bulundurularak Necati’nin beraatini;

Mahkemeniz aksi kanaatte ise müvekkilim hakkında hükmün açıklanmasının geri bıraklmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.

Av. Saim İNCEKAŞ

Ceza Avukatı Adana- Avukat Saim İNCEKAŞ

Görevi Kötüye Kullanma Savunma Dilekçesi -2-

X AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE

Sunulmak  Üzere

X 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

Dosya No  :

İtiraz Eden( Sanık)  :

İsnat Edilen Suç :Görevi Kötüye Kullanma

Talep Konusu  : X Asliye Ceza Mahkemesi ‘nin X tarihinde E. sayılı dosyasındaki kararın kaldırılmasına karar verilmesi talebinden ibarettir.

İtiraz Nedenlerimiz :

X Asliye Ceza Mahkemesinin sayılı dosyasında yapılan yargılama sonucunda müvekkil sanıklar cezalandırılması yönünde karar tesis edilmiştir. Hüküm usul ve yasaya aykırı olmakla beraber yasal süresi içerisinde itirazlarımızı sunuyoruz.

  • 30. maddesine 5377 sayılı kanuna eklenen, “işlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi cezalandırılmaz. Kişinin yaptığının hukuk düzeniyle çatışmadığını zannetmesi, yani fiilini yasaklayan bir normun bulunduğunu bilmemesi veya bilmesine rağmen normu yanlış yorumlayarak somut fiile uygulanmayacağını düşünmesi durumu “doğrudan kural üzerinde hata” olarak ifade edilir. Öte yandan kişinin, fiilini yasaklayan normu ve kapsamını doğru bilmesine rağmen davranışını hukuka uygun hale getiren bir nedenin bulunduğunu zannetmesi durumunda ise “ dolaylı kural üzerinde hata”dan bahsedilir. Dolaylı kural üzerinde hata ya gerçekte olmadığı halde fiile ilişkin bir hukuka uygunluk nedeninin yanlışlıkla bulunduğunun sanılması durumunda ya da gerçekte var olan bir hukuka uygunluk nedeninin yanlış yorumlanması sonucu somut olayda uygulanacağının varsayılması halinde söz konusu olur. Görevi ihmal etmek kasıtlı bir suçtur, hata, yanılma gibi hareketler suçu oluşturmaz.

  • Tecavüz olduğu iddia edilen yerler yüzyıllardır belde halkı tarafından kullanılmakta ve üzerinde yayla evleri kadimden beri bulunmaktadır. Bu yerlerin mera vasfı kalmamış ve meraya tecavüzden bahsetmek mümkün değildir. Belediyenin imar ve mücavir alan dışında yer alan bölgeye yönelik bir yükümlülüğü yoktur. Bakanlar kurulunun Turizm Bölgesi tespit ve ilan edilmesi ile bölgeye ilgi ve yapılaşma artmıştır. Bölgeye yol yapan İl Özel İdaresi , elektrik hattı taşıyan elektrik kurumu,güvenliği sağlayan Orman Muhafaza Görevlileri  ve Jandarma asayiş ekipleridir. Söz konusu alana Turizm Bakanlığı müsteşarı, Tokat Valisi gelmiştir. Bu durumda belediye başkanı sanıklara bildirimde bulunma yükümlülüğü yüklemenin mantıklı izahı yoktur.

  • Türk Ceza Kanunun 25.02.2009 tarihinde 5841 sayılı kanun ile değiştirilen 154.maddesi ile Belediye sınırları içerisinde mera alanlarına tecavüz suçundan bahsetmek mümkün değildir.Yargıtay 8.Dairesi tarafından 2013/7663 esas,2013/19062 karar sayılı 25.06.2016 ilamda bu yönde beraat kararı verilmesi gerektiği belirtilmiştir.Anayasa Mahkemesi 2014/131 Esas sayılı 14.01.2015 tarihli kararında TCK 154 maddesindeki değişikliğinin Anayasa aykırılık iddiasını reddetmiştir.Söz konusu alanın Belediye sınırları içinde yer alması ,yapılaşma yönünden kanunda suç öngörmemesi ,Belediye başkanı olan sanıkların söz konusu yapılaşmaya yönelik herhangi bir onay ve hizmet vermediği ,yapıları yapanlar yönünden suç olmayan bir durumun sanıklar açısından suç unsurunun oluşmasında gözetilemeyeceği hususları göz önüne alınarak suçun yasal unsurları oluşmadığı için sanıklar hakkında beraat kararı verilmesi gerekmektedir.

  • Mahkemece verilmiş karar usul ve hukuka aykırı olarak verilmiştir, karara itiraz ediyoruz

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle ,müvekkilim sanıklar aleyhine olan ve yasalara ters düşen kararın kaldırılmasına karar verilmesini ,itirazlarımızın kabulü ile sanıkların beraatına karar verilmesini ,sanıklar vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim .

                                                                                                                        Sanıklar Vekili

Son Güncelleme Tarihi