Görevi Kötüye Kullanma Savunma Dilekçesi

Dosya Esas No: …/…
Duruşma Günü: …/…/…

ADANA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

ESAS HAKKINDA
SAVUNMA YAPAN SANIK : Necati

MÜDAFİ : Hacer Perihan Demirel Sicil No: 987654
Adres

SUÇ : Görevi Kötüye Kullanma

TALEP KONUSU : Esas hakkında savunmalarımızın kabulü ile müvekkilim hakkında ceza verilmesine yer olmadığına ve tahliyesine, diğer sanıkların mahkumiyetine karar verilmesi dileğidir.

SAVUNMALARIMIZ :

Memnun ile Huriye’nin evlenme talepleri üzerine Zeynep’in birtakım evrakları yok ederek evliliğin gerçekleştiği oluş ve dosya kapsamından anlaşılmaktadır.  Evlendirme yönetmeliği m.20/1-e de belirtilen hususların Necati tarafından kontrol edildiği ancak Zeynep’in belgeyi yok ettiğinin anlaşılmaması amacıyla Necati’nin belgeleri kontörlünden sonra icrai hareketlerini yaptığı olağan akışa uygun olandır. Ayrıca Necati’nin bu durumdan herhangi bir çıkarı yoktur. Kendisine bir kazandırma yapıldığı hususuyla ilgili olarak dosya kapsamında herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Dosya kapsamında olayla ilgili olarak alınan ifadelerin hiçbirinde Necati’ye yönlendirilen herhangi bir suç bulunmamaktadır.

Ayrıca Necati hakkında 2016 yılının eylül ayında bir soruşturma başlatıldığı ancak ilgilinin olayla irtibatını gösterir bir delile ulaşılamadığı için 02.03.2017 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığı kararının verildiğine dair belgeler dosyada mevcuttur. CMK m.172/2 ye göre yeni ve yeterli delil elde edilmedikçe ve bu hususta sulh ceza hakimliğince bir karar verilmedikçe, aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz. Dosyada Necati ile ilgili yeni bir delil elde edildiğine dair bir bilgi olmamakla birlikte dosyanın tekrar açılması için sulh ceza hakimliğinden alınmış bir karar da yoktur. Bu husus kamu davasının açılmasının bir şartıdır. Bu halde kesin hukuka aykırılık vardır ve CMK m.223/8 de belirtildiği üzere kovuşturma şartının gerçekleşmemesi sebebiyle düşme kararı verilir.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle ve heyetinizin belirleyeceği sebeplerle; Kovuşturmaya yer olmadığına dair karardan sonra sulh ceza hakimliğinden karar alınmaması sebebiyle düşme kararı verilmesini;

Bu talebimiz uygun görülmediği takdirde yeterli delil elde edilmediği göz önünde bulundurularak Necati’nin beraatini;

Mahkemeniz aksi kanaatte ise müvekkilim hakkında hükmün açıklanmasının geri bıraklmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.

Av. Saim İNCEKAŞ

Ceza Avukatı Adana- Avukat Saim İNCEKAŞ

bir yorum bırakın

error: Sağ tıklama ve kopyalama özelliğini sadece Üyeler kullanabilir. Menü >ÜYELİK< sekmesinden siteye üye olunuz.