Gizlilik Sözleşmesi Örneği

Aşağıda gizlilik sözleşmesi örneği paylaşılmıştır. Daha detaylı soru ve danışma talepleriniz için Av. Saim İNCEKAŞ(0534 910 97 43) ile iletişime geçiniz.

Bu yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir:

Gizlilik Sözleşmesi 1

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Bu Gizlilik Sözleşmesi (bundan böyle “sözleşme” olarak anılacaktır), …………………adresinde yerleşik ……………………. (Bundan böyle …..olarak anılacaktır.) ……………. adresinde yerleşik, …….arasında (bundan böyle DANIŞMAN olarak anılacaktır) imzalanarak yürürlük kazanmıştır.

İş bu gizlilik sözleşmesi taraflar arasında mutabakat sağlanarak imza altına alınmıştır.

 • DANIŞMAN, …. firmasının faaliyet gösterdiği tüm alanlarda müşteri ve potansiyel müşterilerle ilgili ….. ‘ a bilgi transferi yapmak, belirlenen müşteriler için müşteriyi ikna edebilmek adına özel görüşmeler ve lobi çalışmaları yapmak, toplantı ortamı hazırlamak ve müşteriyi …ile sözleşme yapmaya ikna etmek,
 • Müşteri ve ….arasında yapılacak toplantılara katılım için …….ın isteğine göre toplantı ortamı hazırlamak,
 • Müşteri ile …. arasında sağlıklı iletişimi sağlamak,
 • Müşterinin özel talep ve isteklerini ….. a bildirmek,
 • Rakiplerin çalışmaları ile ilgili bilgileri …. ile paylaşmak,
 • Yeni müşteri kazanımı ile ilgili stratejik plan belirleme çalışması yapmak,
 • Haftalık olarak tüm konuları toplantı dâhilinde sözlü ve yazılı olarak ….. ile paylaşmak.
 1. Gizli Bilgi:

DANIŞMANIN işbu sözleşmede tanımlanan işler nedeniyle edindiği her türlü veri, bilgi ve belge Gizli Bilgi sayılacaktır.

Gizli Bilgiler, işbu sözleşmede yazılı olup olmadıklarına bakılmaksızın yazılı, sözlü, görsel, işitsel ve/veya herhangi bir başka formdaki mevcut ve gelecekteki telif hakları, her türlü fikri ve sınai haklar, iyileştirme fikirleri, ticari sırlar, buluşlar, çizimler, dosya bilgi, veri ve doneleri, her türlü vesaik ve evraklar, diyagramlar, şartnameler, teknik bilgiler, know-how, işlemler, formüller, modeller, yazılımlar, veri tabanları, şifreleme teknikleri, prosesler, iş stratejileri, stratejik ittifaklar, araştırma ve geliştirme yöntemleri, test sonuçları, pazarlama teknikleri ve malzemeleri, pazarlama ve geliştirme planları, fiyat listeleri, fiyat uygulama politikaları, potansiyel ve gerçek müşteriler ve/veya tedarikçiler ile ilgili bilgiler, yöneticiler, ortaklar, çalışanlar ile ilgili bilgiler, sözleşme ve her türlü finansal bilgiler, bütçe, satış rakamları, ürünler, ürün fiyatları, karlılık, örgütsel yapı, müşteriler, anlaşmalar, yönetim biçimi, metot, hizmet fiyatları, hizmet İsimleri, tedarikçi isimleri, müşteri isim ve unvanları, hangi müşterinin hangi üründen ne kadar aldığı, iş yapış şekilleri, ciroları, tahsilatları, şirket strateji, politika, ilke ve tedbirler v.s.) , kendi işçileri, kardeş şirketleri, doğrudan yada dolaylı hissedarı bulunduğu şirketler prosedürler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü bilgiyi kapsayacaktır.

 1. Gizli Bilgi’nin Korunması Yükümlülüğü:

2.1.    DANIŞMAN Gizli Bilgi’yi;

2.1.1     Büyük bir gizlilik içinde korumayı,

2.1.2 Taraflar arasındaki ticari ilişkinin amaçlarının gerçekleştirilmesi dışında, her ne surette

olursa olsun doğrudan veya dolaylı olarak başkaca hiç bir amaç için kullanmayacağını,

2.1.3 Gizli Bilgiyi hangi suretle olursa olsun 3. şahıs ya da kurumlara açıklamayacağını ve üçüncü

şahıslarca kullanımına izin vermeyeceğini, bilgilerin gizli kalması için gerekli tüm dikkat ve

özeni göstereceğini,

2.1.4  Gizli Bilgi’nin güvenlik standartlarına uygun şekilde alınması ve saklanmasını temin etmeyi,

 • Bu yükümlülüklerden herhangi birine aykırı hareket edilmesi halinde, bu hükme aykırı davranan DANIŞMAN, sözleşmeye aykırı davranışın sağladığı ekonomik menfaati ve ihlale maruz kalanın uğradığı her türlü zarar ve ziyanı ilk talep üzerine derhal, nakden ve defaten ödeyeceğini gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.
 • DANIŞMAN, işin içeriği ile ilgili dataları, Know-How, sistem, doküman, patent, marka, formül gibi fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, Müşteri Bilgileri, teknik ve ticari bilgilerin dolaylı veya doğrudan üçüncü kişilerde dahil olmak üzere başka yerlerde kullandırılmayacağını ve her türlü önlemleri alacağını, amaç dışı kullanım halinde derhal karşı tarafa bilgi vereceğini, aksine davranışın akde aykırılık teşkil edeceğini ve bu sözleşme dahilinde ….. a karşı sorumluluğunun doğacağını kabul ve taahhüt eder.
 • DANIŞMAN, ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken işçilerine, alt çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilir ancak bilginin gizliliği hususunda işçilerini, alt çalışanlarını ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarmakla yükümlüdür. DANIŞMAN, işçilerinin, alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
 • Taraflar gizli bilgiyi içeren tüm yazılı, elektronik, görsel-işitsel belgelerin içeriği her ne olursa olsun kullanımı akabinde ivedilikle imha edileceğini kabul ederler.
 • Taraflar arasında bugüne kadar yapılmış toplantılarda taraflarla ve işin yürütümü ile ilgili karşılıklı paylaşılan her türlü yazılı ve sözlü bilgi belge, protokol gizlilik sözleşmesi kapsamı içindedir.
 1. Süre:

Gizlilik yükümlülüğü işbu sözleşmenin imza tarihinde yürürlüğe girecek ve taraflar arasındaki iş ilişkisinin sona ermesinden sonra 2 (iki) yıl daha devam edecektir.

 1. Diğer Hükümler:

4.1     Taraflar bu Sözleşme nedeniyle, işbu Sözleşmenin öncesinde, esnasında ve/veya sonrasında edindikleri hertürlü bilgi ve belgeyi kesinlikle gizli tutmayı ve ne olursa olsun hiçbir bilgi ve belgeyi diğer tarafın yazılı izni bulunmadıkça kullanmamayı, özel ve/veya tüzel şahıslara açıklamamayı ve özel ve/veya tüzel üçüncü şahısların bunları kullanmasına ve/veya kopya etmesine izin vermemeyi ve sadece bu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek için kullanmayı kabul ve taahhüt etmişlerdir. Aksine bir ihtimalde dahi DANIŞMAN, diğer tarafın kendisi aleyhine ihtiyati tedbir dâhil her türlü kanun yollarına başvurmak ve sair her türlü hukuki ve fiili tedbirleri almak hakkını haiz bulunduğunu kabul ve taahhüt etmiştir. Tarafların bu yükümlülükleri, işbu Sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesinden sonra dahi devam edecektir.

 • İşbu Sözleşme hükümleri, her iki tarafın yazılı onayı olmadıkça değiştirilemez.
 • İşbu Sözleşme maddelerinden herhangi birinin geçersiz hale gelmesi ya da iptal edilmesi, diğer maddelerinin geçerliğini etkilemez.
 • Taraflar, işbu sözleşmede yazılı adreslerinin veya yazılan elektronik posta tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği noter kanalıyla karşı tarafa yedi gün öncesinden bildirmedikçe işbu sözleşmede belirtilen adreslere yapılan tebligatın geçerli sayılacağını ve geçerli bir tebligata ilişkin tüm hukuki sonuçları doğuracağını kabul ve beyan ederler.
 • Bu sözleşmenin uygulanmasında doğabilecek hesap uyuşmazlıklarının çözümünde ….. In ticari defter ve kayıtları (bilgisayar kayıtları dâhil) tek taraflı kesin delil niteliğindedir.
 • İşbu Sözleşmeden doğan ihtilafların halinde münhasıran İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 • Bu sözleşme iki nüsha olarak hazırlanmış olup taraflara verilmiştir.

İşbu Sözleşme, taraflarca A tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

DANIŞMAN
Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukat  

Gizlilik Sözleşmesi 2

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Bu Sözleşme (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) A adresinde mukim A (bundan böyle Bilgi Sağlayıcısı olarak anılacaktır) ile A adresinde mukim A (bundan böyle Bilgi Alıcısı olarak anılacaktır”) arasında A tarihinde akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Taraflar, çeşitli konularda işbirliği yapabilmek için birbirleri ile görüşmelerde bulunacak olup (“Proje”). bu amaçla taraflar arasında Proje ile ilgili bilgi değişimi yapılacaktır.

1. İşbu Sözleşme’nin amaçları bakımından, Proje konusunda; Bilgi Sağlayıcısı’nın Bilgi Alıcısı’na veya onun çalışanlarına, danışmanlarına ya da yetkililerine sözlü, elektronik yollarla veya başka şekilde açıklanan her türlü mali tablo, rapor, finansal ve hukuksal bilgiler, marka, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi, belge ve bu kişilerin söz konusu Proje kapsamındaki ticari ilişki esnasında öğrenecekleri yazılı ve/veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler ile kamuaya ait olmayan müşteri ve piyasa bilgileri “Gizli Bilgi” olarak kabul edilir. Gizli Bilgi’nin kapsamına, bunlarla sınırlı olmaksızın, (i) Proje kapsamında değerlendirilme konusu olan sözleşmeler, işler, iş planları, politikalar ve uygulamalar ve bunlara dair her nevi bilgiler ve belgeler ile üçüncü şahısların Proje ile ilgili olarak gizlilik taahhütnamesi altında ifşa ettiği bilgiler; (ii) Bilgi Sağlayıcısı ve Bilgi Alıcısı arasında yapılan görüşme, müzakere veya toplantılar sürecinde ifşa edilen Proje ile ilgili tüm bilgiler ve toplantı notları; (iii) Proje kapsamında Bilgi Alıcısı’na teslim edilen her türlü analiz, çalışma, veri derlemesi, teklif veya sair bilgiler girmektedir.

2. Gizli Bilgilerin gizli niteliği korunacaktır ve bu Bilgiler sadece Proje kapsamında kullanılacaktır. Bilgi Alıcısı, kendilerinin -bu Sözleşme’den kaynaklanan menfaatleri dışında- veya üçüncü bir şahsın menfaatine olacak şekilde veya ticari çıkar amacıyla Gizli Bilgileri kullanmayacaktır.

3. Gizli Bilgiler, aşağıda düzenlenen şekilde Bilgi Alıcısının çalışanları, yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri, ortakları, temsilcileri, profesyonel danışmanları haricinde hiçbir üçüncü şahsa ifşa edilmeyecektir. Bununla birlikte Gizli Bilgiler, yürürlükte olan herhangi bir kanun veya mevzuatın gerekli kılması halinde veya herhangi bir yargı makamının veya sair resmi bir otoritenin kararları nedeniyle ifşa edilebilir; şu kadar ki kanunen yasaklanmayan durumlarda bu ifşa ile ilgili olarak makul bir süre öncesinde Bilgi Sağlayıcısına bildirim yapılacaktır.

4. Proje kapsamında gerekli olan durumlar haricinde Gizli Bilgilerin herhangi bir kısmı çoğaltılmayacak, kopyalanmayacak, dağıtılmayacak veya yazıya dökülmeyecektir. Proje kapsamında çoğaltılan, kopyalanan veya yazıya dökülen Gizli Bilgiler, Bilgi Sağlayıcısına ait olacak ve o şekilde kalacaktır.

5. Gizli Bilgiler, görevleri gereği bu bilgileri bilmesi gereken çalışanlara, yöneticilere, yönetim kurulu üyelerine, ortaklara, temsilciler veya profesyonel danışmanlara, güven sınırları dahilinde ve işbu Sözleşme ve gizlilikle ilgili şartlara uyacaklarına dair taahhütleri sonrasında ifşa edilecektir.Gizli Bilgilerin, Bilgi Alıcısı tarafından aktarıldığı kişilerin işbu Sözleşme hükümlerine riayet etmelerinden Bilgi Alıcısı sorumlu olacaktır.

6. Bilgi Alıcısı, Gizli Bilgilere en az kendi gizli bilgilerine gösterdiği özeni gösterecek ve Gizli Bilgilerin her zaman güvenli bir şekilde saklanmasını ve bunlara erişimin fiziksel olarak, bu erişim hakkına sahip olması gereken şahıslarla sınırlı kalmasını sağlamak için gereken makul tüm önlemleri alacaktır.

7. Gizlilik yükümlülüğü, aşağıdaki nitelikleri taşıyan Gizli Bilgilerin hiçbir kısmı için geçerli olmayacaktır:

(a) İfşa edildiği sırada kamuoyu tarafından hâlihazırda bilinen bilgiler;

(b) İşbu Sözleşme’nin şartlarının ihlali olmaksızın veya ilgili tarafça kusurlu bir eylemde bulunulmaksızın ilerideki bir tarihte kamuoyuna mal olan bilgiler;

(c) Gizli Bilgilerin Bilgi Alıcısı tarafından alınmasından önce Bilgi Alıcısında bulunduğunu, Bilgi Alıcısı tarafından geliştirildiğini ve herhangi bir gizlilik taahhüdü altında olmaksızın edinildiğini yazılı kayıtlarla Bilgi Alıcısının tevsik edebileceği bilgiler;

(d) Bu tür bilgileri ifşa etmek konusunda meşru haklara sahip üçüncü bir şahıs tarafından herhangi bir ifşa sınırlamasına tabi olmaksızın Bilgi Alıcısına verilen bilgiler.

8. Bilgi Sağlayıcısı ve Bilgi Sağlayıcısının yönetim kurulu üyeleri, yönetici, çalışan, vekil, danışman ve temsilcileri, herhangi bir Gizli Bilginin doğruluğuna dair herhangi bir beyan veya garantide bulunmamakta fakat bu Bilgileri, en iyi bilgileri ve imkanları dahilinde iyiniyetle vermektedirler.

9. İşbu Sözleşme ve taraflar arasında yapılabilecek herhangi bir müzakerenin varlığı ve içeriği de sözleşme gereği gizlidir.

10. Herhangi bir mevzuat hükmü ve hukuk kuralı çerçevesinde işbu Sözleşme’nin herhangi bir şart veya hükmünün kısmen kanuna aykırı veya uygulanamaz hal alması halinde, söz konusu hüküm, şart veya kısım işbu Sözleşme’nin bir parçasını oluşturmadığı kabul edilecek ve Sözleşme’nin geri kalan kısmının geçerliliği veya uygulanabilirliği bu durumdan etkilenmeyecektir.

11. Taraflar diğer tarafın önceden vereceği yazılı izin olmaksızın işbu Sözleşme’nin veya bundan doğan hak ve borçların devir ve temlik edilemeyeceği üzerinde mutabakata varmışlardır.

12. Bilgi Sağlayıcısı’nın talebi üzerine Bilgi Alıcısı, söz konusu Gizli Bilgiler’in her türlü kopya, baskı veya yazılı formattaki halini talepten itibaren 3 (üç) gün içinde Bilgi Sağlayıcısı’na iade edileceğini veya iadesi teknik sebeplerle mümkün olmayan durumlarda elektronik ortamdaki bilgilerin imhasını yazılı bir teyit mektubu ile de teyit edilmek üzere sağlayacağını Bilgi Sağlayıcısı’na taahhüt etmiştir.

13. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülükler bu Sözleşme’nin imzalanması ile yukarıda belirtilen tarihte yürürlüğe girecektir. Bu yükümlülükler (i) Bilgi Sağlayıcısı ve Bilgi Alıcısı arasında Proje kapsamında karşılıklı borçları ihtiva eden ve bu Sözleşme kapsamındaki Gizli Bilgilerin korunmasını da amaçlayan nihai ve kesin bir anlaşmanın imzalandığı tarihe kadar veya (ii) işbu Proje ile ilgili olarak nihai bir anlaşmaya varılamayacağının Taraflar’dan birinin diğerine bildirimi (birlikte “Sona Erme Halleri”) (hangisi daha önce gerçekleşirse) tarihine kadar yürürlükte kalacaktır.

Şu kadar ki Taraflar, yukarıda yer alan Sona Erme Halleri’nden (ii) bendinde yer alan durumun gerçekleşmesi halinde veya işbu Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde işbu Sözleşme’deki yükümlülüklerin, duruma göre, (ii) bendinde yer alan ilgili Sona Erme Hal’inin gerçekleştiği tarihten veya Sözleşme’nin sona ermesinden sonra süresiz olarak yürürlükte kalacağı konusunda mutabakata varmışlardır.

14. Taraflar, yukarıda tanımlanan Proje kapsamında bir taahhütte bulunmadıkları ve yine işbu Proje kapsamında kesin yazılı karşılıklı borçları ihtiva eden bir sözleşme imzalanmadıkça, birbirlerine karşı işbu Sözleşme dışında herhangi bir yasal yükümlülük altında bulunmayacakları konusunda mutabakata varmışlardır.

15. İşbu Sözleşme çerçevesinde verilmesi gereken veya verilmesine izin verilen tüm bildirimler ve sair yazışmalar, yazılı olarak yapılacak ve yukarıda belirtilen adreslere gönderilmesi halinde usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş kabul edilecektir.

16. İşbu Sözleşme’de belirtilen şartlarda gizlilik yükümlülüklerine aykırı davranılması durumunda Bilgi Sağlayıcısı’nın uğrayacağı fiili zararların belgelendirilmesi halinde işbu zarar Bilgi Alıcısı tarafından tazmin edecektir.

17. İşbu Sözleşme, Türk Hukukuna tabi olacak olup işbu Sözleşme’den kaynaklanan ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ile İstanbul İcra Daireleri yetkili olacaktır.

18. İşbu Sözleşme’nin akdedilmesinden kaynaklanan damga vergisi dahil tüm masraflar Taraflar arasında eşit olarak karşılanacaktır.

Adı soyadı :

Ünvanı :

İmza :

Adı soyadı:

Ünvanı:

İmza:

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

Hisse Devri Sözleşmesine Aykırılık Nedeniyle İhtarname

ADANA NOTERLİĞİ’NE KEŞİDECİ: VEKİLİ: MUHATAP: KONU: 12 tarihli satış sözleşmesinde belirtilen Adana İli Seyhan İlçesi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: