Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Detaylı İstinaf Dilekçesi

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Detaylı İstinaf Dilekçesi

YARGITAY … HUKUK DAİRESİ ‘NE

Gönderilmek Üzere

X ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ ‘NE

 

DOSYA NO:

DAVACI:

DAVALI:

KONU: Yargıtay X Hukuk Dairesinin X Tarih ve X Sayılı Bozma Kararının Kaldırılarak Usul Ve Kanununa Uygun Yerel Mahkeme Kararının Onanmasına Karar Verilmesi Dileği ile Karar Düzeltme Sebeplerimizin Sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1) Ölünceye kadar bakma akdinin iptali ile ilgili taşınmazın davalılar üzerinden iptali ile davacı adına tescili istemiyle açılan dava X Asliye Hukuk Mahkemesince kabul edilmiş, söz konusu hüküm dairenizce X Karar sayılı ilamla bozulmuştur.

2) X  ölünceye kadar bakma akdinin iptali ile X tapuya kayıtlı taşınmazın davalılar üzerinden iptali ile kendisi adına tescili istemiyle dava X ve X’e karşı dava açmıştır.Yapılan yargılama sonucu, dinlenen mahalli bilirkişi, şahit beyanları ve bütün dosya kapsamından, davaya konu olan bakım akdinin gereklerini her iki davalının da yerine getirmediği anlaşılmıştır. Bu sebeple her iki davalı yönünden davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken sadece X yönünden davanın kabulüne karar verilmesi usul ve kanuna uygun değildir. Bu sebeple yerel mahkeme kararının düzeltilmesini talep ediyoruz.

3) Davamızın kısmen kabul kısmen reddine karar verilmişken temyiz karar harcı maktu olarak 29,20 TL alınması gerekirken davacı taraftan 904,41 TL temyiz harcı alınması hatalı ve fazla olmuştur.

4) Mahkemece, X’ün bakmadığı da kabul edilmiş, davanın X yönünden de kabulüne karar verilecekken şartları oluşmadığı halde X a irat bağlanmasına karar verilmiştir. Bağlanmasına karar verilen 200,00 TL irat dahi tarafların sosyo-ekonomik durumlarına ve hakkaniyete uygun olmayıp çok düşüktür. Bu irat bağlamayı kabul anlamında olmamakla, verilen karar bu yönden hatalıdır.

5) Dinlenilen davacı şahitlerinin tamamı ve mahalle muhtarı olan mahalli bilirkişi X beyanlarında her iki davalının da X ‘e bakmadıklarını, X ile kalmadıklarını, farklı şehirlerde yaşadıklarını açıkça beyan etmişlerdir. Davalılar X’a bakmayınca X araları serin olan oğlu ve damadına kendine baktırmak zorunda kalmıştır. X görüm ve bakımını yaptırmaya mecbur olacak kadar yaşlı idi. Davalı kızları bakmayınca X kendine gelinine baktırmaya başlamıştır. Kendi kızları bakmış olsaydı X başkasına ihtiyaç duymayacaktı. X a gelininin bakması, davalı kızların aktin gereklerini yerine getirmemesinden dolayıdır.

6) Davalı şahitleri bir anne ve iki kızıdır. Davalı … ün çocukluktan beri çok yakın ve samimi arkadaşlarıdır. Davalı şahitleri, … a bakmakta gelini ile konuşmadıklarını aralarında husumet bulunduğunu da keşifte beyan etmişlerdir. Davalı şahitlerinin, davalı … ün babasına baktığı, davacı babasının yanında kaldığına ilişkin anlatımları … ın eşinin ölümünden hemen sonraki olaylardır. yani ÖKBA nin yapılmasından yaklaşık 10 sene önceki yaşanan olaylardır. Davalıların ÖKBA nin yapılmasından sonra … a bakmaları söz konusu değildir. Davalı şahitlerinin her üçü de yapılan aktin muvazaalı olduğunu beyan ederek, … ın davalılara yeri bakma karşılığı değil, oğluna köyle yer verdiği için kızlarına da bu yeri verdiğini belirtmişlerdir. Davalı şahitleri bu beyanları ile zımni olarak davalı … ün … a bakmadığını beyan ederek bunun gerekçesini de ÖKBA nin muvazaalı olmasını gerekçe göstererek, davalının yeri zaten bakma şartı ile almadığı için bakma zorunluluğu olmadığını ifade etmişlerdir. Davalı … , … a bakmadığı, hiçbir ihtiyacı ile ilgilenmediği halde, adalete ve hakkaniyete aykırı olarak hakkındaki davanın irat bağlama ile neticelendirilmesi hatalı olmuştur.

Yerel mahkeme kararı yukarıda izah edilen yönlerden doğru değildir. Bu nedenlerle karar düzeltme isteminde bulunmak zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                   : 1086 S. K. m. 440 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, Dairenizin 24/02/2016 Tarih ve … E., … K.  sayılı bozma kararına ilişkin karar düzeltme istemimizin kabulü ile usul ve kanununa uygun yerel mahkeme kararının onanmasına karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …

Davacı

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir