Kısa İkamet İzni Talebinin Reddinin İptali Davası

NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ’NE

DAVACI                                              :

DAVALI                                              : … İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ

TALEP KONUSU                               :Tarafıma 12.11.2020 tarihinde tebliğ edilen 17.08.2020 tarih ve 2828 sayılı Kısa İkamet İzni başvurumun reddine dair belgenin usule, yasaya uygun olmaması ve idari işlemin gerekçeli olması kararına aykırılıktan dolayı verilen kararın reddine karar verilmesi için dava açma talebimden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                                : Tarafıma 12.11.2020 tarihinde tebliğ edilen Kısa İkamet İzni başvurumun reddiğine dair 17.08.2020 tarih ve 2828 sayılı karar içeriğinde başvurumun reddi YUKK’nun 32.madde 1.fıkranın a bendinde bulunan “ 31inci maddenin birinci fıkrasında sayılan gerekçelerden biri veya birkaçını ileri sürerek talepte bulunmak ve bu talebiyle ilgili bilgi ve belgeleri ibraz etmek” ibareye dayandırılmıştır.

Şirket ortağı yabancıların çalışma izni alması konusunda Türkiye’ye doğrudan yabancı yatırım yapan gerçek ve tüzel kişiler hakkında 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uygulanmaktadır. Yabancı sermayeli şirket sahipleri ve ortakları 4875 sayılı kanun kapsamına girmemektedir. Bu yabancılar hakkında 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ve 4817 sayılı uygulama yönetmeliği hüküm doğurmaktadır.

10.02.2020 tarihinde ticaret sicil numarası ile 120.000,00-TL sermaye ile yatırım şirketimizi kurduk.

“Yabancının çalışma izni başvurusunda bulunacağı şirketin ödenmiş en az 100.000,00-TL olması gerekmektedir. Sermayesi 100.000,00-TL’den az olan şirketlerin brüt satışlarının en az 800.000,00-TL veya son yıl yapılan ihracat tutarının 250.000,00-USD olması aranacaktır.” ŞARTLARINI DA TAMAMLADIK.

Çalışma izni almak için yabancı ortaklardan istenen belgelerin hepsini tamamlayıp … İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim ettik ama turizm gerekçesiyle ikamet izni alan bir kişi bir yıl ikamet ettiyse bir yıl kendi ülkesinde kalmak zorundadır maddesi sehven tarafımıza uygulanarak Kısa Dönem İkamet İzni başvurumuz reddedilmiştir. Bu sebeplere dayanarak gittiğim … İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne “tarafıma 1+1 kuralının uygulanmasını ve ikamet süremin uzatılmasını talep ederim” istem ve sonuçlu dilekçem ilgi alınmayarak kapı dışarı edildim ve hakkımı Sayın İdare Mahkemelerinde aramam gerektiğim tarafıma söylenmiştir.

Gelinen bu noktada yukarıda ayrıntılı olarak izah edilen nedenlerle ve idari işlemin gerekçeli olması kuralına binaen hangi belgenin eksik olduğu belirtilmediğinden Sayın Mahkemeniz nezdinde idari işlemin iptali davası açma zarureti hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen ve mahkemenizce re’sen tespit edilecek nedenlere binaen;

Tarafımıza 12.11.2020 tarihinde tebliğ edilen 17.08.2020 tarih ve 2828 sayılı kararın reddi ile;

Kısa Dönem İkamet İzni başvurumun yeniden değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesi hususunda … İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasını

Yargılama giderleri ile varsa ücret-i vekaletin davalı yana tahmiline

Karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. 05.01.2021

EK:

-Ticaret Sicil Gazetesi Örneği

  • İmza Sirküleri
  • Vergi Levhası
  • Sicil Tasdikname
  • Türkiye’de İkamet Edilen Adres Kaydı
  • … İl Göç İdaresi Kısa Dönem İkamet İzni Başvuru Formu
  • Tarafıma Tebliğ Edilen Ankara İl Göç İdaresi Kararı Fotokopisi

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir