Geciktirici Taliki Şarta Bağlı İbraname Yargıtay Kararı

Ağu 12, 2020 | İcra Hukuku, Şirketler Hukuku Avukatlığı

Geciktirici Taliki Şarta Bağlı İbraname Yargıtay Kararı

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış, eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmâl edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan iş bedeli alacağının tahsili için yapılan ilâmsız icra takibine itirazın iptâli ve takibin devamı istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın konusu kalması sebebiyle hüküm kurulmamasına dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre taraf vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

2-Davacı yüklenici, davalı iş sahibi aleyhine İstanbul 2. İcra Müdürlüğü’nün 2010/4483 sayılı takip dosyasında 12.10.2009 gün 1744 sıra nolu 56.640,00 TL, 17.10.2009 gün 1745 sıra nolu 27.169,50 TL, 24.10.2009 gün 1746 sıra nolu 79.650,00 TL, 28.10.2009 gün 1747 sıra nolu 26.461,50 TL meblağlı faturalara istinaden 189.921,00 TL asıl alacak 14.632,55 TL işlemiş faiz olmak üzere toplam 204.553,55 TL alacak için asıl alacağa yıllık %27 faiz uygulanması istemiyle ilâmsız icra takibinde bulunmuştur.

Davalı borçlu vekilinin süresinde yaptığı yetki ve borca itirazı üzerine alacaklı tarafından yetki itirazı kabul edilmekle dosya Bakırköy 3. İcra Müdürlüğü’ne gönderilerek 2010/4218 Esas numarasını almış, davalı vekilinin süresinde yaptığı borca itirazı ile takip durmuştur.

Davacı alacaklı vekili ile davalı şirket yetkilisi tarafından imzalanan 18.03.2010 tarihli çek teslimi ve ibraname başlıklı belge ile taraflar borcun tasfiyesi konusunda anlaşmışlardır. Borç miktarı, avukatlık ücreti ve masraflar hariç 192.000,00 TL olarak tespit edilmiş, bu borç için 07.04.2010 keşide tarihli 192.000,00 TL’lik çek davacıya verilmiş, avukatlık ücreti ve masraf olarak 07.04.2010 tarihinde 10.177,00 TL’nin alacaklı vekilinin banka hesabına yatırılması kabul edilmiştir.

İbranamenin beşinci paragrafında ibraname şartlarına uyulduğu takdirde dava konusu bakım ve onarım yenilenmesi işiyle ilgili sözleşmenin taraflarca karşılıklı olarak feshedilmiş olacağı, son paragrafında da borçlu şirket tarafından bahsedilen çek bedeli ile 10.177,00 TL süresinde ödendiği takdirde Bakırköy 3. İcra Müdürlüğü’nün 2010/4218 sayılı dosyasında iş sahibinin borcu kalmadığı ve tüm sonuçları ile ibra edildiği, aksi halde alacaklı tarafından icra işlemlerine kaldığı yerden devam edileceği kararlaştırılmıştır.

Söz konusu çek teslim ve ibraname başlıklı belgede çek bedeli ile avukatlık ücreti ve masraflarının ödenmesi süreye bağlandığı ve ödenmemesi halinde icra işlemlerine kaldığı yerden devam edileceği kararlaştırıldığından bu belge geciktirici taliki şarta bağlı bir ibranamedir. 192.000,00 TL’lik çek 07.04.2010 tarihinden bir gün sonra 08.04.2010 tarihinde ödenmekle birlikte 10.117,00 TL borç kararlaştırılan 07.04.2010 tarihinde değil daha sonra 19.04.2010 tarihinde ödenmiştir.

Bu suretle taliki şart gerçekleşmediğinden söz konusu belge ibraname olarak geçersiz hale gelmiştir. Davacı iş sahibinin alacağının icra dosyası ve dava dosyası kapsamındaki delillere göre tespiti, yapılan ödemeler düşülerek sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

Bu durumda mahkemece süresinde ödeme yapılmaması nedeniyle çek teslimi ve ibraname başlıklı belge, ibra belgesi olarak geçersiz hale geldiğinden takip dayanağı faturalarla ilgili davacının davalıyı temerrüde düşürüp düşürmediği araştırılıp yeniden alınacak bilirkişi raporu ile davacı alacağı hesap ettirilip davalının davada önce 08.04.2010 tarihinde yaptığı 192.000,00 TL ödeme 818 Sayılı BK’nın 84. maddesi hükmünce öncelikle faiz ve icra masraflarından düşülerek dava tarihi itibariyle davacı yüklenicinin kalan alacağı bulunup, davadan sonra 19.04.2010 günü yapılan 10.117,00 TL ödemenin icra müdürlüğünce infaz aşamasında dikkate alınacağı belirtilmek suretiyle sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur.

SONUÇ : Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle tarafların diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca kabulü ile hükmün taraflar yararına BOZULMASINA, ödedikleri temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz eden taraflara geri verilmesine, 11.11.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi. (T.C. YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ ESAS NO. 2013/4759 KARAR NO. 2013/5807 KARAR TARİHİ. 11.11.2013)

Geciktirici Taliki Şarta Bağlı İbraname Yargıtay Kararı
Geciktirici Taliki Şarta Bağlı İbraname Yargıtay Kararı

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.