Geçici Görev Yolluğu Talep Dilekçesi

Mar 2, 2019 | DİLEKÇELER, İdare Hukuku Avukatlığı

ADANA İDARE MAHKEMESİ

BAŞKANLIĞINA

 

DAVACI                    :

VEKİLİ                     : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVALI                    :  İl Milli Eğitim Müdürlüğü ………

DAVA KONUSU        :  ………., İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ../…/200.. tarih ve B.08.4.MEM.4.07.00…../….. sayılı yolluk talebimizin reddine ilişkin, Usul ve Kanuna aykırı  İŞLEMİNİN KARARININ İPTALİ ile, fazlaya ilişkin talep haklarım saklı kalmak üzere, 1.500 YTL. (          tarih ve      sayılı atamama ilişkin) YOLLUK alacağımızın, YASAL FAİZİ ile yargılama giderlerinin ,davalı kurumdan tahsili talebimizden ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ        :   …./…../……. 

OLAYLAR                :

1) Müvekkilim……….. İli  ………… İlçesinde ikamet etmekte iken …../…/….. tarih ve……. sayılı ilk atama işlemi ile ………. İli ………İlçesi Meslek Lisesine atanmıştır.

2) Bu atama nedeniyle müvekkilime  herhangi bir yolluk ödenmemiştir.Bu nedenle …/…/…tarihli ve ……..sayılı atamam üzerine alamadığım yolluğun yasal faizi ile birlikte tarafıma ödenmesi için, ilgili idareye başvurdum.

3) İdareye yapmış olduğum başvuru neticesinde, ……., İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün                    tarih ve B.08.4.MEM.4.07.00.23/ sayılı yazısı ile verilen cevapta ; atamaları ilk atama olup,ilk atamalar yolluk ödenmesi söz konusu değildir.Anayasa Mahkemesinin iptal kararının da ilk atamalarla ilgisi yoktur. Şeklinde olumsuz bir cevap verilmiştir. ………., müvekkilim İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün vermiş olduğu ilgili cevap yazısını…./…./…… tarihinde tebellüğ etmiştir.

4) 6245 SK.’nun 10. Maddesi : “Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı aşağıdaki hallerde verilir:

(Değişik ibare: 21.04.2005 – 5335/4a. mad.) Zorunlu yer değiştirme, sınav, sağlık sebepleri ve eş durumu (bu madde uyarınca sürekli görev yolluğu almaya hak kazananların eşlerinin atamaları) dışında kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere; yurt içinde veya dışındaki daimi bir vazifeye naklen tayin olunanlarla yabancı memleketlerdeki memuriyet merkezi tebdil olunan veyahut bu yerlerden yurt içinde diğer bir daimi vazifeye tayin edilen memur ve hizmetlilere yeni vazife mahallerine kadar;

(Mülga: 31.07.2003 – 4969/1. mad.)

(Mülga: 31.07.2003 – 4969/1. mad.)

(Mülga: 31.07.2003 – 4969/1. mad.)

Kadro dolayısiyle açıkta kalan veya vekalet emrine

alınan memurlara açık aylıklarını Türkiye dahilinde tesviye ettirecekleri yere kadar;

Asilin vüruduna kadar muvakkaten gönderilmiş olmayıp da vekalet namı altında asaleten gönderilen ve vekalet müddeti belli olmayan kumandan ve memurlara vazife mahallerine kadar.”        Hükmünü içermektedir.

5) Görüldüğü üzere, söz konusu işlem haklı ve objektif herhangi bir yasal gerekçeye dayanmamakta olup tamamen keyfi, sübjektif, sebeplere dayalı olarak yapılmış bir işlemdir. İlk atamalarda yolluk ödemesi söz konusu olmadığı konusunda açık bir yasal düzenleme olmadığı halde, ayrıca 6245 sayılı harcırah kanununun 4969 sayılı kanunla değişik 10/1 maddesinin, Anayasa mahkemesinin 2004/54 E.2005/24 Kar.sayılı kararı ile iptaline rağmen,yolluk hakkım,  ihlal edilmiştir. Devlet organları ve idari makamlar bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır. 6245 SK.’nun 10. Maddesi zorunlu yer değiştirme halinde yolluk ödemesi yapılacağından bahsetmiştir. İlk atamada olsa, ikamet yerinden, atanan yere gitmek sureti ile  zorunlu bir yer değiştirme söz konusu olup, henüz memur olmuş bir kişiye yolluk ödenmeyip bu külfeti yüklemek, Anayasanın 5.mad. 10.mad. 49.mad. 55.mad. ve 65.maddelerine açıkca aykırılık teşkil etmektedir.

6) Müvekkilimin, ……… , İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün              tarih ve B.08.4.MEM.4.07.00.23/26564 sayılı yolluk talebinin reddine ilişkin, Usul ve Kanuna aykırı  İŞLEMİNİN, KARARININ İPTALİ ile, fazlaya ilişkin talep haklarımız saklı kalmak üzere,1.500 YTL. (            tarih ve         sayılı atamama ilişkin) YOLLUK alacağımın, YASAL FAİZİ ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin  ,davalı kurumdan tahsili talebi ile yasal süresi içinde sayın mahkemenize dava açma zorunluluğumuz. hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER        :        Devlet Memurları Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu 10.madde ve ilgili maddeleri, Anayasa mahkemesinin 2004/54 E.2005/24 Kr.kararı. ve sair yasal deliller. 

SUBUT DELİLLER       :        Anayasa mahkemesinin 2004/54 E. 2005/24 Kr.sayılı kararı,08/12/2005 tarihli yolluk talebime ilişkin dilekçem, Antalya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün tarih ve  B.08.4.MEM.4.07.00.23/26564 sayılı cevap yazısı,Atama kararnamesi, Antalya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün cevap yazısını tebellüğ belgesi.

SONUÇ ve TALEP                  :Yukarıda saydığımız nedenlerle, …….., İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün        tarih ve B.08.4.MEM.4.07.00.23/ sayılı yolluk talebimizin reddine ilişkin, Usul ve Kanuna aykırı  İŞLEMİNİN,KARARININ İPTALİ ile, fazlaya ilişkin talep haklarımız saklı kalmak üzere, 1.500 YTL. (         tarih ve          sayılı atamama ilişkin) YOLLUK alacağımızın, YASAL FAİZİ ile birlikte yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin ,davalı  idareye yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Av.

EK:  1.)   08/12/2005 tarihli yolluk talebime ilişkin dilekçem

2.)   ………, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün       tarih ve B.08.4.MEM.4.07.00.23/         sayılı cevabi yazısı,

3.)  Atama kararnamesi

4.)  …….., İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün cevap yazısını tebellüğ belgesi.

( Tüm evraklar aslı gibidir ONAYLIDIR.)

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.