Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Örneği

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

  1. TARAFLAR

ALICI              :                                                                     

 Adres:                                  

SATICILAR   : 1-

                          2-

                         3-

                         4-

                         5-

Bundan böyle taraflar alıcı ve satıcılar olarak anılacaktır.

  1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu Satıcıların gayrımenkuller üzerinde hisselerinin olduğu ve adına tescilli tapulardan;

a- Adana İli Ceyhan İlçesi ….köyü …. parsel nolu taşınmazın üzerinde satıcıların tüm hisseleri

b- Adana İli Ceyhan İlçesi … köyü … parsel nolu taşınmazın üzerinde satıcıların tüm hisseleri

c- Adana İli Ceyhan İlçesi …. köyü …. parsel nolu taşınmazın üzerinde satıcıların tüm hisseleri

            taşınmazların satış vaadidir.

  1. GAYRİMENKUL’UN SATIŞ BİLGİSİ VE ÖDEME PLANI

3.1. Gayrimenkullerin üzerinde satıcıların hisselerinin toplam satış bedeli 135.000-TL’(yüzotuzbeşbinTürkLirası)dir.

3.2. Taraflar satış bedelinin Alıcı tarafından Satıcılara aşağıdaki belirlenen şekilde ödenmesini kararlaştırmıştır:

– 17.000-TL(onyedibintürklirası) işbu Sözleşmenin imza tarihinde,

– 20.03.2018 tarihinde 3.000-TL(üçbintürklirası),

-01.10.2018 tarihinde 115.000-TL(Yüzonbeşbintürklirası) alıcı tarafından satıcıya ödenecektir.

3.3. Taksitler belirlenen tarihlerde Satıcılardan …. Ödenecektir. Alıcı, taksitleri ödemede temerrüde düşerse, her taksit için ayrı olarak taksit bedeline aylık olarak % 20 gecikme tazminatı ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

3.4. Alıcı tarafından satış bedelini usulüne uygun olarak belirlenen tarihlerde ödenmemesi nedeniyle, Satıcıların sözleşmeyi feshetmesi halinde iş bu sözleşmenin imza tarihinde ödenen 17.000-TL den,  alıcı feragat ettiğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

  1. TAPU DEVRİ

4.1. Sözleşme konusu gayrimenkulün satış bedelinin yukarıda belirtildiği şekilde Alıcı tarafından Satıcı’ya ödenmiş olması kaydıyla; gayrimenkullerin hisselerinin mülkiyetinin resmi şekilde Alıcı’ya tapu devri, ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde en geç toplam satış bedeli ödendikten 15 gün içinde gerçekleştirilecektir. Ancak Taraflar karşılıklı ve yazılı irade beyanları ile bu süreyi uzatabilirler.

  1. SÖZLEŞME’NİN DEVİR EDİLMESİ

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğan hak ve borçlarını yazılı olarak aralarında mutabık kalmadıkça üçüncü kişilere devir veya temlik edemezler.

  1. SÖZLEŞME’NİN FESHİ

6.1 Satıcılar, Alıcı’nın Sözleşme’den kaynaklanan ödeme yükümlülüklerini tam ve usulüne uygun olarak yerine getirmemesi halinde, işbu Sözleşme’yi feshedebilecektir. Bu durum da imza tarihinde ödenen 17.000-TL (onyedibinTürklirası) ndan, alıcı feragat ettiğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

6.2 Satıcılar sözleşme bedellerinin tamamı ödendikten sonra, gayrımenkul üzerinde ki hisselerinin tamamını alıcıya geçirmemesi halinde, sözleşme tarihinde aldıkları 17.000-TL (onyedibinTürklirası) iade etmeyi ve 17.000-TL(onyedibinTürklirası) cezai şart ödemeyi peşinen  kabul ve taahhüt eder.

  1. HARÇ VE MASRAFLAR

İşbu Sözleşme’nin tapuya şerh edilmesine ilişkin harçlar Alıcı tarafından ödenecektir. İşbu Sözleşme tahtında ve Gayrimenkul’lerin tapuda devri sırasında doğacak (damga vergisi ve Noter masrafları dahil) tüm vergi, harç ve masraflar Alıcı tarafından ödenecektir.

 

  1. TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri Sözleşme’nin birinci maddesinde belirtilen adreslerdir. Taraflarca bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli sayılacaktır. Taraflar adres değişikliğini yazılı olarak diğer Taraf’a bildirmediği takdirde, bu adreslere yapılacak tebligatlar diğer Taraf’ca kabul edilmiş sayılır.

  1. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’den doğacak ihtilafların çözümünde Hatay Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme 06/03/2018 tarihinde Dörtyol….. Noterliğinde 3 kopya olarak tanzim edilmiştir.

 

ALICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                  SATICILAR

                                                                                                                                                                                                                                                                                       …..adına vekaleten ……………………….   

                                                                                                                                                                                                                                                                                   …..adına vekaleten ……………………….   

…..adına vekaleten ……………………….               

Kendi adına asaleten……………………. 

 

 

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.