Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Örneği

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesiyle amaçlanan ileride bir taşınmazın satış işleminin yapılmasıdır. Başka bir anlatımla taşınmaz mal satış vaadi sözleşmesi yapılmakla vaat borçlusu ileride taşınmaz mal mülkiyetini vaat alacaklısına geçirme taahhüdünde bulunur. İleride yapılması taahhüt edilen akit ise taşınmaz satımıdır. O yüzden taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri ileride yapılacak taşınmaz satış sözleşmesinin esaslı unsurlarını ihtiva etmelidir.

Adi yazılı sözleşme Yargıtay tarafından alacağın temliki olarak kabul ediliyor. Yani bu sözleşmeye bağlı tescil talep edilir. Vaat alacaklısının borcu bedeli ödemek; vaat borçlusunun yükümü taşınmazın mülkiyetinin devrini yerine getirmektir. 

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Örneği -1-


GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

 

TARAFLAR

ALICI              :                                                                     

 Adres:                                  

SATICILAR   : 

Bundan böyle taraflar alıcı ve satıcılar olarak anılacaktır.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu Satıcıların gayrımenkuller üzerinde hisselerinin olduğu ve adına tescilli tapulardan;

a- Adana İli Ceyhan İlçesi ….köyü …. parsel nolu taşınmazın üzerinde satıcıların tüm hisseleri

b- Adana İli Ceyhan İlçesi … köyü … parsel nolu taşınmazın üzerinde satıcıların tüm hisseleri

c- Adana İli Ceyhan İlçesi …. köyü …. parsel nolu taşınmazın üzerinde satıcıların tüm hisseleri taşınmazların satış vaadidir.

GAYRİMENKUL’UN SATIŞ BİLGİSİ VE ÖDEME PLANI

3.1. Gayrimenkullerin üzerinde satıcıların hisselerinin toplam satış bedeli 135.000-TL’(yüzotuzbeşbinTürkLirası)dir.

3.2. Taraflar satış bedelinin Alıcı tarafından Satıcılara aşağıdaki belirlenen şekilde ödenmesini kararlaştırmıştır:

– 17.000-TL(onyedibintürklirası) işbu Sözleşmenin imza tarihinde,

– 20.03.2018 tarihinde 3.000-TL(üçbintürklirası),

-01.10.2018 tarihinde 115.000-TL(Yüzonbeşbintürklirası) alıcı tarafından satıcıya ödenecektir.

3.3. Taksitler belirlenen tarihlerde Satıcılardan …. Ödenecektir. Alıcı, taksitleri ödemede temerrüde düşerse, her taksit için ayrı olarak taksit bedeline aylık olarak % 20 gecikme tazminatı ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

3.4. Alıcı tarafından satış bedelini usulüne uygun olarak belirlenen tarihlerde ödenmemesi nedeniyle, Satıcıların sözleşmeyi feshetmesi halinde iş bu sözleşmenin imza tarihinde ödenen 17.000-TL den,  alıcı feragat ettiğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

TAPU DEVRİ

4.1. Sözleşme konusu gayrimenkulün satış bedelinin yukarıda belirtildiği şekilde Alıcı tarafından Satıcı’ya ödenmiş olması kaydıyla; gayrimenkullerin hisselerinin mülkiyetinin resmi şekilde Alıcı’ya tapu devri, ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde en geç toplam satış bedeli ödendikten 15 gün içinde gerçekleştirilecektir. Ancak Taraflar karşılıklı ve yazılı irade beyanları ile bu süreyi uzatabilirler.

SÖZLEŞME’NİN DEVİR EDİLMESİ

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğan hak ve borçlarını yazılı olarak aralarında mutabık kalmadıkça üçüncü kişilere devir veya temlik edemezler.

SÖZLEŞME’NİN FESHİ

6.1 Satıcılar, Alıcı’nın Sözleşme’den kaynaklanan ödeme yükümlülüklerini tam ve usulüne uygun olarak yerine getirmemesi halinde, işbu Sözleşme’yi feshedebilecektir. Bu durum da imza tarihinde ödenen 17.000-TL (onyedibinTürklirası) ndan, alıcı feragat ettiğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

6.2 Satıcılar sözleşme bedellerinin tamamı ödendikten sonra, gayrımenkul üzerinde ki hisselerinin tamamını alıcıya geçirmemesi halinde, sözleşme tarihinde aldıkları 17.000-TL (onyedibinTürklirası) iade etmeyi ve 17.000-TL(onyedibinTürklirası) cezai şart ödemeyi peşinen  kabul ve taahhüt eder.

HARÇ VE MASRAFLAR

İşbu Sözleşme’nin tapuya şerh edilmesine ilişkin harçlar Alıcı tarafından ödenecektir. İşbu Sözleşme tahtında ve Gayrimenkul’lerin tapuda devri sırasında doğacak (damga vergisi ve Noter masrafları dahil) tüm vergi, harç ve masraflar Alıcı tarafından ödenecektir.

TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri Sözleşme’nin birinci maddesinde belirtilen adreslerdir. Taraflarca bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli sayılacaktır. Taraflar adres değişikliğini yazılı olarak diğer Taraf’a bildirmediği takdirde, bu adreslere yapılacak tebligatlar diğer Taraf’ca kabul edilmiş sayılır.

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’den doğacak ihtilafların çözümünde Hatay Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme X tarihinde X Noterliğinde 3 kopya olarak tanzim edilmiştir.

ALICI-SATICILAR

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Örneği – Ön Sözleşme-2-


1 – TARAFLAR

Bir taraftan…(satıcı olarak anılacaktır) ile diğer taraftan X adresinde oturan X (alıcı olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarla bu sözleşme nakledilmiştir.

2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

…… tarafından…… Bölgesinde yapılacak olan…. konut ihtiva eden Toplu Konut Bölgesinden bir adet konutun alıcı’ya satışı bu sözleşmenin konusudur. Alıcı tarafindan İmzalanmış olunan talep ve taahhüt formu ile….. ‘nün konut satış kampanyasına esas evrak, liste, proje ve belgeler bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

3 – SATIŞ BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

Alıcı ‘ya satılan konutun bedeli aşağıdaki şekildedir.

A- Başvuru sırasında ödenen peşinat ……………………… TL

B – Bu sözleşmeden önce ödenen peşinat, …………………… TL.

C- Bu sözleşme tarihinden… itibaren Ek- l ‘de verilen ödeme planına göre aylık taksitler halinde ve ayda alıcı tarafından ödenecek miktarın… yılı birim fiyatlarıyla tutan ………… TL.

D – …. Tarih ve 069 no.lu yatırım uygunluk belgesinde….m2 Konut kredisi tutan……. TL

…. Yılı Toplam Konut Bedeli………………….TL.

Bu bedelin A ve B satırlarında gösterilen peşinatlar alıcı tarafından ödenmiş olup C ve D satırlarında bakiye bedel aşağıdaki şekilde Ödenecektir.

C satırındaki bakiye bedelinin… yılı itibariyle karşılığı olan… TL’nin alıcı tarafından bu sözleşmeyi takip eden ayın… gününden başlamak üzere, her ayın….günü ödenmek üzere, konut kredisi kullandıracak Banka emrine muharrer senet imzalanarak Bankaya ver ilecektir. Bu bedel üye tarafından…. (…. TL.) ödenecektir.

C satırında belirtilen bakiye konut bedeli 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’na bağlı…. tarih ve 405 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren (Belediye arsaları üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre üretimi ve kredilendirilmesine dair Yönetmelik çerçevesinde …/…/…. tarih ve 069 Belge no ile belirlenen Konut kredisi karşılığı olan… fiyatlarıyla ….TL. Alıcı adına kullandırılacaktır. Alıcı adına satıcı tarafından kullanılan toplu konut kredileri ve eskalasyon artışları nedeniyle kullanılacak toplu konut kredileri alıcı tarafından geriye Ödenecektir. Bu kredilere uygulanacak faiz oranı ve kredi taksitlerinin tespiti ve bu taksitlere her yıl yapılacak olan artış oranı toplu konut uygulama yönetmeliği çerçevesinde ve TC Başbakanlık Toplu Konut İdaresinin bildireceği oranlar uygulanacaktır. Alıcı toplu konut kredi borcunu ve geri ödemelerini toplu konut yönetmeliği kapsamında taksitlerle yapacağını kabul eder.

Belirtilen konut kredisi sözleşme yılının (…) takip eden her yılın ocak ayından itibaren anılan Yönetmel çerçevesinde tanımlanan inşaat birim maliyetinin artışı oranında arttırılacaktır. Arttırılacak miktar kadar alıcı’dan ek senet talep edilecektir. Fiyat artışını karşılamak için toplu konut kredisi (eskalasyon kredisi) kullanılacak ve bu krediler alıcı tarafından geri ödenecektir.

Konut bölgesi’ne ait ham arsa bedeli karşılığı olan ….. TL‘nin …. nin 01.02…. tarih…….. no.lu (ek-2),…/……… (Ek-3) kararı ile……. nce konut tesliminde çıkarılacak ödeme takvimi Belediye Encümeni’nin ………… tarih…/…. no.lu kararı ile Ek- arsa bedelleri gibi arsa bedelleri alıcı’dan tahsil edilecektir.

Tespit edilen arsa tutarı sözleşme yılının (…) takip eden her yılın Ocak ayından itibaren Toplu Kont ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine dair Yönetmelik çerçevesinde, T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’nin belirleyeceği fiyat oranında arttırılacaktır.

Konut bölgesi’nde öncelikli teknik ve kalan teknik alyyapı ve çevre düzenleme inşaatı ile ada içi altyapı ve çevre düzenleme inşaatı hizmetleri Gebze Belediyesi’nin 09.07.1998 tairh, 2766 sayılı (Ek-5) ve 13.06.2000 tarih,…/2176 sayılır (Ek-6) kararıyla…..Belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir.

4 – ALICININ ÖDEME VECİBELERİ

Bu sözleşme ile satış vaadi yapılan konutun taksit ödemelerine ilişkin olarak;

a – Her aya ait taksit senetleri gününde Bankaya ödenecektir. Ödemesi geciken senetler protesto edilir. Bu taksitler protesto masrafı ve Banka tarafından tahakkuk ettirilecek olan %10 oranındaki gecikme cezası ile birlikte tahsil edilecektir. Gecikme cezası tahakkuku, ödemenin gününde yapılmaması halinde, ödeme tarihinin ertesi günü itibariyle aylık olarak yapılır ve bunu takip eden her 30 günün sonunda yeni gecikme cezası tahakkul ettirilir.

b – Taksit ödemelerini iki ay üst üste ödenmemesi halinde, Huzur Gebze Toplu Konut Döner Sermaye [okunamadı] tarafından alıcı’ya iadeli taahhütlü posta ile uyarı yazısı gönderilerek yazının tebellüğ tarihinden itibaren, tüm taksit borçları ile masraflarının ve gecikme cezalarının onbeş gün içinde defaten ödenmesi talep edilir. Bu süre içinde ödemenin tamamen yapılmaması halinde, bu sözleşme fesedilerek, alıcı’nm ödemiş olduğu bedeller, talebi üzerine faizsiz olarak iade edilir. Sözleşmenin fesh edildiği… tarafından alıcı’ya Noter tebligatı ile bildirilecektir. Alıcı’nın bu feshe itiraz yetkisi bulunmayacaktır,

c – Ancak, bu suretle sözleşmesi fesh edilen alıcı’nın, müteakiben,… tarafından, boşalan konut hisselerinin satış’ı için yapacağı ihalelerde,… belirlenen Muhammen Bedelin asgari %10 fazlası kadar teklif vermek şartıyla satın almada Rüçhan Hakkı bulunacaktır.

d – Alıcı, taksitlerin, her yılın Ocak ayından itibaren, üçüncü maddede belirtilen şekilde, inşaat birim maliyetindeki artış oranında arttırılacağını kabul ve taahhüt etmiştir. Bu artış oranı… tarafından alıcı’lara adi posta ile bildirilecek ve taksitlerde meydana gelen artışlar iç aylık Ek senet verilmesi talep edilecektir. Talep edilen Ek senetlerin bildiriminin, takip eden 30 gün içinde…’ne verilmesi zorunludur bu senetleri…’ne vermeyen ortakların sözleşmeleri, yapılacak ikinci uyarıyla verilen sürenin sonunda fesh edilir ve yatırmış oldukları paralar faizsiz olarak iade edilir. Alıcı bu suretle yapılacak fesih işlemine itiraz edemez.

e – Konut inşaatlarının tamamlanarak, geçici kabul işleminin yapılmasına müteakip, 30 gün içinde konut kuraları çekilecektir. Konut kuralarının çekiliş şekli ve günü,…’nce alıcı’lara en az onbeş gün önceden yazılı olarak bildirilecektir. Konut kuraları çekilişinde, isteyen tüm alıcı’lar hazır bulunabilirler. Hazır bulunmayan alıcı’lar adına kura çekilişini Noter yapacak ve alıcı’ların herhangi bir itiraz hakları olmayacaktır.

f- Konut kuralarının çekilmesinden sonra, tanzim edilecek kura zabıtları,… tüm alıcı’lara tebliğ edilir. Alıcı kura sonuçlarına hiçbir şekilde itiraz edemez ve kura sonucu kendisine isabet eden konutu almayı şimdiden kabul eder. Bu kura sonucunda, (+) artı Şerefiye farkı bulunan konutları çeken alıcı’lar, bu Şerefiye bedellerini…’nin tebliğ ettiği şekilde iki taksit haline,… tarafından gönderilerek Şerefiye hesabına yatırılacaklardır. Şerefiye bedelini, süresinde yatırmayan alıcı’lara… gün süreli olarak gönderilen ihtara rağmen, bu süre sonunda Şerefiye bedelinin yatırılmaması halinde, sözleşme feshedilir ve alıcı’nın ödediği paralar faizsiz olarak geri iade edilir. Kura sonucunda (-) eksi Şerefiye farkı bulunan konutları çeken alıcı’lara, bu farklar,… tarafından, Şerefiye hesabında oluşan kaynaklardan, kuradaki çekim sırasına göre iade edilecektir.

5- KONUT TESLİMİ VE MÜLKİYETİN ALICI’YA DEVRİ

Konut inşaatlarının tamamlanması ve geçici kabulde tespit edilecek kusur ve noksanlarında giderilerek geçici kabulün sonuçlandırılmasından sonra, konut kuralarının çekilmesi ile belirlenecek olan alıcı tarafından ödenerek Şerefiye bedellerinin, konut taksitlerinin tamamının ve tapulama ve iskan raporu masraflarının ödenmemesinden sonra, alıcı ile… mali yönden ibralaşmış olacaklardır.

…’ne hiçbir borcu kalmayan alıcı’lar adına kurulacak kat mülkiyeti çerçevesinde tescil ettirilen konut tapuları verilerek, konutları teslim edilecektir.

Tapulama, ipotek işlemleri ve iskan ruhsatı alınması nedeniyle taahhuk edecek olan her türlü vergi, Sermaye İşletmesi’nce ödenir veya alıcı’ya bildirilerek 15 gün içinde…’nin bildireceği hesaba yatırılması talep edilir. Bu bedelleri yatırmayanların tapu ve konutları teslim edilmez.

6- YÖNETİM VE İŞLETME GİDERLERİ

Konutların ve kat mülkiyeti tapularının teslimine başlanması ile birlikte, kat mülkiyeti kanuna (KMK) göre gerekli yönetim organları oluşuncaya kadar, konutların yönetim ve işletmesi… tarafından yapılacaktır. Bu dönemde KMK’nIn tüm hükümlerine riayet edileceğini, işletme amacı ile…’nce belirlenecek aylık aidat ödemelerinin düzenli ve zamanında yapılacağını, zamanında ödenmeyen aidatlar için aylık olarak %10 gecikme cezası ödeneceğini alıcı şimdiden kabul ve taahhüt eder.

Bu dönemde, alıcı konutunda, KMK ‘ya aykırı tadilat vs. yaptıramaz.

7 – ELEKTRİK VE SU BAĞLANMASI

Konutların tesliminden sonra, konuta su, elektrik, telefon, doğalgaz vs. bağlanması sorumluluğu ve Şunlara ilişkin masraflar alıcı’ya aittir.

8- SÖZLEŞMENİN FESHİ

Bu sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içinde, alıcı tarafından imzalanmış bulunan talep ve taahhüt formu ve eklerindeki beyanların doğru olmadığı tespit edildiği takdirde, bu sözleşme… tarafından fesh edilir.

Bu sözleşmenin maddelerinde belirtilen ödeme vecibelerinin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak fesih işleminin dışında dır. Alıcı’nın sözleşme hükümlerine riayet etmemesi halinde, Huzur Gebze Toplu Konu Döner Sermaye İşletmesi veya Banka tarafından yapılacak yazılı uyarıya rağmen 30 gün içinde sözleşmeye aykırı tutumu değişmemesi halinde sözleşme fesh edilir.

Sözleşmenin feshi halinde, alıcı’nın adresine fesih bildirimi yapılır ve ödemiş olduğu paralar faizsiz olarak, alıcı’nın talebi üzerine geri ödenir.

9 – SON HÜKÜMLER

Alıcı, bu sözleşmede ve…’nce yapılan konut satış kampanyasında uygulanan yöntem ve ödeme şeklini İncelediğini ve tamamen anladığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bu sözleşmenin yapılmasından sonra,… tarafından teknik zorunluluklar nedeni ile, konut projelerinde ve mahal listesinde değişiklik yapılabilir. Ancak, bu değişiklikleri kesin bir zorunluluk nedeni ile yapılması ve konutun maliyetini azaltıcı nitelikte olmaması esastır.

Alıcı’nın bu sözleşmede belirtilen adresi yasal tebligat adresidir. Adres değişiklikleri, Noter kanalıyla…’ne bildirilmediği sürece, bu adrese yapılacak tebligatlar alıcının kendisine yapılmış sayılır.

Bu sözleşmenin yapılmasına ilişkin vergi, resim ve harçlar ile Noter masrafları alıcıya aittir. Gerekirse… masrafları ödeyip bilahare alıcıdan tahsil eder.

….. ve alıcı arasındaki anlaşmazlıkların çözüm yeri…. Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

Bu sözleşme taraflar arasında …./…./…. tarihinde üç sayfa iki nüsha olarak tanzim, imza ve teati edilmiştir.

Satıcı-Alıcı

Gayrimenkul(Taşınmaz) Satış Vaadi Sözleşmesi Örneği -3-

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

SATICI :

ALICI :

SÖZLEŞME KONUSU

AYDIN ili KUŞADASI ilçesi  Hacıfeyzullah Mahallesi Yılancı burnu Mevkii, PAFTA …. K 2C, ADA  ….., PARSEL …., adresinde aşağıda nitelikleri belirtilen iki adet ½  bağımsız bölümün sözleşmedeki şartlar ile taşınmazın SATICILAR tarafından ALICIYA devredilmesine ilişkin sözleşmedir.

SÖZLEŞME ŞARTLARI

Konu taşınmaz içerisindeki tüm eşyalar ile birlikte #520.000.00# (Beş Yüz Yirmi bin) TL ye anlaşılmıştır. #40.000.00# TL si ……………. adına #20.000.00# TL, ……….. adına #20.000.00# TL olarak bankadan EFT yapılacaktır. Geri kalan #480.000.00# TL. tapunun devir esnasında satıcılara hisseleri oranında eşit olarak ödenecektir (#240.000.00 TL x2)

Yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca kabul edilen mücbir sebepler ve her türlü fevkalade haller, gibi SATICININ, yetkisi ve sorumluluğu dışında kusuru bulunmaksızın meydana gelen tüm gecikmeler teslim süresine ilave edilecektir. Satıcı …………….. ın maliye ye olan borcu Alıcı tarafından ödenecek, yapılan ödeme kendisine hissesi oranında ödenecek olan #240.000.00# TL den düşülecektir.

TARAFLARIN ADRESLERİ

Taraflar, sözleşmenin A. maddesinde belirtilen adreslerini geçerli tebligat adresleri olarak kabul eder. Taraflar, adres değişikliklerini yazılı olarak diğer tarafa bildirmedikçe sözleşmede yazılı adreslere yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır.

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde, Aydın Mahkemeleri ve Aydın İcra Daireleri yetkilidir.

İş bu sözleşme taraflarca okuyup anlaşılmış ve üç nüsha olarak düzenlenmiş taraflara 1 er tane verilmiştir. .

SATICI-SATICI-ALICI

Gayrimenkul(Taşınmaz) Satış Vaadi Sözleşmesi Örneği -4-

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir taraftan ….adresinde yerleşik  …………….ad soyad  tc…..(bundan böyle kısaca “Satıcı” olarak anılacaktır) ile diğer taraftan  …………………. adresinde yerleşik ……………………………….. ad soyad tc  (bundan böyle kısaca “Alıcı” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlar dâhilinde imzalanmıştır.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu Satıcının maliki olduğu ve adına tescilli, tapunun ….. ili, ……….. ilçesi, ……… ada numaralı…..  parsel’de kayıtlı m2 yüzölçümlü …….. niteliğindeki Taşınmazın Alıcı’ya satışının Satıcı tarafından vaat ve taahhüdü ile Alıcı’nın bu vaat ve taahhüdü kabulünden ibarettir.

GAYRİMENKUL’UN SATIŞ BİLGİSİ VE ÖDEME PLANI

3.1. Taşınmazın toplam satış bedeli XTL (……………… Türk Lirası)dır.

3.2. Taraflar satış bedelinin Alıcı tarafından Satıcıya aşağıdaki belirlenen şekilde ödenmesini kararlaştırmıştır;

Satış bedelinin yarısı peşin ve nakit olarak elden Satıcıya verilecek diğer yarısı ise işbu sözleşmenin taraflarca imza altına alınmasına müteakip Satıcının belirteceği …….banka hesabına ödenecektir.

TAPU DEVRİ

4.1. Sözleşme konusu taşınmazın satış bedelinin yukarıda belirtildiği şekilde Alıcı tarafından SATICI’ ya ödenmiş olması kaydıyla; taşınmazın mülkiyetinin resmi şekilde ALICI’ ya tapu devri, ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde en geç işbu sözleşmenin imza tarihinden itibaren …….. ay içerisinde gerçekleştirilecektir. SATICI, yukarıda belirtilen tarihe kadar resmi şekilde ALICI’ ya tapu devrini gerçekleştirmediği takdirde her gecikilen ay için ALICI’ya ………..- TL.’yi cezai şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu durumda, ayrıca ALICI’nın sözleşmeyi feshetme ve ödemiş olduğu tutarları aylık %5 gecikme faiziyle birlikte geri alma hakkı saklıdır.

4.2. Satıcı Sözleşme konusu Taşınmazı Alıcı’ya her türlü yasal kısıtlamadan (haciz, ipotek vs) ari ve boş şekilde teslim edecektir.

SÖZLEŞME’NİN DEVİR EDİLMESİ

Taraflar, işbu Sözleşmeden doğan hak ve borçlarını yazılı olarak aralarında mutabık kalmadıkça üçüncü kişilere devir veya temlik edemezler.

SÖZLEŞME’NİN FESHİ

Satıcı, Alıcı’nın Sözleşmeden kaynaklanan ödeme yükümlülüklerini tam ve usulüne uygun olarak yerine getirmemesi halinde, işbu Sözleşmeyi feshedebilecektir

HARÇ VE MASRAFLAR

İşbu Sözleşme’nin tapuya şerh edilmesine ilişkin harçlar taraflarca ortak ödenecektir. İşbu Sözleşme tahtında ve taşınmazın tapuda devri sırasında doğacak (damga vergisi ve Noter masrafları dahil) tüm vergi, harç ve masraflar yine taraflarca ortak ödenecektir.

SÖZLEŞME’NİN TAPUYA ŞERH EDİLMESİ

İşbu Sözleşme tapu kütüğüne taraflarca birlikte veya taraflardan birince şerh edilebilir.

TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri Sözleşme’nin birinci maddesinde belirtilen adreslerdir. Taraflarca bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli sayılacaktır. Taraflar adres değişikliğini yazılı olarak diğer Tarafa bildirmediği takdirde, bu adreslere yapılacak tebligatlar diğer Tarafça kabul edilmiş sayılır.

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşmeden doğacak ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme …./…../……. Tarihinde taraflar arasında 10(on) madde olarak 2(iki) sayfa ve ………nüsha düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.

ALICI-SATICI

Av. Saim İNCEKAŞ – Adana Merkezli Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 20 Eylül 2020 15:36

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorumları Göster

 • Bir satış vaadi sözleşmesi avukat tarafından hazırlansa notere tasdik ettirilse geçerli olur mu? Direk noter mi düzenlemeli?

  Yorumdan vazgeç

  Yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulur.

  • Merhaba Reyhan Hanım, noterlerde taslak sözleşmeler bulunmaktadır. İstediğiniz taktirde bu sözleşmeleri aynen tasdiklerler. Ancak sözleşmeyi içerisinde bulunduğunuz durum ve koşullara göre bir avukata hazırlatmanızda fayda vardır. Sonuç olarak avukatın hazırlaması akabinde notere onaylatmanız yeterlidir.

   Yorumdan vazgeç

   Yorum bırakın

   E-posta adresiniz gizli tutulur.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.