Fuzuli İşgal Tahliye İhtarnamesi

İHTARNAME

İhtar Eden Keşideci:

Vekili:

Muhatap :

Konu: Halihazırda haksız olarak kullandığınız taşınmazın İVEDİLİKLE TAHLİYE EDİLMESİNE yönelik istemden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

Sayın Muhatap,

1-) Mülkiyeti müvekkilime ait ili, ilçesi, Mahallesi, Gölcük Mevkii, Ada ve  parsel NO’lu taşınmazı kullanmaktasınız. Bahse konu taşınmazda kullanım hakkınız olduğuna dair veya kullanım hakkınızı ispatlar mahiyette herhangi bir hukuki dayanak bulunmadığından, mezkûr taşınmazda fuzuli işgal konumundasınız.

2-) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun iyi niyetli olmayan zilyet bakımından sorumluluk durumunu düzenleyen 995. hükmü : “İyiniyetli olmayan zilyet, geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş olması yüzünden hak sahibine verdiği zararlar ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği ürünler karşılığında tazminat ödemek zorundadır.” suretinde olup; fuzuli şagil sıfatıyla hak sahibi olmadığı taşınmazı işgal eden kişi hakkında uygulanacak müeyyideyi tayin etmektedir.

3-) Öte yandan, yine 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 683. Maddesinin ikinci bendi “Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız elatmanın önlenmesini de dava edebilir” suretinde olup; mülkiyet hakkının haksız olarak saldırıya uğraması durumunda izlenecek hukuki yöntemi açıkça göstermektedir.

4-) Tüm bu gerçekler ve sair özel düzenlemeler gereği, bilhassa mülkiyeti müvekkilime ait taşınmazı işbu ihtarın tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde tahliye etmeniz gerektiğini bildirir aksi halde; işbu ihtarname ile birlikte intifadan men bildirimini sağlamış olmakla, yukarıda açıkça yazılan TMK 995. ve TMK 683/2 hükümlerine müstenit dava açılacağını, taşınmazın müvekkilim adına devir ve tescil tarihi olan 05/07/2018 tarihinden itibaren hiç ödenmemiş olan kira bedellerinin yasal faiziyle birlikte talep edileceğini bildirmekteyim.

5-) Yukarıda izah olunan sebeplerle, taşınmazı işbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde tahliye etmeniz gerekmektedir. Aksi durumda, taşınmazın tahliyesi ve ödenmemiş kira bedellerinin tahsili için müdahalenin men’i ve ecri misil davaları açılacağı, ödenmeyen kira bedelleri için işbu ihtarın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren işlemek üzere yasal faiz işletileceği, ileride açılacak davalarda yargılama giderleri ve ücret-i vekâlet ile sair masrafların da tarafınıza yükletileceği ihtar olunur.

SAYIN NOTER; Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafıma verilmesini saygı ile talep ederim.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Fuzuli İşgal Tahliye İhtarnamesi 2

İHTARNAME

İHTAR EDEN:

VEKİLİ:

İHTAR EDİLEN:

KONU: Fuzuli İşgal Nedenli Tahliye İstemimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR:

Müvekkil, Adana İli Adalet Köyünde bulunan 12 sayılı parsellerin hissedarlarındandır.

Söz konusu parseller tarafınızca kiralama (icar) yoluyla kullanımınıza bırakılmış ancak önceki dönemlere ait 5.000₺ değerindeki kira alacağımız ödenmediği gibi tarafımıza hiçbir şekilde bilgi verilmemiştir.

Tarafınıza sıklıkla tarlaları boşaltmanız hususunda uyarılar yapılmış ancak tarafınızca uyarılarımız dikkate alınmamıştır. Hal böyle olunca 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’ nun 683. Maddesinde; “Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız elatmanın önlenmesini de dava edebilir.“ düzenlemeleri ile 3091 Sayılı Kanunun gereği yapılmadan huzurdaki ihtarnameyi tanzim etme gereği hasıl olmuştur.

Yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı müvekkilimize ait taşınmazı 15 gün içinde tahliye etmenizi, aksi halde yasal yollara başvuracağımızı, bunun sonucunda ortaya çıkacak olan yargılama giderleri ve vekalet ücretinin tarafınıza yükleneceğini ihtaren bildiririz.

İhtar Eden Vekili

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

Kadastro Tersimat Hatası Düzeltme Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACI: VEKİLİ: DAVALILAR: T.KONUSU: Kadastro tespiti sırasında yapılan ölçü, …

Yorum var.

  1. Merhaba,

    Istanbul ve Mersin’den sonra Çanakkale Barosuna bağlı serbest avukat ve 2017 den beri Arabulucu olarak çalışıyorum.

    Sayfanızın büyük bir emek ürünü olmasından dolayı sizi tebrik eder, yararlanmama izin verdiğiniz için de teşekkür ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: