Bir Sayfa Seçin

Fuzuli İşgal Tahliye İhtarnamesi

İHTARNAME

 

İhtar Eden

Keşideci                     :

 

Vekili                          :

 

Muhatap                    :

 

Konu                          : Halihazırda haksız olarak kullandığınız taşınmazın İVEDİLİKLE TAHLİYE EDİLMESİNE yönelik istemden ibarettir.

AÇIKLAMALAR      :

Sayın Muhatap,

           

1-) Mülkiyeti müvekkilime ait ili, ilçesi, Mahallesi, Gölcük Mevkii, Ada ve  parsel NO’lu taşınmazı kullanmaktasınız. Bahse konu taşınmazda kullanım hakkınız olduğuna dair veya kullanım hakkınızı ispatlar mahiyette herhangi bir hukuki dayanak bulunmadığından, mezkûr taşınmazda fuzuli işgal konumundasınız.

2-) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun iyi niyetli olmayan zilyet bakımından sorumluluk durumunu düzenleyen 995. hükmü : “İyiniyetli olmayan zilyet, geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş olması yüzünden hak sahibine verdiği zararlar ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği ürünler karşılığında tazminat ödemek zorundadır.” suretinde olup; fuzuli şagil sıfatıyla hak sahibi olmadığı taşınmazı işgal eden kişi hakkında uygulanacak müeyyideyi tayin etmektedir.

 

3-) Öte yandan, yine 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 683. Maddesinin ikinci bendi “Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız elatmanın önlenmesini de dava edebilir” suretinde olup; mülkiyet hakkının haksız olarak saldırıya uğraması durumunda izlenecek hukuki yöntemi açıkça göstermektedir.

4-) Tüm bu gerçekler ve sair özel düzenlemeler gereği, bilhassa mülkiyeti müvekkilime ait taşınmazı işbu ihtarın tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde tahliye etmeniz gerektiğini bildirir aksi halde; işbu ihtarname ile birlikte intifadan men bildirimini sağlamış olmakla, yukarıda açıkça yazılan TMK 995. ve TMK 683/2 hükümlerine müstenit dava açılacağını, taşınmazın müvekkilim adına devir ve tescil tarihi olan 05/07/2018 tarihinden itibaren hiç ödenmemiş olan kira bedellerinin yasal faiziyle birlikte talep edileceğini bildirmekteyim.

5-) Yukarıda izah olunan sebeplerle, taşınmazı işbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde tahliye etmeniz gerekmektedir. Aksi durumda, taşınmazın tahliyesi ve ödenmemiş kira bedellerinin tahsili için müdahalenin men’i ve ecri misil davaları açılacağı, ödenmeyen kira bedelleri için işbu ihtarın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren işlemek üzere yasal faiz işletileceği, ileride açılacak davalarda yargılama giderleri ve ücret-i vekâlet ile sair masrafların da tarafınıza yükletileceği ihtar olunur.

 

SAYIN NOTER; Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafıma verilmesini saygı ile talep ederim.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız