FUZULİ İŞGAL NEDENİYLE HAKSIZ EL ATMANIN ENGELLENMESİ DİLEKÇESİ

FUZULİ İŞGAL NEDENİYLE HAKSIZ EL ATMANIN ENGELLENMESİ DİLEKÇESİ


ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

X

DAVACI                                :

VEKİLİ                                  : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVALI                                :

KONU                                    : Fuzuli İşgal Nedeniyle Haksız Elatmanın Önlenmesi ve

Tazminat (Belirsiz Alacak)

DAVA DEĞERİ                : 10.000.TL.(Harca Esas ve Fazlaya İlişkin Haklarımız Saklı

Kalmak Üzere)

İZAHI                                    :

  • Müvekkilimiz 15.11.2012 tarihinde x ili Merkez ilçesi Karakavak Mahallesi 101 ada ve 6 parsel noda kayıtlı arsa üzerine inşa edilen 15/1500 arsa paylı, B1 Blok Kat:4 Bağımsız Bölüm No:8 nolu mesken niteliğindeki gayrimenkulü davalı y’den satın almıştır(Ek 2).
  • Müvekkilimiz söz konusu meskeni kendi ihtiyacı sebebiyle satın almış olup meskende iktisap tarihinin öncesinden beri oturmakta olan eski malik davalı y’ye x ili 4. Noterliği aracılığıyla ihtarname düzenlenip gönderilerek dava konusu taşınması boşaltıp teslim etmesi istenmiştir. (Ek 1). Fakat davalı taraf söz konusu ihtarnameye rağmen adı geçen meskeni boşaltmayıp haksız bir şekilde oturmaya devam etmek suretiyle haksız ve fiili işgalci konumuna düşmüş ve bu şekilde haksız elatmış konumuna düşmüş durumdadır.
  • Müvekkilimiz söz konusu meskeni iktisap etttikten sonra (15.11.2012 tarihinden itibaren) yukarıda arz ettiğimiz ihtarname ile davalı taraftan aylık 1000.TL kira bedeli talep etmiş fakat davalı bu bedeli de müvekkilimize ödememiştir. İhtarnamenin kendisine tebliğ edildiği 08.03.2013 tarihinden itibaren aylık 1000.TL. üzerinden hesaplandığında mü-vekkilimin dava sonuna kadar belirsiz alacak olarak şimdilik 10.000.TL. kira bedeli kaybından dolayı maddi zararı söz konusudur. Dolayısıyla davalının taşınmazdan elatmasının önlenmesi kararı verileceği tarihe kadarki birikecek aylık 1000.TL’den hesaplanacak toplam zararının maddi tazminat şeklinde davalıdan alınarak müvekkilime ödenmesine karar verilmesini de talep etmekteyiz.

  • Yukarıda saymış olduğumuz nedenlerden dolayı ve resen ortaya çıkabilecek durumlar karşısında işbu davayı açma gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER           : 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 683.maddesi, 6098 sayılı

Türk Borçlar Kanunu m.246 yollaması ile 210.madde ve ilgili

Mevzuat.

DELİLLER                             : x ili 4.Noterliği’nce düzenlenen a.aa.aaaa tarih ve bbbb

yevmiye nolu İhtarname, Tapu ve Kadastro Kayıtları ve Tapu

Senedi, Keşif, Bilirkişi, Tanık,Yemin ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM          : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebepler ve ayrıca re’sen nazara alınacak diğer sebeplerle söz konusu meskende halen haksız yere ve fiilen oturmak suretiyle haksız işgalci konumundaki davalının haksız ELATMASININ ÖNLENMESİNE VE TAHLİYESİNE, haksız işgal nedeniyle ilerde yasa gereği ıslaha gerek olmaksızın artırma hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1.600,00 TL. MADDİ TAZMİNATIN davalıdan alınarak müvekkilemize verilmesini ayrıca yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz. tarih

                       DAVACI VEKİLİ

Ekleri:

1-) x ili 4.Noterliği’nce düzenlenen a.aa.aaaa tarih ve

bbbb yevmiye nolu ihtarname fotokopisi

2-) Tapu Senedi fotokopisi

3-) Vekaletname sureti

Son düzenleme tarihi 26 Şubat 2020 00:36

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.