Fuzuli İşgal Eden Kişi Tahliye Dilekçesi (3091 Sayılı Kanun Uyarınca)

Fuzuli İşgal Eden Kişiyi Tahliye Dilekçesi (3091 Sayılı Kanun Uyarınca)


SEYHAN KAYMAKAMLIĞINA

MÜŞTEKİ                :

VEKİLİ                     :

Avukat Saim İNCEKAŞ

MÜTECAVİZ          :

KONU                       :

İşgal edilen taşınmaza ilişkin müdehalenin meni.

AÇIKLAMALAR    :

X adresinde bulunan taşınmaz X başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile X’ye kiralanmıştır. X Sulh Hukuk Mahkemesinin X D.İş sayılı dosyasından yapılan tespitte taşınmazın başkası tarafından kullanıldığı tespit edilmiştir. Kira sözleşmesinde 3. Şahıslara devir ve ciro yasağı mevcut bulunmaktadır.

İşgalciler, müvekkilimin haberi olmaksızın ve hiçbir hukuki gerekçe mevcut olmamasına rağmen taşınmazı işgal etmişlerdir. Kendilerine bu işgallerine son vermeleri bildirilmiştir.

İhlale ilişkin olarak gerek yazılı belge gerekse şahitlerimiz mevcuttur. İşgalciler taşınmazı haksız ve hukuki bir dayanakları bulunmaksızın kullanmaktadırlar.

DELİLLER                   : Tapu sureti, kira sözleşmesi, Tespit raporu, tanık beyanı ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER : 3091 Sayılı yasa, HMK ve ilgili mevzuat hükümleri.

TALEP SONUCU         : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

  1. Karşı tarafa tebligat yapılmaksızın derhal keşif yapılmasına, eğer tebligat yapılacaksa bu tebligatın aynı gün içerisinde görevli memur eliyle yapılmasına,
  2. 3091 sayılı yasa kapsamında, taşınmaz sınırlarının tespiti ile, mütecavizlerin haksız müdahalesinin men’ine,
  3. Masrafların mütecavizlere yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. Saygılarımla.

MÜŞTEKİ VEKİLİ

Fuzuli İşgal Eden Kişiyi Tahliye Dilekçesi (3091 Sayılı Kanun Uyarınca) -2-

ADANA X KAYMAKAMLIĞI’NA

MÜŞTEKİ                  :

VEKİLİ                      :

MÜTECAVİZ            :

ÖĞRENME TARİHİ :

BAŞVURU TARİHİ :

TAŞINMAZ MALIN CİNSİ VE YERİ:                     

……………. tarihinde, tapunun ………… Parselinde mevcut bulunan 1/20 arsa paylı  binanın zemin kattaki tapuya göre 10 no’lu dükkanın mahallinde yapılan incelemede;  dükkana ait batar katın  kaçak olarak kapatılarak  konut amaçlı kullanıldığı tespit edilmiştir.

Müvekkile ait yukarıda özellikleri yazılı batar katlı dükkan vasıflı yerin batar katı kaçak olarak konut amaçlı kullanmaktadır. Yapılan tecavüzün/müdahalenin 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun gereğince men edilmesi ve yapılacak olan masrafların mütecaviz üzerinde bırakılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.

Müşteki Vekili

Ekler:

  1. Vekaletname
  2. Tapu kaydı
  3. Numarataj krokisi


Avukat Saim İncekaş – Adana Barosu Sicil 4293

Son düzenleme tarihi 27 Ağustos 2020 11:54

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.